Ein hymrwymiad i leihau ein hôl troed carbon

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatgarboneiddio ein rhwydwaith a lleihau ein heffaith ar newid yn yr hinsawdd. Mae ein gwaith yn cynnwys y canlynol:

  • Trydaneiddio 172km o gledrau.
  • Cyflwyno cerbydau rheilffyrdd newydd.
  • Annog dulliau teithio mwy cynaliadwy.
  • Helpu i greu llwybrau teithio llesol gwell a mwy hygyrch gyda’n partneriaid.

 

Creu rhwydwaith sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd

Rydyn ni’n creu rhwydwaith sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd ac sy’n addas ar gyfer y dyfodol am y blynyddoedd i ddod. Byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Sicrhau bod y gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn rhan annatod o bopeth a wnawn.
  • Asesu risgiau newid yn yr hinsawdd ar draws ein holl rwydweithiau a gweithrediadau.
  • Llunio a gweithredu atebion sy’n lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.
  • Galluogi adferiad amserol o effeithiau tywydd garw.
  • Cydweithio â phartneriaid allanol i leihau pa mor agored i niwed ydyn ni i effeithiau rhaeadrol yn y dyfodol.

 

Cynllun addasu a gallu i wrthsefyll yr hinsawdd

Rydyn ni’n datblygu ein cynllun addasu a gallu i wrthsefyll yr hinsawdd. Mae hyn yn cael ei arwain gan ofyniad Llywodraeth Cymru i:

“Sicrhau bod holl weithrediadau TrC sy’n cael eu cyflawni ar ran Gweinidogion Cymru, yn cael eu llunio a’u darparu ar sail y data diweddaraf ar risg ac effeithiau newid yn yr hinsawdd a bod cynlluniau cadarn ar waith i addasu i’r newid yn yr hinsawdd”. 

 

Tywydd gwael

Mae tywydd gwael yn effeithio ar ein rhwydwaith rheilffyrdd bob blwyddyn, gyda gwyntoedd cryf a stormydd yn achosi oedi a chanslo gwasanaethau. Mae newid yn yr hinsawdd yn debygol o gynyddu pa mor aml a pha mor ddrwg fydd digwyddiadau tywydd eithafol i’n rhwydwaith gyda stormydd yn mynd yn fwy difrifol, gaeafau’n wlypach a thymheredd poethach yn yr haf.

Rydyn ni’n paratoi ein seilwaith a’n gweithrediadau ar gyfer effeithiau ein hinsawdd sy’n newid er mwyn i ni allu lleihau cymaint â phosib faint mae amodau tywydd gwael yn effeithio ar ein gwasanaethau.

 

Lleihau allyriadau ein cadwyn gyflenwi

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n cadwyn gyflenwi i helpu i leihau allyriadau lle bo hynny’n bosibl.

Mae dadansoddiad parhaus o allyriadau ein cadwyn gyflenwi yn golygu ein bod yn cael darlun cywir o’r ôl troed carbon o’r nwyddau a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu prynu. Wedyn, rydyn ni’n gweithio i ddod o hyd i gyfleoedd i leihau allyriadau fel rhan o’n targedau datgarboneiddio.