Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Caiff ei galw’n swyddogol yn Orsaf Pont-y-pŵl a New Inn, ac fe’i hagorwyd am y tro cyntaf ar ddechrau 1854 fel Heol Casnewydd, ond erbyn diwedd y flwyddyn roedd yn cael ei galw’n Heol Pont-y-pŵl. Roedd yn angenrheidiol ar gyfer diwydiant glo ffyniannus Cymru, a gludwyd i ddechrau gan gamlesi, nes i’r injan stêm gymryd drosodd. Roedd trenau’n cynnig ffordd gyflymach a mwy economaidd o gludo glo a nwyddau eraill o gwmpas y wlad, ac fe ostyngodd y defnydd o gamlesi’n raddol.

Roedd Pontypool Road, erbyn dechrau’r 20fed ganrif, yn gartref i nifer o gyffyrdd, siediau a seidins, ac roedd yn cael ei llethu, a olygodd fod angen adeiladu gorsaf fwy ar safle cyfagos i ddelio â’r nifer enfawr o deithwyr. Roedd y ddau Ryfel Byd yn galw am gronfeydd trwm o lo, a ddaeth drwy Pontypool Road, gan alluogi’r orsaf a’r gweithlu cyfagos i ffynnu.

Yn ystod y cyfnod ar ôl y rhyfel, gwelwyd gostyngiad yn y defnydd o orsafoedd, gyda llawer yn cau’n gyfan gwbl. Erbyn y 1970au, Pont-y-pŵl oedd enw’r orsaf, ac yn 1974, cafodd yr ardal ei hailddatblygu’n sylweddol, gan gynnwys adnewyddu’r swyddfa docynnau – y darn olaf o’r adeilad gwreiddiol, ac yn 2017, gyda chynnydd graddol yn nifer y teithwyr, ehangwyd y maes parcio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pont-y-pŵl i ganol tref Pont-y-pŵl?

  • Mae’n cymryd tua phum munud ar hugain i gerdded y filltir i ganol tref Pont-y-pŵl, gan fynd drwy The Highway a Ffordd Brynbuga.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Pont-y-pŵl?

  • Mae cyfleusterau parcio ceir 24 awr yng Ngorsaf Pont-y-pŵl.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pont-y-pŵl?

  • Mae lle i storio 10 beic yng Ngorsaf Pont-y-pŵl.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pont-y-pŵl?

  • Ffonau cardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti