50 oed neu'n hŷn? Teithiwch am £29 Ddwyfford

Tocynnau dwyffordd rhad i leoliadau poblogaidd. Arbedwch arian gyda Club 50.

Gallwch arbed arian ar docynnau cyfnodau tawelach i leoliadau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau a gwneud yn fawr o’ch amser hamdden.

Y cynnig teithio cyfnodau tawelach i bawb sy’n 50 oed a hŷn Mae Club 50 TrC yn docyn arbennig. Does dim terfyn ar nifer y tocynnau Club 50 TrC y gallwch chi eu prynu, felly gallwch chi wneud beth sy’n bwysig i chi am lai o arian. Boed chi am ymweld â ffrindiau a theulu, cael penwythnos mewn dinas neu ymweld â’r arfordir hardd. Prynwch eich tocynnau Club 50.

Prynwch eich tocynnau Club 50 ar trctrenau.cymru, mewn swyddfeydd tocynnau neu ar ap TfW Rail cyn 24 Tachwedd 2019.

Club 50 Cryrchfannau

Click/tap here to enlarge map

 • Cyrchfannau
  • Aberdâr
  • Aberdaugleddau
  • Aberystwyth
  • Rhydaman
  • Abermaw
  • Bae Caerdydd
  • Bae Colwyn
  • Blaenau Ffestiniog
  • Betws-y-coed
  • Borthladd Abergwaun
  • Bangor
  • Birmingham International
  • Birmingham New Street
  • Cheltenham
  • Chester
  • Crewe
  • Church Stretton
  • Craven Arms
  • Caerfryddin
  • Caerdydd Canalog
  • Coryton
  • Cas-gwent
  • Cwmbran
  • Caergybi
  • Castell Nedd
  • Casnewydd
  • Dinbych-y-pysgod
  • Doc Penfro
  • Glynebwy
  • Gloucester
  • Gobowen
  • Hwlffordd
  • Hereford
  • Trefyclawdd
  • Leominster
  • Liverpool Lime Street
  • Llanymddyfri
  • Llandrindod
  • Llandudno
  • Llandudno Junction
  • Llandeilo
  • Llanelli
  • Llanwrtyd
  • Ludlow
  • Lydney
  • Machynlleth
  • Maesteg
  • Manchester Piccadilly
  • Merthyr Tydful
  • Miniffordd
  • Nantwich
  • Penbre a Porth Tywyn
  • Penarth
  • Pen-y-bont
  • Pontypwl
  • Porthmadog
  • Port Talbot Parkway
  • Pwhelli
  • Rhymni
  • Shotton
  • Shrewsbury
  • Stafford
  • Stockport
  • Swansea
  • Telford Central
  • Treherbert
  • Warrington
  • Wellington
  • Wem
  • Whitchurch
  • Whitland
  • Wilmslow
  • Wolverhampton
  • Wrecsam
  • Y Barri
  • Y Fenni
  • Y Trallwng
  • Y Rhws Maes Awyr Rhngwladol Caerdydd
  • Y Rhyl
  • Y Drenewydd
 • Telerau ac Amodau a Chwestiynau Cyffredin
   • Pwy sy’n cael teithio gyda thocyn Club 50?
    Mae unrhyw un sy’n 50 oed a hŷn yn cael teithio gyda thocyn Club 50. Bydd angen i chi fedru dangos rhywbeth i brofi eich oedran pan fyddwch chi’n teithio. Does dim modd i ni dderbyn cerdyn bws, ac rydyn ni’n argymell pasbort, trwydded yrru neu Gerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn. Os nad oes modd i chi brofi eich oedran mae’n bosib y bydd angen i chi brynu tocyn newydd am y pris llawn arferol.
   • Pryd alla i deithio gyda cherdyn Club 50?
    Mae tocynnau Club 50 ar werth hyd at 24 Tachwedd 2019. Dim ond ar y dyddiad sydd ar y tocyn y cewch chi gychwyn eich taith. Rhaid i’r daith yn ôl ddigwydd o fewn 8 diwrnod, a’r diwrnod cyntaf o’r 8 diwrnod fydd y dyddiad sydd wedi’i argraffu ar y tocyn. Y dyddiad olaf ar gyfer prynu tocyn a chychwyn y daith fydd dydd Sul 24 Tachwedd 2019, a rhaid i bob taith yn ôl fod wedi’i chwblhau erbyn 04.29 ar 2 Rhagfyr 2019.
   • I ble alla i deithio?
    Dydy cynnig Club 50 ddim ond ar gael ar gyfer teithiau dwyffordd ar wasanaethau Rheilffyrdd TrC. Gallwch deithio i leoliadau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau. Edrychwch dros y dudalen neu ewch i’n gwefan i gael map o’r rhwydwaith.
