Bydd Metro Gogledd Cymru yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i deithio rhwng Arfordir Gogledd Cymru, Glannau Dyfrdwy a Glannau Mersi, a bydd yn gwella’r cysylltiadau rhwng bysiau a'r rheilffordd.

Rydyn ni wrthi’n gweithio ar gamau cychwynnol Metro Gogledd Cymru, sy'n werth miliynau o bunnau, i osod y sylfeini ar gyfer trawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau yng Ngogledd-dwyrain Cymru.

Bydd Metro Gogledd Cymru hefyd yn creu cyfleoedd cyffrous ar gyfer swyddi a hamdden ledled Gogledd Cymru a Lloegr. Mae hefyd yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu economi'r rhanbarth a’i chysylltu â Phwerdy Gogledd Lloegr.


Pa welliannau allwch chi ddisgwyl eu gweld?

Rydyn ni eisoes wedi dechrau gwella’r gwasanaethau yng Ngogledd Cymru.
Ym mis Mai 2019, fe wnaethon ni lansio ein gwasanaeth newydd rhwng Lerpwl a Wrecsam drwy Halton Curve, gan wella’r cysylltiadau rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru.  

O fis Rhagfyr 2021 ymlaen, byddwn ni'n cynyddu nifer y gwasanaethau ar Linell Borderlands rhwng Wrecsam a Bidston i ddau yr awr, a hynny gyda threnau Metro wedi’u hailadeiladu'n llwyr. Bydd y trenau hyn yn darparu gwasanaeth cyflymach a mwy o gapasiti, yn ogystal â chyfleusterau gwell ar y trenau, gan gynnwys system awyru a theithiau cyflymach.

O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni’n cyflwyno gwasanaethau uniongyrchol rhwng Lerpwl a Llandudno drwy Arfordir Gogledd Cymru, a rhwng Lerpwl a Chaerdydd drwy Wrecsam.


Gwella’r cysylltiadau

Rydyn ni'n gweithio ar gynlluniau i wella ein gorsafoedd, gan ei gwneud hi’n haws i newid rhwng y rheilffordd a’r gwasanaeth bws yn Wrecsam Cyffredinol, a rhwng gwasanaethau Arfordir Gogledd Cymru a Rheilffordd Borderlands yn Shotton. 
Rydyn ni hefyd yn datblygu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus i/o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ehangach, er mwyn darparu cyfleoedd gwell i bobl a busnesau lleol.