Newidiadau i wasanaethau trên

Sut bydd y gwaith o drawsnewid y Metro yn effeithio ar eich cynlluniau teithio rhwng Medi 2023 a Chwefror 2024

Mae’r Metro yn cael ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer dyfodol Cymru. Bydd yn ffordd fodern, effeithlon a chynaliadwy o deithio, ond efallai y bydd cyfnodau o newid i’ch cynlluniau teithio dros dro tra byddwn yn ei adeiladu. Lle bo hynny’n bosibl, rydyn ni’n trefnu bod y gwaith trawsnewid yn digwydd yn ystod cyfnodau llai prysur er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl. Rydyn ni’n cynnig cysylltiadau rhwng gwasanaethau rheilffyrdd a gwasanaethau bysiau.

 

Gwasanaethau bws yn lle’r trenau

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i wella profiad y cwsmer. Bydd eich adborth gonest am yr arolwg yn ein helpu i lunio ein gwasanaethau bysiau yn y dyfodol.

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Coryton | Dydd Llun - Dydd Iau, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Newidiadau i wasanaethau rhwng Caerdydd Canolog a Coryton o ddydd Llun 24 Hydref

   Oherwydd gwaith peirianneg ar y Metro, o ddydd Llun i ddydd Iau, bydd y trên olaf yn rhedeg yn llawer cynharach.

   2015 Coryton - Caerdydd Canolog
   1951 Caerdydd Canolog - Coryton

   Ar gyfer y gwasanaethau hwyrach, cytunwyd y byddai Bws Caerdydd yn derbyn tocynnau trên - ewch i cardiffbus.com.

   Cardiff Central - Coryton

    
 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Llun - Dydd Iau a Dydd Sul, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Llun - Iau, o tua 20:00 ymlaen; Sul, o tua 18:30 ymlaen

   Cardiff Central - Rhymney

 • Newidiadau i wasanaethau | Pontypridd - Treherbert | Dydd Sadwrn 29 Ebrill - Chwefror 2024
  • Wrth i ni symud ymlaen â’n cynnydd o ran adeiladu Metro De Cymru, o 29 Ebrill 2023 i ddiwedd Ionawr/dechrau Chwefror 2024, byddwn yn cau’r lein rhwng Pontypridd a Treherbert, i gyflawni ein rhaglen fwyaf o waith hyd yma.

   Mae gan reilffordd Treherbert rai o’r offer a’r seilwaith hynaf ar draws Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd cyfan, sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 1930au. Yn ystod y cyfnod cau hwn am wyth mis, mae gennym lawer o waith i’w wneud er mwyn moderneiddio’r rhan hon o’r rheilffordd.

   I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

   I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

   Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

   Pontypridd - Treherbert

Hydref

 • Caerdydd Canolog - Pontypridd | Dydd Sul 1 Hydref, drwy’r dydd
  • I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

  • Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

  • Cardiff Central - Pontypridd

 • Pontypridd - Merthyr / Aberdâr | Dydd Sul 8 Hydref - Dydd Sul 15 Hydref, drwy’r dydd
  • I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

  • Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

  • Pontypridd - Merthyr / Abedare

 • Radur - Pontypridd | Dydd Sul 8 Hydref, drwy’r dydd
  • I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

  • Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

  • Radyr - Pontypridd

 • Caerdydd Canolog - Radur | Dydd Sul 8 Hydref, tan ganol y bore
  • Cardiff Central - Radyr

 • Caerdydd Canolog - Pontypridd | Dydd Sul 22 Hydref, drwy’r dydd
  • I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

  • Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

  • Cardiff Central - Pontypridd

 • Teithio - Cwestiynau Cyffredin
  • Pa waith fydd yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn?

   Y bwriad yw ymgymryd â phecyn cyfan o waith, gan gynnwys gwaith ar y cledrau a’r signalau yn ogystal â gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Gwybodaeth am y Metro yma.

    

   Pryd fydd yr amserlenni diwygiedig ar gael ar y systemau archebu ar-lein?

   Yn sgil y Coronafeirws, rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd a bydd amserlenni trenau yn cael eu llwytho i fyny i’r systemau archebu tocynnau ar-lein wythnos ymlaen llaw. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio. Bydd amserlenni bysiau diwygiedig yn cael eu harddangos yn eich gorsaf leol o ddechrau mis Gorffennaf.

    

   Beth alla i ei ddisgwyl pan fyddaf yn cyrraedd cyfnewidfa gorsaf Radur?

   Bydd gorsaf Radur yn gweithredu fel y brif gyfnewidfa rhwng y gwasanaethau trenau a bysiau. Bydd timau gwasanaeth cwsmeriaid ar gael yng ngorsaf Radur i gyfeirio'r cwsmeriaid i’r gyfnewidfa ac ohoni yn y maes parcio gerllaw. Mae trafnidiaeth ffordd wedi cael ei threfnu i gyd-fynd â'r gwasanaethau trên fel nad oes yn rhaid i chi ddisgwyl yn rhy hir.

    

   Ble fyddaf i’n cael fy nghasglu neu fy ngollwng yn fy ngorsaf leol?

   Mae’r rhan fwyaf o bwyntiau casglu / gollwng y gwasanaethau bysiau y tu allan i’r orsaf. Bydd digon o arwyddion ond gallwch ddod o hyd i’r lle i chi fynd i ddal y bysiau fydd yn rhedeg yn lle'r trenau yma (dewiswch eich gorsaf yna Gwybodaeth Maes Parcio) neu ar y Poster Gwybodaeth Ddefnyddiol yn eich gorsaf.

    

   Fel arfer rwy'n mynd â beic ar y trên am fy mod ei angen i barhau â'm taith – oes modd i mi fynd â’m beic ar y bws?

   Fel arfer ni chaniateir mynd â beic ar wasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ond lle bo modd gellir mynd â’ch beic yn ddibynnol ar ddisgresiwn y gyrrwr a’r lle sydd ar gael. Chi fydd yn gyfrifol am eich beic ar ein gwasanaethau bysiau, ac ni all Trafnidiaeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod.

    

   Alla’ i fynd â’m ci ar y gwasanaeth bysiau?

   Fel arfer ni chaniateir cŵn ar y gwasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ac eithrio cŵn tywys.

    

   Alla’ i fynd â phram ar y gwasanaeth bysiau?

   Caniateir pramiau, ond gofynnwn i chi eu plygu cyn mynd ar y bws

    

   Faint o amser ychwanegol fydd mynd ar y bws yn ychwanegu at fy nhaith?

   I gael yr union amseroedd, bydd yn rhaid i chi edrych ar eich teithiau penodol, ond dyma ganllaw ar gyfer rhai teithiau allweddol. Mae’r rhain yn seiliedig ar amseroedd ar gyfartaledd ar gyfer yr adeg y teithir gyda’r nos.

   Llwybr Amcan o amseroedd gwasanaethu bysiau
   Radur - Pontypridd 00:35 awr
   Radur - Merthyr Tudful 01:20 awr
   Radur - Aberdare 01:20 awr
   Radur – Treherbert 01:25 awr

    

   Alla’ i brynu tocyn ar y bws?

   Nid oes cyfleusterau i brynu tocynnau ar y bysiau. Mae’n rhaid i chi brynu tocynnau cyn mynd ar y bws o’ch swyddfa docynnau lleol, peiriannau tocynnau, ar-lein gan ddefnyddio ein hadnodd cynllunio teithiau neu ein ap.

    

   Rwy’n defnyddio cadair olwyn, alla’ i ddefnyddio'r gwasanaeth bws sy'n rhedeg yn lle'r trenau?

   Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn am fod lloriau llwytho isel. I gael cyngor ac i drefnu cymorth ymlaen llaw, ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501.

 

Gwaith Gwella yn y Dyfodol

I gael gwybod am y gwaith gwella ar draws ein rhwydwaith a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith Peirianyddol

 

Gweithredu diwydiannol

I gael gwybod am y gweithredu diwydiannol a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gweithredu diwydiannol