Mae Caerdydd, dinas sy'n llawn hanes, diwylliant ac amrywiaeth, yn gyrchfan wyliau boblogaidd ac yn ganolfan dda i grwydro De Cymru. Gyda gwasanaethau trên rheolaidd, digon o lefydd fforddiadwy i aros, a chroeso cynnes, p’un a ydych ar ôl egwyl i’r teulu, penwythnos i ffwrdd neu ychydig o amser i chi’ch hun, mae gan Gaerdydd y cyfan.

Wedi’u hamgylchynu gan gefn gwlad hardd, dinasoedd diddorol a llawer o atyniadau, mae teithiau dydd o Gaerdydd yn opsiwn hawdd.

 

1. Anelwch am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

brecon-beacons

Yn un o dri Pharc Cenedlaethol mawr Cymru, mae Bannau Brycheiniog yn syfrdanol. P’un a ydych chi’n gerddwr neu wedi dod â’ch beic ar y trên, mae’r llwybrau sy’n croesi’r parc yn hawdd i’w dilyn, ac o fewn ffiniau’r parc mae pentrefi bach swynol. Mae'r rhain yn berffaith ar gyfer stocio cyflenwadau a holi'r bobl leol gyfeillgar am eu rhan nhw o'r Bannau.

Os yw'n well gennych, mae teithiau tywys o amgylch y mynyddoedd, gan gynnwys copa talaf Pen y Fan - 2,907 tr (886 metr) a'r ogofâu sydd oddi tanynt, llwybrau natur a hyd yn oed alldeithiau syllu ar y sêr.

Mae Bannau Brycheiniog yn adnabyddus am eu tirweddau cyfnewidiol, ac mae pob rhan o’r parc yn unigryw. Mae gweunydd glaswelltog, dyffrynnoedd wedi'u gorchuddio â grug a chreigiau Hen Dywodfaen Coch a wisgir gan y tywydd yn gorwedd ochr yn ochr â chorsydd mawn llawn maetholion sy'n chwarae rhan hanfodol yn y frwydr newid hinsawdd. Mae llawer o'r fflora a'r ffawna a geir yma mewn perygl ac anaml y gwelir hwy mewn rhannau eraill o'r wlad. Mae tormaen gyda’i flodau porffor yn glynu wrth wynebau creigiog garw, tra bod barcutiaid coch, yn araf deg yn dychwelyd i Gymru, yn esgyn uwchben. Wrth iddi nosi, cadwch olwg am ystlumod pedol yn heidio am wyfynod. Mae merlod Mynydd Cymreig gwyllt yn cnwd y gwair yn fyr, ac yn cadw’r grug dan reolaeth, ac mae ceirw coch atgofus yn ymgasglu yn y dyffrynnoedd allan o’r gwynt llym.

  • Golygfeydd syfrdanol
  • Archwiliwch yr awyr agored
  • Perffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o fyd natur

 

2. Ymweld â Chaerffili

Dim ond saith milltir o Gaerdydd, dechreuodd Caerffili fel cadarnle Rhufeinig yn 75 OC, gyda llawer o greiriau o’r cyfnod hwn i’w gweld yn amgueddfa’r dref.

Castell Caerffili yw un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y dref. Y gaer fawreddog hon o'r 13eg ganrif yw'r fwyaf yng Nghymru, ac yn ail o ran maint yn unig i Gastell Windsor ym Mhrydain. Mae'r tyrau a'r waliau helaeth yn dal i fod, fel y mae'r llynnoedd amddiffynnol enfawr a grëwyd, yn gorchuddio dros 30 erw.

Mae’r dref yn gartref i nifer o barciau, gan gynnwys Gerddi prydferth Caerffili, ac os mai therapi manwerthu yw eich peth chi, mae yna rai bwtîc annibynnol swynol ymhlith enwau mawr y stryd fawr.

Gyda sawl honiad i enwogrwydd, gan gynnwys bod yn fan geni i’r diweddar Tommy Cooper, ac ymddangos mewn penodau o’r ddrama boblogaidd Dr Who ar y BBC, dylai Caerffili fod ar frig rhestr o bethau i’w gwneud pawb.

  • Mwynhewch y diwylliant
  • Perffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o hanes
  • Hwyl i'r teulu cyfan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robert Scarfe (@rjscarfe83)

 

3. Archwiliwch Ddyffryn Gwy

wye-valley

Yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), saif Dyffryn Gwy ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ac mae'n cynnwys ardaloedd o Sir Fynwy, Swydd Henffordd, a Swydd Gaerloyw. Mae afon hardd Gwy yn llifo trwy’r dyffryn a dyma bumed afon hiraf y DU. Prif ddiwydiannau’r rhanbarth yw amaethyddiaeth, coedwigaeth a thwristiaeth, gyda mwy na 2.5 miliwn o bobl yn ymweld â Dyffryn Gwy bob blwyddyn.

Mae sawl rhan o'r dyffryn wedi'u dynodi'n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd y fflora a'r ffawna cyfoethog a geir yno. Mae ystlumod pedol lleiaf, hebogiaid tramor, troellwyr mawr a gweilch y moch oll i'w cael yn y rhanbarth, ac mae Afon Gwy yn gartref i wangen a gwangod, dwy rywogaeth o bysgod dŵr croyw. Mae'r gerddinen wen na welir yn aml i'w gweld yma hefyd.

Er bod trefi Trefynwy, Henffordd, a Chas-gwent ychydig y tu allan i’r AHNE, mae Ross-on-Wye yn gorwedd y tu mewn i’w ffiniau, ac mae’n werth ymweld â’r dref farchnad hardd hon tra byddwch yn yr ardal.

  • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
  • Archwiliwch yr awyr agored
  • Perffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o fyd natur

Y ffordd hawsaf o deithio o amgylch y ddinas

Ydych chi eisiau crwydro’r ddinas ar ddwy olwyn? Defnyddiwch nextbike i ddod o hyd i feiciau i'w llogi yn eich ardal chi. Cliciwch eicon ar y map isod i ddod o hyd i’r beic agosaf sydd ar gael.