Mae Trafnidiaeth Cymru yn dylunio system drafnidiaeth sy’n gweithio i bawb. Fel rhan o’r rhaglen drawsnewidiol hon, mae TrC yn arwain y gwaith datblygu i wella gorsaf drenau brysuraf Cymru - Caerdydd Canolog.

Bydd Rhaglen Gwelliannau Caerdydd Canolog yn cynyddu capasiti, yn lleihau tagfeydd ac yn trawsnewid yr amgylchedd i deithwyr.

Nod y rhaglen hon yw cyflawni gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog i’w gwneud yn addas i’r diben nawr ac i’r 2040au (gan gynnwys yr orsaf fysiau newydd, cyfleoedd ar gyfer teithio llesol (cerdded a beicio) a safle tacsis a mannau gollwng gwell), gan ei galluogi i fod yn rhan o ganolfan drafnidiaeth integredig sy’n galluogi teithio hygyrch, di-dor a chynaliadwy, sy’n cefnogi economi fywiog ac amrywiol, ac yn darparu porth eiconig i Gymru.

Rydym yn defnyddio prosesau rheoli prosiectau a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant rheilffyrdd i reoli, datblygu a chyflawni ein cynlluniau ar gyfer gwella gorsaf Caerdydd Canolog a'r cysylltiadau trafnidiaeth cyfagos i'n helpu i leihau a lliniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â chyflawni'r cynllun.

Rydym yn amcangyfrif y bydd caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu gwelliannau cychwynnol yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn cael ei roi yn hydref 2024, gyda gwaith yn dechrau yn haf 2025, ac yn para am oddeutu 2-3 mlynedd.

Darperir y cyllid ar ffurf cyfres o bartneriaid - yr Adran Drafnidiaeth, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

 

Camau ar gyfer gwella cysylltiadau trafnidiaeth yng Nghanol Caerdydd a'r cyffiniau
Diffiniad allbwn Mae'r cam hwn yn sefydlu cwmpas y buddsoddiad a'r gwaith a gynigir.

Yn benodol, mae’n ystyried:

  • Amcan, cwmpas, amseriad a manyleb y gwelliant;
  • Cyllid ar gyfer y prosiect ac unrhyw risgiau prosiect;
  • Methodoleg caffael: yr hyn y dylid ei wneud mewn gwaith datblygu a gweithredu;
  • Unrhyw ryngwyneb tebygol gyda gweithrediadau rheilffordd presennol a phrosiectau a strategaethau llwybrau perthnasol eraill;
  • Cyfranogiad rhanddeiliaid eraill
2020 CYFLAWN
Dichonoldeb prosiect Yn ystod y cyfnod hwn, cesglir y safbwyntiau, y syniadau a’r dyheadau ar gyfer gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth o’i chwmpas er mwyn llywio dichonoldeb dyluniadau cychwynnol gwahanol opsiynau.

Yn dilyn adolygiad llwyddiannus a blaenoriaethu'r cynnig buddsoddi, mae'r cam hwn yn symud y prosiect yn ei flaen.

Haf 2021 - gwanwyn 2022 CYFLAWN
Dewis opsiynau Ar ddiwedd y cyfnod hwn, bydd yr opsiynau amrywiol sydd ar gael i wella'r orsaf wedi'u nodi; bydd pob un o'r opsiynau hyn sydd ar gael wedi'u hasesu; a bydd un opsiwn a dyluniad amlinellol wedi'u hargymell. Dylai’r achos busnes gadarnhau a yw’r opsiwn a ddewiswyd yn fforddiadwy ai peidio, gan gynnwys ystyried materion cost oes gyfan, a ellir ei gyflawni o fewn amserlen resymol, a fydd yn darparu gwerth am arian, ac, ar y sail hon, a ddylid bwrw ymlaen i dylunio a gweithredu gorsaf manwl. Gwanwyn 2022 - gwanwyn 2024  CYFLAWN
Datblygu opsiwn sengl Mae datblygu'r opsiwn gorsaf sengl a ddewiswyd yn y cam dewis opsiwn yn ddechrau i greu'r dyluniad amlinellol.  Caiff dyluniadau amlinellol eu llunio, a chaiff unrhyw faterion technegol neu gyfreithiol a allai ganslo opsiwn neu brosiect fel arfer eu nodi yn ystod y cam hwn o'r broses. Gwanwyn 2024 - hydref 2024 BYW
Dyluniad manwl Bydd y cam hwn yn cyflwyno'r dyluniad peirianyddol llawn ar gyfer Caerdydd Canolog a fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni'r gwelliannau. Mae hyn yn cynnwys amcangyfrifon cost amser, adnoddau ac asesiadau risg wedi eu cwblhau.   Cyllid heb ei ymrwymo eto
Adeiladu, profi a chomisiynu Mae'r gwaith o adeiladu'r gwelliannau i Ganol Caerdydd wedi'u hadeiladu i'r dyluniad a'r fanyleb a nodwyd yn ystod y cam blaenorol. Caiff ei brofi er mwyn cadarnhau bod popeth yn gweithio fel y nodwyd ac wedi'i gomisiynu i'w ddefnyddio.   Cyllid heb ei ymrwymo eto