   • Ymhle alla i brynu tocyn Club 50?
    Mae tocynnau Club 50 ar gael i’w prynu ar ein gwefan (does dim ffioedd archebu na gweinyddu), mewn swyddfeydd tocynnau neu ar ap TfW Rail. Pan fyddwch chi’n cychwyn eich taith mewn gorsaf lle mae swyddfa docynnau, eich cyfrifoldeb chi yw prynu tocyn dilys ar gyfer y daith cyn mynd ar y trên.
   • Oes unrhyw gyfyngiadau?
    Ni chaniateir teithio gyda thocyn Club 50 cyn 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Nid oes cyfyngiadau teithio ar benwythnosau na gwyliau banc. *Ni fydd modd defnyddio tocynnau Club 50 ar gyfer teithiau dwyffordd i/o neu drwy Gaerdydd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd oherwydd bod digwyddiad chwaraeon ymlaen.
   • Alla i dorri fy nhaith?
    Gallwch dorri eich taith gyda thocyn Club 50 ond rhaid i unrhyw doriad yn y daith fod yn gyson â’r dyddiadau teithio a’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’r tocyn.
   • Ad-daliadau
    Os ydych chi’n newid eich meddwl ac yn penderfynu peidio â theithio, gallwch wneud cais am ad-daliad. Ni fyddwn yn codi ffi weinyddu o £10 ar gyfer addalu tocynnau a brynwyd o’n gwefan a’n ap symudol. Bydd ffi weinyddu ar gyfer tocynnau a brynwyd trwy ddulliau gwerthu eraill. Rhaid i chi wneud cais 28 diwrnod ar ôl i’r tocyn ddod i ben fan bellaf. Dychwelwch eich tocyn i unrhyw swyddfa docynnau neu postiwch eich tocyn i’n hadran Cysylltiadau Cwsmeriaid i gael ad-daliad. Os ydych chi wedi defnyddio rhan o’ch tocyn, bydd y rhan hwn yn cael ei dynnu oddi ar y tocyn cyn i’r ffi weinyddu gael ei hychwanegu.
   • Beth os oes rhywbeth yn amharu ar eich trên ac rydych chi’n dewis peidio â theithio?
    Os yw’r trên roeddech chi’n bwriadu ei ddefnyddio yn cael ei ganslo neu ei ohirio a’ch bod chi’n dewis peidio â theithio, mae gennych chi hawl i wneud cais am ad-daliad llawn gan werthwr y tocyn. Ni fydd ffi weinyddu yn cael ei hychwanegu, os bydd y cais yn cael ei wneud o fewn 28 diwrnod i bryd mae’r tocyn yn dod i ben. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych chi wedi cychwyn ar eich taith ond yn methu ei gorffen oherwydd oedi neu ganslo ac yn gorfod dychwelyd i ble y gwnaethoch chi gychwyn.
   • Beth os ydw i’n newid fy nghynlluniau teithio?
    Gallwch newid y dyddiad pryd byddwch chi’n cychwyn ar eich taith cyn belled â’ch bod chi’n gwneud hyn cyn y dyddiad gadael ar y tocyn a hynny am ffi o £10. Rhaid i unrhyw newid i’r dyddiad teithio fod o fewn cyfnod cynnig Club 50.
   • Beth os bydd fy nhaith yn cael ei gohirio?
    Os bydd un o’n trenau yn hwyr neu’n cael ei ganslo am unrhyw reswm, ac oherwydd hynny eich bod 15 munud neu fwy yn hwyr yn cyrraedd yr orsaf lle’r oeddech chi’n bwriadu gorffen eich taith, bydd ‘Ad-daliad am Oedi’ yn dod i rym. Rhaid i ni gael ceisiadau am iawndal cyn pen 28 diwrnod ar ôl i chi gyrraedd pen eich taith. Ewch i trctrenau. cymru/cy/delay-compensation.
   • Unrhyw delerau ac amodau eraill?
    Mae pob tocyn sy’n cael ei gyhoeddi yn ddarostyngedig i Amodau Teithio National Rail sydd ar gael ar nationalrail.co.uk. Does dim modd defnyddio cynnig hyrwyddo Club 50 ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.
   • Ble ga i ragor o wybodaeth?
    I gael amseroedd trenau, i brynu eich tocynnau Club 50 ac i gael ragor o wybodaeth ac ysbrydoliaeth ynglŷn â llefydd i deithio, ewch i trctrenau.cymru/club50.