Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gan y Barri dair gorsaf sy’n ei gwasanaethu – yr orsaf yma, Dociau’r Barri a Thregatwg, yn ogystal â Gorsaf gyfagos Ynys y Barri. Cafodd yr orsaf yma ei hagor ym mis Chwefror 1889 ar gyfer trenau a oedd yn cludo glo i’r dociau yn y Barri, a oedd, yn ei dro, yn hanfodol i economi’r ardal. Yn 2014, gweithredwyd cynllun adfywio gwerth £200m ar yr orsaf, gyda'r nod o wella teithiau trenau yn y brifddinas ac o'i chwmpas. Arweiniodd hyn at drydydd platfform ychwanegol a gwell signalau.

Mae gan dref y Barri nifer o ardaloedd manwerthu, sydd, ochr yn ochr â Glannau’r Barri, ardal gosmopolitan ac wedi’i boneddigeiddio, yn ei gwneud yn lle poblogaidd ar gyfer siopa, diwylliant a bywyd nos. Darllenwch ein canllaw ar y pethau gorau i’w gwneud yn Ynys y Barri a’r Barri.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf y Barri i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tua hanner awr i deithio ar drên o Orsaf Barri i Faes Awyr Caerdydd.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf y Barri i ganol tref y Barri?

  • Gan gerdded ar Broad Street, mae’n cymryd tua phum munud i fynd o Orsaf y Barri i ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf y Barri?

  • Mae gan Orsaf y Barri 110 o lefydd parcio, gan gynnwys llefydd Bathodyn Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf y Barri?

  • Mae lle i storio 10 beic yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf y Barri?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf 
  • Ffonau arian parod a chardiau 
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau mewn rhan o’r orsaf, ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf y Barri?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti