Gweithredu diwydiannol

3 Chwefror

Mae undeb gyrwyr trenau ASLEF a RMT (aelodau gyrrwr trên) wedi cyhoeddi y byddan nhw ar streic ddydd Gwener 3 Chwefror. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF a RMT (aelodau gyrrwr trên).

Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg ond bydd gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill, ledled y DU, yn gyfyngedig.

Gwiriwch eich taith gyfan, gan gynnwys gwasanaethau a weithredir gan weithredwyr rheilffyrdd eraill gan y gallai lefel eu gwasanaeth fod yn wahanol i Trafnidiaeth Cymru.

Mae'n gynllunwyr teithio wedi i'w diweddaru gyda'r wybodaeth fwyaf diweddar at gyfer.

Red circle Dydd Gwener 3 Chwefror - Bydd trenau yn brysur, yn enwedig rhwng:
 
 • Caerfyrddin - Abertawe - Pen-y-bont ar Ogwr - Caerdydd - Casnewydd - Cyffordd Twnnel Hafren - Caerloyw - Cheltenham Spa,
 • Amwythig - Wolverhampton (dim gwasanaethau i Birmingham New Street),
 • Gogledd Cymru - Caer - Crewe - Manceinion*.

*Bydd trenau Crewe i Fanceinion Piccadilly yn gollwng yn Wilmslow a Stockport yn unig; Bydd trenau Manceinion Piccadilly i Crewe yn codi yn Wilmslow a Stockport yn unig.

 

 
 • Cymorth i Deithwyr
  • A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau streic?

   Mae cymorth “troi fyny a mynd” ar gael ar wasanaethau rhwng Radur a Threherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio ar y trên ar ddiwrnodau streic.

    

   A yw Cymorth i Deithwyr ar gael ar ddiwrnodau di-streic?

   Bydd yr allu i “troi i fyny a mynd” a Chymorth i Deithwyr sydd wedi’i archebu ar gael ar ddiwrnodau di-streic, fodd bynnag rydym yn cynghori cwsmeriaid i wneud teithiau sydd yn hanfodol yn unig ar drên ar ddiwrnodau di-streic. Mae disgwyl i drenau fod yn hynod o brysur trwy gydol yr wythnos.

    

   Sut mae newid Archeb Cymorth i Deithwyr?

   Os ydych wedi archebu Cymorth i Deithwyr cyn i’r Gweithredu Diwydiannol gael ei gyhoeddi, bydd ein tîm Cymorth i Deithwyr yn cysylltu â chi yn fuan i drafod ac aildrefnu eich gofynion cymorth. Os nad ydych wedi derbyn cyswllt gan ein tîm Cymorth i Deithwyr, cysylltwch â nhw drwy:

   • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
   • Drwy Genhedlaeth Nesaf Testun: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr trwy wasanaeth cyfnewid testun ar 18001 03330 050 501 (Ar agor 24 awr bob dydd, ac eithrio Dydd Nadolig).
 • Cwestiynau cyffredin
  • A yw gweithwyr Trafnidiaeth Cymru ar streic?

   Na, nid yw cydweithwyr TrC yn pleidleisio ac nid ydynt ar streic. Anghydfod yw hwn rhwng Undeb yr ASLEF, Undeb yr RMT (aelodau gyrrwr trên) a Network Rail a nifer o gwmnïau trenau yn Lloegr.

    

   Pam bod y streic hon yn effeithio ar wasanaethau TrC os nad yw eich staff yn cymryd rhan?

   Network Rail sy’n berchen ac yn rheoli’r mwyafrif helaeth o’r seilwaith rheilffyrdd – y traciau a’r signalau – yng Nghymru a’r Gororau.  Gan fod gweithwyr Network Rail yn gweithredu’n ddiwydiannol, mae hyn yn lleihau’n sylweddol nifer y trenau all redeg ar y rhwydwaith.

   Mae rhan o’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru – Llinellau Craidd y Cymoedd yn Ne Cymru – yn eiddo i TrC ac yn cael ei reoli’n uniongyrchol ganddo.  O ganlyniad, rydym yn rhedeg llai o drenau ar y llinellau i'r gogledd o Caerdydd.

    

   A fydd gwasanaethau yn ôl i'r drefn arferol y diwrnod ar ôl y streic?

   Rydym yn bwriadu rhedeg ein hamserlenni arferol y diwrnod ar ôl y gweithredu diwydiannol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd amhariad dilynol yn effeithio ar wasanaethau wrth i'r rhwydwaith ddod yn ôl i normal.  Mae'r rhan fwyaf o'r effaith hon yn debygol o ddigwydd yn y bore oherwydd na all gwasanaethau adael ein depos nes bod signalwyr Network Rail yn dechrau gweithio.  Rydym yn cynghori cwsmeriaid yn gryf i wirio cyn teithio trwy gydol y cyfnod y cawn ein heffeithio gan weithredu diwydiannol.

    

   Pam na allwch chi redeg gwasanaethau bws yn lle trên?

   Oherwydd maint y tarfu a achosir gan y gweithredu diwydiannol, ni fyddai'n bosibl cael digon o fysiau i ddarparu gwasanaeth bws yn lle trên. 

   Mae gan y mwyafrif o weithredwyr bysiau ledled Cymru a’r Gororau eisoes amserlenni prysur drwy gydol y dydd, ac nid oes digon o fysiau yng Nghymru a’r Gororau i ddarparu lefel ddigonol o fysiau yn lle trên ar draws y rhwydwaith cyfan. 

   Fodd bynnag, rydym yn gweithio'n galed gyda'n timau i sicrhau bod gennym staff ychwanegol ar gael mewn gorsafoedd i gefnogi cwsmeriaid a allai gael eu heffeithio gan y tarfu hwn. 

   Y flaenoriaeth allweddol i ni fydd darparu gwybodaeth gywir i bobl er mwyn iddynt ddeall pryd mae'r tarfu yn digwydd, a pha wasanaethau cyfyngedig all fod yn gweithredu, fel y gallant gynllunio ffyrdd eraill o deithio.  
   Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid yn y diwydiant i ddod o hyd i ffyrdd o ehangu'r gwasanaeth a ddarparwn yn ystod gweithredu diwydiannol yn y dyfodol.

    

   Rwyf wedi prynu tocyn i deithio ar un o'r diwrnodau y mae’r streic yn effeithio arno - alla i gael fy arian yn ôl?  

   Mae gan ddeiliaid tocynnau advance hawl i newid eu taith gan ddefnyddio 'Archebu â Hyder' a chaiff y ffioedd i newid y siwrnai eu canslo os gwneir cais cyn 18:00 diwrnod y daith.  Gallwch ddal newid eich tocynnau ar ôl yr amser hwn, a hyd at amser ymadael, ond bydd yn rhaid talu ffi o £10 i newid y daith.  Mae hyn yn berthnasol i bob tocyn a newidir.
   Archebu â Hyder ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi prynu drwy sianeli gwerthu y mae TrC yn berchen arnynt.

   Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau Unrhyw Amser, Tocynnau cyfnodau tawelach neu Advance, hefyd tocynnau Ranger/Rover, ar gyfer gwmni trên (TOC) sydd ar streic – dyddiedig ddydd Mercher 1 a dydd Gwener 3 Chwefror - deithio naill ai ar y diwrnod cyn dyddiad y tocyn neu hyd at ddydd Mawrth 7 Chwefror 2023.

   Os oes gennych docyn dwyffordd ac nad oes modd i chi wneud rhan gyntaf o'ch taith oherwydd y streic, caniateir ad-daliad ar eich tocyn hyd yn oed os nad yw streic yn effeithio ar ail ran eich taith.  Mae'r un peth yn wir os yw streic yn effeithio ar y daith ddychwelyd ond nid ar ran gyntaf o'r daith.

   Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy’r broses Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

    

   Beth fydd yn digwydd os bydd gen i siwrnai ddwyffordd wedi'i harchebu y mae gweithredu diwydiannol yn effeithio arni?

   Os oes gennych daith ddwyffordd wedi'i chynllunio lle mae'r gweithredu diwydiannol yn effeithio ar y daith allan neu ddychwelyd, gallwch hawlio ad-daliad neu iawndal am y daith lawn.

    

   Mae gennyf ddau docyn Pryniant Ymlaen Llaw wedi’u harchebu ac mae’r daith allan yn cael ei heffeithio gan ddyddiadau’r gweithredu ond nid yw’r dychwelyd – os byddaf yn dewis peidio â theithio o gwbl, a allaf gael ad-daliad am y ddau?

   Bydd ad-daliadau ar gael ar gyfer y ddwy daith.

    

   Os caiff y streic ei chanslo, fydd y trenau'n rhedeg?

   Oherwydd yr holl waith cynllunio a pharatoi y byddwn yn ei wneud cyn y dyddiau yr effeithir arnynt gan weithredu diwydiannol, mae "pwynt di-droi'n ôl" lle mae'n rhaid i ni fwrw 'mlaen â'n gwasanaeth llai.  Mae hyn hyd yn oed os caiff y streic ei chanslo.  Disgwylir y bydd hyn yn digwydd tua 24 awr cyn y streic.

    

   Pam na ellir adfer gwasanaethau os caiff streiciau eu gohirio?

   Mae angen o leiaf dri pheth arnoch i redeg amserlen. 

   • 1. Diagram Trên – Sy’n mapio ble mae pob trên yn cychwyn ac yn gorffen a ble mae’n mynd rhwng y ddau bwynt – gan gynnwys arosfannau tanwydd a chynnal a chadw ac ati. Er mwyn gwneud defnydd effeithlon o'r tanwydd/staff/seilwaith sydd ar gael, bydd unrhyw drên yn gwneud 3 neu 4 taith y dydd y mae'n cychwyn o un depo ac mae angen iddo ddychwelyd i un arall ar gyfer tanwydd/cynnal a chadw dros nos. Mae'r diagramau hyn yn ailadrodd dros gyfnod o wythnosau.
   • 2. Diagram staff – Sy’n mapio lle mae angen i aelodau staff ymuno â’r trên, pryd mae angen iddynt gymryd egwyl a sut maen nhw’n cyrraedd yn ôl i’w gorsaf wreiddiol ar ddiwedd eu sifft. Mae'r diagramau hyn yn berthnasol i griw trên, gyrwyr, archwilwyr tocynnau, gwarchodwyr ac ati. Er enghraifft, mae X yn dechrau ei shifft yng Nghaerdydd, yn teithio i Gaergybi a dwy gyrchfan arall cyn dychwelyd i’w depo cartref.
   • 3. Llwybr trên – Clirio ar gyfer trenau unigol (a ddarperir gan Network Rail) ar y trac fel y gall trenau lluosog redeg ar amser/rhyngweithio â’i gilydd yn synhwyrol ac yn effeithlon – gan gynnwys gyda defnyddwyr traciau eraill fel timau cludo nwyddau a chynnal a chadw traciau.
   • 4. Pan fyddwn yn newid amserlenni, nid dim ond mater o newid amseriad trenau unigol ydyw, mae angen ichi ddod â phob un o’r tri newidyn hynny ynghyd a gwneud iddynt weithio fel amserlen gydlynol. Yn ôl trefn arferol, gall dod â’r elfennau hyn ynghyd i greu amserlen gymryd wythnosau.
   • 5. Ar gyfer diwrnodau streic mae'n rhaid i gwmnïau trenau adeiladu eu hamserlenni symlach o amgylch y lefel o staff sydd ar gael iddynt - mae'n rhaid iddynt gymryd yn ganiataol na fydd rhai carfannau o staff yn gweithio oherwydd bod y mwyafrif yn perthyn i'r Undeb sydd wedi cyhoeddi'r streic - felly nid ydynt ar y rhestr ddyletswyddau (Caiff eu disodli gan staff wrth gefn sy'n gymwys i sicrhau diogelwch i redeg amserlen streic).  Mae'r gostyngiad mewn gwasanaethau hefyd yn golygu nad yw staff mewn rolau nad ydynt yn rhaid sy'n perthyn i rôl gweithredu diwydiannol yn cael eu rhoi ar rota oherwydd nad oes unrhyw drenau yn y cynllun iddynt weithio arnynt. Yn y dyddiau cyn y streiciau, mae trenau'n cael eu symud fel eu bod yn y lle iawn i redeg amserlen y streic sydd wedi'i symleiddio'n sylweddol.
   • 6. Mae canslo streic ar fyr rybudd yn golygu bod angen i ni gynllunio’r holl ddiagramau hyn i fodloni’r amserlenni ar gyfer amserlen arferol diwrnod yr wythnos ac mae hynny'n anoddach fyth oherwydd nad yw llawer o drenau, criwiau ac ati yn y lle iawn – h.y. maen nhw yn y lle iawn ar gyfer amserlen y streic amserlen ond nid ar gyfer amserlen arferol.
   • 7. Yn olaf, mae angen i Network Rail resymoli'r holl gynlluniau hyn i sicrhau bod popeth yn cyd-fynd.

    

   Rwy'n mynd i ddigwyddiad mawr ar ddiwrnod y streic – a fydd y trenau yn rhedeg?

   Rydym yn ymwybodol y cynhelir nifer o ddigwyddiadau ar ddyddiau'r streic ac yr effeithir arnynt gan y gweithredu diwydiannol.  Fodd bynnag, yn anffodus, ni allwn wneud eithriadau ar gyfer y rhain, gan na fyddwn yn gallu rhedeg trenau ar seilwaith Network Rail.  Byddwn yn darparu cymaint o le ar ein trenau ag y gallwn ar y gwasanaethau fydd yn rhedeg.

    

   A fydd cwmnïau trenau eraill yn rhedeg yn eu lle?

   Ynghyd â Network Rail, bydd staff 16 o weithredwyr trenau eraill yn cymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol:

   • Avanti West Coast
   • c2c (RMT yn unig)
   • Chiltern Railways
   • CrossCountry
   • East Midlands Railway
   • Great Western Railway (GWR)
   • Greater Anglia
   • GTR Great Northern Thameslink
   • London North Eastern Railway
   • Northern Trains
   • Southeastern
   • Southern/Gatwick Express (ASLEF yn unig)
   • South Western Railway (gyrwyr depo yn unig)
   • SWR Island Line
   • TransPennine Express
   • West Midlands Trains.

   O ganlyniad, dim ond nifer fach iawn o wasanaethau fydd yn gweithredu ledled rhwydwaith rheilffyrdd Prydain gyfan.  Bydd y rhain yn canolbwyntio ar lwybrau allweddol ac maent yn debygol o fod yn eithriadol o brysur.  Rydym yn cynghori gwirio gyda gweithredwyr unigol ynghylch y gwasanaeth y byddant yn ei gynnig, ond mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynghori i beidio â theithio ar ddiwrnodau'r gweithredu diwydiannol.

 

Tocynnau cyfredol

Mae gan ddeiliaid tocynnau advance hawl i newid eu taith gan ddefnyddio 'Archebu â Hyder' a chaiff y ffioedd i newid y siwrnai eu canslo os gwneir cais cyn 18:00 diwrnod y daith.  Gallwch ddal newid eich tocynnau ar ôl yr amser hwn, a hyd at amser ymadael, ond bydd yn rhaid talu ffi o £10 i newid y daith.  Mae hyn yn berthnasol i bob tocyn a newidir.
Archebu â Hyder ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi prynu drwy sianeli gwerthu y mae TrC yn berchen arnynt.

Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau Unrhyw Amser, Tocynnau cyfnodau tawelach neu Advance, hefyd tocynnau Ranger/Rover, ar gyfer gwmni trên (TOC) sydd ar streic – dyddiedig ddydd Mercher 1 a dydd Gwener 3 Chwefror - deithio naill ai ar y diwrnod cyn dyddiad y tocyn neu hyd at ddydd Mawrth 7 Chwefror 2023.

Os oes gennych docyn dwyffordd ac nad oes modd i chi wneud rhan gyntaf o'ch taith oherwydd y streic, caniateir ad-daliad ar eich tocyn hyd yn oed os nad yw streic yn effeithio ar ail ran eich taith.  Mae'r un peth yn wir os yw streic yn effeithio ar y daith ddychwelyd ond nid ar ran gyntaf o'r daith.

Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy’r broses Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

I gael gwybodaeth amser real am y gwasanaethau trên lawrlwythwch ap TrC neu i gael gwybodaeth am wasanaethau bws lleol amgen, ewch i wefan Traveline Cymru, ein partner cynllunio teithiau.

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithredu diwydiannol ewch i wefan National Rail.

 

Gwaith trawsnewid y Metro

I gael gwybod am y gwaith trawsnewid y Metro a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith trawsnewid y Metro