Telerau ac amodau

Submitted by Content Publisher on

Cyflwyniad

Mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol pan fyddwch chi’n defnyddio cerdyn talu digyswllt neu ddyfais i ‘dalu wrth fynd’ ar gyfer eich teithiau gyda TrC a gweithredwyr rheilffyrdd eraill lle mae hyn yn ddull derbyniol o dalu.

Mae'r telerau ac amodau yn nodi eich hawliau a’ch rhwymedigaethau wrth ddefnyddio cerdyn talu digyswllt, ac maen nhw’n berthnasol hefyd i Amodau Cludiant eraill. Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar gael yn ein Siarter i Deithwyr.

 

Talu wrth fynd

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth Talu wrth Fynd dim ond ar gael yn y gorsafoedd canlynol: 

Caiff gorsafoedd ychwanegol eu hychwanegu at y gwasanaeth Talu wrth Fynd drwy gydol 2024

Os ydych chi eisiau teithio yn ôl ac ymlaen i unrhyw orsaf arall, bydd angen i chi brynu tocyn o beiriant gwerthu tocynnau, swyddfa docynnau neu ar-lein.

Gellir defnyddio gwasanaethau cwmnïau trenau eraill hefyd ar lwybrau TrC lle mae gwasanaeth talu wrth fynd TrC yn gweithio. Yr unig beth y bydd angen i chi ei wneud yw tapio i mewn, teithio a thapio allan, yn union fel y byddech chi’n ei wneud wrth ddefnyddio gwasanaeth TrC.

Nid yw teithiau Talu wrth Fynd ar gael ar wasanaethau GWR ar hyn o bryd.

 

Cyfnod teithio talu wrth fynd

Mae’r cyfnod teithio talu wrth fynd yn weithredol o ddydd Llun i ddydd Sul.

 

Amser teithio talu wrth fynd

Bydd gan gwsmeriaid sy’n dewis teithio a thalu wrth fynd ddwy awr i deithio a chwblhau taith.

Os na fyddwch chi’n cwblhau taith o fewn dwy awr, ni fyddwn yn gallu cyfrifo pris tocyn ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am daith anghyflawn.

Os ydych chi’n sylweddoli nad ydych chi wedi cwblhau taith ar ôl y ffenestr o ddwy awr, byddwn yn rhoi cyfle i chi gywiro tap hwyr drwy ap TrC neu’r porth talu wrth fynd. Peidiwch â cheisio cwblhau taith ar ddilyswr platfform neu gât ar ôl y ffenestr o ddwy awr.

Bydd tapiau sy’n cael eu prosesu ar ôl y ffenestr o ddwy awr yn cael eu hystyried yn ddechrau taith newydd.

 

Tâl am Daith Anghyflawn

Codir tâl ar gwsmer sydd wedi methu â chwblhau taith. Gallai taith anghyflawn fod yn un o’r canlynol:

 • Nid yw’r cwsmer wedi tapio ar ddechrau neu ar ddiwedd ei daith.
 • Nid yw’r cwsmer wedi cwblhau taith o fewn ffenestr deithio o ddwy awr.
 • Mae’r cwsmer wedi tapio allan 60 munud ar ôl tapio i mewn yn yr un orsaf.

 

 

Capiau dyddiol ac wythnosol?

Mae capiau ar brisiau tocynnau Talu wrth Fynd yn gosod cyfyngiadau ar y swm y bydd cwsmer yn ei dalu ar lefel ddyddiol ac wythnosol.

Unwaith i gap dyddiol neu wythnosol ddechrau, gall cwsmeriaid gymryd mantais o deithiau diderfyn am weddill y diwrnod neu wythnos benodol honna.

I fod yn gymwys ar gyfer cap dyddiol/wythnosol, rhaid i gwsmeriaid ddefnyddio’r un dull talu ar gyfer y diwrnod neu wythnos o deithio honna (Dydd Llun-Sul).

Ystyrir unrhyw newid rhwng cardiau digyswllt neu ddyfeisiau symudol i fod yn ddull talu unigol a ni fydd yn bosib gosod unrhyw gapiau ar brisiau.
Enghraifft:

Mae cwsmer yn teithio 1 diwrnod neu fwy’r wythnos. Mae’r cwsmer yn tapio arno gyda’i gerdyn banc. Dylai ddefnyddio’r un cerdyn banc am weddill yr wythnos. Os yw’r cwsmer yn dechrau cap dyddiol ar ddiwrnod penodol, bydd gweddill y diwrnodau teithio’n rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os yw’r cwsmer yn dechrau cap wythnosol (dywedwn ar ddiwrnod 3, er enghraifft), bydd gweddill y teithiau’r wythnos honna’n rhad ac am ddim.

Caiff pob cap ei ailosod am 04:00 bob bore dydd Llun.

 

Prisiau

Fel rheol, bydd cost tocynnau talu wrth fynd yn rhatach na phris tocynnau arferol a chânt eu capio ar lefel ddyddiol ac wythnosol er mwyn eu gwneud yn werth am arian mwy fyth.

Ystyrir pob tap ar ac oddi ar drên i fod yn daith unffordd a bydd y cwsmer yn talu am daith unffordd.

Pan fo cwsmer yn teithio o fewn ardal lle bo system Talu wrth Fynd yn bodoli, bydd yn talu am y tocyn Talu wrth Fynd rhataf sydd ar gael am y diwrnod a’r llwybr maent yn teithio arnynt.

Byddwn ni’n defnyddio’r tapiau rydych chi wedi’u gwneud ar eich taith, yn ogystal â hyd y daith (mewn pellter), er mwyn cyfrifo’r llwybr rydych chi wedi’i ddilyn.

Os byddwch chi’n mynd ar daith sy’n sbarduno cap parthol, bydd cyfrifiadau pris gwerth gorau’r parthau yn seiliedig ar bwynt terfyn allanol y parth(au) teithio perthnasol.

Er enghraifft, cyfrifir capiau prisiau parthol yn erbyn pob cyfnod teithio o ddydd Llun i ddydd Sul, a byddwn ni’n adolygu eich teithiau’n barhaus er mwyn penderfynu a oes modd codi tâl am docyn wythnosol yn hytrach na sawl tocyn dyddiol.

Dim ond enghreifftiau yw’r canlynol.

Enghraifft 1: cap wythnosol = £10 Enghraifft 2: cap wythnosol £10
Mae’r cwsmer yn teithio tri diwrnod yn olynol: Mae’r cwsmer yn teithio pedwar diwrnod yn olynol:
Diwrnod 1 - Tocyn Teithio Dyddiol = £5 Diwrnod 1 - Tocyn Teithio Dyddiol = £5
Diwrnod 2 - Tocyn Teithio Dyddiol = £3 Diwrnod 2 - Tocyn Teithio Dyddiol = £3
Diwrnod 3 - Tocyn Teithio Dyddiol = £2 Diwrnod 3 - Tocyn Teithio Dyddiol = £1
  Diwrnod 4 - Tocyn Teithio Dyddiol = £5

Os bydd y cwsmer yn parhau i deithio am weddill yr wythnos, bydd y teithiau’n rhad ac am ddim.

Fodd bynnag, mae’r cwsmer yn parhau i fod yn gyfrifol am dapio i mewn ac allan ar gyfer pob taith.

Dim ond £1 y bydd y cwsmer yn ei dalu am ddiwrnod pedwar oherwydd byddai’n cyrraedd y cap wythnosol.

Bydd unrhyw deithiau dilynol ar ôl diwrnod pedwar yn rhad ac am ddim.

Fodd bynnag, mae’r cwsmer yn parhau i fod yn gyfrifol am dapio i mewn ac allan ar gyfer pob taith.

Mae prisiau a chapiau Talu wrth Fynd yn rhatach na phrisiau safonol. Fodd bynnag, gall y rhain newid.

 

Taliadau talu wrth fynd TrC

Ar ddiwedd pob diwrnod, bydd eich holl deithiau’n cael eu hasesu i gyfrifo faint o arian sydd angen i chi ei dalu.

Byddwn ni’n gwneud cais am daliad i’ch cerdyn talu cysylltiedig ar y diwrnod ar ôl i chi deithio.

Bydd swm y taliad yn cael ei gyfrifo ar sail yr wybodaeth tapio i mewn ac allan.

Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth tapio i mewn ac allan i gyfrifo’r cyfuniadau gorau o deithiau a byddwn ni’n codi tâl arnoch ar sail y prisiau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun. Edrychwch ar yr adran prisiau tocynnau i gael rhagor o wybodaeth am y prisiau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun hwn.

Os na allwn gasglu ffi’r daith y diwrnod canlynol, bydd eich cerdyn yn cael ei roi ar restr gwrthod teithio ar gyfer talu wrth fynd a bydd yn aros ar y rhestr nes byddwn yn gallu casglu’r taliad.

Byddwn yn ceisio casglu’r swm sy’n ddyledus dair gwaith dros gyfnod o saith diwrnod, ac ar ôl hynny bydd angen i chi dalu eich hun drwy ap TrC neu siarad â’n tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Ar ôl i ni gael yr holl symiau sydd heb eu talu, byddwn yn tynnu eich dull talu oddi ar y rhestr gwrthod, a byddwch yn gallu dechrau defnyddio talu wrth fynd eto. Bydd hyn yn cymryd tua 15 munud fel arfer ar ôl i’r taliad ddod i law.

