Rhennir tref farchnad Hwlffordd gan gangen orllewinol yr afon Cleddau hardd ac mae'r castell mawreddog yn edrych drosti. Daw ei enw Saesneg o "rhyd a ddefnyddir gan heffrod", ac yn y 1400au ychwanegwyd 'west' i wahaniaethu rhwng y dref a Henffordd. Mae anheddiad wedi bod yn y rhanbarth hwn ers yr Oesoedd Haearn ac mae llawer o arteffactau a chreiriau sy'n dyddio o'r cyfnod hwn wedi'u darganfod. Maent bellach yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa - un o'r atyniadau niferus sydd gan y dref i'w chynnig. Mae dinas gadeiriol hanesyddol bwysig Tyddewi gerllaw ac mae’n werth ymweld â hi.

Gyda gwasanaethau trên rheolaidd, a chymysgedd o lety gwely a brecwast clyd, gwestai moethus a bythynnod hunanarlwyo, mae Hwlffordd yn lle delfrydol ar gyfer gwyliau p’un ai ydych chi’n cynllunio gwyliau teuluol neu benwythnos hir i ffwrdd.

Haverfordwest beach

 

1. Archwiliwch Hanes yng Nghastell Hwlffordd

Gan lywodraethu’r olygfa dros y dref, mae Castell Hwlffordd wedi gweld cenedlaethau’n mynd a dod ers iddo gael ei adeiladu yn y 12fed ganrif. Wedi’i adeiladu o goed yn wreiddiol, erbyn dechrau’r 1200au, cafodd pren ei ddisodli gan garreg, gan sicrhau hirhoedledd y castell. Newidiodd ddwylo lawer gwaith, gan gynnwys perchnogaeth gan y Tywysog Du Edward yng nghanol y 1300au. Erbyn yr 16eg ganrif roedd yn adfail, nes iddo gael ei ailadeiladu ar ddechrau'r Rhyfel Cartref.

Bellach, wedi’i gynnal yn wych, mae’r tyrau a’r waliau, yr hen adran carchar, a’r cilborth yn gwneud castell Hwlffordd yn werth ymweld ag ef. Mae archifau'r sir ac amgueddfa gynhwysfawr y dref hefyd i’w cael o fewn y muriau. Gan arddangos casgliadau o arteffactau lleol, eitemau’n ymwneud â gorffennol y castell, a gwaith lliwgar artistiaid lleol, daw hanes yn fyw o flaen eich llygaid.

 

2. Dysgwch Hedfan Tylluan yn y Secret Owl Garden

Yn gartref i dros 25 o rywogaethau o dylluanod – un o’r casgliadau mwyaf yn y DU, mae’r Secret Owl Garden yn atyniad arobryn gwahanol i unrhyw un arall. Trwy roi cyfle i ymwelwyr hedfan yr adar ysglyfaethus godidog hyn naill ai mewn grŵp neu mewn sesiwn un-i-un, gallwch brofi nerth a harddwch pur y tylluanod.

Mae pob tylluan yn hynod gyfeillgar ac wedi'i hyfforddi'n dda, felly mae hyd yn oed y rhai mwyaf yn mwynhau cael eu mwytho a'u maldodi. O'r eryr nerthol, tylluan yr eira a'r dylluan gorniog i'r dylluan fach (sydd fel ei henw yn fychan ond wedi'i ffurfio'n berffaith), gallwch chi gwrdd â nhw i gyd. Beth am noddi eich ffefryn?

Mae hwn yn atyniad cyfeillgar i deuluoedd a gall hyd yn oed plant ifanc iawn drin a hedfan yr adar - profiad na fyddant byth yn ei anghofio.

  • Perffaith ar gyfer teuluoedd
  • Ymweld â'r casgliad o 25 o rywogaethau tylluanod

 

3. Ymlaciwch ar Draeth Aberllydan

Ychydig y tu allan i Hwlffordd mae traeth godidog Aberllydan. Yn cael ei gydnabod gan lawer fel un o draethau gorau Cymru, mae’n gorwedd ar arfordir syfrdanol Sir Benfro ac yn cynnwys sawl bae cysgodol. Am ei fod yn cynnig y cymysgedd perffaith o dywod euraidd eang a dŵr clir grisial, mae Aberllydan yn boblogaidd gyda theuluoedd. Mae'n darparu gwasanaeth achubwyr bywyd tymhorol ac mae wedi ennill y Faner Las am ei bolisïau diogelwch, ansawdd dŵr a'r amgylchedd.

Mae gan Aberllydan gaffis, bwytai a thafarndai. Mae sawl siop yn gwerthu ac yn llogi offer chwaraeon dŵr.

Os ydych chi’n chwilio am brofiad glan môr ymlaciol a hwyliog, boed hynny fel egwyl braf i chi’ch hun neu fel antur i’r teulu, mae Traeth Aberllydan yn cynnig hynny a llawer mwy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thea Davies (@daviesthea)

 

Mae Hwlffordd, sy’n agos at Benfro, Aberdaugleddau a Thyddewi, yn dref hynod groesawgar, sy’n gwneud canolfan wych ar gyfer crwydro’r ardal, treulio dyddiau’n ymlacio ar y traethau lleol a mwynhau cefn gwlad godidog Sir Benfro.