Submitted by content-admin on Thu, 05/08/2021 - 17:13

Station message

Please note that the platforms at this station have a gentle slope.  Please apply brakes to pushchairs and wheelchairs when waiting on the platform for a train. 

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Na
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf Cogan ar linell Bro Morgannwg, ac mae’n gwasanaethu maestref Cogan, o fewn ffin tref Penarth. Fe’i hagorwyd yn ystod gaeaf 1888, ac mae rhai o adeiladau gwreiddiol yr orsaf yn dal i gael eu defnyddio gan fusnesau preifat, ac mae archfarchnad fawr yn y siediau peirianneg bellach.

Cafodd y bont Fictoraidd urddasol i deithwyr sy’n cysylltu’r ddau blatfform ei hadnewyddu yn 2019, a chafodd statws rhestredig Gradd II.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Cogan i faes awyr Caerdydd?

  • Mae mynd ar y trên rhwng gorsaf Cogan a Maes Awyr Caerdydd yn cymryd tua 35 munud ar lwybr Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Cogan i ganol dinas Caerdydd?

  • Drwy fynd ar hyd Heol Penarth, mae’r daith i ganol dinas Caerdydd yn cymryd tua 45 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Cogan?

  • Mae lle parcio i 24 o geir yng ngorsaf Cogan.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Cogan?

  • Ceir cyfleusterau storio ar gyfer 6 beic, ac mae’r rhain yn cynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Cogan?

  • Mynediad i bobl anabl – mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti