Mae'r prosiect Metro yn gwneud teithio'n fwy cynaliadwy ar draws De Cymru

Ers mis Awst 2020, rydym wedi gwneud gwaith peirianneg a seilwaith mawr i uwchraddio'r rhwydwaith rheilffyrdd fel y gallwn roi trenau newydd sbon ar waith ar rwydwaith De Cymru.

Bydd y buddsoddiad hwn mewn trenau cyflymach, gwyrddach yn gwneud ein gwasanaethau'n fwy effeithlon a chynaliadwy.

Class 231 interior
Class 231 interior
Class 231 interior
Class 231 interior

 

 • Beth mae prosiect Metro De Cymru wedi'i gyflawni hyd yn hyn?
  • Trenau

   • Cyflwynwyd trenau newydd sbon ar rai rhannau o rwydwaith De Cymru i wneud teithio ar drên yn fwy cyfforddus a chyfleus.
   • Mae trydaneiddio llawer o lwybrau ar draws ardal De Cymru yn golygu y gallwn ddechrau roi trenau trydan ar waith o Hydref 2024 ymlaen.
   • Gwell hygyrchedd trwy osod lifftiau, pontydd mynediad i bawb a phlatfformau gwastad i'w gwneud hi'n haws i fynd ar y trên a dod oddi arno.
   • Mannau parcio beiciau i wneud beicio i ddal eich trên yn symlach ac yn fwy deniadol.
   • Wedi gosod mwy o sgriniau gwybodaeth i deithwyr i wneud dod o hyd i amseroedd trenau a gwybodaeth yn haws.
   • Adeiladwyd depo trên newydd sbon yn Ffynnon Taf a fydd yn gartref i 36 trên tram a dros 400 aelod o staff. Bydd yn agor ddiwedd 2024.

   Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ein newidiadau diweddar i amserlen mis Mehefin sydd wedi galluogi gwasanaethau mwy aml a chyfleus fel rhan o brosiect Metro De Cymru.

    

   Bysiau

   Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth leol yng Nghymru a gweithredwyr chwmnïau bysiau preifat i ddarparu rhwydwaith cydlynol o lwybrau ar draws De Cymru.

   Rydym am i fwy o bobl deithio ar fws ac am i deithio ar fws fod yn opsiwn deniadol.

   Bydd ein cynllun ar gyfer tocynnau integredig yn gwneud teithio yng Nghymru yn ddi-dor ac yn llai cymhleth.

    

   Teithio llesol

   Byddwn yn adeiladu ar y gwaith sylweddol y mae awdurdodau lleol Cymru wedi bod yn ei wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf i wneud cerdded a beicio yn ôl ac ymlaen i'n canolfannau trafnidiaeth allweddol yn haws.

   Bydd llwybrau a chyfleusterau cerdded a beicio mwy diogel a deniadol yn gwneud teithio o amgylch ein trefi, ein dinasoedd a'n pentrefi yn brofiad brafiach i bawb.

   Rydym yn gweithio i wella ein gorsafoedd rheilffordd fel ei bod yn haws eu cyrraedd ar droed neu ar feic.

    

   Trafnidiaeth integredig

   Byddwn yn parhau i wella'r broses o integreiddio trenau, bysiau a theithio llesol i wella cysylltiadau a gwneud eich teithio'n haws.

   Bydd gwelliannau'n cynnwys mannau gwell i barcio beiciau mewn gorsafoedd trenau a bysiau, trafnidiaeth gyhoeddus sy'n ymateb i'r galw, a thocynnau integredig y gellir eu defnyddio ar draws gwasanaethau bws a thrên.

 • Pa welliannau allwch chi eu disgwyl?
  • Byddwn yn cynnal mwy o wasanaethau yn ystod yr wythnos a dydd Sul nag erioed o'r blaen:

   Dyddiau'r wythnos

   • Pedwar trên yr awr rhwng Caerdydd a Blaen pob Cwm (Aberdâr, Merthyr Tudful, Treherbert), gyda threnau yn rhedeg pob 15 munud.
   • Bydd dau o'r pedwar gwasanaeth o Dreherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful yn teithio ymlaen o Gaerdydd i Fae Caerdydd.
   • Cynyddu gwasanaethau rhwng Pontypridd a Chaerdydd i 12 trên yr awr.
   • Chwe thrên yr awr rhwng Caerffili a Chaerdydd, trên bob 10 munud.
   • Mwy o wasanaethau yn rhedeg fin nos.

    

   Dydd Sul

   • Dau drên yr awr yn rhedeg ar ddydd Sul rhwng Caerdydd a Blaen pob Cwm (Aberdâr, Merthyr Tudful, Treherbert).
   • Gan ddechrau ym mis Mehefin 2024, bydd gwasanaeth dydd Sul cyntaf erioed ar hyd lein y Ddinas. Bydd lein Coryton yn dilyn gyda gwasanaeth dydd Sul yn 2025.
   • Y gwasanaeth Sul cyntaf erioed ar lein Maesteg, gyda threnau yn rhedeg bob dwy awr, ac yn cynyddu i wasanaeth pob awr yn fuan.

 

Prosiectau allweddol

 

Cynllunio

 

A fydd y gwaith ar y Metro yn amharu ar fy nhaith?

Darganfyddwch fwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud i adeiladu'r Metro.

 

Sut beth fydd y Metro?

Edrychwch ar rai o'r newidiadau cyffrous a ddaw yn sgil y Metro.