Gyrru’r broses o ddiwygio trafnidiaeth yn Ne-ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Uned Gyflawni Burns ym mis Ionawr 2021 i gyflymu’r broses o weithredu 58 argymhelliad yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTC).

Nod y gwaith yw cynnig dewisiadau eraill yn lle siwrneiau ar yr M4 ac annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn y rhanbarth.

Trafnidiaeth Cymru sy’n darparu adnoddau ar gyfer yr Uned. Mae hyn yn dwyn ynghyd arbenigedd ein tîm cynllunio a datblygu trafnidiaeth, gan gynnwys rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol, i sicrhau bod rhwydwaith integredig yn cael ei ddatblygu. Darperir cefnogaeth gan dîm technegol ehangach pan fo angen. Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y gwaith hwn.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Network Rail ac awdurdodau lleol Caerdydd, Casnewydd, a Sir Fynwy. Caiff ei gadeirio’n annibynnol gan yr Athro Simon Gibson CBE a Dr Lynn Sloman MBE.

Gan weithio gydag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid, a thrwy ymgynghori â’r cyhoedd, mae Uned Gyflawni Burns yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer darparu seilwaith rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol newydd a fydd yn ffurfio ‘rhwydwaith o ddewisiadau amgen’ ar gyfer y rhanbarth. Mae argymhellion eraill sydd ar waith yn cynnwys newidiadau i bolisïau rhwydwaith, annog newid mewn ymddygiad teithio, llywodraethiant trafnidiaeth, defnydd tir a chynllunio.

 

Adroddiad Blynyddol Cadeiryddion Bwrdd Cyflawni Burns:

Darllenwch fwy am waith Uned Gyflawni Burns yn Adroddiad Blynyddol y Cadeiryddion.

2022/2023 - Adroddiad Blynyddol Cadeiryddion Bwrdd Cyflawni Burns

2021/2022 - Adroddiad Blynyddol Cadeiryddion Bwrdd Cyflawni Burns

 

Ymgynghoriadau cyhoeddus:

Rydym am greu gwasanaethau sy’n gweithio orau i’r cymunedau y byddant yn eu gwasanaethu, yn ogystal â sicrhau bod gan Dde-ddwyrain Cymru rwydwaith trafnidiaeth wyrddach, iachach ac un sy’n haws i’w ddefnyddio.  I wneud hyn, rydym yn gwahodd y cyhoedd a sefydliadau allweddol i gyfrannu at ddatblygiad y prosiectau y mae Uned Cyflawni Burns yn gweithio arnynt.

Rhestrir yr ymgynghoriadau cyhoeddus yma.

 

Ymgynghoriadau agored

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau agored ar hyn o bryd.

 

 • Ymgynghoriadau wedi cau
  • Gwella Teithio yng Nghanol Casnewydd

  • Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Trafnidiaeth Cymru am wella’r profiad teithio i Orsaf Drenau Casnewydd, Glan yr Afon a thrwy Old Green. Ar hyn o bryd mae'n eithaf anodd symud rhwng y lleoliadau hyn oherwydd ffyrdd prysur a chyffyrdd cymhleth. Bwriad y cynnig hwn yw ei gwneud yn haws i chi deithio ar fws, cerdded a beicio. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 6 Ebrill 2023 ond gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y wefan o hyd.

  • Arolwg Gwella Teithio Canol Casnewydd

  •  
  • Mynediad i Gyffordd Twnnel Hafren

  • Buom yn ymgynghori ar nifer o opsiynau sydd â’r nod o wella mynediad i’r rhwydwaith rheilffyrdd a’r cysylltiadau trafnidiaeth gerllaw. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 11 Mawrth 2022 ond gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y wefan o hyd.

  • Arolwg Mynediad Cyffordd Twnnel Hafren

  •  
  • Coridor Teithio Llesol a Bws Caerdydd a Chasnewydd

  • Gyda’ch help chi, rydyn ni’n gobeithio creu llwybrau bysiau a beicio o ansawdd uchel ar yr A48 a’r NCN88 rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Bydd pob gwelliant yn cynnig gwell cyfleoedd i deithio ar fws, ar feic neu ar droed, ac yn lleihau gorfod dibynnu ar y car rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 11 Mawrth 2022 ond gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y wefan o hyd.

  • Teithio Llesol a choridor Bws

 

Mae ein huchelgais i greu system drafnidiaeth hygyrch, gynaliadwy ac effeithlon sy’n cyfrannu at les cenedlaethau’r dyfodol wrth wraidd ein gwaith. Bydd eich adborth yn sicrhau bod y cynlluniau a ddewiswyd yn bodloni anghenion defnyddwyr.

Caiff crynodeb o'r ymatebion ei rannu yma yn fuan.