Blaenoriaethau ar unwaith

Rheilffyrdd

Bwriedir i’r estyniadau cyntaf i'r Metro gychwyn yn:

  • Aberdâr i Hirwaun yn defnyddio’r hen reilffordd cludo nwyddau a oedd yn arfer gwasanaethu Pwll Glo’r Tower. Bydd yn cynnwys gorsaf ganol yn Llwydcoed ac yn gyfle i wneud Hirwaun yn ganolfan drafnidiaeth gynaliadwy ac yn Borth i Fannau Brycheiniog, gan gefnogi datblygu economaidd a thwristiaeth.
  • Caerdydd Canolog i Stryd Pierhead

Bydd cysylltiad newydd o ochr ddeheuol Caerdydd Canolog ar draws Sgwâr Callaghan yn cysylltu â Llinell y Bae, gan wasanaethu Butetown, Cwr y Ddinas, a datblygiad newydd Glanfa’r Iwerydd, gan orffen gyda chyfnewidfa newydd yn Stryd Pierhead.

Rydym hefyd yn gobeithio agor gorsafoedd newydd ar Rwydwaith Craidd y Cymoedd a gwella ein gorsafoedd presennol, gan gynnwys adleoli Ystad Trefforest, a gorsafoedd newydd yn Gabalfa a Felindre.

Rydym hefyd yn ceisio cynyddu’r amleddau ar reilffyrdd y Ddinas, Coryton, Maesteg a Glyn Ebwy.

 

Bws

Mae bysiau’n gallu cyrraedd ein cymunedau yn well, a byddwn yn gweld gwelliannau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau dibynadwy o ansawdd uchel sydd â chysylltiadau da ac sy’n cael blaenoriaeth dros draffig arall ar y ffyrdd.

Byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i wella ansawdd ein bysiau, profiad cwsmeriaid ac ansawdd yr aer. Byddwn hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol Cymru i wella llwybrau bysiau mawr er mwyn gwneud siwrneiau’n gyflymach ac i wella dibynadwyedd, amseroedd teithio, llwybrau a chysylltiadau.

I ddechrau, byddwn yn canolbwyntio ar ardaloedd prysur nad ydynt yn cael eu gwasanaethu cystal gan y rheilffyrdd, gan gynnwys y coridor rhwng Tonysguboriau/Beddau a Chaerdydd, a rhwng dwyrain Caerdydd a gorllewin Casnewydd. Byddwn yn ystyried pa mor ymarferol fydd gwasanaeth Llwybr Bysiau Metro Cyflym, y gallwn ei gyflwyno’n ddiweddarach i lwybrau allweddol eraill ar draws De Cymru.

 

Teithio llesol ac integreiddio

Mae TrC yn cydweithio ag awdurdodau lleol Cymru i ddatblygu ein Cynlluniau Rhwydwaith Gorsafoedd Teithio Llesol cyntaf yn ardal Gorsafoedd Pontypridd a Phen-y-bont ar Ogwr, a fydd yn cael eu hintegreiddio â chynlluniau rhwydwaith lleol ehangach. Ein nod yw datblygu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ar gyfer milltir gyntaf ac olaf teithiau’r Metro.

Yna byddwn yn datblygu cynlluniau rhwydwaith gorsafoedd pellach yn gysylltiedig â rhaglen waith ehangach i wella proses integreiddio teithio llesol, bysiau a threnau ar draws y Metro.

 

Prosiectau tymor hir

Llwybr Trenau a Bysiau Cyflym

Yn y tymor hir, ein nod yw cyflwyno lefelau amlder a chysylltedd y gwasanaethau ar Linellau Craidd y Cymoedd i weddill y rhwydwaith. Bydd y gwelliannau hyn yn cynnig gwell mynediad at swyddi a gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig fel Bro Morgannwg, Cymoedd y dwyrain a Sir Fynwy.

Rydyn ni’n cychwyn nifer o astudiaethau strategol i wella cyfleoedd Metro yn yr ardaloedd hyn sy’n cael blaenoriaeth. Ein nod yw datgarboneiddio a gwella effaith amgylcheddol ein rhwydwaith drwy drydaneiddio.

Rydym yn disgwyl i wasanaethau bws cyflym ac uniongyrchol chwarae rhan bwysicach ar rai llwybrau allweddol, a’n nod fydd darparu gwasanaethau uniongyrchol a dibynadwy o ansawdd uchel gydag amseroedd teithio atyniadol.