Sylwch: nid yw’r rhestr gwrthod yn eich atal rhag prynu tocyn papur neu docynnau ar-lein (drwy ein ap TrC neu apiau ategol eraill)

 

Defnyddio’r gwasanaeth talu wrth fynd - tapio i mewn ac allan

Rhaid defnyddio cardiau banc ffisegol i ysgogi’r defnydd tro cyntaf ar gatiau a/neu ddilyswyr TrC. Dim ond wrth ddefnyddio un cerdyn ffisegol neu un ddyfais y mae capio dyddiol ac wythnosol ar gael. Bydd newid dyfeisiau talu yn effeithio ar gapio wythnosol.

Ar ôl i chi orffen eich wythnos gyntaf o deithio (dydd Llun i ddydd Sul), gallwch ddewis a ydych chi am barhau i ddefnyddio eich cerdyn banc digyswllt neu symud i ddefnyddio dyfais glyfar (ffôn neu oriawr).

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr eich bod chi’n tapio i mewn ac allan yn gywir. Rhaid i chi roi eich cerdyn credyd/debyd neu’ch dyfais glyfar ar y darllenydd sydd wrth y gât docynnau neu’r dilyswyr platfformau** yn y gorsafoedd rheilffordd lle rydych chi’n dechrau ac yn gorffen eich taith.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn defnyddio’r un cerdyn talu neu ddyfais glyfar ar gyfer dechrau a gorffen eich taith. Os na fyddwch chi, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am ddwy daith anghyflawn gan na fyddwn ni’n gallu dweud i ble rydych chi wedi teithio nac o ble.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn defnyddio’r un dull o dalu am wythnos o deithio (dydd Llun i ddydd Sul) pan fyddwch chi’n talu wrth fynd. Os na fyddwch chi’n gwneud hynny, ni fyddwch chi’n gallu manteisio ar y capiau dyddiol ac wythnosol gan y bydd pob dull talu yn cael ei weld yn unigol.

**Gatiau tocynnau sy’n weithredol yng Nghasnewydd a Chaerdydd, a Dilyswr Platfformau melyn sy’n weithredol ym Mhont-y-clun a gorsafoedd hyd at Lynebwy.

 

Tapiau Hwyr (teithiau anghyflawn)

Os na fyddwch chi’n cwblhau taith, gallai hyn olygu y byddwch chi’n gorfod talu am daith anghyflawn. O ganlyniad i hyn, mae’n bosibl y byddwch chi’n talu mwy nag sydd raid. Y rheswm am hyn yw nad oes modd cyfrifo pris taith.

Bydd cwsmeriaid sydd wedi bod yn hwyr yn tapio yn cael cyfle i gwblhau eu taith hyd at a chan gynnwys y ‘Dydd Mercher’ ar ôl cyfnod teithio’r wythnos flaenorol (dydd Llun i ddydd Sul).

 • Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer hysbysiadau talu wrth fynd drwy ap TrC, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn gofyn i chi gwblhau eich taith gan ddefnyddio eich cyfrif.
 • Ni fyddwn yn gallu anfon hysbysiadau at gwsmeriaid sydd heb gofrestru oherwydd ni fydd gennym unrhyw wybodaeth gyswllt.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn eich atal rhag cywiro tapiau coll. Gall cwsmer nad yw’n cofrestru ar gyfer cyfrif wirio ei daith a’i hanes talu drwy ein porth gwestai talu wrth fynd, ond dim ond am y teithiau yn y 7 diwrnod diwethaf y gallwch chi wneud hyn.

Gall cwsmeriaid gywiro tapiau hwyr hyd at dair gwaith mewn cyfnod o 28 diwrnod. Bydd angen i chi gysylltu â’n tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar ôl y cyfnod hwnnw.

 

Llenwi teithiau anghyflawn yn awtomatig

Ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar gyfer talu wrth fynd a bod patrwm teithio clir, byddwn yn defnyddio’r swyddogaeth cwblhau teithiau’n awtomatig i gwblhau taith lle nad yw cwsmer wedi tapio.

Sylwch: Bydd pob cwblhad awtomatig yn cyfri tuag at eich lwfans i gywiro teithiau lle nad ydych wedi tapio ar neu oddi ar drên. Gall hyn ddigwydd hyd at tair gwaith mewn cyfnod o 28 diwrnod.

Byddwch chi’n cael gwybod am achos o awto-gwblhau, yn awtomatig drwy e-bost ar y diwrnod ar ôl eich taith. Os nad yw’n bosibl cwblhau teithiau yn awtomatig, bydd rhaid i chi ddiwygio eich taith anghyflawn yn eich cyfrif erbyn y dydd Mercher ar ôl y cyfnod teithio o ddydd Llun i ddydd Sul (sef y cyfnod y gwnaethoch chi deithio). Ar ôl y cyfnod hwn, ni ellir diwygio eich taith mwyach, a bydd tâl teithio anghyflawn yn cael ei godi a’i dynnu o’r cerdyn talu sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif.

 

Taith Gadawedig

Os byddwch chi’n penderfynu peidio â theithio, er enghraifft oherwydd amhariadau neu drenau wedi’u canslo, bydd angen i chi dapio allan yn yr un orsaf y gwnaethoch chi dapio i mewn o fewn 60 munud (a ‘gadael yr un orsaf’).

Os byddwch chi’n tapio allan ar ôl y ffenestr 60 munud, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am ddwy daith anghyflawn gan na fyddwn ni’n gwybod i ble rydych chi wedi teithio nac o ble.

Os byddwch chi’n dewis peidio â theithio a ddim yn tapio allan, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am daith anghyflawn gan na fyddwn ni’n gallu cyfrifo pris taith.

 

Ad-daliadau

Os ydych chi’n credu eich bod wedi cael y tocyn anghywir ar gyfer eich teithiau, cysylltwch â’n tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Bydd gennych chi tan ddydd Mercher ar ôl y cyfnod teithio o ddydd Llun i ddydd Sul (sef y cyfnod y gwnaethoch chi deithio) i ofyn am wneud unrhyw newidiadau. Ni fydd modd gwneud newidiadau ar ôl hynny.

Os byddwn ni’n gweld bod y pris anghywir wedi’i godi arnoch chi, byddwn ni’n addasu balans eich cyfrif yn unol â hynny.

Bydd pob ad-daliad yn cael ei brosesu yn ôl i’r dull talu gwreiddiol. Ni allwn ad-dalu i ddulliau talu eraill.

 

Oedi Ad-dalu ar deithiau rhwng yr orsaf

Mae Ad-daliad am Oedi ar gael i gwsmeriaid drwy ein proses safonol.

 

Ap talu wrth fynd TrC

Rydyn ni wedi datblygu swyddogaeth talu wrth fynd yn ap TrC. Bydd y swyddogaeth hon yn rhoi’r nodweddion canlynol i gwsmeriaid:

 • Dangosfwrdd pwrpasol ar gyfer talu wrth fynd
 • Ychwanegu cerdyn digyswllt
 • Tynnu’r cerdyn digyswllt
 • Addasu cardiau yn yr ap - llysenw a gosod lliw cerdyn
 • Gweld yr holl ddyfeisiau cysylltiedig - ffôn clyfar, oriawr glyfar a cherdyn digyswllt
 • Hanes teithio a thalu 
 • Allgludo taliadau/hanes teithio
 • Gwybodaeth ddiwethaf am dapiau drwy ddyfais (dyddiad, amser a lleoliad)
 • Cywiro tapiau hwyr
 • Dad-rwystro cerdyn banc digyswllt (gwneud taliad sy’n ddyledus)
 • Gosod hysbysiadau gwthio

Lawrlwythwch ein ap TrC.

 

Eithriadau

Mae’r eithriadau canlynol yn berthnasol wrth ddefnyddio talu wrth fynd, ond mae’n bosibl y bydd y rhain yn newid. 

 • Nid yw teithiau Talu wrth Fynd ar gael ar wasanaethau GWR ar hyn o bryd.
 • Dim teithiau dwyffordd. Mae talu wrth fynd yn gweithio ar gyfer taith unffordd oedolyn yn unig.  
 • Dim tocynnau grŵp. Bydd angen i chi brynu tocynnau grŵp o swyddfa docynnau. 
 • Ni chaniateir teithio yn y dosbarth cyntaf. 
 • Dim cyfnodau prysur a chyfnodau tawelach. 
 • Dim tocynnau i blant, ewch i trc.cymru/plant-i-gael-teithio-am-ddim i gael gwybodaeth am ffyrdd fforddiadwy i’r teulu deithio 
 • Nid oes modd defnyddio cardiau rhatach hefo dalu wrth fynd.

 

Amrywiol

Ein hatebolrwydd mwyaf i chi dan y telerau a’r amodau hyn fydd ad-dalu’r balans - os o gwbl - ar y dyddiad y caiff ein hanghydfod gyda chi ei setlo.