Mae Metro Bae Abertawe yng nghyfnod cynnar ei ddatblygiad, a bydd yn ceisio trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yn ardal Bae Abertawe. 

Mae Metro Bae Abertawe yng nghyfnod cynnar ei ddatblygiad, a bydd yn ceisio trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yn ardal Bae Abertawe. 
Rydyn ni wrthi'n cynnal astudiaethau ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y cynllun uchelgeisiol hwn a fydd yn darparu cysylltedd gwell yn Ne-orllewin Cymru. Rydyn ni hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael gwasanaethau cyflymach rhwng Gorllewin a De Cymru.


Bydd y cynlluniau hyn yn trawsnewid trafnidiaeth gyhoeddus yn ardal Bae Abertawe, gan hybu'r economi leol a darparu mynediad gwell at gyfleoedd gwaith a hamdden.


Pa welliannau fyddwn ni'n eu gwneud yn Ne-orllewin Cymru?

O 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd ar wasanaethau ledled ardal Bae Abertawe, gan gynyddu’r capasiti ar wasanaethau i Orllewin Cymru a rhwng De-orllewin Cymru a Manceinion.  Gallwch chi ddisgwyl teithiau cyflymach a phrofiad gwell ar y trên.

O 2024 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno gwasanaeth o’r radd flaenaf rhwng Abertawe a Manceinion ar ein trenau newydd, gan ddarparu gwasanaeth newydd o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid ar deithiau pell. 
 

Metro Gorllewin Cymru: Datblygiadau yn y dyfodol

 


Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.