Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Maes Awyr
  • Porthladd
  • Llogi Beiciau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yn gwasanaethu dinas Lerpwl ers 1836, Lime Street yw’r terminws hynaf yn y byd sy’n dal i weithredu, a’r prysuraf o bedair gorsaf Lerpwl. Gydag ymhell dros 14 miliwn o deithwyr bob blwyddyn, roedd hi’n hen bryd i ni ailadeiladu’r orsaf ddechrau’r 2000au. Fel rhan o Ddinas Diwylliant Lerpwl yn 2008, enillodd yr orsaf Orsaf y Flwyddyn 2010.

Yng nghanol y ddinas, mae ei phensaernïaeth drawiadol yn gymysgedd o’r hen a’r newydd. Mae brics aur yn ffurfio rhodfa o fwâu gogoneddus, gyda tho haearn a gwydr bwaog uwch ei ben. Cafodd siopau eu cynnwys fel rhan o’r rhaglen ailfodelu gwerth £340 miliwn, ynghyd â mynediad gwell at blatfformau, a system signalau uwch-dechnolegol. Mae hyn i gyd ymhell o’r farchnad wartheg a arferai sefyll yn yr un fan.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Lerpwl Lime Street i Faes Awyr John Lennon Lerpwl?

  • Mae’r daith ar y trên o’r orsaf i Faes Awyr John Lennon yn cymryd tua 30 munud.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Lerpwl Lime Street i ganol dinas Lerpwl?

  • Drwy ddefnyddio Skelhorne Street, dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i gerdded o’r orsaf i ganol dinas Lerpwl.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Lerpwl Lime Street?

  • Mae lle i 280 o geir barcio yng Ngorsaf Lerpwl Lime Street.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Lerpwl Lime Street?

  • Mae lle i 52 o feiciau wrth ymyl mynedfa’r orsaf.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Lerpwl Lime Street?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Peiriant ATM
  • Wi-Fi
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
  • Lolfa dosbarth cyntaf
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti