O drefi canoloesol hardd, gyda strydoedd cul, coblog a muriau dinasoedd hynafol, i gyrchfannau glan môr hynod sy’n edrych dros draethlinau ysgubol, i ddinasoedd prysur, cosmopolitan - mae rhywbeth at ddant pob cwpl wrth ddewis gwyliau yn y DU. P'un a ydych ar ôl gwyliau penwythnos, gwyliau hirach, neu hyd yn oed daith deithiol yn ymweld â sawl cyrchfan, fe welwch yr arhosiad delfrydol.

Felly, ymlaciwch gyda phaned a dewiswch yr egwyl perffaith i chi a'ch partner.

Couple Sightseeing

 

1. Caerdydd

Yn ddinas hawdd ei chyrraedd ar daith hamddenol ar y trên, rydym yn falch iawn o Gaerdydd fel ein prifddinas.

Wedi’i datgan yn brifddinas Cymru ers 1955, mae gan y ddinas fawreddog, gosmopolitaidd hon lawer o glod i’w henw. Mae’r rhain yn cynnwys cyrraedd rownd derfynol Prifddinas Diwylliant Ewrop, gan wneud cyrchfannau Visit Britain yn y 10 uchaf yn y DU, dod yn y 13 o leoedd gorau byd-eang i ymweld â nhw yn ôl barnu gan dywyswyr teithio’r Unol Daleithiau Frommers and Guardian, 8fed hoff ddinas y DU.

Fel llawer o ddinasoedd Cymru, mae gan Gaerdydd hanes sy'n ymestyn yn ôl trwy amser, ac mae hyn yn amlwg o gwmpas pob cornel. Heb os, Castell Caerdydd yw un o’r mannau mwyaf rhamantus yn y ddinas. Wedi’u hamgylchynu gan erddi wedi’u tirlunio godidog, mae’r tyredau stori dylwyth teg yn rhoi cliwiau i’r hud sy’n byw y tu mewn i’r castell trawiadol hwn.

Wedi'i haddurno'n gyfoethog â moethusrwydd moethus, mae gan bob ystafell ei thema ei hun. Mae aur haenog, murluniau lliwgar, marmor caboledig a cherfiadau cywrain o amgylch pob cornel, mae hyd yn oed y tiroedd yn ail-greu naws gerddi gwyrddlas, gwyrddlas Môr y Canoldir.

Dywedwyd mai gweledigaeth John, Trydydd Ardalydd Bute, oedd y dyn cyfoethocaf yn y byd ar un adeg, a dechreuodd y pensaer poblogaidd ond unigryw, William Burges, ym 1866 i drawsnewid y Castell 2000 oed.

Yn cynnig y rhamant eithaf, mae'r Castell yn lleoliad priodas trwyddedig ac yn cynnal cyngherddau a digwyddiadau eraill yn rheolaidd. Os ydych chi’n cynllunio gwyliau byr yng Nghaerdydd, dyma un lle ddylai fod ar eich teithlen.

Os ydych chi’n chwilio am brofiad hynod o ddarbodus, ewch draw i’r Sba moethus yn Nhyddewi. Wedi’i lleoli yn Havannah Street, Bae Caerdydd, mae’r sba yn lle perffaith i ymlacio a chael eich maldodi i gyplau ac unigolion fel ei gilydd. Mwynhewch y coridor dŵr unigryw, gyda’i ffynhonnau elyrch hyfryd o gain, tylino aromatherapi a gwelyau dŵr cynnes sy’n byrlymu, neu beth am archebu lle yn y gwesty moethus ar y safle?

Tra yn ardal Bae Caerdydd, cymerwch amser i archwilio. Gyda chaffis glan y dŵr i wylio’r byd yn mynd heibio, atyniadau diwylliannol gan gynnwys Canolfan y Mileniwm sy’n drawiadol yn bensaernïol a’r Mermaid Quay cosmopolitan gyda’i siopau bwtîc, mae’r ardal wedi’i hadfywio’n hyfryd gan ddod â naws fywiog i lan y dŵr. Gellir treulio oriau lawer yma, yn mwynhau’r bwrlwm bohemaidd, ac yn profi ochr greadigol Caerdydd.

