Mae Trafnidiaeth Cymru yn dylunio system drafnidiaeth sy’n gweithio i bawb. Fel rhan o’r rhaglen drawsnewidiol hon, mae TrC yn arwain y gwaith datblygu i wella gorsaf drenau brysuraf Cymru - Caerdydd Canolog. 

Bydd Rhaglen Gwelliannau Caerdydd Canolog yn cynyddu capasiti, yn lleihau tagfeydd ac yn trawsnewid yr amgylchedd i deithwyr.

Nod y Rhaglen hon yw cyflawni gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog i’w gwneud yn addas i’r diben nawr ac i’r 2040au (gan gynnwys yr orsaf fysiau newydd, hyb beiciau a safle tacsis a mannau gollwng gwell), gan ei galluogi i fod yn rhan o ganolfan drafnidiaeth integredig sy’n galluogi teithio hygyrch, di-dor a chynaliadwy, sy’n cefnogi economi fywiog ac amrywiol, ac yn darparu porth eiconig i Gymru. 

Rydym yn defnyddio proses Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd (GRIP) i reoli, datblygu a chyflawni ein cynlluniau ar gyfer gwella Gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth cyfagos. Bydd y broses 6 Cam GRIP yn ein helpu i leihau a lliniaru’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyflawni’r cynllun.

Rydym yn amcangyfrif y bydd caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu gwelliannau cychwynnol yn orsaf Caerdydd Canolog yn cael ei roi yng ngwanwyn 2023, gyda gwaith yn dechrau yn gynnar yn 2025, ac yn para am oddeutu 2 flynedd.

Rydym yn gweithio ar Gam 2 GRIP ar hyn o bryd, ac fel rhan o’r cam hwn, rydym eisiau casglu eich safbwyntiau, eich syniadau a’ch dyheadau ar gyfer gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth cyfagos, er mwyn cyfrannu at y broses ddylunio gychwynnol ar gyfer opsiynau amrywiol.
 

 

Rydym yn defnyddio proses Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd (GRIP) i reoli, datblygu a chyflawni ein cynlluniau ar gyfer gwella Gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth cyfagos.

GRIP Cam 2:  Dichonoldeb y Prosiect Yn ystod y cam hwn, mae’r safbwyntiau, y syniadau a’r dyheadau ar gyfer gorsaf Caerdydd Canolog a’r cysylltiadau trafnidiaeth o’i hamgylch yn cael eu casglu fel sail i’r broses ddylunio gychwynnol o amrywiol opsiynau. Haf 2021 –
Gwanwyn 2022
GRIP Cam 3:
Dewis Opsiwn

Ar ddiwedd y cam hwn, bydd y gwahanol opsiynau sydd ar gael i wella’r orsaf wedi’u nodi; bydd pob un o’r opsiynau hyn sydd ar gael wedi’u hasesu; a bydd un opsiwn a dyluniad amlinellol wedi cael eu hargymell. Dylai’r achos busnes gadarnhau a yw’r opsiwn a ddewisir yn fforddiadwy ai peidio, gan gynnwys ystyried materion costau oes, a oes modd ei gyflawni o fewn amserlen resymol, a fydd yn darparu gwerth am arian, ac, ar y sail hon, a ddylid bwrw ymlaen i ddylunio a gweithredu’r orsaf yn fanwl.

Gwanwyn 2022 - Gaeaf 22/23
GRIP Cam 4:
Datblygu Un Opsiwn
Mae’r gwaith o ddatblygu’r opsiwn a ddewiswyd yng Ngham 3 yn dechrau i greu’r dyluniad amlinellol. Mae dyluniadau amlinellol yn cael eu cynhyrchu, ac mae unrhyw faterion technegol neu gyfreithiol a allai ganslo opsiwn neu brosiect yn cael eu nodi erbyn y pwynt hwn fel arfer. Gaeaf 22/23 - Haf 2023
GRIP Cam 5:
Dyluniad Manwl
Bydd y Cam hwn yn darparu’r dyluniad peirianneg llawn ar gyfer Caerdydd Canolog a fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni’r gwelliannau. Mae hyn yn cynnwys amcangyfrifon cost-amser, adnoddau ac asesiadau risg wedi’u cwblhau.  
GRIP Cam 6:
Adeiladu, Profi a Chomisiynu

Mae’r gwaith o adeiladu’r gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog wedi’i adeiladu yn unol â’r dyluniad a’r fanyleb a nodwyd yn ystod cam 5.

Mae’n cael ei brofi i gadarnhau bod popeth yn gweithio fel y nodwyd ac wedi’i gomisiynu i’w ddefnyddio. Bydd y cyhoedd yn gweld manteision y gwaith a wneir gan y prosiect.