Pam rydych chi’n adeiladu Metro De Cymru yn gyntaf?
Mae cynlluniau i fuddsoddi ym Metro De Cymru, a’i ddatblygu, wedi bod ar y gweill ers nifer o flynyddoedd, ac mae bellach yn bosibl diolch i gymysgedd o arian gan awdurdodau lleol (Y Fargen Ddinesig) ac Arian Datblygu Rhanbarthol Ewrop.


Rydyn ni'n buddsoddi £5 biliwn yng ngwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau yn ei gyfanrwydd, ac rydyn ni hefyd wedi dechrau gweithio ar gynllun Metro Gogledd Cymru a fydd yn dwyn ffrwyth yn y blynyddoedd nesaf.  Mae'r cynlluniau ar gyfer Metro Bae Abertawe hefyd yn dal yn y camau cynnar.


Mae angen gwasanaeth trên gwell nawr – pam mae’n rhaid i ni aros am Fetro De Cymru?
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru. Byddant yn cymryd amser i’w gweithredu, ond rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid cyn gynted ag y bo modd. Dyna pam rydyn ni wrthi'n buddsoddi £40 miliwn i wella ein fflyd bresennol ac i ariannu gwasanaethau ychwanegol, gwella’r profiad i gwsmeriaid a gwella hygyrchedd.

Rydyn ni hefyd yn parhau i gyflwyno amrywiaeth o welliannau i’n cwsmeriaid ar draws gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau yn Rhagfyr 2019:

 • mwy o drenau â phedwar cerbyd ar y gwasanaethau prysur, ynghyd â newidiadau eraill i'r cerbydau, gan greu lle i hyd at 6,500 yn fwy o gymudwyr bob wythnos. 
 • cyflwyno trenau ychwanegol ledled rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.
 • trenau modern gyda mwy o le, systemau gwybodaeth i deithwyr ar y trenau, toiledau hygyrch, system awyru, Wi-Fi, a socedi pŵer rhwng Cheltenham a Maesteg, a rhwng Caerdydd a Glynebwy. 
 • cerbydau mwy modern ar rai gwasanaethau pell rhwng Gogledd Cymru a Manceinion.

 

Beth yw’r Metro? 

Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd yn trawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd a bws. 

Bydd yn fwy hwylus i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar y Metro. Bydd yn haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos. 

 

Pa ardaloedd fydd y Metro yn eu gwasanaethu? 

Bydd pobl sy’n byw yn yr ardaloedd canlynol i gyd yn gallu elwa o Fetro De Cymru: 

 • Blaenau Gwent 
 • Pen-y-bont ar Ogwr 
 • Caerffili 
 • Caerdydd 
 • Merthyr Tudful 
 • Sir Fynwy 
 • Casnewydd 
 • Rhondda Cynon Taf 
 • Torfaen  
 • Bro Morgannwg 

 

Pwy sy’n berchen ar y rheilffordd ? 

Ym mis Mawrth 2020, fe ddaethom yn berchnogion ar linellau Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert (Network Rail oedd y perchnogion blaenorol), ac ers hynny rydyn ni wedi dechrau gweithio ar y Metro. 

 

Pwy sy’n gwneud y gwaith? 

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan Trafnidiaeth Cymru, ynghyd â chontractwyr sydd wedi cael eu dewis yn ofalus. 

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Amey 
 • Amey Consulting 
 • Alun Griffiths 
 • Balfour Beatty 
 • BAM Nuttall 
 • Siemens 

 

Beth yw manteision y Metro? 

Bydd gan y Metro lu o fanteision a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar dde Cymru. 

Mae’r rhain yn cynnwys.:

 • Teithiau cyflymach a llai o amser teithio 
 • Gwell cysylltiadau rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth 
 • Mwy o gapasiti 
 • Gwasanaethau amlach 
 • Gwasanaethau amlach  
 • Gwasanaethau mwy hygyrch 
 • Tocynnau rhatach a theithiau trên mwy fforddiadwy 
 • Gwasanaethau mwy gwyrdd 

 

Pam mae angen y gwaith? 

Roedd angen dybryd i uwchraddio seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus Cymru. Ar hyn o bryd mae Trafnidiaeth Cymru wrthi’n cyflawni’r Metro, a fydd yn ddatblygiad trawsnewidiol i gymunedau de Cymru. 

Bydd hyn yn golygu llawer o waith – gan gynnwys rheoli llystyfiant drwy glirio coed a gwrychoedd sydd wedi gordyfu ar ochr y cledrau a gosod Cyfarpar Llinellau Uwchben newydd a fydd yn pweru ein trenau tram trydanol newydd.  

Byddwn hefyd yn gosod signalau o’r radd flaenaf, gyda chanolfan reoli yn Ffynnon Taf, sy’n hanfodol i’n gwasanaethau newydd. 

Mae angen i ni hefyd gynnal a chadw ein traciau i sicrhau bod ein gwasanaethau’n rhedeg yn ddidrafferth ac yn ddiogel. 

 

Pryd fydd y Metro yn cael ei gwblhau? 

Bwriedir cwblhau'r prosiect yn 2023. 

 

Beth fydd y gwaith yn ei gynnwys? 

I gyflawni’r Metro bydd angen i ni wneud llawer o waith. Mae hyn yn cynnwys.... 

• Rheoli llystyfiant ar ochr y cledrau  

• Gosod system signalau fodern newydd 

• Gosod Cyfarpar Llinellau Uwchben newydd a fydd yn pweru ein trenau tram cyflymach a mwy cyfeillgar i’r amgylchedd 

• Seilwaith ar gyfer ein trenau newydd 

• Gwella’r cyfleusterau presennol ac adeiladu gorsafoedd newydd 

• Gwaith cynnal a chadw parhaus i sicrhau bod ein gwasanaethau’n rhedeg yn ddiogel ac yn ddidrafferth 

 

Pam ydych chi’n defnyddio Cyfarpar Llinell Uwchben? 

Rydyn ni’n defnyddio Cyfarpar Llinell Uwchben i redeg ein trenau tram trydanol, sy’n llyfnach, yn gyflymach, yn dawelach ac yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd na’r trenau disel presennol sy’n gwasanaethu’r cymoedd ar hyn o bryd. 

 

Sut mae llinellau uwchben yn edrych? 

Strwythurau metel dur ydyn nhw, a adeiladwyd i bara, sydd tua 7 a 10 metr o uchder – ychydig yn uwch na’r trenau tram. Byddant yn gwneud i’n llinellau rheilffordd edrych yn eithaf gwahanol i sut maent yn ymddangos nawr. 

A fydd pyst uwchben ym mhob man? 

Bydd angen llawer o byst i gynnal y Cyfarpar Llinell Uwchben newydd i gyflawni Metro, felly bydd yn gwneud i’r rheilffordd edrych yn eithaf gwahanol. Bydd Cyfarpar Llinell Uwchben yn cael eu gosod yn rheolaidd i fyny ac i lawr y llinellau o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful. Bydd yn hongian ychydig uwchben y cledrau. 

Mae cynllun y strwythurau sy’n dal y gwifrau uwchben yn dibynnu ar sawl ffactor. Mae’r rhain yn cynnwys aliniad y trac, a oes dau, pedwar neu fwy o draciau ochr yn ochr, a pha mor agos ydyw at orsafoedd a strwythurau eraill fel pontydd a chroesfannau rheilffordd.  

Mae eu lleoliad yn hanfodol i ddiogelwch a gweithrediad y rheilffordd. 

 

A fydd postyn Cyfarpar Llinellau Uwchben yn cael ei leoli wrth ymyl fy eiddo? 

Rydyn ni wedi ceisio lleihau effaith pyst Cyfarpar Llinellau Uwchben yn ystod y cam dylunio. Ond gan y bydd angen tua 2,500 o strwythurau ar gyfer y prosiect, mae’n anorfod y bydd rhai ohonynt yn agos at eiddo. Gyda miloedd o gartrefi gyferbyn â’n rheilffyrdd, does dim modd i ni allu ystyried pob un cais unigol. 

Mae symud hyd yn oed un postyn ychydig fetrau yn anodd iawn – gall hynny arwain at sgil-effeithiau i fyny ac i lawr y llinell.  

Mae diogelwch wrth wraidd popeth a wnawn, ac ni fyddwn yn cyfaddawdu ar hyn. Rhaid i’r cyfarpar newydd fod mewn man lle gallwn gael gafael arno os bydd angen, er enghraifft, ar gyfer cynnal archwiliadau neu waith cynnal a chadw. Mae angen iddo hefyd fod bellter addas oddi wrth fannau cyhoeddus. 

 

Allwch chi orchuddio’r pyst â llystyfiant neu ffensys? 

Mae’r hyn y gallwn ei wneud i leihau effaith weledol y pyst yn gyfyngedig iawn ac ni fyddwn yn gallu eu ‘sgrinio’ gan ddefnyddio llystyfiant na ffensys. Mae angen i ni gadw’r ardal gyfagos o gwmpas y pyst yn glir er mwyn i staff sydd wedi’u hyfforddi’n briodol allu eu hadnabod yn rhwydd i’w cynnal a’u cadw a’u harchwilio.  

 

Bydd cael Cyfarpar Llinellau Uwchben ger fy eiddo yn dibrisio fy nghartref – ydych chi’n barod i wneud iawn am hyn? 

Mae sawl astudiaeth wedi canfod bod prisiau tai yn aml yn codi mewn lleoliadau lle mae gwelliannau i seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus. Bydd ein trenau tram newydd hefyd yn llawer tawelach ac yn llygru llai na’r trenau disel sy’n gwasanaethu rheilffyrdd y cymoedd ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn darparu cysylltiadau cyflymach o amgylch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.    

 

Pam mae angen i chi dorri coed? 

Rydyn ni’n torri coed fel rhan o’n gwaith rheoli llystyfiant. 

Gall llystyfiant sydd wedi gordyfu achosi problemau difrifol ar y rheilffordd, gan gynnwys trenau hwyr neu drenau wedi’u canslo neu ddamweiniau hyd yn oed os byddant yn cuddio offer signalau. Mae angen i ni hefyd dorri llystyfiant er mwyn clirio parthau trydanol ar gyfer y cyhoedd, y staff a seilwaith Cyfarpar Llinellau Uwchben, fel y nodir mewn deddfwriaeth. 

Pan fyddwn wedi gwneud ein gwaith rheoli llystyfiant, byddwn yn dod yn ôl yn achlysurol i gadw’r coed a’r llwyni dan reolaeth er mwyn i ni allu parhau i roi gwasanaeth dibynadwy a diogel i’n teithwyr. 

 

Fydda i’n ddiogel rhag llinellau uwchben? 

Dylid bod yn ofalus iawn wrth drin Cyfarpar Llinell Uwchben. Mae’n cludo 25,000 folt o drydan, sy’n gallu achosi marwolaeth yn ddigon hawdd. Mae hefyd yn bwysig cofio ei bod yn beryglus cario eitemau ger y lein fel gwialen bysgota, ymbarél, balŵn heliwm, pobl ar eich ysgwyddau, a hyd yn oed ffon hun-lun. 

Mae’r trydan yn llifo drwy’r Cyfarpar Llinellau Uwchben drwy’r amser, waeth pa adeg o’r dydd ydyw, ac mae dyletswydd gyfreithiol ar Trafnidiaeth Cymru i gymryd camau i roi mesurau ar waith i atal pobl rhag dioddef sioc drydanol. 

Os ydych chi’n defnyddio’r rheilffordd yn gywir, nid oes perygl o linellau uwchben. Ond mae tresmasu ar ffin y rheilffordd – sy’n anghyfreithlon – yn eich rhoi mewn perygl. 

Y perygl mwyaf o fod ar y rheilffordd yw cael eich taro gan drên. Bydd y trenau tram newydd a fydd yn gwasanaethu rheilffyrdd y cymoedd mewn rhai ardaloedd yn ddistaw bron, felly mae mwy o berygl y bydd tresmaswyr yn cael eu taro gan drên. 

 Er mwyn eich diogelwch, arhoswch y tu allan i ffin y rheilffordd.  

 

Rydw i’n byw ger y rheilffordd – a fydd yn tarfu arna i? 

Os ydych chi’n byw ger y rheilffordd, mae siawns dda iawn y bydd ein gwaith ar y Metro yn effeithio arnoch chi. 

Gall hyn gynnwys... 

 •  Sŵn o osod seilbyst 
 •  Cau ffyrdd 
 •  Newidiadau i amserlenni rheilffyrdd a bysiau yn rhedeg yn lle trenau 

 

Pan fydd yn bosib, byddwn yn anfon llythyrau ymlaen llaw at ein cymdogion a allai gael eu heffeithio. Os bydd rhaid i ni weithredu’n sydyn iawn mewn rhai achosion, efallai na fydd modd gwneud hyn.  

 

Oes angen caniatâd cynllunio arnoch? 

Mae gan Amey Keolis Limited / Keolis Amey Operations, partneriaid cyflenwi Trafnidiaeth Cymru ar gyfer y Metro, drwydded i weithredu’r rheilffordd, ac fe’u hystyrir yn Ymgymerwyr Statudol, sy’n golygu nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt ar gyfer uwchraddio’r rheilffordd. Mae datblygiadau sydd y tu allan i’r rheoliadau datblygu a ganiateir yn debygol o fod angen caniatâd cynllunio. 

 

A fydd y rheilffordd ar gau? 

Rydyn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu ar wasanaethau drwy weithio drwy’r nos. Fodd bynnag, mewn rhai achosion bydd yn rhaid i ni gau rhai rhannau o’r rheilffordd a darparu gwasanaethau bws yn lle trenau yn ystod y dydd. Byddem yn cynghori cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio. 

 

Os bydd y sŵn yn tarfu arnaf – a wnewch chi dalu am lety arall i mi? 

Nid oes rheidrwydd ar Drafnidiaeth Cymru i dalu am lety arall yn ystod y gwaith ar y rheilffyrdd, ond rydyn ni wedi ymrwymo i wneud cyn lleied â phosibl o sŵn. Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn gwneud gwaith arbennig o swnllyd, felly, os bydd angen, gallwch wneud trefniadau. 

 

Faint o bobl sy’n gweithio ar y cynllun? 

Ar hyn o bryd mae 375 o staff yn gweithio ar y Metro, a fydd yn cynyddu i oddeutu 1,250 yn ystod cyfnod prysuraf y prosiect. 

 

Alla i gael swydd yn gweithio ar y Metro? 

I weld cyfleoedd gwaith ar y Metro, ewch i wefan y contractwyr unigol. I weld cyfleoedd gwaith gyda Trafnidiaeth Cymru, cadwch lygad ar ein tudalen swyddi.  

 

Sut byddwch yn amharu cyn lleied â phosibl? 

Rydyn ni am gynnal cynifer â phosibl o’n gwasanaethau hanfodol ar waith. Bydd llawer iawn o’n gwaith yn digwydd yn y nos, er mwyn i bobl allu parhau i ddefnyddio ein gwasanaethau. 

Os nad oes dewis arall heblaw cau’r rheilffyrdd, byddwn yn darparu gwasanaethau bws er mwyn i chi gyrraedd pen eich taith. 

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gweithio gyda gofal ac ystyriaeth i’n cymdogion. 

 

Sut ydych chi'n gwarchod yr amgylchedd? 

Yn y lle cyntaf, byddwn yn osgoi unrhyw effaith ar fioamrywiaeth lle bynnag y bo modd. Os nad yw hynny'n bosibl, byddwn yn lleihau ein heffaith cymaint ag y gallwn ni. Byddwn yn mynd ati hefyd i wella ecosystemau os ydynt mewn cyflwr gwael neu wedi dirywio, ac yn plannu coed newydd yn lle unrhyw rai rydyn ni'n eu torri i lawr. 

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod ein rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu cyflawni a sicrhau bod ein gwaith cynnal llystyfiant yn cael ei wneud yn y ffordd leiaf aflonyddgar i fywyd gwyllt.  

Lle bo'n briodol, byddwn hefyd yn defnyddio sgil-gynhyrchion ein gwaith llystyfiant i wneud pentyrrau logiau a thocion i fywyd gwyllt greu nythod ynddynt. 

 

Faint fydd y prosiect yn ei gostio?  

Bydd y Metro yn cael ei gyflawni am oddeutu tri chwarter biliwn o bunnoedd, gydag arian yn dod gan Awdurdod Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru drwy Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

 

Pa drenau fyddwn ni’n eu cael, a phryd? 

Bydd teithwyr yn dechrau gweld ein trenau tram Stadler Citylink newydd a threnau Stadler FLIRT ar y rheilffyrdd o 2023 ymlaen. 

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys efelychiadau 3D o’n fflyd newydd, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru. 

 

A wnewch ysgrifennu ataf pan fyddwch yn gweithio yn yr ardal? 

Pan fydd gennym waith arbennig o swnllyd neu aflonyddgar wedi’i gynllunio, fel gosod seilbyst, byddwn yn ysgrifennu at gymdogion y gallai hyn effeithio arnynt i'w rhybuddio. 

Cofiwch ei bod yn anodd rhagweld i ba raddau y bydd y sŵn a achosir gan y gwaith yn teithio – gall ddibynnu ar ffactorau fel y tywydd, coed ac adeiladau yn yr ardal gyfagos. 

Weithiau mae’n rhaid i ni wneud gwaith ar fyr rybudd – er enghraifft, newidiadau munud olaf i gynlluniau gosod Cyfarpar Llinellau Uwchben. Yn yr achosion hyn, ni fyddwn yn gallu cysylltu â chi ymlaen llaw. 

 

Sut byddwch chi’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr a chymdogion? 

Y ffordd orau o gael gwybod am holl waith y Metro, a’r goblygiadau i chi, yw dilyn Trafnidiaeth Cymru ar gyfryngau cymdeithasol. Byddwn hefyd yn diweddaru ein gwefan gyda manylion unrhyw darfu a newidiadau i wasanaethau.  

 

Pam mae rhai rheilffyrdd yn cael gwasanaethau amlach?
Cymerodd Llywodraeth Cymru perchnogaeth ar Linellau Craidd y Cymoedd oddi wrth Lywodraeth y DU yn 2020, felly bydd TrC yn gallu rhedeg gwasanaethau cyflymach, amlach a gwyrddach.

Pan mae ein gwasanaethau’n rhedeg ar reilffyrdd sy'n cael eu rheoli gan ein partneriaid Network Rail ar gyfer Llywodraeth y DU, ni allwn redeg gwasanaethau ond yn ôl gallu'r seilwaith, a byddai angen gwneud gwaith pellach i gynyddu'r capasiti.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i bwyso am ddatganoli pwerau i wella seilwaith rheilffyrdd Cymru, er mwyn gallu gwneud y penderfyniadau yng Nghymru.


Pam mai dim ond Llinellau Craidd y Cymoedd sy'n cael eu trydaneiddio gennych?
Mae trydaneiddio yn rhan o'r buddsoddiad sylweddol y mae TrC yn ei wneud yn y llinellau hyn..  Drwy drydaneiddio'r rheilffyrdd hyn, gallwn ni ddarparu gwasanaethau cyflymach, amlach a gwyrddach.

Mae rheilffyrdd eraill yng Nghymru yn dal i gael eu rheoli gan ein partneriaid, Network Rail, ar ran Llywodraeth y DU.


Beth yw eich cynlluniau i ehangu rhwydwaith y Metro ac agor mwy o orsafoedd?
Mae Metro De Cymru wedi cael ei dylunio i fod yn hyblyg ac i gael ei ehangu. Mae gennym gynlluniau ar hyn o bryd i adeiladu neu adleoli pum gorsaf, yn ogystal ag estyniad byr ar y stryd ym Mae Caerdydd, sef cynllun peilot ar gyfer mwy o reilffyrdd yn y dyfodol.

Rydyn ni'n edrych ar orsafoedd newydd ac estyniadau posibl i’r Metro, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol. 


Pam rydych chi'n cyflwyno mathau newydd o drenau?
I ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru, mae angen i ni ystyried amrywiaeth o wahanol ofynion gan gwsmeriaid.

Mae’r rhan fwyaf o rwydwaith Cymru a'r Gororau yn gofyn am drenau sy'n addas ar gyfer gwasanaethau pell, tra bod Metro De Cymru yn gofyn am drenau sydd fwyaf addas ar gyfer teithiau byr.


Sut rydych chi’n sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio’r toiledau ar Fetro De Cymru?
Rydym ni’n ymrwymedig i sicrhau bod ein teithwyr yn gallu defnyddio toiledau ar Fetro De Cymru. Rydym ni’n cynyddu nifer y toiledau hygyrch i bawb yn ein gorsafoedd ar y rhwydwaith Metro fel nad yw teithwyr byth fwy nag 20 munud i ffwrdd o’r toiled. Gyda gwasanaeth cyrraedd a mynd mor aml, gall teithwyr ddod ar y Metro a gadael fel y gwelant yn dda.

Bydd toiledau hygyrch ar ein holl drenau newydd. Ar y llinellau Aberdâr, Merthyr a Threherbert rydym yn creu gwasanaeth Metro cyflym, cyson a modern y gellir ei ymestyn i gymunedau newydd yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod angen i ni ddefnyddio trenau-tram a all deithio ar y stryd, ond dydy’r rhain ddim
ar gael ar hyn o bryd gyda thoiledau hygyrch i bawb. Rydym wrthi’n ymchwilio i’r opsiynau posibl gyda gwneuthurwyr.
 

 • Why are you building the South Wales Metro first?
  • Plans to invest in and develop the South Wales Metro have been in the pipeline for a number of years and have been made possible thanks to a mix of local authority (City Deal) funding and European Regional Development Funding.
   We’re investing £5 billion in the Wales and Borders rail service as a whole and we’ve also started work on the North Wales Metro scheme which will take shape in the coming years.  Plans for the Swansea Bay Metro are also in their early stages.

 • We need a better rail service now – why do we have to wait for the South Wales Metro?
  • We have ambitious plans for rail services in Wales and the borders which will take time to implement, but we’re also committed to providing our customers with the best possible service as soon as possible. This why we’re currently investing £40 million to improve our current fleet and fund additional services, customer experience and accessibility improvements.
   We’re also introducing a range of improvements for our customers across the Wales and Borders rail service in December 2019:

   • more four-carriage trains on peak services combined with other rolling-stock changes, creating space for up to 6,500 more commuters a week. 
   • introducing additional trains across the Wales and Borders rail network.
   • modern trains with more space, onboard passenger information systems, accessible toilets, air conditioning, Wi-Fi and power sockets between Cheltenham and Maesteg, and between Cardiff and Ebbw Vale. 
   • more modern carriages on some long-distance services between North Wales and Manchester.
 • What is Metro? 
  • The South Wales Metro is an integrated public transport network that will make it easier for people to travel across the Cardiff Capital Region, transforming rail and bus services. 

   Metro is all about making it easier to use public transport. It’s about making it easier to get to work or school, to get to your hospital appointment or to get out and about in the evenings and weekends. 

 • Which areas will Metro serve? 
  • People living in the following areas will all be able to benefit from the South Wales Metro: 

   • Blaenau Gwent 
   • Bridgend 
   • Caerphilly 
   • Cardiff 
   • Merthyr Tydfil 
   • Monmouthshire 
   • Newport 
   • Rhondda Cynon Taf 
   • Torfaen  
   • Vale of Glamorgan 
 • How are you making sure that people have access to toilets on the South Wales Metro?
  • We’re committed to ensuring that our passengers have access to toilets on the South Wales Metro. We’re increasing the number of universal access toilets at our stations on the Metro network so that passengers will never be more than 20 minutes away from a toilet.  With turn-up-and-go service frequency, passengers can hop on and off at their convenience.

   All our new fleet of trains will be equipped with accessible toilets.  On the Aberdare, Merthyr and Treherbert lines we’re creating a fast, frequent and modern Metro service that we can extend to new communities in future. This means we need to use tram-trains that can run on-street but aren’t currently available with universal access toilets.  We’re currently looking into potential options with manufacturers.

   • The average journey time saving across the South Wales Metro will be 15 minutes come 2023 (but could be up to 25 mins for some journeys).
   • If you need to get off the train to use a station toilet, at 50% of our stations the next train will be never more than 15 mins away (weekday) and the other 50% it’s between 5 and 10 minutes.
   • Only three South Wales Metro stations have toilets currently (Cardiff Queen Street, Cardiff Central and Pontypridd), this will rise to 9 in 2023 (a 200% increase). We are planning to install universal access toilets at Merthyr Tydfil, Aberdare, Treherbert, Caerphilly, Tonypandy and Radyr.
   • The longest South Wales Metro end-to-end journey is currently 72 mins. In 2023 the longest will be 50 mins.
 • Who owns the railway? 
  • Transport for Wales now owns a great deal of the railway in south Wales. In March 2020, we took ownership of the Aberdare, Coryton, Merthyr Tydfil, Rhymney and Treherbert lines from Network Rail, and have started work on delivering the Metro. 

 • Who is doing the work? 
  • The work is being carried out by Transport for Wales, and carefully selected contractors. 

   These include: 

   • Amey 
   • Amey Consulting 
   • Alun Griffiths 
   • Balfour Beatty 
   • BAM Nuttall 
   • Siemens 
 • What are the benefits of Metro? 
  • Metro is going to have a host of benefits which will have a positive impact on south Wales. 

   These include:

   • Quicker journeys, with reduced journey times 
   • Better connections between different types of transport 
   • GGreater capacity 
   • More frequent services 
   • More reliable services  
   • More accessible services 
   • Cheaper tickets and more affordable train travel 
   • Greener services 
 • Why is the work needed? 
  • Wales’ public transport infrastructure has needed upgrading for some time. Transport for Wales is currently in the process of delivering Metro, which will be a transformative development for the communities of south Wales. 

   This will involve a lot of work – including vegetation management to clear overgrown trees and hedges by the side of the track and installing new Overhead Line Equipment (OLE) which will power our new electrically powered tram-trains.  

   We'll also be installing state-of-the-art signalling, with a control centre at Taff’s Well, which is vital for our new services. 

   We also need to maintain our tracks to keep our services running smoothly and safely.

 • When will Metro be completed? 
  • The project is estimated for completion in 2023. 

 • What will the work involve? 
  • To deliver Metro we’ll need to do a lot of work. This includes…. 

   • Managing trackside vegetation  
   • Installing a new modern signalling system 
   • Installing new Overhead Line Equipment (OLE) which will power our faster, more environmentally friendly tram-trains 
   • Infrastructure for our new trains 
   • Improving existing facilities and building new stations 
   • Ongoing maintenance to make sure our services run safely and smoothly 
 • Why are you using Overhead Line Equipment? 
  • We are using Overhead Line Equipment to run our electrically powered tram-trains, which are smoother, faster, quieter and more environmentally friendly than the current diesel trains which currently service the valleys. 

 • What do overhead lines look like? 
  • They’re steel metal structures, built to last, which are about between 7 and 10 metres tall - slightly higher than the tram-trains. They will make our railway lines look quite different to how they appear now. 

 • Are there going to be overhead posts everywhere? 
  • Many post to support the new Overhead Line Equipment will be needed to deliver Metro, so it will make the railway look quite different. There will be Overhead Line Equipment installed at regular intervals up and down the lines to from Cardiff up to Treherbert, Aberdare and Merthyr Tydfil. It’s suspended just above the tracks. 

   How the structures holding the overhead wires are spaced depends on several factors. These include the alignment of the track, whether there are two, four or more tracks side by side, and how near it is to stations and other structures like bridges and level crossings.  

   Their positioning is critical to the safety and operation of the railway. 

 • Will an OLE post be placed near my property? 
  • We’ve tried to minimise the impact of OLE posts at the design stage. But with approximately 2,500 structures needed for the project, it’s impossible to completely avoid some of them being near properties. With thousands of homes facing or backing on to our railways, we can’t consider individual requests. 

   Moving even one post just a few metres is incredibly difficult – it can quite easily have knock-on effects up and down the line.  

   Safety is at the core of everything we do, and we can’t compromise on this. The new equipment needs to be in a place where we can access it if we need it. For instance, for inspections or maintenance. It also needs to be a suitable distance from public spaces. 

 • Can you cover the posts up with vegetation or fencing? 
  • We’re very limited in what we can do to reduce the visual impact of the posts and we won’t be able to ‘screen’ them using vegetation or fencing. We need to keep the immediate area around the posts clear so they can be easily identifiable and accessible for maintenance and inspections by properly trained staff.  

   Having OLE near my property will devalue my home - are you prepared to compensate for this? 

   Several studies have found that in locations where public transport infrastructure is improved, house prices often go up too. Our new tram trains will also be significantly quieter and less polluting than the diesel-powered trains which currently service the valley lines, while providing quicker links around the Cardiff Capital Region.    

 • Why do you need to cut back trees? 
  • We’re cutting back trees as part of our vegetation management work. 

   Overgrown vegetation can cause serious problems on the railway, including late or cancelled trains or even accidents if they get in the way of signalling equipment. We also need to cut back vegetation to safely provide the electrical clearances for the public, staff and the infrastructure for OLE, as laid out in legislation 

   Once our vegetation management work is carried out, we’ll be back periodically to keep the trees and bushes under control so we can continue to provide a reliable and safe service for our passengers. 

 • Will I be safe from overhead lines? 
  • Overhead Line Equipment should be treated with extreme caution. It carries 25,000 volts of electricity, which is enough to easily cause fatalities. It’s also incredibly important to bear in mind that carrying items like fishing rods, umbrellas, helium balloons, people sat on your shoulders and even selfie sticks near the line is dangerous. 

   OLE is always switched on, no matter what time of the day it is, and Transport for Wales is legally obliged to take steps to put measures in place to prevent people from electrocuting themselves. 

   If you use the railway correctly, there is no danger from overhead lines. But trespassing on the railway boundary – which is illegal - puts you at risk. 

   The biggest risk of being on the line is being hit by a train. The new tram-trains which will serve the valley lines will be nearly silent in certain areas, there’s a heightened risk of trespassers being hit by a train. 

    For your safety, stay out of the railway boundary.  

 • I live by the railway – will I have disruptions? 
  • If you live near the railway, there’s a very good chance that our work on Metro will affect you. 

   This may include…. 

   • Noise from piling works 
   • Road closures 
   • Changes to rail timetables and rail replacement bus services 

   We’ll be sending letters in advance to our neighbours who we might think will be affected when we can. In some cases, when we must act quickly, this might not be possible.  

 • Do you need planning permission? 
  • Transport for Wales’ delivery partners for Metro, Amey Keolis Limited / Keolis Amey Operations hold the license to operate a railway, and are deemed Statutory Undertakers, meaning they do not require planning permission for upgrades for the railway. Development that falls outside the permitted development regulations is likely to require planning permission. 

 • Will the railway be closed? 
  • We’re doing our best to keep disruptions to services to a minimum by working through the nights. However, in some cases we’ll have to close certain sections of the railway and provide rail replacement bus services through the daytime. We’d advise customers to check before they travel. 

 • I'll be disrupted by noise – will you pay for my alternative accommodation? 
  • Transport for Wales isn’t obligated to pay for alternative accommodation during rail works, but we are committed to keeping noise to a minimum. We will write to you in advance of particularly noisy planned works so, if necessary, you can make arrangements. 

 • How many people are working on the scheme? 
  • There are currently 375 staff working on Metro, which will ramp up to around 1,250 at the project’s peak. 

 • Can I get a job working on the Metro? 
  • For job opportunities working on delivering Metro, check the individual contractors’ website. For opportunities to work for Transport for Wales, keep an eye on our jobs page.  

 • How will you minimise disruption? 
  • We want to keep as many of our essential services running as possible. A great deal of our work will be taking place at night, so people can still use our services to get about. 

   When closure of the railways is unavoidable, we’ll be putting on replacement bus services for you to get to your destination. 

   Rest assured we will be working with care and consideration for our neighbours. 

 • How are you protecting the environment? 
  • In the first instance, we will avoid wherever possible, any impact on biodiversity. If that’s not possible, we’ll seek to minimise our impact. We’ll also look to improve ecosystems if they’re in a poor state and degraded, and we’ll offset any trees we cut down by planting new ones. 

   We work closely with Natural Resources Wales to ensure that our legal obligations are carried out and to make sure our vegetation maintenance work is carried out in the least disruptive way for wildlife.  

   Where appropriate, we’ll also use the by-products of our vegetation work to make log and brash piles for wildlife to nest in. 

 • How much will the project cost?  
  • Metro is being delivered at a cost of around three quarters of a billion pounds with money coming from the European Regional Development Agency and the UK and Welsh Governments, via the Cardiff Capital Region City Deal. 

 • What trains are we going to get, and when? 
  • Passengers will start seeing our new Stadler Citylink tram-trains and Stadler FLIRT trains on the railways from 2023. 

   For more information, including 3D flythroughs of our new fleet, visit the Transport for Wales website.

 • Will you write to me when you work in the area? 
  • When we have particularly noisy or disruptive works like piling planned, we will write to neighbours we believe will be affected in advance. 

   Bear in mind that it’s difficult to predict how far the noise caused by these works can travel – it can depend on factors like the weather, and trees and buildings in the nearby area. 

   Sometimes we have to carry out work at short notice – for instance, last minute changes to OLE installation plans. In these cases, we won’t be able to contact you in advance. 

 • How will you keep passengers and neighbours informed? 
  • The best way to stay informed of all Metro works, and what they might mean for you, is to follow Transport for Wales on social media. We’ll also be updating our website with details of disruptions and changes to services.  

 • Why are some lines getting more frequent services?
  • The Welsh Government is taking ownership of the Core Valleys Lines from the UK Government which means TfW will be able to run faster, more frequent and greener services.

   Where our services run on lines managed by our partners Network Rail for the UK Government, we can only run as many services as the infrastructure allows and further work to increase capacity would need to be undertaken.

   The Welsh Government is continuing to press for the devolution of powers to improve Wales’ rail infrastructure, enabling decisions to be made in Wales.

 • Why are you only electrifying the Core Valleys Lines?
  • The Welsh Government took ownership of the Core Valleys Lines from the UK Government and electrification is part of a £738 million investment in these lines.  Electrifying these lines means that we can provide faster, more frequent and greener services.

   Other lines in Wales are still managed by our partners Network Rail on behalf of the UK Government.

 • What are your plans for extending the Metro network and opening more stations?
  • The South Wales Metro is designed to be flexible and to be extended. We currently have plans to build or relocate five stations, as well as a short on-street extension in Cardiff Bay, which will be a pilot for more new lines in the future.
   We’re looking at potential new Metro stations and extensions, working with the Welsh Government and local authorities. 

 • Why are you introducing different types of trains?
  • To develop our plans for the Wales and Borders rail service and the South Wales Metro, we needed to take account of a range of different customer requirements.

   Most of the Wales and Borders network requires a trains suitable for long-distance services while the South Wales Metro requires trains best suited for shorter journeys.