Cardiff

 

2. Portmeirion

Cafodd y campwaith hwn o Ogledd Cymru ei ddylunio a’i adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis yn y 1900au, a diolch i’w bensaernïaeth unigryw, mae wedi ymddangos mewn llawer o raglenni teledu, gan gynnwys fel ‘the Village’ yn y gyfres gwlt 60au The Prisoner. Mae llawer o enwogion wedi ymweld hefyd - y Beatles, Noël Coward, Ingrid Bergman, ac yn fwy diweddar Jools Holland, i enwi ond ychydig.

Yn seiliedig ar bentref pysgota dienw ar y Riviera Eidalaidd, mae Portmeirion yn aml yn cael ei ddisgrifio fel un hardd rhamantus gydag awyrgylch hyfryd Môr y Canoldir. Mae gwrychoedd tocwaith, ffynhonnau a nodweddion dŵr, a waliau wedi'u golchi â phasteli ar hyd y llwybrau pavier gyda'r llonyddwch heddychlon yn parhau ledled y pentref.

Mae gwestai bwtîc bach yn frith o amgylch piazzas y pentref, mae bwytai anymwthiol yn gweini danteithion blasus, ac mae hyd yn oed sbaon moethus yn bodoli i ddarparu ar gyfer pob mympwy. Felly, am brofiad bythgofiadwy, archebwch egwyl ym Mhortmeirion.

 

3. Llundain

Am seibiant byr, mae gan Lundain lawer i'w gynnig i gyplau. O reidiau cychod machlud i lawr y Tafwys i berfformiad yn y Tŷ Opera Brenhinol, ni fydd yn rhaid i chi ymdrechu'n rhy galed i ddod o hyd i'r syniad perffaith.

Ar gyfer cyplau sy'n chwilio am brofiad unigryw, archebwch fwrdd ym mwyty Dans le Noir. Gyda changhennau ym Mharis, Marrakech a Madrid, mae bwyta yn y traw du yn caniatáu i'r golwg gymryd sedd gefn, tra bod synhwyrau eraill yn dwysáu. Gan archwilio'r rhyddid rhag rhagdybiaethau gweledol, mae bwyd yn sydyn yn newydd a chyffrous, tra bod cyfathrebu'n dwysáu, gan ddod yn ddilys ac yn ddigymell.

Mae Gerddi Kew, ar y llaw arall, yn wledd i'r llygaid. Gyda choetiroedd naturiol, yr arboretum gogoneddus, a dros 50,000 o blanhigion byw, rhai i’w cael yng nghasgliadau Kew yn unig, mae’n hawdd treulio sawl diwrnod ar goll yn llonyddwch y gerddi.

Gellir dadlau ei fod yn fagl i dwristiaid, ac mae'r London Eye yn dal i fod yn atyniad gwych. Yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros y ddinas. Fe’i gelwir hefyd yn Olwyn y Mileniwm, sef olwyn fawr cantilifrog talaf Ewrop ac mae dros 3 miliwn o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Wedi'i gynllunio i roi golygfa 360 °, gall pob un o'r 32 capsiwlau ddal hyd at 25 o deithwyr, mae yna gyfleoedd i wneud yr atyniad hwn hyd yn oed yn fwy arbennig. Gall cyplau sy'n dymuno mwynhau profiad bwyta rhamantus uwchben toeau'r ddinas archebu capsiwlau yn breifat, ynghyd â photel o fyrlymus.

 

4. Caergrawnt

Ar lan afon hardd Cam, mae gwreiddiau dinas Caergrawnt yn yr Oes Efydd, gyda'r brifysgol wedi'i sefydlu yn y 1200au cynnar. Felly nid yw’n syndod bod Caergrawnt yn un o’r cyrchfannau gorau yn y DU ar gyfer gwyliau dinas.

Yn uchel ar y rhestr i lawer o barau mae cymryd punt allan ar yr afon. P'un a ydych chi'n dewis ei wneud eich hun neu logi gyrrwr, does dim byd mwy ymlaciol nag arnofio'n hamddenol i lawr yr Afon Cam, cael eich brwsio gan yr helyg wylofain wrth i chi fynd heibio, a gwylio elyrch gosgeiddig yn llithro ar ei hyd. Mae pytiau, cwch bas â gwaelod gwastad, yn aml yn ddigon mawr i fwynhau picnic tra byddwch ar y dŵr, neu o leiaf popiwch botel o siampars.

Gyda diwylliant o gwmpas pob cornel a hanes o dan bob carreg, mae Caergrawnt yn cynnig rhywbeth at ddant pob chwaeth. O orielau ac amgueddfeydd i berfformiadau cyfoes a phrofiadau bwyta blasus, mae'n rhaid ymweld â'r ddinas hon.

 

5. Rhydychen

Wedi'i sefydlu yn y 12fed ganrif, mae Rhydychen, fel Caergrawnt, wedi tyfu i fyny o amgylch ei phrifysgol fyd-enwog. Yn gyfoeth o hanes, mae dinas y meindyrau breuddwydiol, fel y’i gelwir, yn cynnig digon i’w brofi ar wyliau penwythnos.

Os mai diwylliant yw eich peth chi, ewch i Lyfrgell Bodley - un o lyfrgelloedd hynaf Ewrop. Wrth grwydro o gwmpas yr adeilad syfrdanol hwn, mae'r saith canrif y mae'r adeilad wedi sefyll drosto, yn rhoi benthyg amser i'r coridorau a'r nenfydau trawstiau. O dan y tyrau, mae'r llawysgrifau prin a gwerthfawr yn aros ar y tymheredd gorau posibl i gadw eu dail gwerthfawr. Yn berffaith ar gyfer ymweliad prynhawn, mae Llyfrgell Bodley yn lle i fynd ar goll ynddo.

Mae lonydd cul troellog Rhydychen yn cuddio pob math o berlau, ac un lle o'r fath yw The Turf Tavern. Yn boblogaidd gyda'r enwogion a'r bobl leol fel ei gilydd, gan gynnwys cast Harry Potter, Stephen Hawking, CS Lewis a'r Arolygydd Morse o'r teledu, mae wedi eistedd yn yr un lle ers 1381.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Judy Martin (@judy.martin46)

 

6. Llandudno

Mae Llandudno, sy’n cael ei hadnabod fel ‘Brenhines Dyfroedd Cymru’, wedi’i lleoli ar arfordir hardd gogledd Cymru, a gyda’i phromenâd ysgubol yn arwain yn syth at y tywod meddal glân, mae’r gyrchfan hon yn berffaith ar gyfer cyplau sydd eisiau dianc o’r prysurdeb.

Ar y darn dwy filltir hwn mae pentir y Gogarth i'r gorllewin, y Great Orme ac i'r dwyrain, Little Orme. Mae geifr Kashmiri yn byw yn y cyntaf - y pâr gwreiddiol yn anrheg i'r dref, ac mae eu cotiau gwyn pur yn disgleirio wrth iddynt ddringo'r clogwyni calchfaen serth yn gyffyrddus. Gan godi bron i 210 metr, daw'r enw o'r Hen Norwyeg am lyngyr y môr. 

Mae’r orsaf drenau ar safle yng nghanol y dref, sy’n golygu bod Llandudno yn gyrchfan ddelfrydol i ymweld â hi ar y trên.

Llandudno

 

7. Lerpwl

Maen nhw'n dweud na fyddwch chi byth yn diflasu yn Lerpwl, a gyda chymaint o bethau i'w gwneud a'u gweld, maen nhw'n llygad eu lle.

Ar ochr ddwyreiniol Aber Merswy, ac sydd bellach yn enwog am ei diwylliant, ei cherddoriaeth a'i phobl leol gyfeillgar, chwaraeodd Lerpwl ran bwysig mewn diwydiant ar un adeg, gan gynnwys trafnidiaeth a gweithgynhyrchu. Mae yna nifer o lefydd i aros, o chintzy i boutiques sba moethus, a bydd llawer, am dâl bychan, yn gwneud picnic i chi ei fwynhau, a thraeth Formby yw'r lle delfrydol i anelu ato. Gyda thywod ysgubol, gyda thwyni uchel, amddiffynnol a thu ôl i'r coetiroedd pinwydd persawrus hyn, mae'r traeth dan warchodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Os oes angen rhywbeth ychydig yn fwy egsotig arnoch chi, rhowch gynnig ar y Revolucion de Cuba. Gan ddod â nosweithiau Havannah poeth, Tequila, a thapas i Ddoc Albert yn Lerpwl, gadewch i’r naws Lladin eich cyffroi a’ch cynhyrfu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @robinjmac65

 

8. Abertawe

Yn ne Cymru mae tref Abertawe.

