Dyma amlinelliad o’n polisïau ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol (Twitter, Facebook a WhatsApp)

Facebook: dewch o hyd i ni ar facebook.com/RheilfforddTrC.TfWRail
Twitter: siaradwch â ni @tfwrail
Cysylltwch â ni drwy WhatsApp ar 07790 952507

Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro rhwng 07:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08:00 a 20:00 ar ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul.

Gallwch ofyn cwestiwn i ni, rhoi adborth ar ein gwasanaeth, awgrymu gwelliannau, cael gwybodaeth am sut mae ein trenau’n rhedeg, a darllen gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid sy’n rheoli ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn adolygu'r polisïau hyn o bryd i’w gilydd.

Cofiwch edrych ar y dudalen hon bob hyn a hyn i sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o unrhyw newidiadau.

 

Rheolau

Rydym yn awyddus i annog sgyrsiau gonest sydd hefyd yn gwrtais ac yn barchus ar gyfryngau cymdeithasol. Er mwyn helpu i sicrhau hyn, cofiwch y canlynol:

 • Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth gwahaniaethol, hiliol, difrïol, anweddus, ymfflamychol nac anghyfreithlon
 • Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth difenwol am unigolyn na sefydliad arall
 • Dylech osgoi siarad am achosion llys agored ac ymchwiliadau’r heddlu
 • Peidiwch â defnyddio deunyddiau hawlfraint heb ganiatâd y perchennog
 • Peidiwch â defnyddio’r fforwm hwn i hunanhyrwyddo nac i gael budd masnachol

I gynnal amgylchedd diogel a chroesawgar i bobl eraill, gofynnwn i’n defnyddwyr roi’r gorau i anfon negeseuon neu sylwadau sy’n torri’r rheolau hyn, neu ddileu neu roi gwybod am rai sy'n gwneud hynny. Byddwn yn rhoi gwybod am batrymau o weithgarwch sy’n aflonyddu ar bobl, neu'n rhwystro neu wahardd defnyddwyr pan fydd lle i dybio bod angen.

Gwnewch gyfryngau cymdeithasol yn llefydd braf i fod:

 • Ceisiwch fod yn deg, yn onest ac yn gywir
 • Parchwch farn ac enw da pobl eraill
 • Peidiwch â phostio lluniau o staff heb eu cydsyniad
 • Byddwch yn garedig wrth dynnu sylw at gamgymeriad neu gamddehongliad rhywun arall
 • Peidiwch ag anfon sbam i bobl eraill - mae’n ei gwneud hi’n anodd cael sgwrs go iawn
 • Cofiwch fod ein negeseuon yn cael eu hysgrifennu gan ein traff, sy'n bobl go iawn.

 

Polisi Twitter

Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i gyfrif swyddogol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn https://twitter.com/tfwrail

Rydym yn monitro ein cyfrifon Twitter yn ystod oriau gweithredol ond nid ydym yn gallu ymateb i'r holl negeseuon trydar yn unigol. Rydym yn ceisio ateb yr holl gwestiynau perthnasol a phriodol sy'n cael eu hanelu at ein ffrwd.

I roi gwybod am drosedd ar y rheilffordd, cysylltwch â'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016

 

Beth i'w ddisgwyl

Os ydych chi’n ein dilyn ni, yn ystod ein hamseroedd agor gallwch ddisgwyl cynnwys sy’n ymwneud â’r wybodaeth isod, neu â rhywfaint ohoni:

 • Gwybodaeth fyw am deithio, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a all effeithio ar eich taith neu ar y systemau trafnidiaeth yn ehangach.
 • Rhybuddion am ddiweddariadau trafnidiaeth gyhoeddus, gwybodaeth am deithio neu dagfeydd, newyddion, negeseuon diogelwch, fideos ar YouTube, dolenni i ragor o wybodaeth a dolenni i adnoddau ar-lein sy’n ymwneud â thrafnidiaeth
 • Gwahoddiadau i roi adborth ar faterion penodol
 • Yr wybodaeth ddiweddaraf yn ystod digwyddiadau tyngedfennol – dylech ddefnyddio ein gwefan fel eich ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth yn ystod argyfwng
 • Newyddion a gwybodaeth sy'n ymwneud â thrafnidiaeth a theithio ar draws ein rhwydwaith ac yn ehangach
 • Deunyddiau hyrwyddo sy’n ymwneud â’n prisiau a’n teithiau

 

Ein cyfrif Twitter

@TfWRail Ein prif gyfrif

 

Ein polisi sylwadau

Rydym yn awyddus i annog sgyrsiau gonest a di-flewyn-ar-dafod sydd hefyd yn gwrtais ac yn barchus ar Twitter. Gallwch ein helpu i sicrhau hynny drwy ddilyn ein rheolau.

@Ymatebion a negeseuon uniongyrchol

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr ac yn ymuno yn y sgwrs pan fyddwn yn gallu cyfrannu rhywbeth defnyddiol. Fodd bynnag, nid ydym yn gallu ateb yn unigol i’r holl negeseuon rydym yn eu cael ar Twitter.

Mae’r tîm yn darllen yr holl @ymatebion a'r Negeseuon Uniongyrchol, gan sicrhau bod unrhyw themâu newydd neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu trosglwyddo i’r bobl berthnasol.

Nid ydym yn cydnabod Twitter fel fforwm ar gyfer gwneud cwynion ffurfiol, ond rydym yn monitro adborth sy’n dod drwy’r dull hwn fel ffordd o hybu gwelliant parhaus. Os ydych chi'n gwneud cwyn drwy Twitter, byddwch yn cael cyfarwyddyd i wneud cwyn ffurfiol drwy ein ffonio neu drwy ysgrifennu atom. Mae'r holl wybodaeth am sut mae cysylltu â ni i wneud cwyn ar gael ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’.

Mae ein staff yn bwysig i ni ac rydym yn gwneud pob ymdrech i barchu eu preifatrwydd. Felly, ni fyddwn yn trafod cwynion am staff ar gyfryngau cymdeithasol. Os hoffech chi roi adborth ar unrhyw aelod o’n staff, cysylltwch â’r tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid. Byddwn yn ymchwilio i bob cwyn yn briodol a bydd ymateb yn cael ei anfon atoch chi ar ôl i’r broses ddod i ben.

Argaeledd

Rydym yn monitro ein cyfrifon Twitter yn ystod oriau gweithredol, a nodir ym mhroffil y cyfrif.

Weithiau ni fydd Twitter ar gael, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddiffyg gwasanaeth oherwydd cyfnodau segur ar Twitter.

 

Polisi Facebook

Mae’r rheolau a’r polisi hwn yn berthnasol i dudalen Facebook Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn facebook.com/RheilfforddTrC.TfWRail

Mae ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid yn gwirio ac yn monitro ein ffrwd Facebook yn ystod oriau gweithredol ac yn ceisio ateb yr holl gwestiynau perthnasol a phriodol sydd wedi’u hanelu at ein ffrwd.

Mae Facebook yn ffordd wych o roi gwybod i chi am gynigion a diweddariadau. Fodd bynnag, nid ydym yn cydnabod y llwyfan fel fforwm ar gyfer gwneud cwynion ffurfiol, er ein bod ni'n monitro adborth a ddaw i law drwy'r dull hwn er mwyn hybu gwelliant. Os ydych chi'n gwneud cwyn drwy Facebook, byddwch yn cael cyfarwyddyd i wneud cwyn ffurfiol drwy ein ffonio neu drwy ysgrifennu atom. Mae'r holl wybodaeth am sut mae cysylltu â ni i wneud cwyn ar gael ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’.

Sylwadau a negeseuon

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein dilynwyr i gyd a byddwn yn ymuno â'r sgwrs pan fydd modd i ni gyfrannu mewn ffordd ddefnyddiol. Fodd bynnag, nid ydym yn gallu ateb yn unigol i’r holl negeseuon rydym yn eu cael ar Facebook.

Mae’r tîm yn darllen yr holl negeseuon ac mae’n sicrhau bod unrhyw themâu newydd neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu trosglwyddo i’r adran berthnasol.

Cadwn yr hawl i ddileu negeseuon anghywir, difenwol neu sarhaus, gan benderfynu ar hynny yn ôl ein disgresiwn.

Ein tudalen groeso cyfryngau cymdeithasol