Submitted by admin on Wed, 26/09/2018 - 14:13

Station message

The taxi rank is located on Penarth Road, under the railway bridge.   

When exiting the main station entrance (Central Square), turn right and right again under the railway bridge by Viva Brazil.

For further information click here and scroll to "Cardiff Central Station taxi rank relocation".

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Ie
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Maes Awyr
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Symud safle tacsis gorsaf Caerdydd Canolog
  • Mae gwaith yn parhau i ddarparu Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn y Sgwâr Canolog, ac mae angen gwneud gwaith hanfodol i baratoi ar gyfer y seilwaith priffyrdd a ffyrdd newydd yn y Gyfnewidfa. Er mwyn caniatáu i'r gwaith hwn fynd rhagddo, bydd y safle tacsis presennol ar Heol Saunders yn cael ei gau dros dro a'i symud i leoliad newydd dros dro.
  •  
  • O ddydd Mawrth 20 Medi, bydd y safle tacsis yn cael ei symud dros dro i Heol Penarth, o dan bont rheilffordd, nes y gwneir y gwaith. Rhagwelir y gwaith am gyfnod o 3-6 mis. Byddwn yn hysbysu cwsmeriaid ynghylch datblygiadau.
  •  
  • Wrth adael prif fynedfa'r orsaf (Sgwâr Canolog), trowch i'r dde ac i'r dde eto o dan y bont reilffordd ger Viva Brazil.
  • safle tacsi gorsaf Caerdydd Canolog
  •  
  • I helpu gyda chapasiti, bydd lôn fwydo hefyd yn cael ei lleoli ym maes parcio ochr ddeheuol yr orsaf ar Heol Penarth.  Nid safle tacsi gweithredol i godi cwsmeriaid fydd hon.

 

Trosolwg

Fel un o’r prif orsafoedd ar Brif Reilffordd De Cymru, mae gan orsaf Caerdydd Canolog lawer o gyfrifoldeb, a chyda’i neuaddau crand yn adlewyrchu oes aur teithio ar drenau, mae’r bensaernïaeth Art Deco gogoneddus yn ei gwneud iddi deimlo’n orsaf sy’n fwy na chymwys. Fodd bynnag, bu bron i hynny beidio â digwydd.

Roedd safle Caerdydd  Canolog yn rhan o orlifdir Afon Taf, a chyfrifoldeb y gŵr mawr ei hun, Isambard Kingdom Brunel, oedd dod o hyd i ateb ymarferol. Ei syniad oedd ail-lwybro’r Afon, gan greu lleoliad diogel a sefydlog ar gyfer yr orsaf, ac felly, yn 1850, agorwyd yr orsaf wreiddiol. Ar ôl cael ei hailadeiladu sawl gwaith, a chael sawl ychwanegiad drwy gydol y blynyddoedd dilynol, ymgorfforwyd yr arddull foethus Art Deco yn y 1930au cynnar, a heddiw, gorsaf Caerdydd Canolog, sy’n statws rhestredig Gradd II, yw’r orsaf brysuraf yng Nghymru.

Mae’n daith gerdded fer ddeng munud i gartref rygbi Cymru – Stadiwm Principality, Canolfan y Mileniwm, a phopeth sydd gan y ddinas i’w gynnig.

Os hoffech chi gael mwy o ffeithiau diddorol am y ddinas wych hon, yn ogystal â dysgu am ychydig o lefydd newydd i ymweld â nhw tra byddwch chi yno, edrychwch ar y rhestr wych hon o bethau i’w gwneud yng Nghanol Dinas Caerdydd sydd wedi’i pharatoi gan dîm Trafnidiaeth Cymru.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Caerdydd Canolog i Faes Awyr Caerdydd?

  • I deithio o orsaf Caerdydd Canolog i faes awyr Caerdydd, mae angen i chi neidio ar y trên i orsaf Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd y Rhws, ac o’r fan honno, dal y gwasanaeth bws gwennol cyfleus i’r maes awyr.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caerdydd Canolog i ganol dinas Caerdydd?

  • Mae’r daith i ganol dinas Caerdydd, drwy Heol Eglwys Fair, yn cymryd pum munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Mae 402 o lefydd yn y maes parcio 24 awr, gan gynnwys llefydd Bathodyn Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Gyda 90 lle i feiciau ar gael, gan gynnwys lle storio cysgodol, mae digon o le, ac mae teledu cylch cyfyng yn edrych ar bopeth.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Peiriant ATM
  • Wi-Fi
  • Lolfa dosbarth cyntaf
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau a system dolen sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Caerdydd Canolog?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti