Submitted by admin on Wed, 22/07/2020 - 10:22

Station message

From 13 November 2022, the car parking provider at this station is changing from NCP to APCOA.  If you use the car park at this station, to find out how this affects you and what action you need to take, please visit www.apcoa.co.uk/tfwr/

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.  Rydym yn gweithio’n galed i leihau faint o destun Saesneg sydd ynddynt.

Gwybodaeth awtomatig gan www.NationalRailEnquiries.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu tref fach Casnewydd, agorwyd yr orsaf am y tro cyntaf yn 1850, ac yn 1928, ehangwyd yr orsaf yn sylweddol oherwydd bod dwy orsaf gyfagos wedi cau - Mill Street a Dock Street. O'r gwaith ehangu hwn, cafwyd 7 platfform, ond gydag ailddatblygiadau dilynol, mae hyn wedi gostwng i 4, sydd heddiw’n gwasanaethu bron i dair miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Yn 2007, dechreuodd ailddatblygiad arall, a gostiodd oddeutu £20 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys pont newydd i gerddwyr, estyniadau platfform a chyfnewidfa bysiau-trenau fodern, sy’n ei gwneud yn hawdd i deithwyr symud o gwmpas. Yn bensaernïol, mae dyluniad yr orsaf wedi’i ysbrydoli gan gromen eiconig yr Eden Project, gyda’r toeau gwydr yn llenwi’r cyntedd gyda golau, ac yn agor yr ardal i fyny, gan greu naws gyfoes eang.

I ddysgu mwy o ffeithiau gwych am Gasnewydd a gweld beth sydd i’w weld yn y dref hyfryd hon, cofiwch daro golwg ar ein canllaw ar bethau i’w gwneud yng Nghasnewydd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Casnewydd i Faes Awyr Caerdydd?

  • Yn bellter o 20 milltir, Maes Awyr Caerdydd yw’r agosaf at Orsaf Casnewydd, gyda’r daith yn cymryd tua 1 awr, gan newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Casnewydd i ganol tref Casnewydd?

  • Gan gerdded ar North Street, mae’n cymryd tua deg munud i gyrraedd canol tref Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng Ngorsaf Casnewydd?

  • Mae 214 o lefydd parcio, gan gynnwys lle parcio Bathodyn Glas, yng Ngorsaf Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Casnewydd?

  • Mae gan Orsaf Casnewydd 42 o fannau ar gyfer storio beiciau ac mae’n cynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Casnewydd?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Wi-Fi
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Henffordd?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti