Mae Trafnidiaeth Cymru yn dylunio system drafnidiaeth sy’n gweithio i bawb. Fel rhan o’r rhaglen drawsnewidiol hon, mae TrC yn arwain y gwaith datblygu i wella gorsaf drenau brysuraf Cymru - Caerdydd Canolog.

Bydd Rhaglen Gwelliannau Caerdydd Canolog yn cynyddu capasiti, yn lleihau tagfeydd ac yn trawsnewid yr amgylchedd i deithwyr.

Nod y rhaglen hon yw cyflawni gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog i’w gwneud yn addas i’r diben nawr ac i’r 2040au (gan gynnwys yr orsaf fysiau newydd, hyb beiciau a safle tacsis a mannau gollwng gwell), gan ei galluogi i fod yn rhan o ganolfan drafnidiaeth integredig sy’n galluogi teithio hygyrch, di-dor a chynaliadwy, sy’n cefnogi economi fywiog ac amrywiol, ac yn darparu porth eiconig i Gymru. 

Rydym yn defnyddio proses Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd (GRIP) i reoli, datblygu a chyflawni ein cynlluniau ar gyfer gwella Gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth cyfagos. Bydd y broses 6 cam GRIP yn ein helpu i leihau a lliniaru’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyflawni’r cynllun.

Rydym yn amcangyfrif y bydd caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu gwelliannau cychwynnol yn orsaf Caerdydd Canolog yn cael ei roi yng ngwanwyn 2024, gyda gwaith yn dechrau yn haf 2025, ac yn para am oddeutu 2 flynedd.

 

Proses GRIP (Llywodraethu ar gyfer Prosiectau Buddsoddi mewn Rheilffyrdd) ar gyfer gwella cysylltiadau trafnidiaeth Caerdydd Canolog a'r cyffiniau
GRIP Cam 1: diffiniad allbwn Mae'r cam hwn yn sefydlu cwmpas y buddsoddiad a'r gwaith a gynigir.

Yn benodol, mae’n ystyried:

  • Amcan, cwmpas, amseriad a manyleb y gwelliant;
  • Cyllid ar gyfer y prosiect ac unrhyw risgiau prosiect;
  • Methodoleg caffael: yr hyn y dylid ei wneud mewn gwaith datblygu a gweithredu;
  • Unrhyw ryngwyneb tebygol gyda gweithrediadau rheilffordd presennol a phrosiectau a strategaethau llwybrau perthnasol eraill;
  • Cyfranogiad rhanddeiliaid eraill
2020 CYFLAWN
GRIP Cam 2: dichonoldeb prosiect Yn ystod y cyfnod hwn, cesglir y safbwyntiau, y syniadau a’r dyheadau ar gyfer gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth o’i chwmpas er mwyn llywio dichonoldeb dyluniadau cychwynnol gwahanol opsiynau.

Yn dilyn adolygiad llwyddiannus a blaenoriaethu'r cynnig buddsoddi, mae Cam 2 yn symud y prosiect yn ei flaen.

Haf 2021 – gwanwyn 2022 CYFLAWN
GRIP Cam 3: dewis opsiynau Ar ddiwedd y cyfnod hwn, bydd yr opsiynau amrywiol sydd ar gael i wella'r orsaf wedi'u nodi; bydd pob un o'r opsiynau hyn sydd ar gael wedi'u hasesu; a bydd un opsiwn a dyluniad amlinellol wedi'u hargymell. Dylai’r achos busnes gadarnhau a yw’r opsiwn a ddewiswyd yn fforddiadwy ai peidio, gan gynnwys ystyried materion cost oes gyfan, a ellir ei gyflawni o fewn amserlen resymol, a fydd yn darparu gwerth am arian, ac, ar y sail hon, a ddylid bwrw ymlaen i dylunio a gweithredu gorsaf manwl. Gwanwyn 2022 – hydref 2023 BYW
GRIP Cam 4: datblygu opsiwn sengl Mae datblygu'r opsiwn gorsaf sengl a ddewiswyd yng ngham 3 yn dechrau i greu'r dyluniad amlinellol. Cynhyrchir dyluniadau amlinellol, ac fel arfer nodir unrhyw faterion technegol neu gyfreithiol a allai ganslo opsiwn neu brosiect erbyn y pwynt hwn. Hydref 2023 – gwanwyn 2024 Wedi'i ariannu - i fod i ddechrau ar ôl cwblhau'r cam blaenorol
GRIP Cam 5: dyluniad manwl Bydd y cam hwn yn cyflwyno'r dyluniad peirianyddol llawn ar gyfer Caerdydd Canolog a fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni'r gwelliannau. Mae hyn yn cynnwys amcangyfrifon cost amser, adnoddau ac asesiadau risg wedi eu cwblhau.   Cyllid heb ei ymrwymo eto
GRIP Cam 6: adeiladu, profi a chomisiynu Mae'r gwaith o adeiladu'r gwelliannau i Gaerdydd Canolog yn cael eu hadeiladu i'r dyluniad a'r fanyleb y manylwyd arnynt yn ystod cam 5. Caiff ei brofi i gadarnhau bod popeth yn gweithredu fel y nodir a'i gomisiynu i'w ddefnyddio.   Cyllid heb ei ymrwymo eto