Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:36

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd Gorsaf y Fenni am y tro cyntaf yn 1854, ac mae’n gwasanaethu tref fach y Bannau Brycheiniog a elwir yn aml yn Borth i Gymru, ac fel y rhan fwyaf o orsafoedd y dylunydd Charles Liddell, fe’i hadeiladwyd yn arddull pensaernïaeth yr Eidal. Er gwaethaf y gwaith uwchraddio niferus, mae’r orsaf yn dal i ymdebygu i’r Riviera, sy’n gorwedd yn berffaith o fewn tirwedd y bryniau coediog cyfagos.

Gyda bron i hanner miliwn o deithwyr yn pasio drwy ei drysau bob blwyddyn, mae dau blatfform gorsaf y Fenni yn gwasanaethu Rheilffordd y Gororau, sy’n rhedeg o Gasnewydd i Henffordd. Sicrhaodd y gwaith diweddaraf fod yr orsaf gyfan yn cael mynediad heb risiau, diolch i gronfa Mynediad i Bawb yr Adran Drafnidiaeth.

Gyda’r holl welliannau i’r orsaf, mae taith ar y trên i’r dref hyfryd hon yn werth yr arian, felly os ydych chi’n bwriadu ymweld â hi, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod popeth am yr holl bethau hwyliog i’w gwneud yn y Fenni.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf y Fenni i ganol tref y Fenni?

  • Drwy fynd ar Stryd y Mynach Isaf, mae’n cymryd tua 15 munud i gerdded o Orsaf y Fenni i ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf y Fenni?

  • Mae lle parcio i 64 o geir yng Ngorsaf y Fenni.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf y Fenni?

  • Mae gan Orsaf y Fenni le i storio 5 beic.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf y Fenni?

  • Toiledau 
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf y Fenni?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti