Teithio hanfodol

Teithio’n Saffach

Diogelu Cymru 

Cadwch yn ddiogel, gwnewch eich gwaith cartref a byddwch yn deithiwr cyfrifol.

Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

Pan fyddwch yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

 • gwisgwch eich gorchudd wyneb bob amser
 • cadwch eich pellter
 • dangoswch barch at y teithwyr eraill ac at ein staff
 • golchwch a diheintio eich dwylo’n rheolaidd.

Helpwch ni i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein Canllawiau Teithio’n Saffach.

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma 

 

Teithio i wledydd eraill y DU

O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU neu'r Ardal Deithio Gyffredin ehangach (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Ar 12 Ebrill 2021, cododd Llywodraeth y DU y cyfyngiadau teithio hanfodol yn Lloegr hefyd, gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Lloegr a gweddill y DU a gweddil yr Ardal Deithio Gyffredin ehangach.

Fodd bynnag, bydd angen i chi wirio'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr ardal yr ydych yn teithio oddi wrthi neu iddi gan fod cyfyngiadau teithio ar waith mewn rhai gwledydd yn yr Ardal Deithio Gyffredin. Gall hyn eich atal rhag teithio oni bai bod gennych esgus rhesymol, er enghraifft, teithio i'r gwaith neu i gael addysg.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio’n ddiangen i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau uwch o’r coronafeirws er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws.

 

Llai o wasanaethau bysiau a threnau  

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio.  

Bydd llai o wasanaethau trên yn rhedeg er mwyn helpu i gadw’r staff a’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.  

Os ydych chi’n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti.  

Mae llai o wasanaethau bws eisoes yn rhedeg.  

Os ydych chi’n teithio ar fws, ewch i wefan eich gweithredwr bws lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae rhestr o weithredwyr lleol ar gael yma

 

Teithio’n Saffach

 

 

Cadw’n saff – byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen i chi deithio, a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl

 

Dylech osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio ac osgoi cyffwrdd ag arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb a bwyta tra byddwch yn teithio lle bynnag y bo'n bosibl

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

 

Teithio i wledydd eraill y DU

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni chaniateir teithio y tu allan i'r DU at ddibenion hamdden. Rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Y cyngor diweddaraf ar deithio dramor

Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor. I weld pa reolau sy’n berthnasol o ran eithriadau ac ynysu, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch daro golwg ar gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar GOV.UK) cyn teithio

Os oes angen i chi deithio a bod gennych chi esgus rhesymol, gallwch chi ddefnyddio map IATA i gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau teithio yn eich cyrchfan.  Mae’r map wedi’i ddarparu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.
 

Gorchuddion wyneb

Gallai gorchudd wyneb helpu i reoli’r feirws mewn rhai amgylchiadau penodol, ond mae dal angen i chi gadw pellter corfforol neu olchi eich dwylo’n rheolaidd.   

Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

 • mynd i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i orsaf
 • mynd ar blatfform
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar y bws neu’r trên

Does dim angen i blant o dan 11 oed, pobl anabl na phobl sy’n cael anawsterau anadlu wisgo gorchudd wyneb. 

Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma. Mae rhagor o wybodaeth am ein nodyn eithrio personol ar gael yma.

Plant ar drafnidiaeth gyhoeddus  

Caiff plant deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond ystyriwch a fydden nhw’n gallu cerdded neu feicio, neu a ddylen nhw fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol.

Cysylltwch â’ch ysgol neu eich cyngor lleol i gael gwybod a yw cludiant i'r ysgol ar gael.

Dylech osgoi dod â phramiau a beiciau a sgwteri plant ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae angen i blant gadw pellter ffisegol ac mae’n bwysig eu bod yn: 

 • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw lle bynnag bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
 • golchi eu dwylo’n drwyadl neu’n defnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio  

Os ydych chi’n oedolyn neu’n ofalwr sy’n gyfrifol am blentyn/plant, ceisiwch wneud yn siŵr eu bod yn cadw pellter ffisegol. Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

Fy Ngherdyn Teithio 

Mae modd defnyddio Fy Ngherdyn Teithio ar fysiau o hyd. Byddwch yn deithwyr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw, gwisgwch orchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach.

Mae rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ar gael yma.

Cardiau Teithio Rhatach 

Mae modd defnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar fysiau o hyd. Byddwch yn deithwyr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw, gwisgwch orchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma

Y diweddaraf am deithiau

Bws

I gael cyngor ac arweiniad neu ddiweddariadau teithio: 

Gwnewch eich gwaith cartref Diweddariad Traveline Cymru ar y Coronafeirws cyn teithio rhag ofn bod unrhyw newidiadau munud olaf i wasanaethau. 

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru.

Trenau

Am gyngor a chanllawiau:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • Llwythwch ein ap i lawr am ddim
 • Ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.

Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws.

Cerdded a beicio 

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.

I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel NextBike yng Nghaerdydd yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.

Cludiant cymunedol 

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA): 

Dolenni defnyddiol

 • Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.
 • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

Rydyn ni yma i helpu os oes angen help arnoch chi i deithio

Os oes angen cymorth arnoch chi ar gyfer eich taith, bydd staff yn parhau i’ch helpu chi gyrraedd adref yn saff lle bynnag bo hynny’n bosibl.  Ffoniwch ni cyn teithio oherwydd bydd hyn yn ein helpu ni i gynllunio a sicrhau nad ydych chi’n aros amdanom ni:

 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio ar fws. 

Er y gallai effaith y coronafeirws ar lefelau staff gyfyngu ar ein gallu ni i ddarparu gwasanaeth llawn, rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i’ch helpu. 
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach