Diogelu Cymru gyda’n gilydd - Deithio’n Saffach

 • Un Mute Cliciwch i gwrando
 • Mute
 • Un Mute
 • Play
 • Pause

Diogelu Cymru - peidiwch â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod eich taith yn hanfodol neu os mai hynny yw’ch unig opsiwn

Diogelu Cymru – dim ond teithio os yw eich taith yn hanfodol

Mae gwasanaethau bws a thrên ledled Cymru yn rhedeg ar lefelau is yn ystod yr achosion o glefyd coronafeirws i weithwyr allweddol a theithio hanfodol.

Mae canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yw i  ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn unig os yw eich taith yn hanfodol. A fyddech cystal â gweithio gartref os gallwch.   

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai dyna yw eich unig opsiwn ar gyfer teithio hanfodol a pheidiwch â gwneud siwrneiau diangen neu deithio os:

 • Mae gennych unrhyw symptomau coronafeirws
 • Rydych chi'n agored i niwed yn glinigol.
 • Gweithiwch gartref os gallwch chi.

 

Gwirydd capasiti

Os oes angen i chi deithio ar ein trenau, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

 

Gorchuddion wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell gwisgo gorchudd wyneb. 
mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallai gorchudd wyneb helpu i reoli’r feirws mewn rhai amgylchiadau penodol, ond mae dal angen i chi gadw pellter corfforol neu olchi eich dwylo’n rheolaidd. 

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

 

Plant ar drafnidiaeth cyhoeddus 

Gall plant deithio ar drafnidiaeth cyhoeddus os mai dyna'r unig opsiwn ar gyfer teithio hanfodol, ond ystyriwch a ydynt yn gallu cerdded neu feicio ai peidio neu dylid cael oedolyn neu ofalwr cyfrifol i fynd gyda nhw.  Ar hyn o bryd rydym yn cynnal llai o wasanaethau a llai o gapasiti o ganlyniad i ymbellhau corfforol. 

Holwch eich ysgol neu'ch cyngor lleol i weld a oes cludiant ysgol ar gael.

Os oes angen i chi deithio ar ein trenau i fynd â'ch plentyn i'r ysgol, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith.

Dylech osgoi dod â chadeiriau gwthio, beiciau a sgwteri plant ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae angen i blant arsylwi ar bellhau corfforol a dylent:

 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
 • gwisgo gorchudd wyneb
 • gwisgo gorchudd wyneb os ydynt yn 11 oed neu'n hŷn a ddim yn anabl neu'n dioddef anawsterau anadlu.

Os ydych chi'n oedolyn neu'n ofalwr cyfrifol, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ar bellhau corfforol. Dysgwch fwy am ymbellhau corfforol yma

Cofiwch y bydd gofyn i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb o 27 Gorffennaf ymlaen, oni bai eu bod yn dioddef anawsterau anadlu neu eu bod yn anabl.

 

Fy ngherdyn teithio

Gallwch barhau i ddefnyddio fyngherdynteithio ar fysiau ond defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai dyna yw eich unig opsiwn.  Ystyriwch gerdded neu feicio lle y bo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer gweithwyr allweddol y mae angen iddynt deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith.  Gallwch ddarganfod mwy am fyngherdynteithio yma.

 

Cerdyn Teithio Rhatach

Mae'n dal yn bosib i chi ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ond dim ond os mai dyna yw eich unig opsiwn.  Ystyriwch gerdded neu feicio lle y bo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer gweithwyr allweddol y mae angen iddynt deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am deithio rhatach yma. Gallwch ddarganfod mwy am teithio rhatach yma.

 

Angen teithio? 

 • Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • Archebwch eich taith 
 • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • Gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 
 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 
 • Gwisgwch gorchudd wyneb 

 

Diogelu Cymru gydai’n gilydd  – Teithio'n saffach

Rydym yn gweithio'n galed fel y gall gweithwyr allweddol deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith neu gallwch wneud siwrneiau hanfodol os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw eich unig opsiwn megis ar gyfer siopa hanfodol neu ar gyfer anghenion meddygol, ond mae angen eich help arnom. 

Helpwch ni i'ch helpu drwy ddilyn ein cyngor syml ar deithio'n saffach. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am teithio'n saffach yn ogystal â'n haddewid i chi yma.

 

Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bws

I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

 • ewch i www.traveline.cymru
 • ffoniwch 0800 464 0000 
 • anfonwch e-bost at @traveline.cymru 
 • •    anfonwch neges at Traveline ar  Facebook neu Twitter @TravelineCymru
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim  yn Google Play neu App Store
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio..
 • Tarwch olwg ar ddiweddariad Coronafeirws Traveline Cymru cyn teithio rhag ofn bod newidiadau munud olaf wedi cael eu gwneud i wasanaethau.

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru

 

Trenau

For advice and guidance on essential rail travel please:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • llwythwch yr ap i lawr am ddim yn Google play neu App store
 • Ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.


Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws

 

Cerdded a beicio

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.
I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.
 

Cludiant cymunedol

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA):

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer coronafeirws, a gallwch eu darllen yma.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma.

 

Gwybodaeth ddiweddaraf y Llywodraeth a'r GIG

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach