Teithio’n Saffach, Cynlluniwch Ymlaen Llaw A Byddwch Yn  Deithiwr Cyfrifol

Ystyriwch eraill wrth deithio
Gyda chyfyngiadau teithio yn codi ledled y DU, mae mwy ohonom yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
Dysgwch sut rydyn ni wedi bod yn gwneud ein trenau a’n gorsafoedd yn ddiogel i’ch croesawu chi’n ôl.

 

Cyn teithio

 • Cynlluniwch eich taith. Gall rhai o'n gwasanaethau fod yn brysur yn enwedig yn ystod oriau brig, ar benwythnosau a phan fydd y tywydd yn dda. Dewch o hyd i'r trenau sydd â lle arnynt:   www.trc.cymru/gwiriwr-capasiti  
 • Gweithiwch gartref os gallwch chi.
 • Ewch yn ddigyswllt a phrynwch eich tocyn ar ap TfWRail.  Mae gwiriadau tocynnau ar waith.
 • Peidiwch â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl

 

Wrth deithio

 • Gwisgwch orchudd gwyneb  ar ein trenau ac yn adeiladau ein gorsafoedd  oni bai eich bod wedi'ch eithrio 
  Cofiwch bod hyn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru 
 • Ceisiwch gerdded neu feicio ar deithiau byrrach.
 • Cadwch unrhyw ffenestri ar agor i helpu gyda awyru.
 • Byddwch yn barchus - nid yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dderbyniol ar unrhyw ran o'n rhwydwaith.
 • Cadwch eich pellter - mae Coronafeirws yn dal i fod yn ein cymunedau, helpwch ni i barhau i Gadw Cymru yn Ddiogel trwy gadw pellter parchus oddi wrth eraill os yn bosib. 

 

Teithio y tu allan i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer  Lloegr , Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gallwch weld y rheolau diweddaraf ar gyfer teithio tramor i ac o Gymru, yma.

 

Llai o amserlenni bysiau a rheilffyrdd 

Mae gwasanaethau'n rhedeg amserlen lai

Os ydych chi'n teithio ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael mwy o wybodaeth. 

Gallwch wirio eich gweithredwyr lleol yma  

Mae ein gwasanaethau rheilffordd yn rhedeg ar amserlen lai.  Os ydych chi'n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti