Sbarduno diwygio trafnidiaeth yn Ne Ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Uned Cyflenwi Burns ym mis Ionawr 2021 i gyflymu gweithrediad 58 o argymhellion yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWTC).

Nod y gwaith yw darparu dewisiadau amgen i deithiau ar yr M4 ac annog dinasyddion y rhanbarth i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Mae'r Uned yn cael ei chynnal gan Trafnidiaeth Cymru a'i goruchwylio gan Grŵp Llywio sy'n cynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Network Rail a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Cadeirir y grŵp yn annibynnol gan Simon Gibson CBE, gyda chymorth Dr Lynn Sloman MBE. Gyda'i gilydd, byddant yn rhoi ar waith pecyn o welliannau trafnidiaeth ledled De Ddwyrain Cymru, trwy gynllunio, arwain a monitro yn erbyn pob un o 58 o argymhellion Burns.

Mae cyllideb o dros £4 miliwn wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru y flwyddyn ariannol hon i gefnogi'r Uned i ddatblygu cynlluniau ar gyfer seilwaith rheilffyrdd, bysiau a theithio egnïol newydd a fydd yn ffurfio rhwydwaith o ddewisiadau amgen ar gyfer y rhanbarth.  Mae argymhellion eraill ar y gweill yn cynnwys newidiadau i bolisïau rhwydwaith, annog pobl i newid eu hymddygiad ynghylch teithio, llywodraethu trafnidiaeth, defnyddio tir a chynllunio.

Mae'r Uned yn canolbwyntio i ddechrau ar hwyluso gwelliannau i reilffordd Prif Linell De Cymru, a gorsafoedd newydd ar ei hyd, ynghyd â chymryd agwedd ymarferol at ddylunio opsiynau ar gyfer coridorau bysiau a theithio llesol yn a rhwng Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy, yn gwella mynediad i fysiau a theithio llesol a gorsafoedd rheilffordd hen a newydd.