5 Hydref

Mae undeb gyrwyr trenau ASLEF wedi cyhoeddi  y byddan nhw ar streic ddydd Mercher 5 Hydref. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Rydyn ni wedi diweddaru ein cynllunwyr teithiau gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.

Cynlluniwch ymlaen llaw a chofiwch wirio'ch taith gyfan.

Organge circle Mercher 05 Hydref - gwasanaethau yn brysur²

2. Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg ond bydd gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill, ledled y DU, yn gyfyngedig.

Bydd ein gwasanaethau yn brysur rhwng:

 • Abertawe - Pen-y-bont ar Ogwr - Caerdydd - Casnewydd
 • Caergybi - Caer - Manceinion - Crewe
 • Amwythig - Wolverhampton (Bydd Birmingham New Street ar gau)
 • Caerdydd - Caerloyw

Teithio hanfodol yn unig ar y llwybrau hyn.

 

6 and 7 Hydref

Mae Cymdeithas Staff Cyflogedig Trafnidiaeth (TSSA) wedi cyhoeddi y byddan nhw yn cynnal gweithredu diwydiannol ddydd Iau 6 Hydref a dydd Gwener 7 Hydref. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg ond bydd gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill, ledled y DU, yn gyfyngedig.

Cynlluniwch ymlaen llaw a chofiwch wirio'ch taith gyfan.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.gwr.com/strike

 

8 Hydref

Mae Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal streic ddydd dydd Sadwrn 8, a fydd yn amharu'n sylweddol ar y rhwydwaith rheilffyrdd ar draws y DU gyfan.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru yn ymwneud â’r gweithredu diwydiannol. Fodd bynnag, mae'r gweithredu diwydiannol o ganlyniad i'r anghydfod rhwng RMT a Network Rail yn golygu na fyddwn yn gallu rhedeg gwasanaethau rheilffordd ar seilwaith Network Rail.

Bydd mwyafrif y gwasanaethau rheilffordd ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau yn cael eu hatal ar 8 Hydref.

Bydd amserlenni diwygiedig ar gyfer dydd Sadwrn 8 Hydref mewn cynllunwyr taith ar-lein o 4 Hydref.

Cynlluniwch ymlaen llaw a chofiwch wirio'ch taith gyfan.

Green circle Gwener 07 Hydref - gwasanaethau yn brysur
Red circle Sadwrn 08 Hydref - dim gwasanaethau trên¹
Green circle Sul 09 Hydref - gwasanaethau yn brysur

1. Byddwn yn rhedeg gwasanaethau llai (ar gyfer teithio hanfodol yn unig) rhwng Caerdydd Canolog - Treherbert / Aberdâr / Merthyr / Rhymni a rhwng Caerdydd Canolog - Casnewydd.

Bydd gwasanaethau trên yn gweithredu rhwng Caerdydd Canolog a Rhymni, Treherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful yn gwasanaethu bob awr i bob cyfeiriad rhwng 07:30 a 18:30.

Atgoffir cwsmeriaid y bydd capasiti trafnidiaeth ffordd yn gyfyngedig iawn rhwng Radur a Chaerdydd cyn 07:30 ac ar ôl 18:30, pan na fydd Trafnidiaeth Cymru yn gallu rhedeg trenau trwy Llandaf a Cathays.

Bydd gwasanaethau cyntaf y dydd sy'n gadael Treherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful i gyd yn cael eu hamseru felly byddant yn cyrraedd Radur ar ôl 07:00.   Ni fydd unrhyw drenau yn rhedeg cyn 07:00 ar unrhyw lein ac eithrio rhwng Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful – Radur.

Ni fydd unrhyw wasanaethau trafnidiaeth ffordd a gynlluniwyd ymlaen llaw ar waith cyn 18:30 ar Linellau Craidd y Cymoedd.

 

 • TrC - map rhwydwaith gweithredu diwydiannol (8 Hydref)
  • TrC - map rhwydwaith gweithredu diwydiannol

 • Cymorth I Deithwyr
  • A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau streic?

   Mae cymorth “troi fyny a mynd” ar gael ar wasanaethau rhwng Radur a Threherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio ar y trên ar ddiwrnodau streic.

   Ni fydd Cymorth i Deithwyr ar gael ar wasanaethau eraill gan y byddant yn cael eu hatal oherwydd y streic.

    

   A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau di-streic?

   Bydd yr allu i “troi i fyny a mynd” a Chymorth i Deithwyr sydd wedi’i archebu ar gael ar ddiwrnodau di-streic, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i wneud teithiau sydd yn hanfodol yn unig ar drên ar ddiwrnodau di-streic. Mae disgwyl i drenau fod yn hynod o brysur trwy gydol yr wythnos.

    

   Sut mae newid Archeb Cymorth i Deithwyr?

   Os ydych wedi archebu Cymorth i Deithwyr cyn i’r Gweithredu Diwydiannol gael ei gyhoeddi, bydd ein tîm Cymorth i Deithwyr yn cysylltu â chi yn fuan i drafod ac aildrefnu eich gofynion cymorth. Os nad ydych wedi derbyn cyswllt gan ein tîm Cymorth i Deithwyr, cysylltwch â nhw drwy:

   • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
   • Drwy Genhedlaeth Nesaf Testun: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr trwy wasanaeth cyfnewid testun ar 18001 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
 • Cwestiynau cyffredin
  • A yw gweithwyr Trafnidiaeth Cymru ar streic?

   Na, nid yw cydweithwyr TrC yn pleidleisio ac nid ydynt ar streic.  Anghydfod yw hwn rhwng Undeb yr RMT, TSSA, ASLEF a Network Rail a nifer o gwmnïau trenau yn Lloegr.

    

   Pam bod y streic hon yn effeithio ar wasanaethau TrC os nad yw eich staff yn cymryd rhan?

   Network Rail sy’n berchen ac yn rheoli’r mwyafrif helaeth o’r seilwaith rheilffyrdd – y traciau a’r signalau – yng Nghymru a’r Gororau.  Gan fod gweithwyr Network Rail yn gweithredu’n ddiwydiannol, mae hyn yn lleihau’n sylweddol nifer y trenau all redeg ar y rhwydwaith.

   Mae rhan o’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru – Llinellau Craidd y Cymoedd yn Ne Cymru – yn eiddo i TrC ac yn cael ei reoli’n uniongyrchol ganddo.  O ganlyniad, rydym yn rhedeg llai o drenau ar y llinellau i'r gogledd o Caerdydd.

    

   A fydd gwasanaethau yn ôl i'r drefn arferol y diwrnod ar ôl y streic?

   Rydym yn bwriadu rhedeg ein hamserlenni arferol y diwrnod ar ôl y gweithredu diwydiannol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd amhariad dilynol yn effeithio ar wasanaethau wrth i'r rhwydwaith ddod yn ôl i normal.  Mae'r rhan fwyaf o'r effaith hon yn debygol o ddigwydd yn y bore oherwydd na all gwasanaethau adael ein depos nes bod signalwyr Network Rail yn dechrau gweithio.  Rydym yn cynghori cwsmeriaid yn gryf i wirio cyn teithio trwy gydol y cyfnod y cawn ein heffeithio gan weithredu diwydiannol.

    

   Pam na allwch chi redeg gwasanaethau bws yn lle trên?

   Oherwydd maint y tarfu a achosir gan y gweithredu diwydiannol, ni fyddai'n bosibl cael digon o fysiau i ddarparu gwasanaeth bws yn lle trên. 

   Mae gan y mwyafrif o weithredwyr bysiau ledled Cymru a’r Gororau eisoes amserlenni prysur drwy gydol y dydd, ac nid oes digon o fysiau yng Nghymru a’r Gororau i ddarparu lefel ddigonol o fysiau yn lle trên ar draws y rhwydwaith cyfan. 

   Fodd bynnag, rydym yn gweithio'n galed gyda'n timau i sicrhau bod gennym staff ychwanegol ar gael mewn gorsafoedd i gefnogi cwsmeriaid a allai gael eu heffeithio gan y tarfu hwn. 

   Y flaenoriaeth allweddol i ni fydd darparu gwybodaeth gywir i bobl er mwyn iddynt ddeall pryd mae'r tarfu yn digwydd, a pha wasanaethau cyfyngedig all fod yn gweithredu, fel y gallant gynllunio ffyrdd eraill o deithio.  
   Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid yn y diwydiant i ddod o hyd i ffyrdd o ehangu'r gwasanaeth a ddarparwn yn ystod gweithredu diwydiannol yn y dyfodol.

    

   Rwyf wedi prynu tocyn i deithio ar un o'r diwrnodau y mae’r streic yn effeithio arno - alla i gael fy arian yn ôl?  

   Mae gan ddeiliaid tocynnau advance hawl i newid eu taith gan ddefnyddio 'Archebu â Hyder' a chaiff y ffioedd i newid y siwrnai eu canslo os gwneir cais cyn 18:00 diwrnod y daith.  Gallwch ddal newid eich tocynnau ar ôl yr amser hwn, a hyd at amser ymadael, ond bydd yn rhaid talu ffi o £10 i newid y daith.  Mae hyn yn berthnasol i bob tocyn a newidir.

   Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau Unrhyw Amser, Tocynnau cyfnodau tawelach neu Advance, hefyd tocynnau Ranger/Rover, ar gyfer gwmni trên (TOC) sydd ar streic – dyddiedig 1 , 5 neu 8 Hydref - deithio naill ai ar y diwrnod cyn dyddiad y tocyn neu hyd at ddydd Mawrth 11 Hydref 2022.

   Os oes gennych docyn dwyffordd ac nad oes modd i chi wneud rhan gyntaf o'ch taith oherwydd y streic, caniateir ad-daliad ar eich tocyn hyd yn oed os nad yw streic yn effeithio ar ail ran eich taith.  Mae'r un peth yn wir os yw streic yn effeithio ar y daith ddychwelyd ond nid ar ran gyntaf o'r daith.

   Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy’r broses Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

    

   Beth fydd yn digwydd os bydd gen i siwrnai ddwyffordd wedi'i harchebu y mae gweithredu diwydiannol yn effeithio arni?

   Os oes gennych daith ddwyffordd wedi'i chynllunio lle mae'r gweithredu diwydiannol yn effeithio ar y daith allan neu ddychwelyd, gallwch hawlio ad-daliad neu iawndal am y daith lawn.

    

   Mae gennyf ddau docyn Pryniant Ymlaen Llaw wedi’u harchebu ac mae’r daith allan yn cael ei heffeithio gan ddyddiadau’r gweithredu ond nid yw’r dychwelyd – os byddaf yn dewis peidio â theithio o gwbl, a allaf gael ad-daliad am y ddau?

   Bydd ad-daliadau ar gael ar gyfer y ddwy daith.

    

   Os caiff y streic ei chanslo, fydd y trenau'n rhedeg?

   Oherwydd yr holl waith cynllunio a pharatoi y byddwn yn ei wneud cyn y dyddiau yr effeithir arnynt gan weithredu diwydiannol, mae "pwynt di-droi'n ôl" lle mae'n rhaid i ni fwrw 'mlaen â'n gwasanaeth llai.  Mae hyn hyd yn oed os caiff y streic ei chanslo.  Disgwylir y bydd hyn yn digwydd tua 24 awr cyn y streic.

    

   Rwy'n mynd i ddigwyddiad mawr ar ddiwrnod y streic – a fydd y trenau yn rhedeg?

   Rydym yn ymwybodol y cynhelir nifer o ddigwyddiadau ar ddyddiau'r streic ac yr effeithir arnynt gan y gweithredu diwydiannol.  Fodd bynnag, yn anffodus, ni allwn wneud eithriadau ar gyfer y rhain, gan na fyddwn yn gallu rhedeg trenau ar seilwaith Network Rail.  Byddwn yn darparu cymaint o le ar ein trenau ag y gallwn ar y gwasanaethau fydd yn rhedeg.

    

   A fydd cwmnïau trenau eraill yn rhedeg yn eu lle?

   Ynghyd â Network Rail, bydd staff 13 o weithredwyr trenau eraill yn cymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol:

   • Avanti West Coast
   • c2c
   • Chiltern Railways
   • CrossCountry
   • East Midlands Railway
   • Great Western Railway (GWR)
   • Greater Anglia
   • London North Eastern Railway (LNER)
   • Northern Trains
   • South Eastern Railway
   • South Western Railway
   • TransPennine Express
   • West Midlands Trains

   O ganlyniad, dim ond nifer fach iawn o wasanaethau fydd yn gweithredu ledled rhwydwaith rheilffyrdd Prydain gyfan.  Bydd y rhain yn canolbwyntio ar lwybrau allweddol ac maent yn debygol o fod yn eithriadol o brysur.  Rydym yn cynghori gwirio gyda gweithredwyr unigol ynghylch y gwasanaeth y byddant yn ei gynnig, ond mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynghori i beidio â theithio ar ddiwrnodau'r gweithredu diwydiannol.

 

Tocynnau cyfredol

Mae gan ddeiliaid tocynnau advance hawl i newid eu taith gan ddefnyddio 'Archebu â Hyder' a chaiff y ffioedd i newid y siwrnai eu canslo os gwneir cais cyn 18:00 diwrnod y daith.  Gallwch ddal newid eich tocynnau ar ôl yr amser hwn, a hyd at amser ymadael, ond bydd yn rhaid talu ffi o £10 i newid y daith.  Mae hyn yn berthnasol i bob tocyn a newidir.

Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau Unrhyw Amser, Tocynnau cyfnodau tawelach neu Advance, hefyd tocynnau Ranger/Rover, ar gyfer gwmni trên (TOC) sydd ar streic – dyddiedig 1 , 5 neu 8 Hydref - deithio naill ai ar y diwrnod cyn dyddiad y tocyn neu hyd at ddydd Mawrth 11 Hydref 2022.

Os oes gennych docyn dwyffordd ac nad oes modd i chi wneud rhan gyntaf o'ch taith oherwydd y streic, caniateir ad-daliad ar eich tocyn hyd yn oed os nad yw streic yn effeithio ar ail ran eich taith.  Mae'r un peth yn wir os yw streic yn effeithio ar y daith ddychwelyd ond nid ar ran gyntaf o'r daith.

Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy’r broses Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

Yn y cyfamser, ni fyddwn yn gwerthu tocynnau Ymlaen Llaw (Advance) ar dyddiad streic er mwyn lleihau nifer y bobl yr amharir arnynt. I gael gwybodaeth amser real am y gwasanaethau trên lawrlwythwch Ap TrC neu i gael gwybodaeth am wasanaethau bws lleol amgen, ewch i wefan Traveline Cymru, ein partner cynllunio teithiau.