Myths background

Cwestiynau cyffredin

   

Y gystadleuaeth

Gallwch gymryd rhan yn y gystadleuaeth rhwng dydd Sul 21 Chwefror a dydd Gwener 9 Ebrill 2021.

Gallwch gyflwyno eich cais ar-lein neu ei bostio atom yn: Y Daith Drên Odidog, Trafnidiaeth Cymru, 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH 
Os byddwch yn anfon llun, gwnewch yn siŵr nad yw maint y ffeil yn fwy na 10MB.  

Dydd Gwener 9 Ebrill 2021 am 6pm

Caiff pob plentyn ysgol gynradd rhwng 4 ac 11 oed wneud cais.

Na, dim ond un cais i bob unigolyn.

Rhaid i drenau gael eu henwi ar ôl lle go iawn neu ffigwr chwedlonol.

Y cynigion gorau fydd y rhai sy’n dweud rhywbeth am Gymru neu'r gororau. Efallai y byddan nhw’n rhoi cipolwg i ni ar hanes neu am chwedl leol. .
Rydych chi’n fwy tebygol o ennill os yw eich enw arfaethedig yn unigryw, felly meddyliwch am rywle arbennig i chi.

Na, allwn ni ddim defnyddio enwau brand cwmni arall. A yw eich hoff fwyty ger parc hyfryd neu gastell? Dyna’r enwau rydyn ni am eu cael.

Cewch. Mae’r holl enillwyr yn anfon cais ar ran eu hysgol, felly bydden ni’n eich annog i wneud cais fel dosbarth neu ysgol lle bo hynny’n bosibl.

Dim ond lluniau dau ddimensiwn rydyn ni’n eu derbyn.

Maint A4 yw’r llun mwyaf rydyn ni’n ei dderbyn.

Yn anffodus, ni allwn ddychwelyd ceisiadau. Os nad ydych am anfon eich llun gwreiddiol, yna tynnwch lun ohono, ac anfonwch hwnnw.

Dim mwy na 500 gair, os gwelwch yn dda.

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn derbyn enwau pobl go iawn.

Yn anffodus, dim ond enwau ffuglennol sy’n gymeriadau mewn chwedlau y gallwn eu derbyn.

Gallai, wrth gwrs. Rydyn ni’n byw mewn cymdeithas amlddiwylliannol ac rydyn ni am ddathlu'r amrywiaeth yng Nghymru a'r gororau.

Na, gall fod yn fan lleol i chi. Rhowch wybod i ni pam ei fod yn arbennig.

Na, gallwch fyw yng Nghymru neu'r gororau. Rydyn ni’n cyfrif hynny fel: Swydd Gaerloyw, Swydd Henffordd, Swydd Amwythig, Telford a Wrekin, Caer a Gorllewin Swydd Gaer, Dwyrain Swydd Gaer, Halton, Warrington a’r Wirral.

Mae gennym ddwy rownd o feirniadu. Bydd y rownd gyntaf yn lleol. Bydd pum panel rhanbarthol yn dewis enwau’r trenau ar gyfer eu rhanbarth. Bydd enillwyr y rownd ranbarthol yn mynd i banel arall i ennill hyd yn oed mwy o wobrau. Mae rhagor o wybodaeth am ein beirniaid ar gael yma.

Bydd y rownd gyntaf o enillwyr yn cael gwybod ddiwedd mis Mehefin 2021.

Dylai rhiant, gwarcheidwad neu athro/athrawes wneud cais ar ran yr ymgeisydd.

Na, dim ond rhiant, gwarcheidwad neu athro all anfon y cais. .

Na, rhaid i chi anfon rhywbeth creadigol atom i esbonio pam eich bod wedi dewis yr enw hwnnw. Gallwch gyflwyno cerdd, stori neu lun.

Dim ond enw cyntaf, oed y plentyn ac enw’r ysgol. Gofynnir i chi am fanylion ar y ffurflen gais.

Byddwn yn arddangos rhai o’r ceisiadau buddugol. Drwy gymryd rhan, rydych chi’n cytuno i ganiatáu i ni ddefnyddio eich cais mewn unrhyw gyhoeddiad yn y dyfodol.

Bydd y trenau newydd yn barod o 2022 ymlaen. Bydd yr holl enillwyr yn cael gwybod drwy’r ysgol pan fydd y trenau newydd yn barod i ddechrau teithio.

Bydd eich enw arfaethedig yn cael ei roi ar ochr trên newydd sbon Trafnidiaeth Cymru, lle bydd yn aros am flynyddoedd i ddod. Bydd yr enillwyr hefyd yn cael ‘Pecyn Creadigol’ y gallan nhw ei ddefnyddio yn yr ysgol neu gartref.
Bydd gwobrau hefyd yn cael eu dyfarnu i enillwyr y categorïau. Byddan nhw’n cael trên model gan Hornby. Mae hwn yn cael ei ddylunio’n arbennig ar hyn o bryd.

Rydyn ni’n gobeithio hynny. Byddwch yn enwi trên yn eich rhanbarth lleol.Athrawon

Bydd, mae plant yn ennill ar ran eu hysgol a byddwn yn sôn am yr ysgol pan fyddwn yn cyhoeddi’r enillwyr.

Na. Maen nhw’n ganllaw ar gyfer y gwersi y gallech chi eu cyflwyno. Fe fydden ni’n hoffi pe baech chi’n gwneud hynny, ond dydyn nhw ddim yn orfodol.

Cewch, yn bendant. Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, ond ni fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Mae ein cynlluniau gwersi wedi’u cynllunio ar gyfer CA2 y Cwricwlwm Cymreig. Bydd y pecyn i athrawon yn dweud wrthych pa bwyntiau cwricwlwm yn union y bydd pob gwers yn eu targedu. Mae’r gwersi wedi’u cynllunio i fod yn ‘amrywiol’, er mwyn i chi allu addasu’r ddarpariaeth ar gyfer anghenion eich disgyblion neu’r maes yn y cwricwlwm rydych chi’n canolbwyntio arno. Yn yr un modd, maen nhw’n addasu’n rhwydd i’r cwricwlwm yn Lloegr.Oes gennych chi gwestiwn arall? Anfonwch e-bost at enwcheichtren@trc.cymru

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach