• Fydd rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
  • Bydd. Yn ôl y gyfraith yng Nghymru, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn ystod eich holl daith ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Dyna’r peth iawn i’w wneud er mwyn diogelu’r rhai sy’n dal yn agored i niwed o’r coronafeirws.
   Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo:

   • cyn cyrraedd maes parcio’r orsaf
   • cyn mynd i mewn i’r orsaf
   • cyn mynd ar blatfform
   • wrth ddefnyddio’r ystafell aros neu’r toiled
   • cyn mynd ar eich bws neu drên

    
   Does dim angen i blant dan 11 oed, pobl ag anawsterau anadlu neu bobl â salwch corfforol neu feddyliol, nam neu anabledd, wisgo gorchudd wyneb.

   Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Cewch wybodaeth am ein cynllun nodyn eithrio newydd yma.

   Gorchuddion wyneb: cwestiynau cyffredin.

 • A fydd angen i fi wisgo fy ngorchudd wyneb ar ôl i’r trên groesi i Loegr?
  • Bydd, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar bob un o’n gwasanaethau yn ystod yr holl daith, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny.

 • A fyddwch yn gwrthod caniatáu i fi deithio os na fyddaf yn gwisgo gorchudd wyneb?
  • Yn ôl y gyfraith yng Nghymru, mae’n ofynnol gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, felly efallai y byddwch yn cael dirwy neu efallai y gwrthodir rhoi caniatâd i chi deithio os na fyddwch yn gwisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Rydym eisoes wedi stopio miloedd o bobl sy’n teithio yng Nghymru am beidio â gwisgo gorchudd wyneb (ac nad ydynt wedi’u heithrio).

   Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma.

 • A fydd yn rhaid i’m plant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?
  • Os ydynt dros 11 oed – bydd, fe fydd yn rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb ar fws neu ar drên, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

   Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb o faint addas er mwyn sicrhau ei fod yn cynnig y diogelwch angenrheidiol.

   Ar gyfer anableddau cudd, bydd y laniard blodau haul yn arwydd cynnil i bobl, yn cynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen help a chymorth ychwanegol. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

   Hefyd, cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio a sut i wneud cais amdano yma.

 • Ble allaf gael rhestr o’r holl eithriadau sy’n berthnasol i orchuddion wyneb?
  • Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma.

   Ar gyfer anableddau cudd, bydd y laniard blodau haul yn arwydd cynnil i bobl, yn cynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen help a chymorth ychwanegol. Ceir rhagor o wybodaeth yma. Hefyd, cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio a sut i wneud cais amdano yma.

 • A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros am drên?
  • Bydd, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn llefydd dan do ac wedi’u cysgodi yma yng Nghymru.

   Os yw’ch gorsaf yn Lloegr, mae llywodraeth y DU yn disgwyl ac yn argymell bod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd prysur. Mae’r canllawiau diweddaraf ar gael yma.

 • A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros mewn safle bysiau?
  • Na fydd. Ni fydd yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb mewn safle bws awyr agored hyd nes yr ewch ar y bws.

   Mae gorchudd wyneb yn ofyniad cyfreithiol o hyd mewn llefydd cyhoeddus dan do yng Nghymru, felly mae’n berthnasol i orsafoedd bysiau neu safleoedd bws dan do.

 • A fydd modd i fi gael gorchudd wyneb yn yr orsaf drenau neu ar y bws?
  • Er bod ambell siop mewn gorsafoedd trenau a bysiau ac yn y cyffiniau yn gwerthu gorchuddion wyneb, ni fydd gweithredwyr trafnidiaeth yn rhoi gorchuddion wyneb i bobl ar drenau a bysiau.

 • Oes rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb?
  • Oes. Rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus barhau i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus caeedig ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

 • Beth pe bawn i’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy erbyn am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?
  • Ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei oddef ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu’r naill a’r llall, a hefyd rydym yn tynnu sylw at y ffaith na all pawb wisgo gorchudd wyneb. Ond os ydych wedi eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, ac os hoffech gael hysbysiad i’w ddangos i bobl, rhag ofn, cewch ragor o wybodaeth yma.

   Pe baech yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhowch wybod i un o’n cydweithwyr cyn gynted â phosibl. Hefyd, rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gadw’r rhwydwaith yn ddiogel. Gallwch gysylltu’n uniongyrchol â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40 neu gallwch anfon neges destun atynt trwy ddefnyddio’r rhif 61016.

 • Mae fy ngŵr yn fyddar. A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu gydag ef?
  • Cewch. Mae Llywodraeth Cymru’n sylweddoli bod sefyllfa pawb yn wahanol, ac mewn achosion o’r fath bydd modd i chi dynnu eich gorchudd wyneb i gyfathrebu gyda’ch gŵr yn ystod eich taith.

 • A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?
  • Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n rhesymol angenrheidiol – er enghraifft, os ydych ar daith hir neu os oes gennych anghenion meddygol.

   Gwiriwch â’ch gweithredwr bysiau i weld a ganiateir bwyd a diod ar y bws.

 • Beth pe bawn i’n dechrau teimlo’n sâl wrth deithio – a gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb?
  • Cewch, os dechreuwch deimlo’n sâl ac os ydych yn bryderus ynglŷn â’ch iechyd a’ch lles, neu os oes angen i chi gymryd y feddyginiaeth angenrheidiol. Os byddwch angen cymorth meddygol, rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted â phosibl.

   Os byddwch yn teimlo’n sâl cyn i chi gychwyn ar eich taith, peidiwch â theithio.

 • A fydd angen i fi barhau i wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn Covid?
  • Bydd. Yn ôl canllawiau iechyd y cyhoedd, efallai y byddwch yn dal i ledaenu’r feirws hyd yn oed os na fydd gennych unrhyw symptomau. Felly, rhaid i’r holl deithwyr, oni bai eu bod wedi’u heithrio, barhau i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, hyd yn oed os ydynt wedi cael y brechlyn.

 • Rydw i’n teithio mewn Tacsi – a fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb?
  • Bydd, fe fydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn unol â’r gyfraith yng Nghymru oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Os oes gennych ymholiadau pellach, gwiriwch gyda’ch gweithredwr Tacsi.