Sbarduno diwygio trafnidiaeth yn Ne Ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Uned Cyflenwi Burns ym mis Ionawr 2021 i gyflymu gweithrediad 58 o argymhellion yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWTC).

Nod y gwaith yw darparu dewisiadau amgen i deithiau ar yr M4 ac annog dinasyddion y rhanbarth i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Mae'r Uned yn cael ei chynnal gan Trafnidiaeth Cymru a'i goruchwylio gan Grŵp Llywio sy'n cynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Network Rail a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Cadeirir y grŵp yn annibynnol gan Simon Gibson CBE, gyda chymorth Dr Lynn Sloman MBE. Gyda'i gilydd, byddant yn rhoi ar waith pecyn o welliannau trafnidiaeth ledled De Ddwyrain Cymru, trwy gynllunio, arwain a monitro yn erbyn pob un o 58 o argymhellion Burns.

Mae cyllideb o dros £4 miliwn wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru y flwyddyn ariannol hon i gefnogi'r Uned i ddatblygu cynlluniau ar gyfer seilwaith rheilffyrdd, bysiau a theithio egnïol newydd a fydd yn ffurfio rhwydwaith o ddewisiadau amgen ar gyfer y rhanbarth.  Mae argymhellion eraill ar y gweill yn cynnwys newidiadau i bolisïau rhwydwaith, annog pobl i newid eu hymddygiad ynghylch teithio, llywodraethu trafnidiaeth, defnyddio tir a chynllunio.

Mae'r Uned yn canolbwyntio i ddechrau ar hwyluso gwelliannau i reilffordd Prif Linell De Cymru, a gorsafoedd newydd ar ei hyd, ynghyd â chymryd agwedd ymarferol at ddylunio opsiynau ar gyfer coridorau bysiau a theithio llesol yn a rhwng Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy, yn gwella mynediad i fysiau a theithio llesol a gorsafoedd rheilffordd hen a newydd.

 

Adroddiad Blynyddol Cadeiryddion Bwrdd Cyflawni Burns:

Darllenwch ragor am ein gwaith yn adroddiad blynyddol y Cadeiryddion sy’n yn nodi rhai o brif lwyddiannau Bwrdd Cyflawni Burns yn ystod ei flwyddyn weithredol gyntaf yn ogystal â rhai o’r heriau y mae’n parhau i'w hwynebu.

Adroddiad Blynyddol Cadeiryddion Bwrdd Cyflawni Burns

 

Ymgynghoriadau cyhoeddus byw:

Helpwch ni i lunio ein cynlluniau i wella gorsaf Cyffordd Twnnel Hafren

Rydym yn lansio dau Ymgynghoriad Cyhoeddus ar 1 Chwefror 2022 i gasglu barn defnyddwyr ar ddwy raglen waith. Bydd y ddau brosiect yn bwrw ymlaen ag argymhellion gan Gomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, a oruchwylir gan Uned Cyflawni Burns.

 

Mynediad i Gyffordd Twnnel Hafren

Helpwch ni i lunio ein cynlluniau i wella mynediad i orsaf Cyffordd Twnnel Hafren. Rydym yn ymgynghori ar nifer o opsiynau sy'n anelu at wella mynediad i'r rhwydwaith rheilffyrdd a chysylltiadau trafnidiaeth cyfagos. I gael rhagor o wybodaeth a gweld yr arolwg, cliciwch yma.

Arolwg Mynediad Cyffordd Twnnel Hafren

 

Coridor Teithio Llesol a Bws Caerdydd a Chasnewydd

Gyda’ch help chi, rydyn ni’n gobeithio cyflwyno llwybrau bysiau a beicio o ansawdd uchel ar yr A48 a’r NCN88 rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Bydd pob gwelliant yn cynnig gwell cyfleoedd i deithio ar fws, ar feic, neu ar droed, ac yn lleihau dibyniaeth ar ddefnyddio'r car rhwng Caerdydd a Chasnewydd. I gael rhagor o wybodaeth a chael at yr arolwg, cliciwch yma.

Teithio Llesol a choridor Bws

 

Mae ein huchelgais i greu system drafnidiaeth hygyrch, gynaliadwy ac effeithlon sy’n cyfrannu at les cenedlaethau’r dyfodol wrth wraidd ein gwaith. Mae angen eich adborth arnom i sicrhau bod y cynlluniau a ddewiswyd yn bodloni anghenion defnyddwyr. Sicrhewch eich bod yn cael dweud eich dweud cyn y daw'r ymgynghoriadau i ben ar 11 Mawrth 2022.