Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
  • Peiriant ATM
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Diweddariad cynnydd | Chwefror 2024
  • Roeddem am roi diweddariad i chi ar gynnydd y gwaith Gwella Gorsaf Caer sy’n cael ei gyflawni gan Trafnidiaeth Cymru.

  • Mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda iawn. Cwblhawyd y gwaith uwchraddio ac ymestyn y brif gât.

  • Photographs of Chester station's gateline improvements

  • Mae cam un o'r gwaith adnewyddu toiledau yng Ngorsaf Caer bellach wedi'i gwblhau ac mae'r toiledau ar y prif gyntedd wedi ailagor.

  • Mae ail gam y gwaith hwn bellach ar y gweill a bydd y toiledau ar 7a a 4a ar gau dros dro er mwyn i'r rhain gael eu cwblhau. Cynghorir teithwyr i ddefnyddio'r toiledau sydd newydd eu hadnewyddu ar y prif gyntedd yn ystod y cyfnod hwn.

  • Rydym yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i darfu cyn lleied â phosibl ar ein cwsmeriaid sy'n defnyddio'r orsaf wrth i ni wneud y gwaith gwella sylweddol hwn i gyfleusterau cwsmeriaid yng ngorsaf Caer.

 

Trosolwg

Wedi’u hadeiladu’n wreiddiol fel dwy orsaf yn 1840, cafodd y ddwy eu huno wyth mlynedd yn ddiweddarach i wasanaethu dinas Caer a’r ardaloedd cyfagos. Wedi’i hadeiladu o garreg las gyfoethog ac eiconig Swydd Stafford, a thywodfaen cynnes llwyd Storeton, gyda dyluniad addurnedig yn seiliedig ar bensaernïaeth glasurol Eidalaidd, mae gorsaf Caer wedi’i lleoli wrth ymyl muriau trawiadol y ddinas.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y trawstiau pren enfawr uwchben Platfform 4, fe wnaeth y cerflunydd brenhinol John Thomas gerfio nifer o dylluanod hardd; cawsant eu dylunio’n wreiddiol i atal colomennod rhag nythu ac maen nhw’n nodwedd boblogaidd iawn yn yr orsaf. Mae Brook Street, sy’n boblogaidd gyda siopwyr, ar garreg drws yr orsaf, ac yn union y tu hwnt i hynny, mae canol y ddinas, sydd yng nghwmni'r eglwys gadeiriol ysblennydd.

 

Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Taith rhithiol o orsaf Gaer

Gallwch weld holl deithiau 3D gorsafoedd TrC yma a dysgu sut maen nhw gweithio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caer i ganol dinas Caer?

  • Ar ôl dim ond dau funud o daith gerdded ar hyd City Road, byddwch yn mwynhau popeth sydd gan Gaer i’w gynnig.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Caer?

  • Mae 236 o lefydd parcio ceir, gan gynnwys llefydd parcio Bathodyn Glas, yng Ngorsaf Caer.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Caer?

  • Mae gorsaf Caer wedi darparu ar gyfer beicwyr gyda 76 lle, gan gynnwys lle storio dan do a theledu cylch cyfyng.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Caer?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Peiriant ATM
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a system dolen sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Caerdydd Heol y Frenhines?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti