Gwaith Trawsnewid y Metro: newidiadau i wasanaethau trên

Sut mae hyn yn effeithio ar eich teithiau

Tra byddwn yn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gwell dros y blynyddoedd nesaf, fe all olygu newid dros dro i’ch teithiau. Lle bo'n bosibl rydyn ni’n trefnu bod y gwaith trawsnewid yn digwydd yn ystod cyfnodau llai prysur er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl arnoch, ac rydym yn cynnig cysylltiadau didrafferth rhwng y gwasanaethau trên a bysiau.

Mae amserlenni’n cael eu diweddaru’n wythnosol oherwydd y coronafeirws. Gwnewch eich gwaith cartref cyn teithio.

 

Gwaith trawsnewid y Metro: Cam un

Gwaith ar Fetro De Cymru i fynd rhagddo yn y flwyddyn newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i fwrw ymlaen â chynlluniau gweddnewidiol ar gyfer Metro De Cymru ddechrau 2021.

 

03 Awst – Rhagfyr 2021

Bydd rhan enfawr o’r cam hwn yn dechrau ddydd Llun 3 Awst 2020 gyda gwaith gwella ar linellau Treherbert, Aberdâr a Merthyr o orsaf Radur ymlaen.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn hwyr y nos a dros nos rhwng nos Sul a nos Iau yn ystod y cyfnod hwn, a byddwn yn cau’r rhan hon o’r rhwydwaith rhwng 2000 a 0500.

 • Bydd bysiau yn rhedeg yn lle'r trenau i’n cyfnewidfa fysiau / trenau yng ngorsaf Radur ac oddi yno.
 • Bydd yr amserlen trenau arferol yn parhau i redeg rhwng Caerdydd Canolog a Radur tan ddiwedd y gwasanaeth.
 • Ni fydd hyn yn effeithio ar wasanaethau trenau cynnar yn y bore a bydd y rhain yn rhedeg fel arfer.

Metro transformation work

 

Teithio – Cwestiynau Cyffredin

Pa waith fydd yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn?

Y bwriad yw ymgymryd â phecyn cyfan o waith, gan gynnwys gwaith ar y cledrau a’r signalau yn ogystal â gwaith cynnal a chadw cyffredinol.
Gwybodaeth am y Metro yma.

 

Pryd fydd yr amserlenni diwygiedig ar gael ar y systemau archebu ar-lein?

Yn sgil y Coronafeirws, rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd a bydd amserlenni trenau yn cael eu llwytho i fyny i’r systemau archebu tocynnau ar-lein wythnos ymlaen llaw. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio. Bydd amserlenni bysiau diwygiedig yn cael eu harddangos yn eich gorsaf leol o ddechrau mis Gorffennaf.

Cofiwch fod ein holl wasanaethau trên ar gyfer gweithwyr allweddol a theithio hanfodol yn unig ar hyn o bryd. Mae ein cyngor diweddaraf ynghylch teithio ar drenau yma

 

Beth alla i ei ddisgwyl pan fyddaf yn cyrraedd cyfnewidfa gorsaf Radur?

Bydd gorsaf Radur yn gweithredu fel y brif gyfnewidfa rhwng y gwasanaethau trenau a bysiau. Bydd timau gwasanaeth cwsmeriaid ar gael yng ngorsaf Radur i gyfeirio'r cwsmeriaid i’r gyfnewidfa ac ohoni yn y maes parcio gerllaw. Mae trafnidiaeth ffordd wedi cael ei threfnu i gyd-fynd â'r gwasanaethau trên fel nad oes yn rhaid i chi ddisgwyl yn rhy hir.

 

Ble fyddaf i’n cael fy nghasglu neu fy ngollwng yn fy ngorsaf leol?

Mae’r rhan fwyaf o bwyntiau casglu / gollwng y gwasanaethau bysiau y tu allan i’r orsaf. Bydd digon o arwyddion ond gallwch ddod o hyd i’r lle i chi fynd i ddal y bysiau fydd yn rhedeg yn lle'r trenau yma (dewiswch eich gorsaf yna Gwybodaeth Maes Parcio) neu ar y Poster Gwybodaeth Ddefnyddiol yn eich gorsaf.

 

Fel arfer rwy'n mynd â beic ar y trên am fy mod ei angen i barhau â'm taith – oes modd i mi fynd â’m beic ar y bws?

Fel arfer ni chaniateir mynd â beic ar wasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ond lle bo modd gellir mynd â’ch beic yn ddibynnol ar ddisgresiwn y gyrrwr a’r lle sydd ar gael. Chi fydd yn gyfrifol am eich beic ar ein gwasanaethau bysiau, ac ni all Trafnidiaeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod.

 

Alla’ i fynd â’m ci ar y gwasanaeth bysiau?

Fel arfer ni chaniateir cŵn ar y gwasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ac eithrio cŵn tywys.

 

Alla’ i fynd â phram ar y gwasanaeth bysiau?

Caniateir pramiau, ond gofynnwn i chi eu plygu cyn mynd ar y bws

 

Faint o amser ychwanegol fydd mynd ar y bws yn ychwanegu at fy nhaith?

I gael yr union amseroedd, bydd yn rhaid i chi edrych ar eich teithiau penodol, ond dyma ganllaw ar gyfer rhai teithiau allweddol. Mae’r rhain yn seiliedig ar amseroedd ar gyfartaledd ar gyfer yr adeg y teithir gyda’r nos.

Llwybr Amcan o amseroedd gwasanaethu bysiau
Radur  - Pontypridd 00:35 awr
Radur  - Merthyr Tudful  01:20 awr
Radur  - Aberdâr  01:20 awr
Radur  – Treherbert 01:25  awr

 

Alla’ i brynu tocyn ar y bws?

Nid oes cyfleusterau i brynu tocynnau ar y bysiau. Mae’n rhaid i chi brynu tocynnau cyn mynd ar y bws o’ch swyddfa docynnau lleol, peiriannau tocynnau, ar-lein gan ddefnyddio ein hadnodd cynllunio teithiau neu ein ap.

 

Rwy’n defnyddio cadair olwyn, alla’ i ddefnyddio'r gwasanaeth bws sy'n rhedeg yn lle'r trenau?

Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn am fod lloriau llwytho isel. I gael cyngor ac i drefnu cymorth ymlaen llaw, ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501

 

Gwaith Gwella yn y Dyfodol

I gael gwybod am y gwaith gwella ar draws ein rhwydwaith a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith Peirianyddol

 


 

Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 • Travel Advice FAQs
  • What work will be undertaken during this period?

   A whole package of works is planned including track and signalling work along with general maintenance.
   Find out all about Metro here.

    

   What will I expect when I arrive at the Radyr station inter-change hub?

   Radyr station will act as the main inter-change hub between rail and bus services. Customer service teams will be at hand at Radyr station to direct customers to and from the inter-change hub situated in the adjacent car park. Road transport has been arranged to link in with train services to keep wait times to a minimum. Toilet and shelter facilities will be available.

    

   Where will I be picked up or dropped off at my local station?

   Most bus service pick up / drop up points are situated outside the station. They will be clearly signposted but you can check out the location of your rail replacement bus stop here (choose your station then Car Park Information) or on the Useful Information Poster at your station.

    

   I usually take my bike on the train as I need it for onwards travel – can I take it on the bus service?

   Normally bikes are not permitted on rail replacement bus services however where possible bikes may be carried dependent on the driver’s discretion and space available. Any bikes carried on our bus services is at your own risk and Transport for Wales cannot accept responsibility for any damages.

    

   Can I take my dog on the bus service?

   Normally dogs are not permitted on rail replacement bus services except guide dogs.

    

   Can you take prams on the bus service?

   Prams are allowed however we ask that they are folded up before boarding.

    

   How much extra time will the bus service leg of my journey add to my overall journey?

   For the exact times you will need to check your specific journey plans but here’s a guide for some key journeys. These are based on average times for the time of night travelled.

   Route Approx bus service times
   Radyr - Pontypridd 00:35 hrs
   Radyr - Merthyr Tydfil 01:20hrs
   Radyr - Aberdare 01:20hrs
   Radyr – Treherbert 01:25 hrs

    

   Can I buy a ticket on the bus?

   There are no ticket purchasing facilities on board buses. Tickets must be bought before boarding a bus at your local booking office, ticket machines, on-line using our journey planner or from our app.

    

   I am a wheelchair user, can I access the rail replacement bus service?

   The buses are wheelchair accessible with low loading floors. For advice and to book assistance in advance call our Passenger Assist team 03330 050 501.