Tîm Trafnidiaeth Cymru

Prif ddiben ein Bwrdd yw sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn bodloni gofynion ei gylch gwaith fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, ac i sicrhau y cyflawnir ein strategaeth. 
 
Mae Bwrdd TrC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, pedwar swyddog annibynnol anweithredol a dau aelod gweithredol. Rôl y bwrdd yw: 

 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer TrC ; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a gosod amcanion ; 
 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwaith y sefydliad; dal y Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau TrC yn cael eu cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol; 
 • monitro perfformiad i sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn; a 
 • hyrwyddo safonau heb eu hail o safbwynt cyllid cyhoeddus; arddel egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian. 

 

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod un ar ddeg o weithiau’r flwyddyn, a chynhelir diwrnodau ychwanegol ar gyfer Datblygiad y Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd Bwrdd; maen nhw ar gael yma

 

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Scott Waddington Profile
Scott Waddington (Cadeirydd)

Mae Scott yn Gadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru.

Alun Bowen Profile
Alun Bowen (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Sarah Howells Profile
Sarah Howells (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chyfathrebu

Nicola Kemmery Profile
Nicola Kemmery (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant

Alison Noon Jones Profile
Alison Noon-Jones (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Cadeirydd y Pwyllgor Pobl

Vernon Everitt Profile
Vernon Everitt (Cadeirydd y Pwyllgor Prosiectau Mawr)

Cyfarwyddwyr Gweithredol

James Price (Prif Weithredwr)

Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

Cofrestr Buddiannau - Mawrth 2022

 

Ewch Tîm Gweithredol 

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i gyflawni’r holl swyddogaethau ac eithrio'r canlynol :

 • unrhyw fater sydd wedi'i neilltuo i'r Bwrdd ; 
 • unrhyw fater a ddirprwywyd i bwyllgor neu is-bwyllgor y Bwrdd . 

Er mwyn cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy’n goruchwylio gweithgareddau gweithredol a strategol y sefydliad. 
 
Mae’r Uwch Dîm Arwain yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu strategaeth TrC. Mae’r Uwch Dîm Arwain yn atebol am weithgareddau dydd i ddydd y sefydliad ac yn darparu arweinyddiaeth gorfforaethol.
Mae’r Weithrediaeth yn cynnwys y Prif Weithredwr a'r saith Cyfarwyddwr Gweithredol a dau Gyfarwyddwyr . 
 
Fel Swyddog Cyfrifyddu TrC , y Prif Weithredwr (James Price) sy’n bersonol gyfrifol am: 

 • stiwardiaeth briodol o’r arian cyhoeddus; 
 • gweithrediadau a rheolaeth o ddydd i ddydd Trafnidiaeth Cymru; ac am 
 • sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'. 
James Price Profile
James Price (Prif Weithredwr)

Mae James yn arwain y sefydliad er mwyn  darparu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n destun balchder i bawb.

Heather Clash Profile
Heather Clash (Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu)
 • Swyddogaeth a gweithgareddau cyllid 
 • Strategaeth a chynllunio ariannol 
 • Dadansoddi perfformiad a risg
 • Archwilio a Rheoli Ariannol Mewnol
Lewis Brencher Profile
Lewis Brencher (Cyfarwyddwr Cyfathreb)
 • Datblygu brand TrC
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid, cymunedau a chynrychiolwyr etholedig
 • Ymgysylltu â’r cyfryngau a chyd-weithwyr
Alexia Course Profile
Alexia Course (Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilff yrdd)
 • Gweithrediadau trafnidiaeth aml-foddol ar gyfer TrC a rheolaeth awdurdod dros Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru 
 • Cyflwyno ein rhaglenni buddsoddi mewn gorsafoedd a cherbydau rheilffyrdd newydd 
 • Nawdd ar gyfer cynlluniau gwella trafnidiaeth a darparu prosiectau rheilffyrdd 
 • Cyflenwi gwasanaethau gwerth ychwanegol gan gynnwys gwasanaethau glanhau trenau ac arlwyo 
 • Perchnogaeth a rheoli asedau Llinellau Craidd y Cymoedd 
Karl Gilmore Profile
Karl Gilmore (Cyfarwyddwr Rhaglen y Rheilffyrdd)
 • Cyflwyno rhaglen Trawsnewid Cledrau’r Cymoedd a Phrosiectau Seilwaith yn ehangach.
 • Cyfrifol am y Swyddfa Rheoli Prosiectau sy’n cefnogi gofynion ar draws Trafnidiaeth Cymru
Leyton Powell Profile
Leyton Powell (Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd)
 • Perfformiad diogelwch corfforaethol 
 • Cydymffurfiaeth cyflenwyr â systemau rheoli diogelwch 
 • Perfformiad cynaliadwyedd corfforaethol 
 • Cymeradwyo Safonau Peirianneg i’w mabwysiadu gan Trafnidiaeth Cymru fel perchennog system Cledrau’r Cymoedd
 • Rheoli prosesau caffael Trafnidiaeth Cymru 
Geoff Ogden Profile
Geoff Ogden (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori)
 • Cyngor/ymgynghori
 • Datblygu Busnes
 • Datblygu Pobl a Datblygu’r Sefydliad 
 • Llety
 • TG
David o Leary Profile
David O'Leary (Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid) 
 • Polisi a Chontractau Masnachol
 • Teithwyr a Thwf Refeniw 
 • Profiad Cwsmeriaid
 • Trafnidiaeth Integredig
 • Rheoli Risgiau Corfforaethol 
Lee Robinson Profile
Lee Robinson (Cyfarwyddwr Datblygu – Gogledd Cymru)
 • Datblygu ac arwain TrC yn y Gogledd
 • Twf TrC a strategaeth integredig i Ogledd Cymru
 • Cyfathrebu ac ymgysylltu yn y Gogledd
 • Ymateb i faterion sy’n datblygu a materion adweithiol yn gysylltiedig â TrC yn y Gogledd
 • Cynghori a chefnogi’r tîm ehangach mewn cysylltiad â rhanbarth Gogledd Cymru
Lisa Yates Profile
Lisa Yates (Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol)
 • Datblygu strategaeth pobl gan gynnwys proses, diwylliant ac ymgysylltu
 • Hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a gwerth cymdeithasol
 • Datblygu doniau a gallu ein gweithlu
 • Esblygu ein systemau, prosesau a pholisïau ategol
Dave Williams Profile
Dave Williams (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Digidol)
 • Data
 • Digidol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Trawsnewid Digidol