Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
  • Peiriant ATM
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Maes Awyr
  • Llogi Beiciau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Y diweddaraf am barcio ceir yng Nghaerdydd Canolog
  • Mae maes parcio Glan yr Afon (Wood Street) yng ngorsaf Caerdydd Canolog wedi ailagor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd, yn ogystal â'r ddarpariaeth bresennol ym maes parcio Heol Penarth.

  • Roedd maes parcio Glan yr Afon wedi’i gau i’r cyhoedd yn flaenorol er mwyn caniatáu ar gyfer parcio ceir i staff gweithredol yn unig oherwydd dechrau datblygiad y Cei Canolog ar hen safle Bragdy Brains a arweiniodd at leihad yn y lleoedd parcio ym maes parcio Heol Penarth. Fodd bynnag, rydym wedi bod yn monitro capasiti yn y maes parcio ac wedi archwilio opsiynau ar sut y gallwn ryddhau cymaint o le â phosibl yn y ddau faes parcio i wneud y mwyaf o nifer y lleoedd parcio sydd ar gael. O ganlyniad, gallwn nawr ailagor maes parcio Glan yr Afon at ddefnydd y cyhoedd.

  • Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achoswyd a diolch am fod yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod hwn o ailddatblygu.

 

Trosolwg

Fel un o’r prif orsafoedd ar Brif Reilffordd De Cymru, mae gan orsaf Caerdydd Canolog lawer o gyfrifoldeb, a chyda’i neuaddau crand yn adlewyrchu oes aur teithio ar drenau, mae’r bensaernïaeth Art Deco gogoneddus yn ei gwneud iddi deimlo’n orsaf sy’n fwy na chymwys. Fodd bynnag, bu bron i hynny beidio â digwydd.

Roedd safle Caerdydd  Canolog yn rhan o orlifdir Afon Taf, a chyfrifoldeb y gŵr mawr ei hun, Isambard Kingdom Brunel, oedd dod o hyd i ateb ymarferol. Ei syniad oedd ail-lwybro’r Afon, gan greu lleoliad diogel a sefydlog ar gyfer yr orsaf, ac felly, yn 1850, agorwyd yr orsaf wreiddiol. Ar ôl cael ei hailadeiladu sawl gwaith, a chael sawl ychwanegiad drwy gydol y blynyddoedd dilynol, ymgorfforwyd yr arddull foethus Art Deco yn y 1930au cynnar, a heddiw, gorsaf Caerdydd Canolog, sy’n statws rhestredig Gradd II, yw’r orsaf brysuraf yng Nghymru.

Mae’n daith gerdded fer ddeng munud i gartref rygbi Cymru – Stadiwm Principality, Canolfan y Mileniwm, a phopeth sydd gan y ddinas i’w gynnig.

Os hoffech chi gael mwy o ffeithiau diddorol am y ddinas wych hon, yn ogystal â dysgu am ychydig o lefydd newydd i ymweld â nhw tra byddwch chi yno, edrychwch ar y rhestr wych hon o bethau i’w gwneud yng Nghanol Dinas Caerdydd sydd wedi’i pharatoi gan dîm Trafnidiaeth Cymru.

 

Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Taith rithiol o orsaf Caerdydd Canolog

Gallwch weld holl deithiau 3D gorsafoedd TrC yma a dysgu sut maen nhw gweithio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Caerdydd Canolog i Faes Awyr Caerdydd?

  • I deithio o orsaf Caerdydd Canolog i faes awyr Caerdydd, mae angen i chi neidio ar y trên i orsaf Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd y Rhws, ac o’r fan honno, dal y gwasanaeth bws gwennol cyfleus i’r maes awyr.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caerdydd Canolog i ganol dinas Caerdydd?

  • Mae’r daith i ganol dinas Caerdydd, drwy Heol Eglwys Fair, yn cymryd pum munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Mae 402 o lefydd yn y maes parcio 24 awr, gan gynnwys llefydd Bathodyn Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Gyda 90 lle i feiciau ar gael, gan gynnwys lle storio cysgodol, mae digon o le, ac mae teledu cylch cyfyng yn edrych ar bopeth.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Caerdydd Canolog?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Peiriant ATM
  • Wi-Fi
  • Lolfa dosbarth cyntaf
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau a system dolen sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Caerdydd Canolog?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti