Submitted by admin on

Find out everything you need to know about Newport railway station. You can also use our handy capacity checker to find out how busy your train is likely to be and plan your journey.

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Gwybodaeth am orsaf drenau Casnewydd

Agorwyd yr orsaf am y tro cyntaf yn 1850, ac yn 1928 cafodd ei hehangu oherwydd bod dwy orsaf gyfagos wedi cau - Mill Street a Dock Street. Heddiw, mae ei phedwar platfform yn ymdopi â bron i dair miliwn o deithwyr bob blwyddyn o bob cwr o Gymru a’r DU.

Yn 2007, dechreuodd ailddatblygiad arall, a gostiodd oddeutu £20 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys pont newydd i gerddwyr, estyniadau platfform a chyfnewidfa bysiau-trenau fodern, sy’n ei gwneud yn hawdd i deithwyr symud o gwmpas. Yn bensaernïol, ysbrydolwyd dyluniad yr orsaf gan gromenni eiconig Prosiect Eden. Mae’r toeau gwydr yn llenwi’r cyntedd â golau, gan greu naws eang a chyfoes.

Tarwch olwg ar ein canllaw er mwyn darganfod yr holl bethau i’w gwneud yng Nghasnewydd. Mae’n ddinas fywiog gyda hanes diddorol a digon o leoedd i siopa neu fwynhau tamaid i’w fwyta.

Mae Casnewydd hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer teithiau trên i gyrchfannau eraill ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Prynwch eich tocynnau Advance ar-lein neu ar yr ap heddiw, heb unrhyw ffioedd archebu.

 

Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Taith rithiol o orsaf Casnewydd

Gallwch weld holl deithiau 3D gorsafoedd TrC yma a dysgu sut maen nhw gweithio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Casnewydd i Faes Awyr Caerdydd?

  • Yn bellter o 20 milltir, Maes Awyr Caerdydd yw’r agosaf at gorsaf drenau Casnewydd, gyda’r daith yn cymryd tua 1 awr, gan newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o 0rsaf Casnewydd i ganol tref Casnewydd?

  • Gan gerdded ar North Street, mae’n cymryd tua deg munud i gyrraedd canol tref Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng ngorsaf Casnewydd?

  • Mae 214 o lefydd parcio, gan gynnwys lle parcio Bathodyn Glas, yng ngorsaf Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Casnewydd?

  • Mae gan orsaf Casnewydd 42 o fannau ar gyfer storio beiciau ac mae’n cynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Casnewydd?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Wi-Fi
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Casnewydd?

 
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti