Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan drawsnewid y gwasanaethau rheilffyrdd a bws yn ogystal â seiclo a cherdded. 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwyd deg awdurdod lleol, sef:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Rhondda Cynon Taf
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

 

Creu Metro De Cymru

Mae’r prosiect o greu Metro De Cymru yn un uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnau, a bydd ein cynlluniau presennol yn cymryd tua phum mlynedd i’w cwblhau.  Mae gennym lawer iawn o waith adeiladu, peirianneg a seilwaith i'w wneud i uwchraddio ein rhwydwaith rheilffyrdd fel ei fod yn barod ar gyfer Metro De Cymru: 

 • Byddwn ni'n gwneud y canlynol:
 • Trydaneiddio tua 170km o gledrau.
 • Uwchraddio'r holl orsafoedd ac arwyddion.
 • Adeiladu o leiaf dwy orsaf newydd.

Rydym ni'n buddsoddi tri chwarter biliwn o bunnau i uwchraddio'r rheilffyrdd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, sy’n rhan bwysig o Fetro De Cymru.  Yr enw arall ar y rheilffyrdd hyn yw Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd.
Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.


Pa gynnydd rydyn ni'n ei wneud?

Rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithio ar Fetro De Cymru, drwy adeiladu ein depo newydd gwerth £100 miliwn a Chanolfan Reoli’r Metro yn Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf.  


Bydd ein depo yn Ffynnon Taf yn gartref i’n trenau Metro newydd, yn ogystal â 400 o griw trenau, 35 o staff cynnal a chadw, a 52 o staff Canolfan Reoli’r Metro. 

 

Pa welliannau allwch chi eu disgwyl gan Fetro De Cymru?

Byddwn i'n rhedeg mwy o wasanaethau yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sul nag erioed o'r blaen:
 

Dyddiau'r wythnos

 • pedwar gwasanaeth yr awr rhwng Caerdydd a phob un o Flaenau'r Cymoedd 
 • bydd dau o'r pedwar gwasanaeth o Dreherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful yn ymestyn o Gaerdydd i Fae Caerdydd
 • gwasanaeth ychwanegol bob awr rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr drwy Reilffordd Bro Morgannwg o fis Rhagfyr 2023 ymlaen
 • dau wasanaeth yr awr rhwng Caerdydd ac Amwythig drwy'r Fenni o fis Rhagfyr 2022 ymlaen
 • gwasanaeth bob awr rhwng Caerdydd a Cheltenham drwy Gas-gwent o fis Rhagfyr 2022 ymlaen

Dydd Sul

 • dau wasanaeth bob awr ar ddydd Sul rhwng Caerdydd a phob un o Flaenau'r Cymoedd
 • y gwasanaeth cyntaf erioed ar ddydd Sul ar Reilffordd Coryton a Lein y Ddinas, gyda gwasanaeth bob awr o fis Rhagfyr 2023 ymlaen 
 • y gwasanaeth cyntaf erioed ar ddydd Sul ar Reilffordd Maesteg, gydag un gwasanaeth bob dwy awr o fis Rhagfyr 2019 ymlaen, yn cynyddu i wasanaeth bob awr o fis Rhagfyr 2023 ymlaen
 • gwasanaeth ychwanegol bob awr rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr drwy Reilffordd Bro Morgannwg o fis Rhagfyr 2024 ymlaen
 • gwasanaeth bob awr rhwng Caerdydd a Cheltenham drwy Gas-gwent o fis Rhagfyr 2023 ymlaen

Er y gallwch chi ddisgwyl gwasanaethau amlach ar y rhan fwyaf o’n rhwydwaith o 2022 ymlaen, byddwn ni’n cyflwyno nifer o welliannau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd cyn 2022.
 

Trenau Metro newydd

Rydyn ni'n buddsoddi £800 miliwn mewn trenau cyflymach a gwyrddach ar gyfer Metro De Cymru a gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau.
Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu’r trenau newydd a mwy cyfforddus hyn i ddarparu gwasanaeth Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd.
 

Map o Fetro De Cymru 

Bydd Metro De Cymru yn ei gwneud hi'n haws i deithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda thrafnidiaeth gyhoeddus gyflymach, amlach a mwy cyd-gysylltiedig.


Edrychwch ein map diweddaraf o Fetro De Cymru i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut gallwch chi elwa ar y Metro:

South Wales Metro Map

 

Creu Metro De Cymru: Datblygiadau yn y dyfodol

 


Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.