Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi

Mae angen cyflwyno rhaglen adeiladu, peirianneg a seilwaith sylweddol dros y blynyddoedd nesaf i adeiladu'r Metro, ac rydym yn diolch i chi am eich amynedd wrth i ni fwrw iddi.

Radur a Morganstown

Mae’r compowndiau yn darparu digon o le ac yn golygu bod ein pobl yn gallu gweithio'n ddiogel wrth ymyl y rheilffordd, storio a chludo deunyddiau ar hyd y trac a darparu mynediad i wneud y gwaith adeiladu a pheirianneg gofynnol.

Maent yn safleoedd dros dro sydd eu hangen gydol gwaith trawsnewid rheilffordd y Metro.

Er bod y cynlluniau'n parhau i gael eu drafftio, mae angen i ni sefydlu safle ar gaeau Pentre-poeth ger y rheilffordd yn Fferm Gelynis. Bydd hyn yn cynnwys cabanau ar y safle, cyfleusterau lles ar gyfer staff a mannau storio deunyddiau ac offer, gyda llwybr i'r safle oddi ar y ffordd fynediad bresennol i'r rheilffordd wrth ymyl Pugh's Garden Village.

Rydym wedi gwneud y safle mor fach o ran maint ag y gallwn a byddwn hefyd yn gosod rhwystrau acwstig i leihau llygredd sŵn.

Mae nodi safleoedd addas yn dasg gymhleth sy'n cynnwys ystyried argaeledd, maint, agosrwydd at y rheilffordd, a lleoliad mewn perthynas â gwaith allweddol. Rydym yn sylweddoli y gallwch fod yn pryderu am fynediad HGV i'r safle ym Mhentre-poeth, ac rydym am eich sicrhau ein bod yn ystyried hyn yn wrth gynllunio a'n bod wedi edrych ar lwybrau amgen.

Byddai cerbydau yn cyrraedd y safle o gyfeiriad y Gogledd, gan osgoi'r rhan fwyaf o’r tai ac amwynderau cyfagos, gyda mynediad i gerbydau wedi'i gyfyngu i amseroedd addas mewn trafodaeth â'r gymuned leol ac y cytunwyd gan Gyngor Caerdydd. 

Bydd y cynnydd mewn gwasanaethau a ddarperir gan y Metro yn y dyfodol yn arwain at reilffordd brysurach o lawer, gyda nifer y gwasanaethau yn dyblu. Felly, bydd croesfan Fferm Gelynis fel y mae'n gweithredu ar hyn o bryd yn anaddas ar gyfer cerbydau a cherddwyr yn y dyfodol.

Credwn mai'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o leihau'r risg yw cau'r groesfan wrth Fferm Gelynis a rhoi croesfan newydd yn ei lle sy'n mynd dros y rheilffordd, ychydig i'r de o'r

Nid yw'r gwaith yn perthyn i'r cynlluniau cyfansawdd ac ni fydd yn cael effaith andwyol ar Fferm Gelynis oherwydd mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith ddarparu dull addas o fynediad i dirfeddianwyr. Rydym yn gweithio gyda thirfeddianwyr a rhanddeiliaid lleol i lunio ein cynlluniau ar gyfer y newid hwn, a byddwn yn rhoi gwybod i'r gymuned wrth i'r cynlluniau ddatblygu.

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi prynu Fferm Gelynis ac mae'n ceisio prydlesu tir cyfagos (caeau'r gogledd-orllewin a'r de-orllewin). Ar ôl cwblhau’r groesfan, bydd Fferm Gelynis a'i chwrtil yn cael eu hailwerthu i ddeiliaid newydd, a bydd tir ar les yn cael ei ddychwelyd i'r tirfeddiannwr. Nid yw TrC yn bwriadu cadw unrhyw dir, ac eithrio'r groesfan ei hun a mynediad addas ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

Er bod y cynlluniau'n parhau i gael eu datblygu, rydym am sicrhau bod ein cymuned yn derbyn llawer o wybodaeth a'n bod yn deall pryderon lleol. Hoffem glywed gennych ac mae croeso i chi rannu’ch barn drwy gwblhau'r ffurflen adborth amgaeedig neu ar-lein a'i dychwelyd erbyn 04 Ionawr 2021.

 

Ymateb i'ch adborth: 12 Chwefror 2021 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach