• Adeiladu Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
  • Rydyn ni’n cynnal astudiaethau gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau i ddarparu gwell cysylltedd yn Ne-orllewin Cymru a’r potensial ar gyfer gwasanaethau cyflymach rhwng Gorllewin a De Cymru. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i newid y ffordd y darperir trafnidiaeth, gan roi hwb i’r economi leol a darparu gwell mynediad at gyfleoedd gwaith a hamdden.

   Mae hyn yn cynnwys:

   • Teithiau trên cyflymach i Abertawe, Caerfyrddin ac Aberdaugleddau; gwella cyflymder y llinellau ac edrych ar wahanol opsiynau o ran llwybrau
   • Gwasanaethau trên amlach ar draws y rhwydwaith
   • Cyflwyno gwasanaethau a llinellau newydd yn Ardal Bae Abertawe; darparu mwy o gysylltedd a chyfleoedd newydd ar gyfer teithio ar y rheilffyrdd
   • Gweithio gyda Llywodraeth leol a gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wella cyflymder a dibynadwyedd teithiau bws; gwella cyfleusterau aros i deithwyr, gwella lonydd bysiau a chyflwyno signalau traffig deallus i helpu i leihau amseroedd teithio
   • Treialu’r defnydd o fysiau hydrogen ym Mae Abertawe a Sir Benfro; lleihau’r effaith ar yr amgylchedd gyda dull mwy cynaliadwy o ymdrin â thrafnidiaeth gyhoeddus
 • Gwella Cysylltedd 
  • Rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid i wneud y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn ddi-dor ac yn llai dryslyd i bawb.

   Mae hyn yn cynnwys: 

   • Integreiddio Amserlenni – bydd amserlenni bysiau a threnau yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn i chi allu dibynnu ar y bws i fynd â chi i’r orsaf drenau mewn da bryd
   • Teithio Llesol – bydd gorsafoedd rheilffordd a bysiau yn darparu ar gyfer cerddwyr a beicwyr er mwyn i chi allu elwa o lwybrau diogel a chyfleusterau da mewn gorsafoedd
   • Integreiddio tocynnau – bydd tocynnau ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn llai cymhleth, gyda’r nod yn y pen draw o greu un platfform penodol ar gyfer tocynnau, a fydd yn cynnwys nifer o deithiau ar un tocyn, yn cynnwys teithio ar fysiau a threnau, ac yn gwarantu’r dewis gorau posibl i chi o ran tocynnau pan fyddwch chi’n teithio. 
 • Diweddariad Cynnydd 
  • Rydyn ni’n parhau i ganolbwyntio ar adfer ein hamserlen rheilffyrdd i lefelau cyn Covid. Bydd y gwasanaethau’n cynyddu i 100% erbyn mis Mai 2022. Rydyn ni’n gobeithio rhagori ar y lefelau gwasanaeth cyn Covid ym mis Rhagfyr 2022.

   Rydyn ni hefyd yn dechrau gweithio gyda Llywodraeth leol a gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus i ddeall pa rôl y gallai cerbydau cell tanwydd hydrogen ei chwarae o ran gwella cerbydau trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni’n gwneud cynnydd da gyda bysiau trydan. Cyn bo hir, bydd llwybr bws T1 TrawsCymru rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn dechrau defnyddio bysiau trydan.

 

Prif Linell De Cymru

Mae rhaglen Prif Linell De Cymru (SWML) yn bwrw ymlaen â gwelliannau i’r llwybr fel rhan o gynllun buddsoddi hirdymor i wella gwasanaethau rheilffyrdd ar draws De Cymru, gan gynnwys gwell cysylltiadau i Dde Ddwyrain a De Orllewin Lloegr. Bydd y datblygu capasiti a gallu’r llwybr o ran gwasanaethau cludo nwyddau a theithwyr er mwyn gweithredu gwasanaethau cyflymach ac amlach.

 


Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.