Submitted by content-admin on

Neges yr orsaf

Sylwch fod gan y platfformau yn yr orsaf hon lethr ysgafn. Defnyddiwch breciau i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn wrth aros ar y platfform am drên.

Station facilities

 • Parcio
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd yr orsaf ym mis Medi 1863 ac roedd yn cael ei hadnabod bryd hynny fel Milford, cyn newid i Aberdaugleddau tua hanner can mlynedd yn ddiweddarach, a dyma’r orsaf fwyaf gorllewinol yng Nghymru.

Gan wasanaethu tref glan môr Aberdaugleddau, sydd ar ffin Parc Cenedlaethol trawiadol Sir Benfro, mae’r orsaf yn gweld bron i 70,000 o deithwyr bob blwyddyn. Y ffordd orau o brofi’r dref yw ar droed, mae llawer o gerddwyr yn cyrraedd ar y trên yn barod i dreulio amser yn archwilio’r llwybrau arfordirol. Mae’r dref hefyd yn cynnig llawer i ymwelwyr gyda hanes cyfoethog a diwylliant caffi bywiog, crefftau lleol, ac amrywiaeth eang o siopau.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Aberdaugleddau i ganol y dref?

  • Drwy ddilyn y Ffordd Fictoria, mae’r daith gerdded o orsaf Aberdaugleddau i ganol y dref yn cymryd tua phedwar munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Aberdaugleddau?

  • Mae lle i 15 o geir yng ngorsaf Aberdaugleddau.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Aberdaugleddau?

  • Nid oes gan yr orsaf unrhyw gyfleusterau i storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Aberdaugleddau?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Aberdaugleddau?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti