Submitted by admin on

Neges yr orsaf

The lifts are out of order between Platforms 1 and 4 at Newport South Wales station.

The toilets on platform 2 are out of order at Newport South Wales station.

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Gwybodaeth am orsaf drenau Casnewydd

Agorwyd yr orsaf am y tro cyntaf yn 1850, ac yn 1928 cafodd ei hehangu oherwydd bod dwy orsaf gyfagos wedi cau - Mill Street a Dock Street. Heddiw, mae ei phedwar platfform yn ymdopi â bron i dair miliwn o deithwyr bob blwyddyn o bob cwr o Gymru a’r DU.

Yn 2007, dechreuodd ailddatblygiad arall, a gostiodd oddeutu £20 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys pont newydd i gerddwyr, estyniadau platfform a chyfnewidfa bysiau-trenau fodern, sy’n ei gwneud yn hawdd i deithwyr symud o gwmpas. Yn bensaernïol, ysbrydolwyd dyluniad yr orsaf gan gromenni eiconig Prosiect Eden. Mae’r toeau gwydr yn llenwi’r cyntedd â golau, gan greu naws eang a chyfoes.

Tarwch olwg ar ein canllaw er mwyn darganfod yr holl bethau i’w gwneud yng Nghasnewydd. Mae’n ddinas fywiog gyda hanes diddorol a digon o leoedd i siopa neu fwynhau tamaid i’w fwyta.

Mae Casnewydd hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer teithiau trên i gyrchfannau eraill ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Prynwch eich tocynnau Advance ar-lein neu ar yr ap heddiw, heb unrhyw ffioedd archebu.

 

Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Taith rithiol o orsaf Casnewydd

Gallwch weld holl deithiau 3D gorsafoedd TrC yma a dysgu sut maen nhw gweithio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Casnewydd i Faes Awyr Caerdydd?

  • Yn bellter o 20 milltir, Maes Awyr Caerdydd yw’r agosaf at gorsaf drenau Casnewydd, gyda’r daith yn cymryd tua 1 awr, gan newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o 0rsaf Casnewydd i ganol tref Casnewydd?

  • Gan gerdded ar North Street, mae’n cymryd tua deg munud i gyrraedd canol tref Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng ngorsaf Casnewydd?

  • Mae 214 o lefydd parcio, gan gynnwys lle parcio Bathodyn Glas, yng ngorsaf Casnewydd.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Casnewydd?

  • Mae gan orsaf Casnewydd 42 o fannau ar gyfer storio beiciau ac mae’n cynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Casnewydd?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Wi-Fi
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Casnewydd?

 
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti