Os ydych chi'n ystyried cymryd gwyliau, peidiwch ag edrych ymhellach na Gogledd Cymru. Yn hawdd ei gyrraedd ar y ffordd neu'r rheilffordd, mae'r rhanbarth hwn yn gartref i rai o'r golygfeydd harddaf yn y byd, yn ogystal â digon o weithgareddau ac atyniadau i'ch cadw'n brysur. P'un a ydych chi'n hoff o fyd natur, yn jynci adrenalin, neu'n chwilio am ddiwylliant, mae rhywbeth at ddant pawb yng Ngogledd Cymru.

 

1. Heicio ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Gan ddenu ymwelwyr o bob rhan o’r byd, Parc Cenedlaethol Eryri yw’r em yng nghoron Cymru. Gan gwmpasu ardal o tua 825 milltir sgwâr, mae'n cynnwys sawl pentref o fewn ei ffiniau a dyma'r mwyaf o'r tri Pharc Cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Mae hefyd yn gartref i’r copa uchaf yng Nghymru – yr Wyddfa, a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru – Llyn Tegid.

Mae pentref hynaws Beddgelert yn Eryri yn cynnig digonedd o ddewisiadau llety ac yn fan cychwyn da i grwydro’r ardal. Yn ôl y chwedl, enwyd y pentref ar ôl ci ffyddlon arglwydd lleol. Wedi dychwelyd o hela un diwrnod, cyfarchwyd yr arglwydd gan ei hoff gi yr oedd wedi ei adael gartref - Gelert. Yr oedd ei ffwr trwchus wedi ei orchuddio â gwaed, a phan aeth yr arglwydd i chwilio am ei wraig a'i fab ieuanc, ni fedrai ganfod y naill na'r llall. Dim ond crud wedi’i ddymchwel, y feithrinfa mewn anhrefn, a gwaed ar draws y carpedi. Gan feddwl y gwaethaf, cymerodd yr arglwydd ei gleddyf a thrywanu Gelert, gan ei ladd ar unwaith.

Wrth iddo sefyll i adael yr ystafell, clywodd yr arglwydd gri, ac o'r cwpwrdd camodd ei wraig a'i faban. Pwyntiodd hi o dan y gwely lle, er arswyd iddo, gwelodd gorff blaidd celain. Roedd Gelert wedi gwarchod teulu’r arglwydd yn ffyddlon ac wedi talu’r pris gyda’i fywyd.

Yn y pentref, mae carnedd yn nodi’r fan lle’r oedd yr arglwydd, yn llawn edifeirwch, wedi claddu ei gi - sef ‘bedd Gelert’.

Yn cadw golwg ar y pentref mae'r Wyddfa fawreddog. Yn 1,085 metr o uchder, mae llawer o ymwelwyr yn benderfynol o gyrraedd y copa, ond i dwristiaid mwy hamddenol, bydd y Rheilffordd Fynydd yn mynd â chi yr holl ffordd i'r copa. Yn eich galluogi i ryfeddu at y golygfeydd, heb brofi blinder y ddringfa galed, dyma'r ffordd i deithio.

  • Lleoliad: Dim ond 1 funud o orsaf Betws-y-Coed
  • Golygfeydd syfrdanol
  • Perffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o fyd natur

 

2. Archwiliwch Gonwy a'i chastell

Mae Conwy yn dref farchnad gaerog ar arfordir gogleddol Cymru. Yn adnabyddus am ei chastell trawiadol, mae'r dref hefyd yn enwog am y bont grog, yr abaty ac am y tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr. Mae'r tŷ hwn, sy'n mesur dim ond 3.05 × 1.8 medr, i'w gael ar y cei ac mae croeso i ymwelwyr edrych o gwmpas.

Mae gan Gastell Conwy, a adeiladwyd yn y 1280au gan Edward I, statws Treftadaeth y Byd UNESCO ac mae’n goruchwylio’r dref. Ger y castell, yn efelychu ei arddull pensaernïol, mae’r bont grog ar draws Afon Conwy. Wedi'i dylunio gan Thomas Telford ym 1825, mae'n dilyn yr un cynllun llwyddiannus â Phont Menai, a lle unwaith y byddai traffig yn ei chroesi, erbyn hyn dim ond cerddwyr a ganiateir gan ei pherchnogion, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae pobl sy’n cael eu geni o fewn muriau’r ddinas yn cael eu hadnabod fel ‘jac-y-do’ ar ôl yr adar sy’n trigo ar waliau’r castell. Y si yw, os bydd y jac-y-dos yn gadael y dref, bydd Cymru'n dod i ddistryw, ond gyda'r trigolion hefyd yn cael eu hadnabod wrth yr enw, mae'n cynyddu’r tebygolrwydd y bydd yna wastad jac-y-do yng Nghonwy. Dylai ymwelwyr ddweud ‘bore da’ wrth yr adar bob amser.

Conwy Castle

 

3. Mwynhewch antur Eidalaidd ym Mhortmeirion

Mae Sir Gwynedd yng Ngogledd Cymru yn gartref i bentref unigryw Portmeirion. Mae gweledigaeth un dyn - Syr Clough Williams-Ellis, wedi llwyddo i ddod â'r Riviera Eidalaidd i Gymru.
 
Honnir bod Portmeirion yn seiliedig ar bentref pysgota bychan Portofino, fod Williams- Ellis wedi'i swyno gan awyrgylch Môr y Canoldir, a'i fod am i Bortmeirion grynhoi'r swyn rhamantus hwnnw.
Wedi ennill enwogrwydd gan ei ymddangosiadau teledu niferus, gan gynnwys yn y gyfres gwlt 60au The Prisoner, mae wedi dod â sêr rhyngwladol y llwyfan a’r sgrin i arfordir gogledd Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys y canwr opera Bryn Terfel, H.G. Wells, a Jools Holland, tra bod Brian Epstein, rheolwr y Beatles, yn ymwelydd cyson.

Mae'r adeiladau lliw pastel, y ffynhonnau Eidalaidd a'r cerfluniau sy'n addurno plazas palmantog, a'r lawntiau hyfryd yn gwneud Portmeirion yn lle perffaith i ymlacio a hamddena.

  • Darganfyddwch lle mae'r Riviera Eidalaidd yn cwrdd â Gogledd Cymru
  • Tocynnau: O £10
  • Gwefan Portmeirion

 

4. Ewch am daith ar Reilffordd Treftadaeth Porthmadog

Am dros 40 cilomedr, mae lein fach Rheilffordd Ucheldir Cymru (WHR) yn ymdroelli trwy Ogledd Cymru rhwng Caernarfon a Phorthmadog. Mae’r gwasanaeth trên poblogaidd hwn, sy’n denu pobl o bedwar ban byd, yn mynd â theithwyr drwy rai o’r golygfeydd gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, gan gynnwys Beddgelert hudolus, a harddwch syfrdanol Bwlch Aberglaslyn. Unwaith ym Mhorthmadog, mae'r WHR yn cysylltu â Rheilffordd Ffestiniog.

I selogion trenau stêm, mae’n rhaid mynd am dro ar y rheilffordd hon tra byddwch yng Ngogledd Cymru.

 

5. Dringwch y Gogarth

Gan herio’r môr oddi ar arfordir Gogledd Cymru, mae’r pentir calchfaen a elwir y Gogarth yn gyrchfan boblogaidd gyda thwristiaid. Yn agos at dref glan môr Llandudno, gyda’i enw Saesneg yn deillio o ‘great worm’, mae llawer o’r pentir wedi’i warchod fel Ardal Cadwraeth neu Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae Llandudno ei hun yn cynnig nifer o atyniadau cyfeillgar i deuluoedd ledled y dref ac mae'n werth ymweld â’r dref.

Gyda'r copa yn 207 metr, mae Car Cebl Llandudno yn ddewis heddychlon, diymdrech yn lle'r ddringfa serth i'r copa. Ar y ffordd, gwyliwch am y geifr Kashmiri gwyn blewog sy'n byw'n wyllt ar y pentir. Ar un adeg yn anrheg gan Shah Persia i'r Frenhines Fictoria ym 1837, mae'r geifr a welwch heddiw yn ddisgynyddion iddynt. Ers 1884, mae catrawd y Cymry Brenhinol o'r Fyddin Brydeinig wedi cael caniatâd i gymryd a hyfforddi aelod o'u plith i fod yn afr gatrodol iddynt. O dderbyn y teitl Is-gorporal, mae'r afr, sydd bob amser yn wryw ac yn cael ei alw'n briodol bob amser yn Billy, yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd a digwyddiadau catrodol.

Mae gan Ogledd Cymru lawer i'w gynnig fel cyrchfan wyliau. Mae’n wlad o wrthgyferbyniadau, lle mae mynyddoedd gwyllt yn bodoli law yn llaw â cheinder Eidalaidd, cestyll yn gymdogion i arloesi diwydiannol, a geifr yn cael eu hyfforddi i orymdeithio. Os ydych chi awydd treulio amser yng nghanol harddwch natur, yn mwynhau bwyd da a chwmni gwych, anelwch am Ogledd Cymru.

Llandudno