Rydym yn adeiladu canolbwynt trafnidiaeth integredig yng nghanol Caerdydd i wella cysylltiadau rhwng bysiau, trenau a theithio llesol er mwyn annog teithio cynaliadwy.

 

Blaenoriaethau allweddol

Rheilffordd

Rydym yn gwella gorsaf Caerdydd Canolog i liniaru gorlenwi a thagfeydd, gwella capasiti ar ddiwrnodau digwyddiadau ac ar gyfer twf teithwyr yn yr hirdymor.  Bydd y gwelliannau’n creu cyfnewidfa amlfodd a fydd yn brif ganolbwynt trafnidiaeth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn orsaf Metro allweddol.  Bydd y gyfnewidfa well yn annog y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, yn gwella ansawdd yr aer ac yn lleihau allyriadau carbon.

 

Bws

Yn agor yn haf 2023, mae Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn orsaf fysiau ganolog newydd sbon gyda 14 o gilfachau bysiau ac amrywiaeth o gaffis a siopau.

Bydd y gyfnewidfa yn gwella cysylltiadau ac yn helpu pobl i wneud dewisiadau teithio mwy cynaliadwy.

 

Teithio llesol

Y cam cyntaf fydd darparu 1,000 o leoedd parcio ansawdd uchel i feiciau gyda'r nod o gynyddu nifer y lleoedd i 4,000, yn y tymor hwy.

Yn rhan o seilwaith teithio llesol newydd cyffrous Caerdydd, bydd y mannau hyn yn helpu pobl i deithio’n fwy cynaliadwy ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Trafnidiaeth integredig

Bydd trafnidiaeth integredig yn y maes hwn ar sawl ffurf, gwella lleoedd parcio beiciau yn y canolbwynt trafnidiaeth hwn, gwell ffyrdd o ganfod y ffordd a gwybodaeth i newidiadau i’r seilwaith ffisegol gan gynnwys diogelu rhag y tywydd.

 

Prosiectau tymor hwy

Rheilffordd

Bydd ein huchelgeisiau tymor hwy ar gyfer rheilffyrdd yng Nghaerdydd Canolog yn canolbwyntio ar integreiddio â Phrif Reilffordd De Cymru a’r cyswllt â Bae Caerdydd.

 

Trafnidiaeth integredig

Byddwn yn parhau i weithio gyda Chyngor Caerdydd i integreiddio teithio ar fysiau a thrên â theithio llesol (cerdded a beicio) i alluogi pobl i wneud teithiau cyflawn gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus p'un a ydynt yn byw'n lleol neu'n ymweld â'r ddinas.