Rydym yn datblygu cynigion i wella Prif Linell De Cymru fel rhan o’n cynllun hirdymor i wella gwasanaethau rheilffyrdd ledled De Cymru, gan gynnwys gwell cysylltiadau â De-ddwyrain a De-orllewin Lloegr.

Rydym yn gweithio gyda Network Rail, yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru i sicrhau gwelliannau i gapasiti a gallu’r brif reilffordd.  Bydd hyn yn golygu gwasanaethau rheilffordd cyflymach ac amlach yn ogystal â darparu gwasanaethau cludo nwyddau.

Bydd gwelliannau arfaethedig o ran capasiti a gallu yn golygu gwasanaethau rheilffordd cyflymach, amlach yn ogystal â gwasanaethau cludo nwyddau.

 

Ein blaenoriaethau uniongyrchol:

Rheilffordd

Yn y cyfnod hyd at 2029, ein nod yw:

  • Cyflwyno gwasanaethau pellter hir newydd, uniongyrchol rhwng Gorllewin Cymru, Caerdydd a Bryste i gryfhau cysylltedd rhanbarthol a lleihau’r angen i newid trenau.
  • Agor pum gorsaf newydd a gwasanaethau aros aml rhwng Caerdydd, Casnewydd a Bryste a argymhellwyd gan yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru fel rhan o'r 'Rhwydwaith Dewisiadau Amgen' i deithio ar yr M4.
  • Gwella amlder y gwasanaeth stopio lleol rhwng Caerdydd ac Abertawe ac agor gorsafoedd newydd.
  • Gwella amseroedd teithio cyffredinol trwy gynyddu cyflymderau llinell lle bo hynny'n ymarferol, gan gynnwys mesurau ar raddfa llai o dan raglen 'cam cyflym ymlaen'.
  • Datrys tagfeydd gwasanaethau teithwyr a chludo nwyddau. 
  • Ymestyn trydaneiddio llinellau - o Gaerdydd i Abertawe i ddechrau - i leihau carboneiddio gwasanaethau teithwyr a chludo nwyddau.

 

Prosiectau tymor hwy:

Rheilffordd

Yn y tymor hwy, byddwn yn parhau i drydaneiddio’r rhwydwaith rheilffyrdd yn Ne-orllewin Cymru i ddatgarboneiddio a lleihau effaith amgylcheddol trenau teithwyr a nwyddau.  Byddwn hefyd yn cefnogi trydaneiddio pellach yn Ne Orllewin Lloegr i Bristol Temple Meads, gan ganiatáu mwy o drenau trydan yng Nghymru a lleihau amseroedd teithio cyffredinol.  

Fel rhan o'n cynllun hirdymor byddwn yn gwneud gwaith i ddiogelu Prif Linell De Cymru rhag effeithiau newid yn yr hinsawdd.

 

Prif Linell De Cymru: blaenoriaethau arfaethedig a phrosiectau tymor hwy