A oes cyhoeddiadau a gwybodaeth ar gael ar y trên?

Mae offer wedi'u gosod ar bob un o'n trenau er mwyn i'n tocynwyr allu gwneud cyhoeddiadau. Gwneir cyhoeddiadau clir pan fo tarfu, oedi neu fater y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohono.

Dylai teithwyr sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw ofyn i aelod o staff am help wyneb yn wyneb.

Gwneir cyhoeddiadau mewn da bryd i ganiatáu i deithwyr hŷn ac anabl baratoi i adael y trên.

Mae gan ein trenau Dosbarth 158 sy'n gweithredu ar wasanaethau pellter hir sgriniau gwybodaeth sy'n dangos mannau galw a'r orsaf y bydd y trên yn stopio ynddi nesaf. Os nad oes sgrin ar gael, mae ein dargludyddion yn gwneud cyhoeddiadau.

 

A fyddaf bob amser yn cael sedd ar drên?

Rydym bob amser yn gwneud ein gorau i helpu teithwyr hŷn ac anabl i gael sedd. Darperir o leiaf un sedd flaenoriaeth ddynodedig ar bob trên.

Gallwch gadw sedd flaenoriaeth ar wasanaethau trên pellter hir. Gallwch hefyd gadw lle cadair olwyn ar lawer o'n gwasanaethau trên pellter hir.

Os nad ydych wedi cadw sedd flaenoriaeth neu le i gadair olwyn ymlaen llaw, efallai na fyddant ar gael os yw teithiwr arall eisoes yn defnyddio'r sedd neu'r gofod neu ei fod wedi'i gadw ar gyfer teithiwr yn ddiweddarach yn y daith. Os nad oes seddi blaenoriaeth ar gael, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i'ch helpu i ddod o hyd i sedd yn rhywle arall.

Os oes gennych ddyfais symudedd fel cymorth cerdded, bydd staff yn eich helpu i ddod o hyd i'r lle mwyaf cyfforddus a chyfleus i eistedd.

 

Rwy'n ddefnyddiwr cadair olwyn, a oes lle i mi?

Mae lle i ddwy gadair olwyn ar bob trên (ac eithrio'r cerbyd sengl Dosbarth 153, sydd â lle i un). Gallwn ddarparu ar gyfer cadeiriau olwyn gyda dimensiynau hyd at 700mm x 1200mm (gan gynnwys platiau troed), gyda radiws troi o 900mm, ac uchafswm pwysau cyfunol (cadair olwyn a theithiwr) o 300kg.

Gwiriwch faint eich cadair olwyn i osgoi siom os na ellir eu cario ar y trên. Os ydych yn defnyddio cadair olwyn sydd â phŵer, gallwch ddefnyddio'r rampiau heb gymorth ond bydd staff yn goruchwylio. Os ydych yn defnyddio cadair olwyn â llaw, gall staff eich helpu os oes dolenni ar eich cadair.

Gallwch gadw lle cadair olwyn, trwy ein tîm teithio â chymorth, ar gyfer llawer o'n gwasanaethau trên pellter hir. Cysylltwch â'n tîm teithio â chymorth i weld a allwch gadw lle i gadair olwyn ar gyfer taith benodol.

Gweler ein ‘Gwneud y rheilffordd yn hygyrch: Helpu teithwyr hŷn ac anabl’.  Gellir dod o hyd iddo mewn gorsafoedd neu drwy gysylltu â'n tîm cysylltiadau cwsmeriaid neu dîm teithio â chymorth. Byddwn yn argraffu copïau wedi'u diweddaru o'r daflen hon o leiaf unwaith y flwyddyn.

Gallwch gysylltu â’n tîm teithio â chymorth cyn i chi deithio:

Gallwch ofyn am apwyntiad cymorth ymlaen llaw - nawr hyd at 2 awr cyn y disgwylir i'ch taith ddechrau, unrhyw adeg o'r dydd. Gallwch archebu ymhellach ymlaen llaw os yw'n well gennych.

Byddwch yn ymwybodol y gallwch chi bob amser “droi a mynd” heb archebu cymorth ymlaen llaw, neu os ydych wedi archebu lle ar-lein nad yw wedi'i gadarnhau eto. Byddwn yn darparu cymorth i fynd â chi i ben eich taith.

Mae'r manylion cyswllt yn:

 • Gwefan teithio â chymorth
 • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Passenger Assist ar 03330 050 501. Oriau agor 24/7 bob dydd ond rydym ar gau ar Ddydd Nadolig.
 • Gwasanaeth testun y Genhedlaeth Nesaf: 18001 03330 050 501 Oriau agor: 24/7 bob dydd (ac eithrio Dydd Nadolig)

Sylwch na allwch gadw lle ar gyfer cadair olwyn neu sgwteri ar y gwasanaethau canlynol:

 • Rhwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd
 • Llinell Wrecsam i Bidston
 • Lein Dyffryn Conwy
 • Gwasanaethau lleol rhwng Doc Penfro ac Abertawe
 • Gwasanaethau lleol rhwng Maesteg, Caerdydd a Cheltenham Spa

Gallwch gadw lle i gadeiriau olwyn ar rai trenau sy’n mynd rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd, ond nid oes gan y gwasanaethau hyn doiledau hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae ganddynt ddrysau y mae’n rhaid eu hagor â llaw. Gall y tîm teithio â chymorth ddweud wrthych pa drenau yw'r rhain. Os nad oes toiled hygyrch ar y trên yr ydych ei eisiau, bydd y tîm teithio â chymorth yn dweud hyn wrthych pan fyddwch yn archebu a gallan nhw awgrymu gwasanaethau eraill i chi. Am fwy o wybodaeth am ein trenau cliciwch yma

Os ydych yn defnyddio cadair olwyn, efallai na fydd yn bosibl i chi fynd ar drên os yw'r gofod cadair olwyn yn cael ei ddefnyddio. Rhoddir blaenoriaeth i deithwyr sydd wedi archebu lle.

 

A allaf fynd â fy sgwter symudedd ar y trên?

Mae gan gwmnïau trenau reolau gwahanol ar gludo sgwteri felly gwiriwch cyn i chi deithio.

Gallwn ddarparu ar gyfer sgwteri hyd at 700mm x 1200mm, gyda radiws troi o 900mm ac uchafswm pwysau cyfun (sgwter a theithiwr) o 300kg.

Dilynwch y canllawiau isod:

 • Gwiriwch faint eich sgwter i osgoi siom os na ellir ei gario
 • Cadwch gyflymder eich sgwter ar gyflymder cerdded yn ein gorsafoedd ac o'u cwmpas, gan gynnwys ar y platfform
 • Cadwch yn glir o ymyl y platfform nes bod y trên wedi dod i stop
 • Dadlwythwch unrhyw fagiau neu eitemau o gefn y sgwter cyn mynd i fyny neu i lawr y ramp
 • Dilyn cyfarwyddiadau gan ein staff bob amser.

Os gellir plygu eich sgwter yn rhannau, gallwch ei gario ymlaen fel bagiau. Rhaid i chi neu rywun sy'n teithio gyda chi ei gario ymlaen.

Os ydych yn defnyddio sgwter, a'ch bod yn gallu ac yn gyfforddus i wneud hynny, byddwn yn gofyn ichi symud o'ch sgwter i sedd, os oes un ar gael gerllaw.

Ni allwn gario beiciau tair olwyn ar ein trenau nac unrhyw gludiant arall (gan gynnwys tacsis), ac ni allwch eu defnyddio yn ein gorsafoedd, oherwydd eu maint a'u dyluniad.

Ni allwn warantu y gellir darparu cludiant hygyrch amgen ar gyfer sgwteri.

 

Pa gefnogaeth sydd gennych chi i ddefnyddwyr cŵn cymorth?

Os oes gennych chi gi cymorth gallwch gael cerdyn amldro i'w roi yn y daliwr archeb ar ben y sedd drws nesaf i'ch un chi. Mae hwn yn gerdyn gweladwy iawn sy'n hysbysu cwsmeriaid eraill bod y gofod o flaen y sedd honno wedi'i neilltuo ar gyfer ci cymorth.

Mae'r cardiau yn rhad ac am ddim gan ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid. Ar gyfer gwasanaethau y gallwch gadw seddau arnynt, gall y tîm Teithio â Chymorth gadw dwy sedd - un i chi a'r llall i gi cymorth orwedd o'i flaen.

Cysylltwch â'n tîm cysylltiadau cwsmeriaid:

Sylwch mai ein horiau agor yw 24/7 bob dydd (ac eithrio Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

 

A yw eich holl drenau yn hygyrch?

Rydym yn defnyddio sawl math gwahanol o drenau. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein fflyd.