Teithio gyda phlant ifanc, pramiau a chadeiriau gwthio

Rydyn ni'n gwybod y gall teithio gyda phlant ifanc a phram, cadair wthio neu fygi fod yn her weithiau. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud eich taith gyda ni mor hawdd â phosibl.

 

Yn yr orsaf

Mae gan rai o'n gorsafoedd rwystrau tocynnau awtomatig. Mae gan y rhain gatiau lletach ar gyfer cadeiriau gwthio, a byddwn yn gadael y rhain ar agor pan na fydd staff wrth y gatiau hyn.

Diogelwch ein teithwyr yw ein blaenoriaeth, felly sicrhewch roi breciau eich pram neu gadair wthio ymlaen pan fyddwch chi'n aros ar y platfform. Gwnewch yn siŵr bod plant ifanc yn cael eu goruchwylio'n agos er mwyn helpu i'w cadw'n ddiogel.

Bydd angen i chi, neu gydymaith teithio, gario'ch pram neu gadair wthio ar y trên.

Mae rhagor o wybodaeth am hygyrchedd yn ein gorsafoedd ar gael yma.

 

Ar y tren

Fe wnawn ein gorau i'ch helpu i gael sedd os oes gennych chi blant ifanc, pram neu gadair wthio.

Os gallwch chi, plygwch eich pram a'i storio yn y rac bagiau, gan y gall rhai o'n gwasanaethau fod yn brysur. Fel arfer mae'n well gwneud hyn cyn i chi fynd ar y trên os gallwch chi.

Efallai na allwch chi adael eich pram neu gadair wthio wrth eich ymyl yn ddiogel ar y trên. Os oes gennych fabi bach, efallai y byddwch am ddod â chludwr neu sling.

Mae gan bob un o'n trenau gyfleusterau newid babanod ar y trên.

 

Plant yn teithio ar eu pen eu hunain

Dylai plant deithio gydag oedolyn cyfrifol nes eu bod yn ddigon aeddfed i gadw eu hunain yn ddiogel. Byddwn yn cysylltu â Heddlu Trafnidiaeth Prydain os oes gennym unrhyw bryder ynghylch diogelwch plentyn sy’n teithio ar ei ben ei hun ar ein rhwydwaith.