Metro FAQs

Cwestiynau Cyffredin

Pam rydych chi’n adeiladu Metro De Cymru yn gyntaf?
Mae cynlluniau i fuddsoddi ym Metro De Cymru, a’i ddatblygu, wedi bod ar y gweill ers nifer o flynyddoedd, ac mae bellach yn bosibl diolch i gymysgedd o arian gan awdurdodau lleol (Y Fargen Ddinesig) ac Arian Datblygu Rhanbarthol Ewrop.


Rydyn ni'n buddsoddi £5 biliwn yng ngwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau yn ei gyfanrwydd, ac rydyn ni hefyd wedi dechrau gweithio ar gynllun Metro Gogledd Cymru a fydd yn dwyn ffrwyth yn y blynyddoedd nesaf.  Mae'r cynlluniau ar gyfer Metro Bae Abertawe hefyd yn dal yn y camau cynnar.


Mae angen gwasanaeth trên gwell nawr – pam mae’n rhaid i ni aros am Fetro De Cymru?
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru. Byddant yn cymryd amser i’w gweithredu, ond rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid cyn gynted ag y bo modd. Dyna pam rydyn ni wrthi'n buddsoddi £40 miliwn i wella ein fflyd bresennol ac i ariannu gwasanaethau ychwanegol, gwella’r profiad i gwsmeriaid a gwella hygyrchedd.
Rydyn ni hefyd yn cyflwyno amrywiaeth o welliannau i’n cwsmeriaid ar draws gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau yn Rhagfyr 2019:

  • mwy o drenau â phedwar cerbyd ar y gwasanaethau prysur, ynghyd â newidiadau eraill i'r cerbydau, gan greu lle i hyd at 6,500 yn fwy o gymudwyr bob wythnos. 
  • cyflwyno trenau ychwanegol ledled rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.
  • trenau modern gyda mwy o le, systemau gwybodaeth i deithwyr ar y trenau, toiledau hygyrch, system awyru, Wi-Fi, a socedi pŵer rhwng Cheltenham a Maesteg, a rhwng Caerdydd a Glynebwy. 
  • cerbydau mwy modern ar rai gwasanaethau pell rhwng Gogledd Cymru a Manceinion.


Pam mae rhai rheilffyrdd yn cael gwasanaethau amlach?
Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd perchnogaeth ar Reilffyrdd Craidd y Cymoedd oddi wrth Lywodraeth y DU, felly bydd TrC yn gallu rhedeg gwasanaethau cyflymach, amlach a gwyrddach.
Pan mae ein gwasanaethau’n rhedeg ar reilffyrdd sy'n cael eu rheoli gan ein partneriaid Network Rail ar gyfer Llywodraeth y DU, ni allwn redeg gwasanaethau ond yn ôl gallu'r seilwaith, a byddai angen gwneud gwaith pellach i gynyddu'r capasiti.
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i bwyso am ddatganoli pwerau i wella seilwaith rheilffyrdd Cymru, er mwyn gallu gwneud y penderfyniadau yng Nghymru.


Pam mai dim ond Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd sy'n cael eu trydaneiddio gennych?
Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd perchnogaeth ar Reilffyrdd Craidd y Cymoedd oddi wrth Lywodraeth y DU, ac mae'r trydaneiddio yn rhan o fuddsoddiad gwerth £738 miliwn yn y rheilffyrdd hyn.  Drwy drydaneiddio'r rheilffyrdd hyn, gallwn ni ddarparu gwasanaethau cyflymach, amlach a gwyrddach.


Mae rheilffyrdd eraill yng Nghymru yn dal i gael eu rheoli gan ein partneriaid, Network Rail, ar ran Llywodraeth y DU.


Beth yw eich cynlluniau i ehangu rhwydwaith y Metro ac agor mwy o orsafoedd?
Mae Metro De Cymru wedi cael ei dylunio i fod yn hyblyg ac i gael ei ehangu. Mae gennym gynlluniau ar hyn o bryd i adeiladu neu adleoli pum gorsaf, yn ogystal ag estyniad byr ar y stryd ym Mae Caerdydd, sef cynllun peilot ar gyfer mwy o reilffyrdd yn y dyfodol.


Rydyn ni'n edrych ar orsafoedd newydd ac estyniadau posibl i’r Metro, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol. 


Pam rydych chi'n cyflwyno mathau newydd o drenau?
I ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru, mae angen i ni ystyried amrywiaeth o wahanol ofynion gan gwsmeriaid.
Mae’r rhan fwyaf o rwydwaith Cymru a'r Gororau yn gofyn am drenau sy'n addas ar gyfer gwasanaethau pell, tra bod Metro De Cymru yn gofyn am drenau sydd fwyaf addas ar gyfer teithiau byr.


Sut rydych chi’n sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio’r toiledau ar Fetro De Cymru?
Rydym ni’n ymrwymedig i sicrhau bod ein teithwyr yn gallu defnyddio toiledau ar Fetro De Cymru. Rydym ni’n cynyddu nifer y toiledau hygyrch i bawb yn ein gorsafoedd ar y rhwydwaith Metro fel nad yw teithwyr byth fwy nag 20 munud i ffwrdd o’r toiled. Gyda gwasanaeth cyrraedd a mynd mor aml, gall teithwyr ddod ar y Metro a gadael fel y gwelant yn dda.

Bydd toiledau hygyrch ar ein holl drenau newydd. Ar y llinellau Aberdâr, Merthyr a Threherbert rydym yn creu gwasanaeth Metro cyflym, cyson a modern y gellir ei ymestyn i gymunedau newydd yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod angen i ni ddefnyddio trenau-tram a all deithio ar y stryd, ond dydy’r rhain ddim
ar gael ar hyn o bryd gyda thoiledau hygyrch i bawb. Rydym wrthi’n ymchwilio i’r opsiynau posibl gyda gwneuthurwyr.
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach