Tîm Trafnidiaeth Cymru

Prif ddiben ein Bwrdd yw sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn bodloni gofynion ei gylch gwaith fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, ac i sicrhau y cyflawnir ein strategaeth. 
 
Mae Bwrdd TrC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, pedwar swyddog annibynnol anweithredol a dau aelod gweithredol. Rôl y bwrdd yw: 

  • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer TrC ; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a gosod amcanion ; 
  • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwaith y sefydliad; dal y Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau TrC yn cael eu cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol; 
  • monitro perfformiad i sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn; a 
  • hyrwyddo safonau heb eu hail o safbwynt cyllid cyhoeddus; arddel egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian. 

 

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod un ar ddeg o weithiau’r flwyddyn, a chynhelir diwrnodau ychwanegol ar gyfer Datblygiad y Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd Bwrdd; maen nhw ar gael yma

 

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Scott Waddington Profile
Scott Waddington (Cadeirydd)

Mae Scott yn Gadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru

Alun Bowen Profile
Alun Bowen (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Sarah Howells Profile
Sarah Howells (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chyfathrebu

Nicola Kemmery Profile
Nicola Kemmery (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant

Alison Noon Jones Profile
Alison Noon-Jones (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Pobl

Vernon Everitt Profile
Vernon Everitt (Cadeirydd y Pwyllgor Prosiectau Mawr)

Cyfarwyddwyr Gweithredol

James Price (Prif Weithredwr)

Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

 

Mae’r uwch arwain

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i gyflawni’r holl swyddogaethau ac eithrio'r canlynol :

  • unrhyw fater sydd wedi'i neilltuo i'r Bwrdd ; 
  • unrhyw fater a ddirprwywyd i bwyllgor neu is-bwyllgor y Bwrdd . 

Er mwyn cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy’n goruchwylio gweithgareddau gweithredol a strategol y sefydliad. 
 
Mae’r uwch arwain yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu strategaeth TrC. Mae’r uwch arwain yn atebol am weithgareddau dydd i ddydd y sefydliad ac yn darparu arweinyddiaeth gorfforaethol.
 
Fel Swyddog Cyfrifyddu TrC , y Prif Weithredwr (James Price) sy’n bersonol gyfrifol am: 

  • stiwardiaeth briodol o’r arian cyhoeddus; 
  • gweithrediadau a rheolaeth o ddydd i ddydd Trafnidiaeth Cymru; ac am 
  • sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'.

Tîm Arwain Gweithredol | Agor ar ffurf PDF 

James Price Profile
James Price

Prif Swyddog Gweithredol

David O'Leary Profile
David O’Leary

Cyfarwyddr Trawsnewid a Newid Busnes

Leyton Powell Profile
Leyton Powell

Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg

Geoff Ogden Profile
Geoff Ogden

Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu

Alexia Course Profile
Alexia Course

Prif Swyddog Masnachol

Marie Daly Profile
Marie Daly

Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant

Dan Tipper Profile
Dan Tipper

Prif Swyddog Seilwaith

Jan Chaudry-Van Der Velde Profile
Jan Chaudry-Van Der Velde

Prif Swyddog Gweithrediadau

Heather Clash Profile
Heather Clash

Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Lewis Brencher Profile
Lewis Brencher

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Dave Williams Profile
Dave Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Digidol

Karl Gilmore Profile
Karl Gilmore

Cyfarwyddwr Rhaglen y Rheilffyrdd

Lee Robinson Profile
Lee Robinson

Cyfarwyddwr Datblygu – Gogledd Cymru

Lisa Yates Profile
Lisa Yates

Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol