Gweithredu diwydiannol

Mae’r undeb gyrwyr trenau ASLEF wedi cyhoeddi y bydd 16 o Gwmnïau Gweithredu Trenau (heb gynnwys TrC) yn cynnal gweithredu diwydiannol rhwng dydd Sadwrn 2 Rhagfyr - dydd Gwener 8 Rhagfyr a gwaharddiad ar oramser o ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr i dydd Sadwrn 9 Rhagfyr.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF.

Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg ond bydd gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill ar y rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru, Lloegr a’r Alban yn gyfyngedig. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Bydd y gweithredu diwydiannol hwn yn effeithio ar y dyddiadau canlynol: 

 • Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr (East Midlands Railway and LNER) 
 • Dydd Sul 3 Rhagfyr (Avanti West Coast, Chiltern Railways, Great Northern Thameslink and West Midlands Railway)
 • Dydd Mawrth 5 Rhagfyr (c2c and Greater Anglia)
 • Dydd Mercher 6 Rhagfyr (Island Line, Southeastern, South Western Railway and Southern/Gatwick Express)
 • Dydd Iau 7 Rhagfyr (CrossCountry and Great Western Railway)
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr (Northern and TransPennine Express)

Gwiriwch eich taith gyfan, gan gynnwys gwasanaethau a weithredir gan weithredwyr rheilffyrdd eraill gan y gallai lefel eu gwasanaeth fod yn wahanol i Trafnidiaeth Cymru.

 

 • Cymorth i Deithwyr
  • A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau streic?

   Mae cymorth “troi fyny a mynd” ar gael ar wasanaethau rhwng Radur a Threherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio ar y trên ar ddiwrnodau streic.

    

   A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau di-streic?

   Bydd yr allu i “troi i fyny a mynd” a Chymorth i Deithwyr sydd wedi’i archebu ar gael ar ddiwrnodau di-streic, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i wneud teithiau sydd yn hanfodol yn unig ar drên ar ddiwrnodau di-streic. Mae disgwyl i drenau fod yn hynod o brysur trwy gydol yr wythnos.

    

   Sut mae newid Archeb Cymorth i Deithwyr?

   Os ydych wedi archebu Cymorth i Deithwyr cyn i’r Gweithredu Diwydiannol gael ei gyhoeddi, bydd ein tîm Cymorth i Deithwyr yn cysylltu â chi yn fuan i drafod ac aildrefnu eich gofynion cymorth. Os nad ydych wedi derbyn cyswllt gan ein tîm Cymorth i Deithwyr, cysylltwch â nhw drwy:

   • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
   • Drwy Genhedlaeth Nesaf Testun: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr trwy wasanaeth cyfnewid testun ar 18001 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
 • Cwestiynau cyffredin
  • A yw gweithwyr Trafnidiaeth Cymru ar streic?

   Na, nid yw cydweithwyr TrC yn pleidleisio ac nid ydynt ar streic. Anghydfod yw hwn rhwng Undeb yr ASLEF a nifer o gwmnïau trenau yn Lloegr.

    

   Pam bod y streic hon yn effeithio ar wasanaethau TrC os nad yw eich staff yn cymryd rhan?

   Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

    

   A fydd gwasanaethau yn ôl i'r drefn arferol y diwrnod ar ôl y streic?

   Rydym yn bwriadu rhedeg ein hamserlenni arferol y diwrnod ar ôl y gweithredu diwydiannol. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd amhariad dilynol yn effeithio ar wasanaethau wrth i'r rhwydwaith ddod yn ôl i normal. Rydym yn cynghori cwsmeriaid yn gryf i wirio cyn teithio trwy gydol y cyfnod y cawn ein heffeithio gan weithredu diwydiannol.

    

   Os caiff y streic ei chanslo, fydd y trenau'n rhedeg?

   Oherwydd yr holl waith cynllunio a pharatoi y byddwn yn ei wneud cyn y dyddiau yr effeithir arnynt gan weithredu diwydiannol, mae "pwynt di-droi'n ôl" lle mae'n rhaid i ni fwrw 'mlaen â'n gwasanaeth llai.  Mae hyn hyd yn oed os caiff y streic ei chanslo. Disgwylir y bydd hyn yn digwydd tua 24 awr cyn y streic.

    

   Pam na ellir adfer gwasanaethau os caiff streiciau eu gohirio?

   Mae angen o leiaf dri pheth arnoch i redeg amserlen. 

   • 1. Diagram Trên - Sy’n mapio ble mae pob trên yn cychwyn ac yn gorffen a ble mae’n mynd rhwng y ddau bwynt - gan gynnwys arosfannau tanwydd a chynnal a chadw ac ati. Er mwyn gwneud defnydd effeithlon o'r tanwydd/staff/seilwaith sydd ar gael, bydd unrhyw drên yn gwneud 3 neu 4 taith y dydd y mae'n cychwyn o un depo ac mae angen iddo ddychwelyd i un arall ar gyfer tanwydd/cynnal a chadw dros nos. Mae'r diagramau hyn yn ailadrodd dros gyfnod o wythnosau.
   • 2. Diagram staff - Sy’n mapio lle mae angen i aelodau staff ymuno â’r trên, pryd mae angen iddynt gymryd egwyl a sut maen nhw’n cyrraedd yn ôl i’w gorsaf wreiddiol ar ddiwedd eu sifft. Mae'r diagramau hyn yn berthnasol i griw trên, gyrwyr, archwilwyr tocynnau, gwarchodwyr ac ati. Er enghraifft, mae X yn dechrau ei shifft yng Nghaerdydd, yn teithio i Gaergybi a dwy gyrchfan arall cyn dychwelyd i’w depo cartref.
   • 3. Llwybr trên - Clirio ar gyfer trenau unigol (a ddarperir gan Network Rail) ar y trac fel y gall trenau lluosog redeg ar amser/rhyngweithio â’i gilydd yn synhwyrol ac yn effeithlon - gan gynnwys gyda defnyddwyr traciau eraill fel timau cludo nwyddau a chynnal a chadw traciau.
   • 4. Pan fyddwn yn newid amserlenni, nid dim ond mater o newid amseriad trenau unigol ydyw, mae angen ichi ddod â phob un o’r tri newidyn hynny ynghyd a gwneud iddynt weithio fel amserlen gydlynol. Yn ôl trefn arferol, gall dod â’r elfennau hyn ynghyd i greu amserlen gymryd wythnosau.
   • 5. Ar gyfer diwrnodau streic mae'n rhaid i gwmnïau trenau adeiladu eu hamserlenni symlach o amgylch y lefel o staff sydd ar gael iddynt - mae'n rhaid iddynt gymryd yn ganiataol na fydd rhai carfannau o staff yn gweithio oherwydd bod y mwyafrif yn perthyn i'r Undeb sydd wedi cyhoeddi'r streic - felly nid ydynt ar y rhestr ddyletswyddau (Caiff eu disodli gan staff wrth gefn sy'n gymwys i sicrhau diogelwch i redeg amserlen streic).  Mae'r gostyngiad mewn gwasanaethau hefyd yn golygu nad yw staff mewn rolau nad ydynt yn rhaid sy'n perthyn i rôl gweithredu diwydiannol yn cael eu rhoi ar rota oherwydd nad oes unrhyw drenau yn y cynllun iddynt weithio arnynt. Yn y dyddiau cyn y streiciau, mae trenau'n cael eu symud fel eu bod yn y lle iawn i redeg amserlen y streic sydd wedi'i symleiddio'n sylweddol.
   • 6. Mae canslo streic ar fyr rybudd yn golygu bod angen i ni gynllunio’r holl ddiagramau hyn i fodloni’r amserlenni ar gyfer amserlen arferol diwrnod yr wythnos ac mae hynny'n anoddach fyth oherwydd nad yw llawer o drenau, criwiau ac ati yn y lle iawn - h.y. maen nhw yn y lle iawn ar gyfer amserlen y streic amserlen ond nid ar gyfer amserlen arferol.
   • 7. Yn olaf, mae angen i Network Rail resymoli'r holl gynlluniau hyn i sicrhau bod popeth yn cyd-fynd.

    

   Rwy'n mynd i ddigwyddiad mawr ar ddiwrnod y streic - a fydd y trenau yn rhedeg?

   Rydym yn ymwybodol y cynhelir nifer o ddigwyddiadau ar ddyddiau'r streic ac yr effeithir arnynt gan y gweithredu diwydiannol.  Fodd bynnag, yn anffodus, ni allwn wneud eithriadau ar gyfer y rhain. Byddwn yn darparu cymaint o le ar ein trenau ag y gallwn ar y gwasanaethau fydd yn rhedeg.

    

   A fydd cwmnïau trenau eraill yn rhedeg yn eu lle?

   Bydd staff 16 o weithredwyr trenau eraill yn cymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol:

   • Avanti West Coast
   • c2c
   • Chiltern Railways
   • CrossCountry
   • East Midlands Railway
   • Great Northern Thameslink
   • Great Western Railway
   • Greater Anglia
   • Island Line
   • LNER
   • Northern
   • Southeastern
   • South Western Railway
   • Southern/Gatwick Express
   • TransPennine Express
   • West Midlands Railway

   Rydym yn cynghori gwirio gyda gweithredwyr unigol ynghylch y gwasanaeth y byddant yn ei gynnig, ond mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynghori i beidio â theithio ar ddiwrnodau'r gweithredu diwydiannol.

 

Gwaith trawsnewid y Metro

I gael gwybod am y gwaith trawsnewid y Metro a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith trawsnewid y Metro