Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel – Teithio’n Saffach

Diogelu Cymru 

Mae cyfres genedlaethol newydd o reolau'r coronafeirws yn dod i rym yng Nghymru o 9 Tachwedd 2020 ymlaen. 

Nid oes dim cyfyngiadau teithio ar waith yng Nghymru. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb feddwl yn ofalus am y canlynol: 
•    eich teithiau 
•    y bobl rydych chi’n cwrdd â nhw
•    teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau achosion y coronafeirws yn uchel 

Ni chaniateir teithio y tu allan i’r DU at ddibenion hamdden. Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma

Dim ond pobl sydd ag esgus rhesymol gaiff ganiatâd i deithio y tu allan i’r DU.

Cyfyngiadau teithio yn Lloegr 

O 5 Tachwedd tan 2 Rhagfyr 2020, bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno cyfyngiadau teithio yn Lloegr.

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i Loegr ac oddi yno am resymau hanfodol, er enghraifft, er mwyn mynd i’r gwaith os nad ydych chi’n gallu gweithio gartref, bydd angen i chi ddilyn canllawiau teithio saffach  Llywodraeth y DU ar gyfer y rhannau o’ch taith sydd yn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer: 
Teithio ar drên 
Teithio ar fws

Teithio i Gymru 

Nid oes dim cyfyngiadau teithio ar waith ar gyfer teithio yng Nghymru ar hyn o bryd, ond mae Llywodraeth y DU wedi rhoi cyfyngiadau teithio ar waith yn Lloegr.

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio am resymau hanfodol, er enghraifft, er mwyn mynd i’r gwaith os nad ydych chi’n gallu gweithio gartref, bydd angen i chi ddilyn canllawiau teithio saffach  Llywodraeth y DU ar gyfer y rhannau o’ch taith sydd yn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Gymru.
 

Gorchuddion wyneb

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill. Amddiffyn eich hun ac eraill.

Nid oes angen i blant o dan 11 oed, pobl anabl na phobl sy'n cael anawsterau anadlu wisgo gorchuddion wyneb. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein cynllun nodiadau eithrio personol newydd yma.

 

Angen teithio?

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ac mae gennym lai o le oherwydd cadw pellter corfforol. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bawb feddwl yn ofalus am deithio, ac i wneud hynny dim ond os oes rhaid. Gweithiwch gartref os gallwch chi.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên:

Bws

I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru

 

Trenau

For advice and guidance on essential rail travel please:

  • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
  • ffoniwch 0333 3211202
  • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
  • llwythwch yr ap i lawr am ddim yn Google play neu App store
  • Ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.


Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws

 

Cerdded a beicio

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.
I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.
 

Cludiant cymunedol

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA):

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer coronafeirws, a gallwch eu darllen yma.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma.

 

Gwybodaeth ddiweddaraf y Llywodraeth a'r GIG

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach