Rydyn ni’n gwybod bod gwybodaeth am sut mae ein trenau’n rhedeg yn bwysig, yn enwedig yn ystod achosion o darfu.

Os ydyn ni’n darparu gwybodaeth o safon yn brydlon, gallwch chi fynd ati wedyn i ddewis sut rydych chi’n mynd i deithio.

Mae’r diwydiant rheilffyrdd wedi cynhyrchu Cod Ymarfer Cymeradwy sy’n nodi canllawiau ac arfer da wrth ddarparu gwybodaeth yn ystod achosion o darfu. Rydyn ni’n defnyddio’r Cod Ymarfer hwn fel fframwaith i ddarparu gwybodaeth brydlon, gywir a chyson. Mae hefyd yn sail i’n Cynllun Lleol ar gyfer Gwybodaeth i Deithwyr Yn Ystod Achosion o Darfu .

Gwybodaeth am Achosion o Darfu

Rydyn ni’n gyson yn un o’r cwmnïau trenau sy’n perfformio orau ym Mhrydain Fawr am redeg trenau ar amser. Ond gall tywydd garw, gwaith ar y cledrau a’r signalau a gwaith cynnal a chadw trenau effeithio ar ba mor dda rydyn ni’n perfformio. Felly rydyn ni wedi datblygu canllaw ‘Y Cyntaf i Glywed’ i sicrhau eich bod chi bob amser yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

 

Y Cyntaf i Glywed

Pum ffordd o wirio amseroedd trenau

 • 1. Ewch i’n gwefan
 • 2. Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr
  Cofrestrwch i gael ein gwybodaeth ddiweddaraf
 • 3. Y diweddaraf yn fyw
  Gallwch gael y diweddaraf am eich taith yn fyw drwy e-bost gyda’n Hadnodd Journey Check.
 • 4. Cysylltwch â ni drwy WhatsApp neu dilynwch ni ar Twitter
  Cysylltwch ein tîm yn fyw yn 07790 952 507 neu dilynwch ein tîm yn fyw yn @TfWrail.
 • 5. Edrychwch ar bosteri yn yr orsaf
  Edrychwch ar ein posteri gwybodaeth yn eich gorsaf leol am fanylion y newidiadau i amseroedd trenau a allai effeithio ar eich teithiau chi yn y dyfodol.

Os hoffech gael gwybodaeth am yr holl wasanaethau trenau ym Mhrydain Fawr, ffoniwch National Rail Enquiries ar 03457 48 49 50 neu ewch i’r wefan: nationalrail.co.uk.

 

Iawndal Ad-daliad am Oedi

Os bydd un o’n trenau yn hwyr neu’n cael ei chanslo am unrhyw reswm, ac o ganlyniad i hynny eich bod yn cyrraedd yr orsaf lle’r oeddech chi’n bwriadu gorffen eich taith 15 munud neu'n fwy yn hwyrach na'r disgwyl, bydd ‘Ad-daliad am Oedi’ yn dod i rym.