Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi. Rydyn ni wedi bod yn gwneud yn siŵr bod ein trenau a’n gorsafoedd yn barod ichi pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd. Gyda rhagor o fesurau hylendid, cadw pellter cymdeithasol a diogelwch ar waith, rydyn ni wedi cael achrediad barod i fynd ac mae ein cyd-weithwyr yn edrych ymlaen at eich croesawu’n ôl.

Barod amdani logo

 

Yn yr orsaf

Mae’n bosib y bydd y gorsafoedd wedi newid rhywfaint ers y tro diwethaf ichi fod ynddynt. I gyd-fynd â mesurau diogelwch Covid-19, rydyn ni wedi addasu ein ffyrdd o weithio i’ch helpu chi deithio’n saffach.

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn ein holl orsafoedd ac, ar ein trenau, rydyn ni’n gofyn i’r holl deithwyr cadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd ac i ddilyn ein canllawiau wrth deithio.

Mewn gorsafoedd:

 • Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb* bob amser, a’i wisgo cyn teithio
 • Rydyn ni wedi cynyddu’r mesurau glanhau, gan gyflogi rhagor o lanhawyr i lanhau ein gorsafoedd yn amlach, gan ganolbwyntio ar fannau cyffwrdd fel canllawiau a botymau.
 • Rydyn ni wedi cyflwyno mannau diheintio dwylo i roi mwy o gyfle ichi olchi eich dwylo cyn ac ar ôl eich taith ar y trên
 • Rydyn ni wedi gosod bariau rhwng peiriannau gwerthu tocynnau, swyddfeydd tocynnau ac o flaen mannau prynu tocynnau symudol i helpu i gadw pellter diogel rhyngoch chi a phobl eraill wrth brynu tocyn
 • Rydyn ni wedi cyflwyno systemau unffordd i gynnal un llif traffig drwy orsafoedd
 • Ar gyfer teithio digyswllt, rydyn ni’n argymell eich bod yn prynu eich tocyn cyn eich taith. Gallwch chi brynu tocynnau ar-lein neu ar ein ap

*Oni bai eich bod wedi’ch eithrio

 

Ar y trên

Efallai ei bod hi’n beth amser ers ichi deithio ar un o’n trenau. Yn debyg i’n gorsafoedd, rydyn ni wedi cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol ar y trên i’ch helpu chi i deithio’n saffach.

Ar ein trenau:

 • Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb* bob amser
 • Rydyn ni wedi cyflogi mwy o lanhawyr i lanhau ein trenau’n amlach, gan ganolbwyntio ar y pethau rydyn ni’n eu cyffwrdd amlaf fel canllawiau, byrddau a botymau
 • Mae toiledau hygyrch ar gael ar ein holl wasanaethau, ond nid ym mhob cerbyd. Edrychwch ar yr arwyddion ar ddrysau mynediad neu ofyn i staff y rheilffordd er mwyn defnyddio’r rhan iawn o’r trên ar gyfer eich anghenion chi
 • Rydyn ni wedi cyflwyno ein Gwiriwr Capasiti sy’n dangos y trenau lle mae digon o seddi ar gael arnynt fel arfer, er mwyn ichi allu dewis amser sy’n addas i chi
 • Helpwch ni i gadw’r ffenestri ar agor ar drenau, os ydyn nhw’n gallu agor. Mae gan drenau heb ffenestri y gellir eu hagor unedau awyru.

*Oni bai eich bod wedi’ch eithrio

Gwyliwch y fideo isod i weld pa fesurau diogelwch rydyn ni wedi’u cyflwyno ar drenau.

Class 170

Gallwch chi hefyd weld fideo o un o’n trenau Class 158 yma

Gofynnwn i bob cwsmer ddilyn ein canllawiau cadw pellter cymdeithasol wrth deithio ac i fod yn ystyriol o’n staff bob amser.