Gwaith trawsnewid y Metro: newidiadau i wasanaethau trên

Sut y bydd yn effeithio ar eich cynlluniau taith

Er ein bod yn adeiladu’r rhwydwaith trafnidiaeth gwell hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gall olygu cyfnodau dros dro o newid i’ch cynlluniau taith. Lle bo’n bosibl, rydym yn amserlennu’r gwaith trawsnewid i ddigwydd yn ystod amseroedd llai prysur er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl a chynnig cysylltiadau rhwng gwasanaethau rheilffordd a  bysiau.

 

Gwaith trawsnewid y Metro: Gwasanaethau Bws yn lle Trên

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Radur (Llinell y Ddinas / Lein Coryton) - Treherbert / Aberdâr / Merthyr | Dydd Sul – Dydd Iau o ddiwedd min nos ymlaen
  • Mae gwaith gwella'n cael ei wneud ar reilffyrdd Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful ac Llinell y Ddinas / Lein Coryton o orsaf Caerdydd Canolog tua'r gogledd.

   Bydd y gwaith yn digwydd gyda'r hwyr a thros nos o ddydd Sul hyd at ddydd Iau yn ystod y cyfnod hwn, gan gau'r rhan hon o'r rhwydwaith rhwng 20:00 a 05:00.

   Gwasanaethau Lein y Ddinas gyda'r hwyr - cytunwyd y byddai Bws Caerdydd yn derbyn tocyn trên o 21:00 ymlaen - ewch i cardiffbus.com.

   Dydd Llun - Dydd Iau yn unig

   Ni effeithir ar wasanaethau trên cynnar yn y bore: byddant yn rhedeg fel arfer.

   Caerdydd Canolog – Radur – Pontypridd – Merthyr/Aberdâr/Treherbert

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Coryton | Dydd Llun - Dydd Iau, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Newidiadau i wasanaethau rhwng Caerdydd Canolog a Coryton o ddydd Llun 24 Hydref

   Oherwydd gwaith peirianneg ar y Metro, o ddydd Llun i ddydd Iau, bydd y trên olaf yn rhedeg yn llawer cynharach.

   2015 Coryton - Caerdydd Canolog
   1951 Caerdydd Canolog - Coryton

   Ar gyfer y gwasanaethau hwyrach, cytunwyd y byddai Bws Caerdydd yn derbyn tocynnau trên - ewch i cardiffbus.com.

   Caerdydd Canolog - Coryton

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerffili - Rhymni | Tan Iau 08 Rhagfyr | Dydd Llun - Dydd Iau a Dydd Sul, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Caerffili - Rhymni

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Rhymni | O 11 Rhagfyr, nes nodir yn wahanol | Dydd Llun - Dydd Iau a Dydd Sul, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Llun - Iau, o tua 20:00 ymlaen; Sul, o tua 18:30 ymlaen

   Caerdydd Canolog - Rhymni

 • Pontypridd - Aberdâr | Dydd Mawrth 27 Rhagfyr - Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr, drwy’r dydd
  • Pontypridd - Aberdâr

 • Pontypridd - Aberdâr | Dydd Llun 02 Ionawr - Dydd Iau 05 Ionawr, drwy’r dydd
  • Pontypridd - Aberdâr

 • Pontypridd - Merthyr Tudful | Dydd Llun 02 Ionawr - Dydd Iau 05 Ionawr, drwy’r dydd
  • Pontypridd - Merthyr Tudful

 • Teithio – Cwestiynau Cyffredin
  • Pa waith fydd yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn?

   Y bwriad yw ymgymryd â phecyn cyfan o waith, gan gynnwys gwaith ar y cledrau a’r signalau yn ogystal â gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Gwybodaeth am y Metro yma.

    

   Pryd fydd yr amserlenni diwygiedig ar gael ar y systemau archebu ar-lein?

   Yn sgil y Coronafeirws, rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd a bydd amserlenni trenau yn cael eu llwytho i fyny i’r systemau archebu tocynnau ar-lein wythnos ymlaen llaw. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio. Bydd amserlenni bysiau diwygiedig yn cael eu harddangos yn eich gorsaf leol o ddechrau mis Gorffennaf.

    

   Beth alla i ei ddisgwyl pan fyddaf yn cyrraedd cyfnewidfa gorsaf Radur?

   Bydd gorsaf Radur yn gweithredu fel y brif gyfnewidfa rhwng y gwasanaethau trenau a bysiau. Bydd timau gwasanaeth cwsmeriaid ar gael yng ngorsaf Radur i gyfeirio'r cwsmeriaid i’r gyfnewidfa ac ohoni yn y maes parcio gerllaw. Mae trafnidiaeth ffordd wedi cael ei threfnu i gyd-fynd â'r gwasanaethau trên fel nad oes yn rhaid i chi ddisgwyl yn rhy hir.

    

   Ble fyddaf i’n cael fy nghasglu neu fy ngollwng yn fy ngorsaf leol?

   Mae’r rhan fwyaf o bwyntiau casglu / gollwng y gwasanaethau bysiau y tu allan i’r orsaf. Bydd digon o arwyddion ond gallwch ddod o hyd i’r lle i chi fynd i ddal y bysiau fydd yn rhedeg yn lle'r trenau yma (dewiswch eich gorsaf yna Gwybodaeth Maes Parcio) neu ar y Poster Gwybodaeth Ddefnyddiol yn eich gorsaf.

    

   Fel arfer rwy'n mynd â beic ar y trên am fy mod ei angen i barhau â'm taith – oes modd i mi fynd â’m beic ar y bws?

   Fel arfer ni chaniateir mynd â beic ar wasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ond lle bo modd gellir mynd â’ch beic yn ddibynnol ar ddisgresiwn y gyrrwr a’r lle sydd ar gael. Chi fydd yn gyfrifol am eich beic ar ein gwasanaethau bysiau, ac ni all Trafnidiaeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod.

    

   Alla’ i fynd â’m ci ar y gwasanaeth bysiau?

   Fel arfer ni chaniateir cŵn ar y gwasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ac eithrio cŵn tywys.

    

   Alla’ i fynd â phram ar y gwasanaeth bysiau?

   Caniateir pramiau, ond gofynnwn i chi eu plygu cyn mynd ar y bws

    

   Faint o amser ychwanegol fydd mynd ar y bws yn ychwanegu at fy nhaith?

   I gael yr union amseroedd, bydd yn rhaid i chi edrych ar eich teithiau penodol, ond dyma ganllaw ar gyfer rhai teithiau allweddol. Mae’r rhain yn seiliedig ar amseroedd ar gyfartaledd ar gyfer yr adeg y teithir gyda’r nos.

   Llwybr Amcan o amseroedd gwasanaethu bysiau
   Radur - Pontypridd 00:35 awr
   Radur - Merthyr Tudful 01:20 awr
   Radur - Aberdare 01:20 awr
   Radur – Treherbert 01:25 awr

    

   Alla’ i brynu tocyn ar y bws?

   Nid oes cyfleusterau i brynu tocynnau ar y bysiau. Mae’n rhaid i chi brynu tocynnau cyn mynd ar y bws o’ch swyddfa docynnau lleol, peiriannau tocynnau, ar-lein gan ddefnyddio ein hadnodd cynllunio teithiau neu ein ap.

    

   Rwy’n defnyddio cadair olwyn, alla’ i ddefnyddio'r gwasanaeth bws sy'n rhedeg yn lle'r trenau?

   Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn am fod lloriau llwytho isel. I gael cyngor ac i drefnu cymorth ymlaen llaw, ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501.

Gwaith Gwella yn y Dyfodol

I gael gwybod am y gwaith gwella ar draws ein rhwydwaith a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith Peirianyddol