• A oes unrhyw gyfyngiadau’r coronafeirws o ran teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
  • Er nad oes cyfyngiadau teithio ar hyn o bryd, mae'n parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru i wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae canllawiau diweddaraf Cymru ar gael yma.

   Rydym yn annog pawb i barhau i deithio'n fwy diogel a bod yn deithiwr cyfrifol drwy:

   Cyn teithio

   • Gweithiwch gartref os oes modd
   • Cerddwch neu feicio ar deithiau byrrach os gallwch.
   • Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl
   • Cymerwch brawf llif unffordd cyn i chi deithio, os gallwch
   • Cynlluniwch ymlaen llaw. Mae rhai gwasanaethau’n brysur, yn enwedig yn ystod oriau brig, ac ar benwythnosau. Dod o hyd i drenau gyda lle
   • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd a phrynwch eich tocyn trwy ein ap. Bydd ein staff yn gwirio tocynnau
   • Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio
   • Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl i chi fwrdd

   Yn ystod eich taith

   • Gwisgwch orchudd wyneb ar ein trenau a’n gorsafoedd, oni bai eich bod wedi’ch eithrio
   • Cadwch eich pellter oddi wrth eraill lle bynnag y bo modd
   • Agorwch y ffenestri er mwyn cael awyr iach
   • Bod yn barchus i'n cydweithwyr a'n cyd-deithwyr
   • Cerddwch neu beiciwch ar gyfer teithiau byrrach

   Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio yn yr ardaloedd hyn.

 • Sut gallaf fod yn siŵr fod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?
  • Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae ein timau glanhau’n mynd ati’n rheolaidd ac yn drylwyr i lanhau mannau a gaiff eu defnyddio’n aml, fel byrddau, dolenni, peiriannau tocynnau ac unrhyw lefydd y bydd teithwyr yn eu cyffwrdd yn rheolaidd, yn cynnwys mannau mewn gorsafoedd. 

   Cyhoeddwyd adroddiad diweddar ar ddiogelwch trenau a gorsafoedd, a gallwch ddarllen adroddiad y BBC yma.

 • A fydd angen i fi gael prawf negatif cyn teithio?
  • Na fydd. Ni fydd angen i chi gymryd prawf Covid cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond ond byddem yn eich annog i gymryd llif unfordd cyn i chi deithio, os gallwch. Peidio â theithio os ydych yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai mân symptomau sydd gennych.

   Os ydych yn arddangos symptomau, dilynwch ganllawiau diweddaraf y llywodraeth yma.

 • A fydd hi’n ofynnol i fi gael brechlyn cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
  • Na fydd. Ni fydd yn ofynnol i chi gael brechlyn covid cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y DU, ond rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny.

   Peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai mân symptomau sydd gennych chi.

 • A fydd rhywun yn cymryd fy nhymheredd cyn teithio?
  • Na fydd. Ni fydd neb yn cymryd eich tymheredd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych wres, neu os ydych yn arddangos unrhyw symptomau coronafeirws, peidiwch â theithio.

 • A oes system ‘profi ac olrhain’ ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel yn achos bwytai a chaffis?
  • Nac oes. Oherwydd natur agored ein rhwydwaith, gyda llawer o orsafoedd heb staff, nid oes system o’r fath i’w chael ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, rydym yn annog pawb i osgoi teithio os ydynt yn teimlo’n sâl neu os ydynt yn arddangos unrhyw symptomau, waeth pa mor fach ydynt. Hefyd, mae hi’n bwysig i bob teithiwr ddilyn y canllawiau sydd ar waith, yn cynnwys gwisgo gorchudd wyneb.

 • Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i fi – ydy ‘rhannu car’ yn cael ei ganiatáu?
  • Ydy, ond ystyriwch a allech chi feicio neu gerdded i’ch cyrchfan neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
   Mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i geisio lleihau’r risgiau diogelwch:

   • gwisgo gorchudd wyneb os gallwch chi
   • gofalu bod cyn lleied o deithwyr â phosibl yn y car
   • cadw ffenestri ar agor er mwyn cael awyr iach
   • peidio â wynebu’r teithwyr eraill os oes modd
   • dylid glanhau’r cerbyd yn rheolaidd trwy ddefnyddio nwyddau glanhau safonol, a dylid canolbwyntio ar fannau a gaiff eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni drysau