• Un Mute Cliciwch i gwrando
 • Mute
 • Un Mute
 • Play
 • Pause

Diogelu Cymru 

Teithio'n fwy diogel - ewch ati i gynllunio ymlaen llaw a bod yn deithiwr cyfrifol

Gyda chyfyngiadau teithio'n cael eu llacio ledled y DU, mae llawer mwy ohonom yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'n hyfryd croesawu ein cwsmeriaid yn ôl, ond rhaid cofio bod rhai o'n gwasanaethau yn prysuro, yn enwedig i gyrchfannau gwyliau poblogaidd mewn tywydd braf.

Er mwyn helpu i wneud eich taith mor ddiogel a phleserus â phosibl, rydym yn annog pawb i feddwl am eu dewisiadau teithio – ac yn gofyn i chi gynllunio'ch taith ymlaen llaw a gwirio cyn teithio.

 

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth - gwnewch eich rhan

Mae angen eich help chi arnom ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl. Gallwch wneud byd o wahaniaeth drwy ddilyn y rhestr wirio hanfodol hon:

 • Peidio â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau ysgafn
 • Cynllunio'ch taith – defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti defnyddiol i wirio pa amser sydd orau i chi deithio
 • Glanhau'ch dwylo – cofiwch ymolchi neu ddiheintio'n rheolaidd, yn enwedig cyn mynd ar y trên ac ar ôl teithio.
 • Gorchudd wyneb – gwisgwch gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'ch eithrio
 • Cadw pellter – gadewch le rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw o’r un aelwyd â chi neu’n o’ch swigod cymdeithasol, os oes modd, gan gydnabod nad yw hyn yn bosibl bob amser.
 • Parch – dangoswch ddigon o barch i deithwyr eraill a'n cydweithwyr
 • Teithio llesol - allech chi gerdded neu feicio i'ch cyrchfan?

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

 
Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i'r carn. Gallwch weld y canllawiau teithio diweddaraf yma.

Ymweld â chyrchfannau poblogaidd ar ein rhwydwaith

Angen rhywfaint o ysbrydoliaeth neu syniadau ar gyfer yr haf? Does unman yn debyg i gartre, ac mae gan ein partner Croeso Cymru lond gwlad o wybodaeth am wibdeithiau, gwyliau byr a phenwythnosau bendigedig yma.

Bydd rhai cyrchfannau yn fwy poblogaidd nag eraill ar rai adegau, felly os ydych chi'n poeni am gadw pellter cymdeithasol, meddyliwch am leoliadau nad ydyn nhw efallai mor boblogaidd yn ystod y cyfnodau prysuraf. Ar ôl penderfynu ar eich cyrchfan, cofiwch gynllunio eich teithiau ymlaen llaw ac archebu eich tocynnau ymlaen llaw os gallwch chi. 

Tu hwnt i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio i'r gwledydd hynny.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori pobl i osgoi teithio i ardaloedd sydd â nifer uchel o achosion o’r coronafeirws os gallan nhw.

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio dramor, ac eithrio at ddibenion hanfodol. Gallwch weld y rheolau diweddaraf ar deithio tramor i/o Gymru, yma.

Llai o wasanaethau bysiau a threnau  

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio  

Bydd llai o wasanaethau trên yn rhedeg er mwyn helpu i gadw’r staff a’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.  

Os ydych chi’n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Mae llai o wasanaethau bws eisoes yn rhedeg.  

Os ydych chi’n teithio ar fws, ewch i wefan eich gweithredwr bws lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae rhestr o weithredwyr lleol ar gael yma. 

Dolenni defnyddiol

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach