Teithio hanfodol

Teithio’n Saffach

Diogelu Cymru 

Y canllawiau presennol gan Lywodraeth Cymru yw aros gartref a gadael cartref dim ond os yw eich taith yn hanfodol

Dim ond at ddibenion cyfyngedig y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sy'n cynnwys:

• mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref.

• mynd i'r ysgol, y coleg neu ar gyfer addysg 

• ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol 

• darparu gofal hanfodol

• dianc rhag risg o salwch neu anaf, megis i ddioddefwyr neu bobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Peidiwch â gadael cartref a theithio o gwbl os oes gennych unrhyw symptomau Coronafeirws.  

Gallwch wirio canllawiau Llywodraeth Cymru yma

Meddyliwch yn ofalus am: 

• y teithiau a wnewch 

• y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw

• teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau coronafeirws yn uchel 

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o hyd ar gyfer teithiau hanfodol, helpwch ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach

 

Amserlen lai

O ddydd Llun 25 Ionawr 2021, bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn rhedeg ar amserlen lai i helpu i gadw gweithwyr allweddol, staff a'r rhai sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl. 

Mae gwasanaethau bysiau eisoes yn rhedeg amserlen lai. 

Cynlluniwch ymlaen llaw a gwiriwch cyn i chi deithio. 

Os ydych yn teithio ar y trên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Os ydych yn teithio ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch ddod o hyd i restr o'r gweithredwyr lleol yma.

 

Teithio’n Saffach

 

 

Arhoswch gartref oni bai fod teithio'n hanfodol a pheidiwch â defnyddio cludiant cyhoeddus os nad ydych yn teimlo'n dda, waeth pa mor ysgafn yw'ch symptomau

 

Dylech osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio ac osgoi cyffwrdd ag arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb a bwyta tra byddwch yn teithio lle bynnag y bo'n bosibl

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

 

Teithio i wledydd eraill y DU

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni chaniateir teithio y tu allan i'r DU at ddibenion hamdden. Rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Y cyngor diweddaraf ar deithio dramor

Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor. I weld pa reolau sy’n berthnasol o ran eithriadau ac ynysu, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch daro golwg ar gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar GOV.UK) cyn teithio

Os oes angen i chi deithio a bod gennych chi esgus rhesymol, gallwch chi ddefnyddio map IATA i gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau teithio yn eich cyrchfan.  Mae’r map wedi’i ddarparu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.
 

Gorchuddion wyneb

Gallai gorchudd wyneb helpu i reoli’r feirws mewn rhai amgylchiadau penodol, ond mae dal angen i chi gadw pellter corfforol neu olchi eich dwylo’n rheolaidd.   

Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

 • mynd i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i orsaf
 • mynd ar blatfform
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar y bws neu’r trên

Does dim angen i blant o dan 11 oed, pobl anabl na phobl sy’n cael anawsterau anadlu wisgo gorchudd wyneb. 

Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma.  Mae rhagor o wybodaeth am ein nodyn eithrio personol ar gael yma.

Plant ar drafnidiaeth gyhoeddus  

Caiff plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond ystyriwch a fydden nhw’n gallu cerdded neu feicio, neu a ddylen nhw fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol.

Cysylltwch â’ch ysgol neu eich cyngor lleol i gael gwybod a yw cludiant i'r ysgol ar gael.

Dylech osgoi dod â phramiau a beiciau a sgwteri plant ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae angen i blant gadw pellter ffisegol ac mae’n bwysig eu bod yn: 

 • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw lle bynnag bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 

•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
•    golchi eu dwylo’n drwyadl neu’n defnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio  

Os ydych chi’n oedolyn neu’n ofalwr sy’n gyfrifol am blentyn/plant, ceisiwch wneud yn siŵr eu bod yn cadw pellter ffisegol. Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

Fy Ngherdyn Teithio 

Mae modd defnyddio Fy Ngherdyn Teithio ar fysiau o hyd. Byddwch yn deithwyr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw, gwisgwch orchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach.

Mae rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ar gael yma.

Cardiau Teithio Rhatach 

Mae modd defnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar fysiau o hyd. Byddwch yn deithwyr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw, gwisgwch orchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma

Y diweddaraf am deithiau

Bws

I gael cyngor ac arweiniad neu ddiweddariadau teithio: 

Gwnewch eich gwaith cartref Diweddariad Traveline Cymru ar y Coronafeirws cyn teithio rhag ofn bod unrhyw newidiadau munud olaf i wasanaethau. 

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru. 

Trenau

Am gyngor a chanllawiau:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • Llwythwch ein ap i lawr am ddim
 • Ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.

Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws.

Cerdded a beicio 

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.

I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel NextBike yng Nghaerdydd yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.

Cludiant cymunedol 

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA): 

Dolenni defnyddiol

 • Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên
 • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

Rydyn ni yma i helpu os oes angen help arnoch chi i deithio

Os oes angen cymorth arnoch chi ar gyfer eich taith, bydd staff yn parhau i’ch helpu chi gyrraedd adref yn saff lle bynnag bo hynny’n bosibl.  Ffoniwch ni cyn teithio oherwydd bydd hyn yn ein helpu ni i gynllunio a sicrhau nad ydych chi’n aros amdanom ni:

 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio ar fws. 

Er y gallai effaith y coronafeirws ar lefelau staff gyfyngu ar ein gallu ni i ddarparu gwasanaeth llawn, rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i’ch helpu 
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach