Diogelu Cymru gyda’n gilydd - Deithio’n Saffach

 • Un Mute Cliciwch i gwrando
 • Mute
 • Un Mute
 • Play
 • Pause

Diogelu Cymru - arhoswch yn lleol a theithio dim ond os oes rhaid 

 

Mae llai o wasanaethau bysiau a threnau yn rhedeg ledled Cymru yn ystod y coronafeirws – ac ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol yn unig mae’r rhain. 
 
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw aros yn lleol (o fewn 5 milltir i’ch cartref) a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol. Gweithiwch gartref os gallwch chi.    
 
Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os: 

 • oes gennych chi symptomau'r coronafeirws 
 • ydych chi’n arbennig o agored i niwed yn glinigol 


 Plant ar drafnidiaeth gyhoeddus  

Gall plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus os dyma’r unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol, ond ystyriwch a fydden nhw’n gallu cerdded neu feicio, neu a ddylen nhw fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol.   
Mae angen i blant gadw pellter cymdeithasol ac mae’n bwysig eu bod yn: 

 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 •  wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw 
 • golchi eu dwylo’n drwyadl neu’n defnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio  

Os ydych chi’n oedolyn neu’n ofalwr sy’n gyfrifol am blentyn/plant, ceisiwch wneud yn siŵr eu bod yn cadw pellter cymdeithasol. Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael yma

 

Angen teithio?

 •  Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos
 • Archebwch eich taith 
 • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • Cadwch eich pellter ac aros 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

 

Diogelu Cymru gyda’n gilydd - Deithio’n Saffach

Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno, a’ch bod chi’n gallu gwneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol, os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw’ch unig opsiwn. Ond mae angen eich help chi arnom ni. 
Helpwch ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor ar Deithio’n Saffach. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Deithio’n Saffach a’n haddewid ni i chi yma.

 

Cynllunio ac archebu eich teithiau hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Bws

I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

 • ewch i www.traveline.cymru
 • ffoniwch 0800 464 0000 
 • anfonwch e-bost at feedback@traveline.cymru 
 • anfonwch neges at Traveline ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio.
 • Tarwch olwg ar ddiweddariad Coronafeirws Traveline Cymru cyn teithio rhag ofn bod newidiadau munud olaf wedi cael eu gwneud i wasanaethau.

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru hefyd.

 

Trenau

I gael cyngor ac arweiniad ar deithiau hanfodol ar drenau:

 

Cerdded a beicio

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.
I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:
•    ewch i www.traveline.cymru 
•    ffoniwch 0800 464 00 00 
•    llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim
•    defnyddiwch gynllunydd teithiau Google Maps


Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.

 

Cludiant cymunedol

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA):
•    ffoniwch 01745 356 751 (Gogledd Cymru) 
•    ffoniwch 01792 844 290 (De Cymru)
•    anfonwch e-bost at advice@ctauk.org
•    ewch i www.ctauk.org neu www.ctauk.org/covid19-guidance

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Rydyn ni’n parhau i ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar y Coronafeirws, ac fe allwch eu darllen yma.


Yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma.


Yr wybodaeth ddiweddaraf gan y Llywodraeth a'r GIG

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 

Am Trafnidiaeth Cymru

Gwaith Trafnidiaeth Cymru yw gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel y mae pobl Cymru’n ymfalchïo ynddo. Mae Trafnidiaeth Cymru’n allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y maent wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Er mwyn i Gymru a’i phobl ffynnu, mae angen i ni fod yn gysylltiedig - gyda’n gilydd, gyda’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom a rhaid i ni fod yn agored i gyfleoedd newydd. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau hyn ddigwydd - drwy gynllunio, comisiynu a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon a thrwy ddefnyddio’r sgiliau gorau oll o ddiwydiant, llywodraeth a chymdeithas.

Rydym ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth addas i’r dyfodol sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny sy’n gysylltiedig â ni.

Metro logo

Amseroedd teithio is, mwy o wasanaethau a chysylltiadau gwella - dyna rai o’r manteision a ddaw gyda Metro, sef y system drafnidiaeth newydd a chyffrous a fydd yn trawsnewid y ffordd rydyn ni i gyd yn teithio yng Nghymru a’r Gororau.


Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru, ac rydyn ni'n datblygu dewisiadau i wella ac ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru a Bae Abertawe.  


Mwy o wybodaeth 
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach