Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Dros y canrifoedd, mae nifer o orsafoedd wedi gwasanaethu Cwmbrân, a agorodd am y tro cyntaf yn 1852, a chau ar ôl deng mlynedd ar hugain o flynyddoedd yn unig. Agorodd yr orsaf 2 blatfform bresennol yn 1986 i wasanaethu teithwyr rhwng Casnewydd a Chaerdydd, y rheini sy’n mynd i’r gogledd i Fanceinion Piccadilly, ac allan i Orllewin Cymru.

Roedd y gwaith adnewyddu yn 2008 yn cynnwys gwella pa mor gyfforddus yw teithwyr drwy greu cyfleusterau eistedd modern dan do, byrddau trenau sy’n gadael byw ac ehangu’r maes parcio. Cafodd y neuadd docynnau ei hailgynllunio hefyd, ac mae’r orsaf fach hon bellach yn delio â dros 200,000 o deithwyr bob blwyddyn.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Cwmbrân i Faes Awyr Caerdydd?
  • Caerdydd yw’r maes awyr agosaf i Orsaf Cwmbrân, ac ar y trên, mae’r daith yn cymryd tua awr ac 20 munud, gan newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Cwmbrân i ganol tref Cwmbrân?
  • Drwy fynd ar Tudor Road, mae’r daith i ganol tref Cwmbrân yn cymryd tua 3 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng Ngorsaf Cwmbrân?
  • Mae lle i 76 o geir yng Ngorsaf Cwmbrân.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Cwmbrân?
  • Mae gan Orsaf Cwmbrân y lle i storio 6 beic.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Cwmbrân?
  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - mae rhan o’r orsaf heb risiau, gyda mynediad i’r platfform tua’r de ar hyd llwybr hir. Mae rampiau ar gael, ynghyd â system dolen sain.
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Cwmbrân?
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti