Tîm Trafnidiaeth Cymru

Prif ddiben ein Bwrdd yw sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn bodloni gofynion ei gylch gwaith fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, ac i sicrhau y cyflawnir ein strategaeth. 
 
Mae Bwrdd TrC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, pedwar swyddog annibynnol anweithredol a dau aelod gweithredol. Rôl y bwrdd yw: 

 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer TrC ; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a gosod amcanion ; 
 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwaith y sefydliad; dal y Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau TrC yn cael eu cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol; 
 • monitro perfformiad i sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn; a 
 • hyrwyddo safonau heb eu hail o safbwynt cyllid cyhoeddus; arddel egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian. 

 

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod un ar ddeg o weithiau’r flwyddyn, a chynhelir diwrnodau ychwanegol ar gyfer Datblygiad y Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd Bwrdd; maen nhw ar gael yma

 

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Cyfarwyddwyr Gweithredol

James Price (Prif Weithredwr)

Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

 

Mae’r uwch arwain

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i gyflawni’r holl swyddogaethau ac eithrio'r canlynol :

 • unrhyw fater sydd wedi'i neilltuo i'r Bwrdd ; 
 • unrhyw fater a ddirprwywyd i bwyllgor neu is-bwyllgor y Bwrdd . 

Er mwyn cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy’n goruchwylio gweithgareddau gweithredol a strategol y sefydliad. 
 
Mae’r uwch arwain yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu strategaeth TrC. Mae’r uwch arwain yn atebol am weithgareddau dydd i ddydd y sefydliad ac yn darparu arweinyddiaeth gorfforaethol.
 
Fel Swyddog Cyfrifyddu TrC , y Prif Weithredwr (James Price) sy’n bersonol gyfrifol am: 

 • stiwardiaeth briodol o’r arian cyhoeddus; 
 • gweithrediadau a rheolaeth o ddydd i ddydd Trafnidiaeth Cymru; ac am 
 • sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'.

Tîm Arwain Gweithredol | Agor ar ffurf PDF 

James Price Profile
James Price (Prif Swyddog Gweithredol)

Mae James yn arwain y sefydliad o ran darparu rhwydwaith trafnidiaeth y gall pobl fod yn falch ohono.

Leyton Powell Profile
Leyton Powell (Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg)
 • Iechyd, diogelwch a lles galwedigaethol
 • Rheoli diogelwch a gwelliant parhaus
 • Cynaliadwyedd a diogelu ein hamgylchedd
 • Diogelwch a chydnerthedd gweithredol gwasanaethau trafnidiaeth
 • Parhad a pharodrwydd am argyfwng
Geoff Ogden Profile
Geoff Ogden (Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu)
 • Gwerthusiad cost-effeithiol ar sail tystiolaeth o brosiectau trafnidiaeth
 • Datblygu rhwydwaith ac integreiddio
 • Cynllunio rhanbarthol a datblygu llwybrau teithio llesol
 • Sero-net a datgarboneiddio
 • Cynllunio galw, amserlennu ac integreiddio tocynnau
Alexia Course Profile
Alexia Course (Prif Swyddog Masnachol)
 • Pris tocynnau, prisio, manwerthu a rheoli refeniw
 • Cyflenwi gwerth am arian o gontractau trafnidiaeth a rheoli grantiau
 • Cyflenwi trenau newydd a gofynion fflyd yn y dyfodol, gan gynnwys Pullman Rail Ltd
 • Caffael, cadwyn gyflenwi a rheoli contractau
 • Noddi cynlluniau newydd gyda thrydydd partïon ac awdurdodau lleol
 • Datblygiad masnachol, ystadau a rheoli eiddo
Marie Daly Profile
Marie Daly (Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant)
 • Strategaeth farchnata, gan adeiladu brand y gellir ymddiried ynddo ac sy'n cael ei barchu
 • Ymwreiddio diwylliant cwsmer-ganolog ym mhopeth a wnawn
 • Darparu profiad cwsmer diogel, blaengar a thrawsnewidiol
 • Pobl a datblygiad sefydliadol
 • Strategaeth partneriaeth gymdeithasol
 • Newid sefydliadol a thrawsnewid
Dan Tipper Profile
Dan Tipper (Prif Swyddog Seilwaith)
 • Rhoi rhaglen y Metro ar waith i ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth gwell
 • Cyflawni gwaith trawsnewid seilwaith ar rwydwaith Llinellau Craidd y Cymoedd
 • Paratoi seilwaith rheilffyrdd i gefnogi trenau mwy newydd, gwell
 • Rheoli ased seilwaith CVL
 • Peirianneg, rheoli prosiectau a rheolaethau rhaglen
Jan Chaudry-Van Der Velde Profile
Jan Chaudhry-Van Der Velde (Prif Swyddog Gweithrediadau)
 • Darparu sawl math gwahanol o drafnidiaeth
 • Cynllunio gweithlu a chysylltiadau diwydiannol
 • Cynnal a chadw a pheirianneg
 • Amserlennu a gwybodaeth cwsmeriaid
 • Diogelwch cwsmeriaid a diogelu refeniw
Heather Clash Profile
Heather Clash (Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol)
 • Rheolaeth ariannol a chynllunio
 • Cynllunio busnes, archwilio ac adrodd
 • Glynu at ein polisïau llywodraethu
 • Gwasanaethau TG ac arloesi digidol
 • Gwasanaethau cyfreithiol ac yswiriant
Lee Robinson Profile
Lee Robinson (Development Director Mid, North and Rural Wales)
 • Datblygu ac arwain Trafnidiaeth Cymru yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, gan gynghori a chefnogi’r tîm ehangach
 • Ymateb i faterion sy'n datblygu a materion adweithiol mewn perthynas â TrC yng Ngogledd Cymru
 • Arwain ar ddatblygu trafnidiaeth integredig
 • Cyflawni agenda trawsnewid bysiau a thrafnidiaeth wledig Llywodraeth Cymru
 • Twf cynllun bws fflecsi ac integreiddio gwasanaethau TrawsCymru
Lewis Brencher Profile
Lewis Brencher (Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu)
 • Datblygu a chyflawni brand TrC a strategaeth farchnata
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid, cymunedau a chynrychiolwyr etholedig
 • Cyfathrebu Corfforaethol gan gynnwys cysylltiadau â'r cyfryngau a materion cyhoeddus
 • Newid ymddygiad