Yn gyrchfan boblogaidd i gyplau sy’n chwilio am le tawel ar yr arfordir, ochr yn ochr â nifer o atyniadau yn y ddinas, mae hafanau natur syfrdanol Penrhyn Gŵyr a’r Mwmbwls ar garreg ei drws.

Mae bioamrywiaeth gyfoethog ac amrywiol Gŵyr yn cynnig cipolwg prin ar gynefin arfordirol digyffwrdd a hwn oedd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU. Ystyrir yn eang y mwyaf poblogaidd, Which? pleidleisiodd darllenwyr mai dyma eu hoff AHNE yn 2020. Roedd clogwyni calchfaen dramatig, rhosydd gwyllt, a thraethau tywodlyd euraidd yn denu ymwelwyr yma flwyddyn ar ôl blwyddyn, a gyda phalod, morloi, bwncathod a’r brain coesgoch prin ond gwerthfawr, mae’n freuddwyd i’r sawl sy’n caru natur.

I gefnogwyr bywyd o dan gynfas, mae gwersylla ar y Penrhyn yn brofiad gwych, ond i'r rhai sy'n ceisio ychydig mwy o gysur, mae yna gyfoeth o fythynnod clyd a gwestai bach cyfeillgar i'w harchebu.

 

9. Caerfaddon

Wedi'i henwi ar ôl y baddonau a adeiladwyd gan y Rhufeiniaid, mae gan ddinas Caerfaddon yn sir hardd Gwlad yr Haf ddigonedd i'w gynnig fel cyrchfan wyliau. Er na allwch suddo i’r Baddonau Rhufeinig gwreiddiol, mae ymweliad â’r adeiladau hynafol yn fan cychwyn gwych. Mae'r daith drochi a'r adluniadau CGI yn eich galluogi i fwynhau bywyd Rhufeinig ar ei fwyaf decadent. Ond os mai dim ond yn codi eich chwant am fwy y mae hyn, ewch i Spa Bath Thermae sy'n dod â'r profiad sba poeth i'r 21ain ganrif. Wedi'i leoli yn, yn ddigon priodol, Hot Bath Street, mae'r wefan hon yn gwbl ymroddedig i ymlacio, cysur a moethusrwydd llwyr. Mae hyd yn oed yn cynnwys encil syfrdanol ar y to, gyda golygfeydd panoramig dros y ddinas.

Cerddwch ar hyd cilgantau lliw aur godidog Caerfaddon, a chewch eich cludo yn ôl i Regency England gan Jane Austen. Bu’n byw ac yn ysgrifennu ei nofelau o’i chartref yng Nghaerfaddon yn y 1800au cynnar, ac mae Canolfan Jane Austen yn berffaith ar gyfer dilynwyr Mr Darcy (a phwy sydd ddim). Y bensaernïaeth syfrdanol a ymddangosodd yn llawer o’i llyfrau yw’r rheswm bod gan Gaerfaddon yr anrhydedd unigryw o fod yr unig ddinas yn y DU sydd wedi’i dynodi’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Visit Bath (@visitbath)

 

10. Caerefrog

Gorwedd dinas gadeiriol gaerog Efrog yng ngogledd-ddwyrain Lloegr , ar lan yr afonydd Ouse a Foss . Mae anheddiad ers y cyfnod Rhufeinig, Efrog, sy'n cael ei adnabod yn yr Hen Norseg fel Jórvík, yn dathlu ei threftadaeth gyfoethog, amrywiol o amgylch pob cornel ac mae ymweliad â Chanolfan Llychlynwyr Jorvik yn ddechrau da i'ch antur. I gefnogwyr Game of Thrones HBO, byddwch chi'n teimlo'n gartrefol iawn ymhlith golygfeydd a synau bywyd yng ngwlad Jon Snow.

I'r rhai mwy confensiynol rhamantus, mae mynd am dro ar hyd glan yr afon ar fachlud haul yn ddiwedd perffaith i'r diwrnod. Gyda llwybrau hygyrch ar hyd dwy ochr yr Ouse, mae yna nifer o fwytai bach, siopau coffi a bariau hen ffasiwn i'w mwynhau, neu bacio picnic ac ymlacio gyda Pimms adfywiol ar noson braf o haf.

York