Talking with a coffee

Cymerwch amser i siarad

Beth bynnag yr ydych yn mynd drwyddo, mae rhywun a fydd yn barod i’w wynebu gyda chi.  Mae yna bobl a mudiadau sy’n gallu helpu.

Mae Trafnidiaeth Cymru’n deall.  Rydyn ni wedi paratoi rhestr o bobl sydd yno i wrando, os ydych chi eisiau siarad, neu’n adnabod rhywun a allai fod angen cymorth. 

Y Samariaid

Ffôn: 116 123 
E-bost: jo@samaritans.org
Llinell Gymraeg: 0808 164 01 23

Samariaid | Mae pob bywyd a gollir oherwydd hunanladdiad yn drasiedi | Yma i wrando
C.A.L.L. 
Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru
Ffôn: 0800 132 737 
Testun: 81066
 
C.A.L.L. Llinell Gymorth Iechyd Meddwl - Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando (callhelpline.org.uk)
Meic (Pobl ifanc hyd at 25 oed) Ffôn: 0808 802 34 56 
Testun: 84001
 
Hafan - Hafan - Meic (meiccymru.org)
Papyrus Helpline (Atal hunanladdiad ymysg pobl ifanc) Ffôn: 0800 068 41 41 
E-bost: pat@papyrus-uk.org 
 
Home | Papyrus UK | Elusen Atal Hunanladdiad (papyrus-uk.org)
NSPCC Childline (Pobl ifanc hyd at 19 oed) Ffôn: 0800 11 11 Childline | Childline

 

Dechreuwch siarad, a helpu i atal hunanladdiad

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Network Rail a phartneriaid eraill – gyda’i gilydd – i wneud popeth o fewn ein gallu i atal hunanladdiad ar y rheilffyrdd a chefnogi’r rheini sy’n cael eu heffeithio ganddynt.  

Rydyn ni’n cefnogi ymgyrch ‘ychydig eiriau yn achub bywydau’ (‘small talk saves lives’) y diwydiant rheilffyrdd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’r Samariaid a Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae’r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar ffyrdd o annog y cyhoedd i gefnogi’r rheini a allai fod mewn argyfwng emosiynol o’u cwmpas ar y rhwydwaith rheilffyrdd, drwy gychwyn sgwrs fach ac achub bywyd o bosibl. 

Gall y weithred fach hon wneud cymaint o wahaniaeth; efallai mai dim ond siarad â rhywun a thorri ar draws eu meddyliau yw’r cyfan sydd ei angen i’w hannog i estyn allan am gymorth.  
Mae canllawiau ynghylch yr arwyddion i gadw llygad amdanynt a sut i ddechrau sgwrs yma: (How to approach someone on a train platform | Samariaid).

Lledaenwch y gair er mwyn i ni greu byd lle mae llai o bobl yn marw drwy hunanladdiad a lle mae siarad am ein teimladau a’n hiechyd meddwl yn norm.  Peidiwch byth â pheryglu eich bywyd.


Fe allech chi helpu i achub bywyd un diwrnod. Ychydig Eiriau yn Achub Bywydau | Ymgyrchoedd y Samariaid
 

Mae Trafnidiaeth Cymru eisiau i bob teithiwr a phob defnyddiwr trafnidiaeth fod yn ddiogel.  Os ydych chi’n teimlo’n anniogel ar unrhyw adeg, neu os ydych chi’n sylwi ar rywbeth a allai effeithio ar ddiogelwch, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda.

Wedi sylwi.
Wedi sôn.
Wedi setlo.

 

Heddlu Trafnidiaeth Prydain Ffôn: 0800 40 50 40 neu mewn argyfwng 999
Testun: 61016 (mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser)
E-bost: 61016@btp.pnn.police.uk 
 
Network Rail i roi gwybod am argyfyngau fel:
  • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
  • Difrod neu nam wrth groesfan
  • Mae cerbyd wedi taro pont
  • Ffens wedi torri neu giât ar agor sy’n rhoi mynediad at y cledrau
Ffôn: 03457 11 41 41

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach