Rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol i sicrhau bod datblygiadau trafnidiaeth yn ymgynghori â chymunedau lleol ac yn eu cynnwy

Rydym wedi ymrwymo i greu rhwydwaith o dalent cartref yng Nghymru sy’n addo cadw’n cymunedau i ffynnu. Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwyr i sicrhau’r buddsoddiad gorau posibl yn sgiliau, datblygiad a llesiant eu staff a’u cyflenwyr.

Pan fyddwn ni’n prynu nwyddau a gwasanaethau, gwaith a chyfleustodau, rydym yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n sicrhau gwerth am arian ac yn manteisio ar y cyfle i sicrhau manteision ehangach i bobl, yr economi a’r amgylchedd. Mae’r dull hwn o gaffael yn gynaliadwy a moesegol yn ceisio bodloni’r canllawiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol i sicrhau bod datblygiadau trafnidiaeth yn ymgynghori â chymunedau lleol ac yn eu cynnwys. Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch caffael a gwneud defnydd cymdeithasol a chymunedol gwell o orsafoedd.

Mae ein tîm Gwasanaethau Rheilffyrdd yn datblygu Cynllun Datblygu Cymdeithasol a Masnachol i Orsafoedd a fydd yn cynnwys penodi Llysgenhadon Cymunedol. Bydd y Llysgenhadon hyn yn gweithio gyda rhwydwaith estynedig o bartneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol i ymgysylltu ymhellach â chymunedau lleol ac edrych ar brosiectau cymunedol lle gellir ailddefnyddio llefydd unwaith eto.

Rydym wedi gweithio gyda Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol a dielw yn cael eu cynnwys. Rydym wedi cynnal digwyddiadau cyflenwyr gyda Busnes Cymdeithasol Cymru a byddwn yn sicrhau bod cyfleoedd caffael ar gael yn y dyfodol nawr bod y Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd wedi cychwyn. Bydd y rhaglen adnewyddu gorsafoedd ac agor ein pencadlys newydd ym Mhontypridd yn cynnig cyfleoedd i greu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol lleol.

 

Cyfleoedd y Dyfodol

Am fanylion contractau i ddod, ewch i GwerthwchiGymru.