Rydyn ni’n gweithio’n galed i greu rhwydwaith trafnidiaeth integredig sy’n hawdd ei ddefnyddio, sy’n gwella cysylltedd ac sydd ar gael i bawb.

Bydd ein Rhaglen Metro Gogledd Cymru sydd werth miliynau o bunnoedd yn trawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol ledled Gogledd Cymru. Bydd yn ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach teithio ledled Gogledd Cymru, a bydd yn creu cysylltiadau gwell â Gogledd-orllewin Lloegr. Bydd hyn yn helpu i greu mwy o gyfleoedd i’n cymunedau a chefnogi mewnfuddsoddi yn yr ardal.

Bydd y Rhaglen hefyd yn gwella cysylltedd rhwng Gogledd Cymru a chyrchfannau allweddol yn y DU gyda chysylltiadau â HS2 a Northern Powerhouse Rail, gan helpu i gyflawni agenda datgarboneiddio Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a’u hymrwymiadau i fod yn garbon-niwtral erbyn 2050.

 

Pa welliannau allwch chi ddisgwyl eu gweld?

Rydyn ni’n buddsoddi yn y rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru i helpu i’n hannog ni i gyd i wneud dewisiadau teithio gwell a mwy cynaliadwy. Rydyn ni eisoes wedi dechrau gwella’r gwasanaethau yng Ngogledd Cymru:

  • Ym mis Mai 2019, fe wnaethon ni lansio ein gwasanaeth newydd rhwng Lerpwl a Wrecsam drwy Halton Curve, gan wella’r cysylltiadau rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru.  
  • Yn 2022, ein nod yw cynyddu nifer y gwasanaethau sy'n rhedeg ar Lein y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston i ddau'r awr. Bydd un yn wasanaeth fydd yn galw ym mhob gorsaf a bydd un yn wasanaeth cyflym.
  • Byddwn yn darparu gwasanaeth newydd bob awr rhwng Lerpwl a Llandudno o fis Rhagfyr 2023 ymlaen, ac yn ymestyn y gwasanaeth presennol rhwng Llandudno a Maes Awyr Manceinion i gynnwys Bangor.
  • O fis Rhagfyr 2024 ymlaen, byddwn yn darparu gwasanaeth newydd bob dwy awr rhwng Lerpwl a Chaerdydd, gyda gwasanaeth bob awr rhwng Amwythig a Lerpwl.

 

Gwella’r cysylltiadau

Rydyn ni'n gweithio ar gynlluniau i wella ein gorsafoedd, gan ei gwneud hi’n haws i newid rhwng y rheilffordd a’r gwasanaeth bws yn Wrecsam Cyffredinol, a rhwng gwasanaethau Arfordir Gogledd Cymru a Rheilffordd Borderlands yn Shotton.

Rydyn ni hefyd yn datblygu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus i/o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ehangach. Bydd cyflwyno Parcffordd Glannau Dyfrdwy fel gorsaf reilffordd newydd yn darparu cyfleoedd gwell i bobl a busnesau lleol.

Lee Robinson
Lee Robinson

“Dros y blynyddoedd nesaf, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwella ac yn ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru wrth i ni gydweithio â phartneriaid i wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o greu rhwydwaith trafnidiaeth integredig ar gyfer Cymru gyfan. Bydd ein cynlluniau ar gyfer Gogledd Cymru yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o sicrhau bod y rhwydwaith yn diwallu anghenion lleol a rhanbarthol.”

Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu TrC ar gyfer y Canolbarth, y Gogledd a Chymru Wledig