• Cyn teithio/Wrth deithio
  • Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

   Cewch, ond mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb feddwl yn ofalus am y canlynol: 

   • eich teithiau 
   • y bobl rydych chi’n cwrdd â nhw
   • teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau achosion y coronafeirws yn uchel 

   Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

   Os nad ydych chi’n byw yng Nghymru, cofiwch edrych ar ganllawiau eich llywodraeth leol cyn i chi deithio.

   Helpwch i ddiogelu eich hun ac eraill drwy fod yn deithiwr cyfrifol:  


   A da chi, peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl. 

    

   Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Ydi, ar yr amod bod pawb yn chwarae eu rhan. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   
    
   Rydyn ni’n addo: 

   • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch llesiant yn ein holl benderfyniadau 

   • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir o ran eich llesiant 

   • cadw ein gwasanaethau mor lân â phosibl a sicrhau bod glanhau ychwanegol yn digwydd

   • galluogi cadw pellter corfforol gymaint â phosibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd 

   • rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

   Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel.

    

   Beth alla i wneud i helpu?

   Teithio'n Saffach drwy gytuno i’n cyngor teithio syml yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

   Cadw’n saff – byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen i chi deithio, a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl

   Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio, a pheidiwch â chyffwrdd arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb na bwyta tra rydych chi’n teithio lle bynnag y bo hynny’n bosibl 

   Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a cheisiwch gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill, yn enwedig pan fyddwch yn dewis eich sedd. Golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb

   Cadwch yn heini wrth deithio – os yw eich taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi

   Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio 


   Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

   Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws:

   • Ei ddal - defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
   • Ei daflu –  taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosibl
   • Ei Ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosibl

    

   Ydy’r cyfyngiadau teithio hanfodol yn dal i fod ar waith yng Nghymru?

   Nac ydy. Ers 27 Mawrth 2021, mae’r cyfyngiadau hyn wedi cael eu codi felly os ydych chi’n byw yng Nghymru gallwch chi deithio ledled Cymru.

   Mae cyfres genedlaethol newydd o reolau'r coronafeirws bellach ar waith yng Nghymru. 

   Nid oes cyfyngiadau teithio ar waith yng Nghymru. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb feddwl yn ofalus am y canlynol: 

   • eich teithiau 
   • y bobl rydych chi’n cwrdd â nhw
   • teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau achosion y coronafeirws yn uchel 

   Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

    

   A fyddwch chi’n holi teithwyr ynghylch eu rheswm dros deithio?

   Nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio yng Nghymru na rhwng Cymru a gweddill y DU. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl barhau i feddwl yn ofalus am y teithiau maen nhw’n eu gwneud, y bobl maen nhw’n cwrdd â nhw, yn ogystal â theithio i ardaloedd lle mae cyfraddau heintiau Covid-19 yn dal i fod yn uchel.

   Mae’n bwysig cofio y gall rheolau teithio gwahanol fod yn berthnasol mewn rhannau eraill o’r DU. Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid diogelwch a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i wneud yn siŵr ein bod yn gallu cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel; byddan nhw bob amser yn camu i mewn os bydd angen help arnom i reoli’r galw yn ddiogel.

    

   Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

   Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn symud mor ddiogel â phosibl, gyda glanhau ychwanegol a mesurau diogelwch ar waith. 
   Dylech gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

   Rydyn ni wedi lansio ein Gwiriwr Capasiti newydd sbon yn ddiweddar. Mae modd i chi gael mynediad at hwn ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol. Mae’n rhoi gwybodaeth amser real am ein gwasanaethau trên. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 
   Teithio ar drên
   Teithio ar fws

    

    

   A oes system archebu ar waith i archebu seddi ymlaen llaw ar drenau?

   Oes, ar ein gwasanaethau trên rydyn ni’n annog teithwyr i gadw sedd drwy archebu tocynnau ymlaen llaw ar bob gwasanaeth sy'n cynnig hynny a defnyddio ein gwiriwr capasiti.

   Does dim rhaid i chi archebu lle i deithio, ac nid oes modd archebu ymlaen llaw ar bob gwasanaeth ar hyn o bryd. Bydd archebu eich sedd yn ein helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy reoli nifer y teithwyr ar y rhwydwaith.

   Mae rhagor o wybodaeth am archebu eich tocyn ar gael yma. Mae hyn yn cynnwys tocynnau ar gyfer gwasanaethau bws yn lle trên.

   Ar gyfer gwasanaethau bws, holwch eich gweithredwr lleol.

    

   Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

   Gallwch. Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i gynnig help, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn yn dal i fod ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.
    
   Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i chael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn, ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.  

   Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl. Gallwch gael rhagor o fanylion ar wefan Traveline Cymru yma.

    

   Beth yw’r gwasanaeth fflecsi newydd?

   fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

   Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu cludo yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

   Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yn y lleoliadau canlynol:

   • Gogledd Caerdydd
   • Conwy
   • Dinbych
   • Casnewydd
   • Y Rhondda 
   • Sir Benfro
   • Prestatyn
   • Rydyn ni hefyd yn gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill, gan gynnwys:
   • Blaenau Gwent
   • Sir y Fflint
   • Ehangiad Casnewydd

   Mae’r gwasanaeth fflecsi yn rhedeg drwy gydol yr wythnos ac yn caniatáu i chi ddewis pryd rydych chi’n dymuno teithio. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol. 

   I gael gwybod mwy, llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.

    

   Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

   Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau.

   Cynllunio eich taith:

   • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
   • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
   • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gan fy ngweithredwr cludiant?
   • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
   • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar-lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
   • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
   • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?
   • Os ydw i’n teithio dros y ffin i wlad arall yn y DU, ydw i wedi edrych ar reoliadau teithio’r wlad honno?

    

   Beth ddylech chi fynd gyda chi:

   • Gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma
   • Cynllun ar gyfer fy nhaith 
   • Cerdyn talu digyswllt
   • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
   • Tocynnau
   • Hylif diheintio dwylo 
   • Meddyginiaethau hanfodol  
   • Hancesi papur

    

   Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

   Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr, a’n staff mor ddiogel â phosibl:

   • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod yn cael anawsterau anadlu, yn anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
   • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
   • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill 
   • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
   • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
   • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd


   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:  
   Teithio ar drên
   Teithio ar fws


   Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. 

    

   Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

   Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer bychan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch chi logi beic i fynd a chi o a i b. I ddysgu mwy am Nextbike, a sut i gadw’n saff wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i’w gwefan yma.

   Os ydych chi’n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch chi ymaelodi â Nextbike yn rhad ac am ddim, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

   Mae’n bosibl bod cynlluniau lleol ar gael yn eich ardal, ewch i wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

    

   Dydw ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

   Dim ond ar gyfer teithiau lle mae’r holl deithwyr o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol y dylid rhannu car.

   Os ydych chi’n rhannu car gyda rhywun sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer, ac nid ydych chi’n rhan o’r un swigen gymdeithasol, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus.

   Os nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun y tu allan i'ch cartref a'ch swigen gymdeithasol, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i leihau'r risgiau diogelwch:

   • cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosibl
   • cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach
   • wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosibl
   • dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni'r drysau

    

   Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

   I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org

   Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan yma

    

   Ga i fynd â’m beic ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Cewch. Mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol sydd ar waith, Gwnewch ddefnydd o’n cyfleusterau parcio beiciau os ydyn nhw ar gael a cheisiwch osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

   I ddysgu mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i /ein-rhwydwaith/gorsafoedd.

    

   Ga i fynd â phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol. 

   Ga i ddod â beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol. Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

    

   Rydw i’n fyfyriwr, ydw i’n dal yn gallu defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

   Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio ar y bws.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill.

   Os ydych chi’n bwriadu defnyddio’r bws, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl drwy wneud y canlynol:

   • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
   • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
   • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill
   • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
   • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
   • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

   Teithio ar fws

   Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

   Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

   I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddyd neu ddiweddariadau teithio llwythwch Ap Traveline i lawr yn rhad ac am ddim yma

   I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i fyngherdynteithio.llyw.cymru.

   Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

   Cewch. Os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach dilys mae’r un telerau ac amodau yn berthnasol.

   Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr, a’n staff mor ddiogel â phosibl:

   • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
   • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
   • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill
   • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
   • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
   • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

   Teithio ar drên

   Teithio ar fws

   Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. Os oes modd, ceisiwch osgoi teithio yn ystod adegau prysuraf y diwrnod sef y cyfnod cymudo yn y bore a’r prynhawn.

   Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma

    

   Mae gen i gerdyn bws cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

   Os yw eich cydymaith o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol, bydd yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cyd-deithiwr yn byw yn eich tŷ nac yn eich swigen cymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, bydden ni’n gofyn i chi beidio â theithio gyda nhw am y tro.

   Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cerdyn cyd-deithiwr, cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w drafod.

   Wrth deithio ar gyfer teithiau hanfodol, dangoswch eich cerdyn bws pan fydd aelod o staff yn gofyn amdano.

   Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

    

   Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

   Gofynnwn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a 4pm a 6.30pm, lle bynnag y bo modd, i helpu i leddfu’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael.

   Gweld manylion diweddaraf yr amserlen: 

   Rheilffordd – trctrenau.cymru

   Bysiau – traveline.cymru

    

   Ai taliadau ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

   Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Pan fo hynny’n bosibl, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws. 

    

   Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

   Efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

   Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosibl. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill.

   Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru.

   Ar gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru

    

   Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

   Fyddwch chi ddim yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae’n ddarlun sy’n newid yn barhaus. Rydyn ni’n ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau’r llywodraeth sy’n esblygu. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio. 

   Ar gyfer teithiau ar drenau - trctrenau.cymru

   Ar gyfer teithiau ar fysiau - traveline.cymru

   Holwch cyn teithio gan ein bod yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

   Ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

    

   Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

   Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar /ad-dalu-pris-tocynnau.

   I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru.

    

   Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

   Bydd siopau nad ydyn nhw’n hanfodol yn cael eu cau mewn gorsafoedd. Does dim gwasanaethau arlwyo ar gael ar drenau ar hyn o bryd.

   Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta wrth deithio ar drafnidiaeth, lle bynnag bo hynny’n bosibl.   

    

   Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

   Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosibl byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio. 

    

   Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

   Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.

   I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio:

   Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

   Bysiau – traveline.cymru

   Holwch cyn teithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

   Ni fydd gwasanaethau trên o Gymru i Loegr, na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gennym yn Lloegr, yn newid. 

   Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gall gwahanol reoliadau a chanllawiau fod ar waith yng ngwledydd gwahanol y DU.  Rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn.

   Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

    

   Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

   Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

   Lle bo hynny’n bosibl, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosibl a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu. 

    

   Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

   Mae diogelwch a llesiant y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu. 

   Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd. 

   Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen.

 • Teithio y tu allan i Gymru
  • A oes cyfyngiadau teithio ar gyfer teithio y tu allan i Gymru i rannau eraill o'r DU?

   Nac oes. O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

   Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

   Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

   Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

   Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

   Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio’n ddiangen i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau uwch o’r coronafeirws er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws.

    

   Rwy’n byw yng Nghymru, ydw i'n dal i allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i fy man gwaith yn Lloegr?

   Gallwch. 

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Mae fy mhlant yn mynd i'r ysgol dros y ffin. Ydw i’n dal i allu mynd â nhw ar y bws er mwyn teithio i Loegr ac oddi yno?

   Gallwch. 

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Mae f’ysgol i yng Nghymru, ond rydw i’n byw yn Lloegr. Ydw i’n dal yn cael defnyddio'r trên? 

   Gallwch. 

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Rydw i'n byw yn Lloegr, ond yn gweithio yng Nghymru.  Ydy hi’n iawn i mi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

   Ydy.

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr. Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosib y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Mae fy nheulu’n byw yn Lloegr. A fydda i'n cael teithio ar y trên i'w gweld?

   Mae canllawiau presennol Llywodraeth Cymru ar gwrdd ag eraill ar gael yma.

   Mae canllawiau ar gyfer cyfarfod â ffrindiau a theulu yn Lloegr ar gael yma.

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Rydw i’n darparu gofal hanfodol i fy rhieni sy'n byw dros y ffin.  Ydy hi’n iawn i mi barhau i ddefnyddio'r bws er mwyn eu helpu?

   Gallwch. 

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Mae fy nhaith i’r gwaith yn Iwerddon yn mynd drwy Gymru. Ydy hi’n iawn i mi wneud hyn o hyd?

   Ydy, mae hynny’n iawn. Mae teithio drwy Gymru i gyrraedd eich cyrchfan. Mae hyn yn berthnasol hefyd os ydych chi’n defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

   Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau teithio’n saffach Llywodraeth y DU ar gyfer rhannau o’ch taith sydd yn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosib y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.


    

   Rwy’n byw yn agos at y ffin. Ydy hi’n iawn i mi fynd i siopa yn Lloegr?

   Cewch, ond mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb feddwl yn ofalus am y canlynol: 

   • eich teithiau 
   • y bobl rydych chi’n cwrdd â nhw
   • teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau achosion y coronafeirws yn uchel 

   Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

   Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio gan ei bod yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Loegr.

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Rydw i’n byw yn Lloegr ac eisiau teithio i fy nghartref gwyliau yng Nghymru, ydy hi’n iawn i mi wneud hyn?

   Ydy. O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

   Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

   Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

   Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

   Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

   Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel yng Ngymru.

    

   Rydw i’n byw yng Nghymru, ond er mwyn mynd i’m cartref gwyliau mae fy nhrên yn teithio drwy Loegr, ydy hyn yn iawn?

   Ydy. Codwyd cyfyngiadau teithio hanfodol Lloegr ar 12 Ebrill 2021, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a Lloegr. 

    

   A oes cyfyngiadau ar deithio i wlad dramor?

   Oes. Dim ond os oes gennych chi esgus rhesymol y cewch deithio dramor, er enghraifft, ar gyfer gwaith hanfodol. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

 • Cyngor teithio ar gyfer teithiau hanfodol ar drenau
  • Sut ydych chi'n sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol ar eich gwasanaethau?

   Wrth i fwy o deithwyr ddechrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae helpu pawb i ymbellhau cymaint â phosibl yn gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau

   Rydym yn defnyddio'r holl drenau sydd ar gael, yn parhau i adolygu ein hamserlen ac yn glanhau'n ychwanegol i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel.

   Dyma sut y gallwch ein helpu i gadw'r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl:

   • Parhau i weithio gartref os yn bosibl

   • Cerdded a beicio os gallwch

   • Byddwch yn hyblyg - ceisiwch osgoi'r amseroedd cymudo prysur

   • Cynlluniwch ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i ddod o hyd i drenau gyda mwy o le.

   Prynwch docynnau a cadwch le ar eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.

   Prynu a defnyddio tocynnau digysytwch lle bynnag y bo modd.     

   • Mae gan rai llwybrau wasanaethau rhyng-ddinesig hirach sy'n eu gwasanaethu, felly ystyriwch newid eich cynlluniau i ddefnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.

   • Parchwch ofod ein cydweithwyr tra byddant yn gweithio i'ch cadw'n ddiogel

   • Symudwch i lawr y trên lle bo modd, ceisiwch osgoi sefyll y drws a defnyddio sedd y ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.  Cofiwch mai dim ond rhai rhannau o'r trên y gall rhai teithwyr eu defnyddio, fel mannau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw am ddim lle gallwch chi.

   • Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maent yn agor. Mae trenau heb ffenestri agored yn cael awyru hefyd.

   • Parhau i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

    

   A oes angen i mi fod wedi cael prawf negyddol i deithio?

   Na, does dim angen i chi gael prawf Covid i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai dim ond symptomau bychan sydd gennych chi. 

   Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl drwy wneud y canlynol:

   • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod yn cael anawsterau anadlu, yn anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
   • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
   • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill 
   • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
   • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
   • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

   Os ydych chi’n dangos symptomau, dilynwch ganllawiau diweddaraf y llywodraeth yma.

    

   A oes angen i mi fod wedi cael brechlyn i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Na, does dim angen i chi fod wedi cael brechlyn covid i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y DU, ond byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

   • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod yn cael anawsterau anadlu, yn anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
   • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
   • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill 
   • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
   • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
   • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

   A da chi, peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai dim ond symptomau bychan sydd gennych chi. 

    

   Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

   Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.

   A oes system tracio ac olrhain ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel mewn bwytai a chaffis?

   Nid yw hwn ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd, ond rydyn ni’n adolygu ein dulliau gweithredu’n barhaus. Rydyn ni’n annog pobl i osgoi teithio os ydyn nhw’n teimlo’n sâl neu os ydyn nhw’n dangos unrhyw arwyddion o symptomau, pa mor fach bynnag ydyn nhw. Mae hefyd yn bwysig bod pob teithiwr yn dilyn y canllawiau sydd ar waith, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, er mwyn helpu i leihau lledaeniad y feirws. 

    

   Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb? 

   Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol yn rhai o’r gorsafoedd prysurach. 

   Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Rydyn ni’n parhau i ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb yn ddiogel sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

   Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, byddwn yn gwrthod gadael i bobl deithio nad ydyn nhw’n parchu’r rheolau mewn lle. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac mae rhai hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.

    

   Sut alla i gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Mae’r coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni’n teithio. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i gadw pellter corfforol ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ond gallwch chi ein helpu ni hefyd drwy fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i ddiogelu eich hun ac eraill:

   Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus fel eich bod chi’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel â phosibl – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amryw o fesurau, lle bynnag bo hynny’n bosibl:

   • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd
   • systemau ciwio gan gadw pellter corfforol mewn gorsafoedd
   • marciau cadw pellter corfforol clir mewn gorsafoedd ac ar drenau a bysiau, ac efallai y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio o gwmpas safleoedd bysiau mwy
   • dim talu gydag arian parod
   • tocynnau ar-lein

   Gofynnir i deithwyr ddilyn y cyfarwyddiadau diweddaraf i helpu i leihau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ neu sydd ddim yn yr un swigen gymdeithasol â nhw gan ddilyn canllawiau ein siarter i deithwyr, Teithio’n Saffach.

    

   Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

    

   Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Mae gennym bolisi dim goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd-gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn. 

   Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

   Gallwch chi roi gwybod am achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600. 

   Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrrwr yn ofalus. Wedyn bydd yn dilyn y protocolau sydd ar waith ac yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen. 

    

   Sut alla i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

   Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.

   Mae cadw ein cydweithwyr rheng flaen mor ddiogel â phosibl yn un o’n prif flaenoriaethau hefyd, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod ein staff a’n teithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.

 • Gorchuddion wyneb
  • Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

   Bydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio'r orsaf drenau i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill.

   Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:

   •  plant dan 11 oed
   •  y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
   •  y rhai sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd

   Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Mae rhagor o wybodaeth am ein cynllun nodyn eithrio personol newydd ar gael yma.

   Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

   Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter corfforol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma.

    

   Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

   Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddant ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

   Canllawiau cam wrth gam ar gyfer gwneud gorchudd wyneb tair haen anfeddygol yn y cartref:

   Sut i wneud gorchudd wyneb tair haen

    

   Fydda i’n gallu cael gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

   Er y gall rhai o’r siopau hanfodol ger y gorsafoedd trenau a bysiau werthu gorchuddion wyneb, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb cyn mynd i faes parcio’r orsaf, y platfform a mynd ar y bws neu’r trên. Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên. 

    

   Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

   Does dim rhaid i blant dan 11 oed wisgo gorchudd wyneb.

   Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 

   Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

   Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma.

    

   Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar fws penodedig yr ysgol neu goleg?

   Dylai dysgwyr ym mlwyddyn 7 ac uwch wisgo gorchudd wyneb ar gludiant penodedig yr ysgol a’r coleg.

   Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â nhw neu’ch cyngor lleol. 

   Bydd angen i blentyn neu berson ifanc dros 11 oed sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol wisgo gorchudd wyneb hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru yma

    

   Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

   Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu. 

   Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

   Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma

   Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

    

   Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

   Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau. 

   Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

   Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma. Gallwch ddefnyddio’r nodyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

    

   Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

   Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

    

   Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

   Bydd, mae angen i chi wisgo gorchudd wyneb wrth aros mewn gorsafoedd, ar blatfformau neu mewn ystafell aros. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn i chi fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

    

   Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

   Na, does dim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n paratoi i fynd ar y bws. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

   Rydyn ni’n cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  

    
    

   Rwy’n teithio mewn Tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

   Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os oes gennych chi ragor o gwestiynau.  

    

   Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

   Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y daith.

    

   Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed? 

   Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol. 

   Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld a yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.


    

   Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

   Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted ag y bo modd os oes angen cymorth arnoch, ceisiwch gadw pellter corfforol lle bynnag y bo modd.

   Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio.

   Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

   Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

   Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

    

   Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i Loegr; oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb? 

   Oes, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y DU. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

    

   Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

   Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

   Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen: 

   • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
   • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd 
   • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel 
   • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
   • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig. 

   Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

   • Peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd   
   • Rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi 
   • Golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas 
   • Os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

    

   Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

   Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb. 

   Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas. 

    

   Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

   Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

   Cofiwch, nid oes angen i chi fod â hwn gyda chi, ond mae ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ei gael.

    

   Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

   Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma

   Os ydych chi wedi'ch eithrio, gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma

    

   Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

   Bydd. Mae disgwyl i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

   Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

    

   Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

   Os cewch chi eich dal yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich gwahardd rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb:

   • plant dan 11 oed
   • y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
   • pobl anabl

   I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosib i gyd-deithwyr a’n staff.

   Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma.

    

   Oes dal angen i mi wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn covid?

   Oes. Yn ôl canllawiau iechyd y cyhoedd, mae’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw symptomau. Felly, bydd angen i bob teithiwr, oni bai eu bod wedi’u heithrio, barhau i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus hyd yn oed ar ôl cael y brechlyn.

 • Llai o amserlenni bysiau a rheilffyrdd
  • Pam nad ydych chi’n rhedeg 100% o’r gwasanaeth o hyd?

   O ddydd Llun 29 Mawrth ymlaen, byddwn yn ailgyflwyno ein hamserlen trenau a gafodd ei lansio ym mis Rhagfyr 2020.

   Oherwydd llai o alw a’r mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n dal yn rhedeg llai o wasanaethau o’i gymharu â lefelau cyn y pandemig, a dydy rhai gwasanaethau ddim yn stopio mewn gorsafoedd â phlatfformau byr. 

   Gwnewch eich gwaith cartref cyn teithio oherwydd mae’n bosibl i wasanaethau gael eu newid oherwydd y gwaith uwchraddio sy’n cael ei wneud ar draws y rhwydwaith.

   Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

   Er ein bod yn dal i redeg llai o wasanaethau trên ar hyn o bryd, mae’n bwysig pwysleisio bod ein trenau i gyd yn cael eu defnyddio. Dyma’r rhesymau pam fod llai o wasanaethau o hyd o’i gymharu â’r cyfnod cyn y cyfyngiadau symud:

   • mae angen mwy o gerbydau nag arfer ar lawer o’n gwasanaethau trenau er mwyn cadw pellter corfforol gwell
   • mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr 
   • mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â covid, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau


   Ar wasanaethau oriau brig, rydyn ni’n gweithredu ar hyn o bryd ar tua 90% o’r amserlen cyn Covid-19.

   Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r gweithredwyr bysiau, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gynyddu’r gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf.  Mae cyllid ychwanegol wedi’i ddarparu i weithredwyr bysiau er mwyn iddyn nhw allu cynyddu gwasanaethau i gyd-fynd â phobl sy’n dychwelyd i fannau gwaith, fel yn y sectorau manwerthu a lletygarwch, ac ailagor ysgolion a cholegau.

   Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gwnewch y canlynol:

   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 
   Teithio ar drên
   Teithio ar fws

   Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

    

   Ydych chi’n gwybod pryd fydd y gwasanaethau’n dychwelyd i 100%?

   Ddim eto. Does dim dyddiad pendant ar hyn o bryd.

   Diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth o hyd ac mae ein hamserlenni wedi parhau i gael eu haddasu i gefnogi cymaint o weithwyr allweddol â phosibl sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i deithio i’r gwaith ac yn ôl adref.

   Rydyn ni’n cyflwyno gwasanaethau trên ychwanegol yn raddol wrth i ni ddychwelyd at amserlen lawn, a bydd rhagor o wasanaethau’n cael eu hychwanegu dros yr wythnosau nesaf. Rydyn ni’n parhau i adolygu’r amserlen ar sail data teithwyr, canllawiau Llywodraeth Cymru a newidiadau i amserlen rheilffyrdd ehangach y DU.
    
   Ein cyngor o hyd yw y dylai pobl gynllunio eu teithiau’n ofalus ac osgoi teithio ar adegau prysur pan fo hynny’n bosibl. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan. /cy/deithion-saffach.


    

   Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

   Trenau

   Ar hyn o bryd rydyn ni’n defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd.  Mae’r holl drenau sydd ar gael gennym yn cael eu rhedeg ar ein gwasanaethau.

   Mae’n rhaid cael mwy o gerbydau nag arfer ar nifer o’n gwasanaethau trenau er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn well, ac mae angen ychydig mwy o amser nag arfer arnom hefyd i gyflawni ein trefniadau glanhau mwy trylwyr i wneud yn siŵr ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth.  

   Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid-19, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau.

   Bysiau

   Ar hyn o bryd, mae gweithredwyr bysiau yn defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd. Rydyn ni wedi rhoi blaenoriaeth i gynyddu gwasanaethau ar sail blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru:

   • cefnogi dysgwyr i ddychwelyd i’r ysgol neu i’r coleg
   • cynyddu amleddau lle mae’r galw’n fwy na’r capasiti
   • mae gwella cynhwysiant cymdeithasol drwy wella hygyrchedd at swyddi a gwasanaethau yn gwella ar draws ein rhanbarthau a’n cymunedau

    

   Pam na allwch chi ddarparu bysiau yn lle trenau?

   Rydyn ni wedi dod o hyd i dros 70 o fysiau i gludo myfyrwyr sy’n dychwelyd i ysgolion a cholegau. Ar hyn o bryd does dim bysiau ar gael i gynyddu capasiti ar y rhwydwaith yn gyffredinol.

   Mae arnom hefyd angen i rai bysiau fod ar gael ar gyfer problemau annisgwyl.

   Rydyn ni’n parhau i gadw llygad ar y sefyllfa.


    

   A yw’n wir nad oes digon o staff i gynnal gwasanaeth trenau llawn?

   Dyma un o’r tri phrif reswm pam nad ydyn ni’n gallu cynnal amserlen lawn ar hyn o bryd.  

   Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau.

   Dyma’r ddau reswm arall:

   • mae angen mwy o gerbydau nag arfer ar lawer o'n gwasanaethau trenau er mwyn cadw pellter cymdeithasol yn well
   • mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr


    

   Pam ydych chi’n hepgor rhai gorsafoedd trên?

   Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Gwnaethom y penderfyniad anodd i beidio â galw mewn rhai gorsafoedd am y tro yn dilyn asesiadau risg a gynhaliwyd ym mhob gorsaf. Roedd yr asesiadau hyn yn nodi nad oedd modd gweithredu dau ddrws trên yn yr orsaf oherwydd hyd platfformau gorsafoedd neu bod y platfform yn crymu.
    
   Mae’r mesur diogelwch dros dro hwn wedi cael ei roi ar waith i gadw pellter diogel rhwng ein goruchwylwyr a’n cwsmeriaid, wrth i ni barhau i ddelio â’r heriau a ddaw yn sgil y pandemig.

   Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

    

   Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

   Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Mae’n rhaid cael mwy o gerbydau nag arfer ar nifer o’n gwasanaethau trên er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn well, ac rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

   Rydyn ni’n rheoli’r capasiti mewn gorsafoedd, lle bynnag y bo modd, ond nid oes staff yn ein holl orsafoedd. Er mwyn helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, rydyn ni'n gofyn i deithwyr chwarae eu rhan drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach.

   Rydyn ni’n monitro newidiadau yn y galw gan gwsmeriaid yn ofalus, sy’n cynnwys monitro lluniau teledu cylch cyfyng, er mwyn llywio unrhyw newid i wasanaethau ar draws y rhwydwaith. 

    

   Pam fod prisiau trenau’n codi pan fo llai o wasanaeth o hyd?

   Rydyn ni’n bwrw ymlaen â’n rhaglen fuddsoddi i drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

   Profiad cwsmeriaid sydd wrth galon ein proses o wneud penderfyniadau, ac ers cymryd yr awenau ym mis Hydref 2018, rydyn ni wedi cyflwyno nifer o gynlluniau prisiau tocynnau sydd wedi’u hanelu at wneud teithio ar drenau’n fwy fforddiadwy, gan gynnwys gostwng prisiau tocynnau 10% yng Ngogledd Cymru, gostwng prisiau yng Nghymoedd De Cymru 12.5%, yn ogystal â sicrhau bod teithio ar drenau am ddim i bobl ifanc dan 11 oed a theithio ar gyfnodau tawelach am ddim i bobl ifanc dan 16 oed, yn ogystal â chynyddu nifer y tocynnau Advance rhatach sydd ar gael ar gyfer teithiau pell. Rydyn ni wrthi’n datblygu rhagor o welliannau i brisiau tocynnau, a byddwn yn cyhoeddi’r rheiny’r flwyddyn nesaf.

   Mae tocynnau trên yn ein helpu i ariannu ein buddsoddiad mor fforddiadwy â phosibl ar gyfer teithwyr rheilffyrdd a threthdalwyr. Bydd unrhyw fuddsoddiad yn darparu teithiau cyflymach, gwasanaethau amlach, cerbydau newydd sbon a gwelliannau i orsafoedd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau. Rydyn ni’n cysoni ein hunain â safle presennol yr Adran Drafnidiaeth ar gyfer cynnydd mewn prisiau tocynnau wedi’u rheoleiddio o 1 Mawrth 2021 ymlaen, a fydd yn helpu i gadw prisiau tocynnau’n syml i bobl sy’n teithio rhwng Cymru a gweddill rhwydwaith rheilffyrdd y DU.

    

   Sut mae’r rhwydwaith yn gallu ymdopi nawr bod plant ysgol a myfyrwyr yn defnyddio’r gwasanaethau eto?

   Roedden ni wedi cynllunio’n fanwl iawn ar gyfer ailagor ysgolion a cholegau. Rydyn ni wedi gallu nodi meysydd allweddol lle mae mwy o bobl yn defnyddio’r rheilffyrdd, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y bore a chanol y prynhawn. Yn yr achosion hyn, rydyn ni wedi gallu darparu trafnidiaeth ychwanegol ar y ffyrdd, ac mae rhywfaint o’r rheini hefyd ar gael i’r cyhoedd.

   Fodd bynnag, rydyn ni’n annog disgyblion a myfyrwyr ledled Cymru a’r Gororau i fod yn gyfrifol wrth deithio drwy ddilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canllawiau hyn i awdurdodau lleol ac ysgolion a cholegau perthnasol lle mae’r galw am drafnidiaeth gyhoeddus yn uchel.

   Rydyn ni hefyd yn annog defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus cyffredinol i geisio osgoi teithiau sydd ddim yn hanfodol o gwmpas dechrau a diwedd y diwrnod ysgol, lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ar gyfer ein teithwyr ifanc.

   Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i gefnogi’r broses o ddychwelyd i’r ysgol a’r coleg. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yma.

    

   Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

   Gyda chapasiti sylweddol is ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, o ganlyniad i gadw pellter corfforol, rydyn ni’n annog pobl, lle bynnag y bo modd, i ddefnyddio teithio llesol ar gyfer teithiau byr er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

   Efallai eich bod chi wedi clywed am y term ‘Teithio Llesol’, mae hyn yn cyfeirio at daith rydych chi’n ei gwneud ar droed neu ar feic wrth deithio i’r gwaith, i'r ysgol, i’r siopau neu i orsaf bws neu reilffordd. Mae gan gerdded a beicio fanteision amlwg o ran iechyd a llesiant, felly fe fyddwch chi’n cael eich ymarfer corff dyddiol wrth i chi deithio.

   Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

   Mae help i gynllunio eich taith ar droed neu ar feic ar gael drwy wefan Traveline Cymru. Gallwch chi hefyd lwytho ap Traveline Cymru i lawr yn rhad ac am ddim neu ei ffonio ar rif rhadffôn 0800 464 00 00. Neu, mae Google Maps a Komoot yn cynnig gwasanaethau cynllunio taith am ddim sy’n gweithio gyda theithiau ar droed neu ar feic.

   Mae gwybodaeth ynglŷn â llwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael ar wefan eich Cyngor lleol, ac mae’r manylion ar gael yma.

   I weld os ydych chi'n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ewch i wefan Sustrans.

   Mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu adnodd i’ch helpu i weld beth sy’n cael ei roi ar waith yn eich ardal chi yma

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gyfnod digynsail sydd wedi achosi straen a gorbryder i deithwyr a staff ar draws ein rhwydwaith, rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni leihau’r peryglon ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os ydych chi’n dymuno siarad â rhywun, gallwch chi gysylltu ag un o’r elusennau sydd wedi’u rhestru isod ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim 24/7:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – www.timetochangewales.org.uk/cy/

Mind – www.mind.org.uk

 

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

Rydyn ni’n rhan o gynllun ‘Rheilffyrdd i Loches’ yn cefnogi Cymorth i Fenywod, sy’n cynnig talu costau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhag trais domestig yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Cysylltu â ni

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i ymateb i’r canllawiau newidiol a chael ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus arferol yn ôl cyn gynted â’i bod yn ddiogel gwneud hynny.

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys Bysiau, Rheilffordd a theithio llesol, gallwch chi gysylltu â Traveline Cymru.

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gwasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru, ewch yma.

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru’n fwy cyffredinol, anfonwch e-bost at contact@tfw.wales.