Procurement

Caffael

Rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol i sicrhau bod datblygiadau trafnidiaeth yn ymgynghori â chymunedau lleol ac yn eu cynnwy

Rydym wedi ymrwymo i greu rhwydwaith o dalent cartref yng Nghymru sy’n addo cadw’n cymunedau i ffynnu. Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwyr i sicrhau’r buddsoddiad gorau posibl yn sgiliau, datblygiad a llesiant eu staff a’u cyflenwyr.

Pan fyddwn ni’n prynu nwyddau a gwasanaethau, gwaith a chyfleustodau, rydym yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n sicrhau gwerth am arian ac yn manteisio ar y cyfle i sicrhau manteision ehangach i bobl, yr economi a’r amgylchedd. Mae’r dull hwn o gaffael yn gynaliadwy a moesegol yn ceisio bodloni’r canllawiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol i sicrhau bod datblygiadau trafnidiaeth yn ymgynghori â chymunedau lleol ac yn eu cynnwys. Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch caffael a gwneud defnydd cymdeithasol a chymunedol gwell o orsafoedd.

Mae ein tîm Gwasanaethau Rheilffyrdd yn datblygu Cynllun Datblygu Cymdeithasol a Masnachol i Orsafoedd a fydd yn cynnwys penodi Llysgenhadon Cymunedol. Bydd y Llysgenhadon hyn yn gweithio gyda rhwydwaith estynedig o bartneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol i ymgysylltu ymhellach â chymunedau lleol ac edrych ar brosiectau cymunedol lle gellir ailddefnyddio llefydd unwaith eto.

Rydym wedi gweithio gyda Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol a dielw yn cael eu cynnwys. Rydym wedi cynnal digwyddiadau cyflenwyr gyda Busnes Cymdeithasol Cymru a byddwn yn sicrhau bod cyfleoedd caffael ar gael yn y dyfodol nawr bod y Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd wedi cychwyn. Bydd y rhaglen adnewyddu gorsafoedd ac agor ein pencadlys newydd ym Mhontypridd yn cynnig cyfleoedd i greu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol lleol.

Cyfleoedd y Dyfodol

Am fanylion contractau i ddod, ewch i GwerthwchiGymru.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach