Teithio hanfodol

Teithio’n Saffach

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru

Diogelu Cymru – gwisgwch gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

 

Mae coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni i gyd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni'n gweithio'n galed er mwyn i chi allu teithio mor ddiogel â phosib. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bawb feddwl yn ofalus am wneud teithiau a theithio dim ond pan fydd angen i chi wneud hynny. Gweithio gartref os gallwch.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau oni bai eich bod wedi'ch eithrio, i helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff.  Amddiffyn eich hun ac eraill.

Cyfyngiadau cloi lleol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau coronafeirws newydd ar draws yr ardaloedd canlynol i helpu i Gadw Cymru'n Ddiogel ac atal coronafeirws rhag lledaenu:

 • Abertawe 
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd 
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Flint
 • Llanelli
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Tor-faen
 • Wrecsam

 

Gallwch weld canllawiau cloi lleol Llywodraeth Cymru yma.

 

Teithio’n Saffach


Cadw’n saff – byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a pheidiwch â theithio os ydych yn teimlo'n sâl

 


Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb a cheisiwch osgoi bwyta.

 


Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio, cadwch eich pellter wrth bobl eraill, golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb.

 


Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 


Parchwch ein staff a theithwyr eraill tra'ch bod chi'n teithio

 


 

Ein haddewid i chi 

Rydyn ni’n addo:

 • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch lles chi yn ein holl benderfyniadau

 •  rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir yng nghyswllt eich lles

 • cadw ein gwasanaethau’n lân a gwneud gwaith glanhau ychwanegol

 • annog cadw pellter cymdeithasol i'r graddau mwyaf posibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd

 • rhoi cymorth ychwanegol i’n tîm er mwyn eu diogelu nhw tra maen nhw’n eich helpu chi

Teithio’n cyfrifol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd hyn a helpu ni i'ch helpu drwy ddilyn ein cyngor syml ar deithio'n Saffach.
 
Gallwch ddysgu mwy am Deithio'n Saffach yn ogystal â'n haddewid i chi yma.

 

Angen teithio? 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal llai o wasanaethau a llai o gapasiti o ganlyniad i ymbellhau corfforol. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bawb feddwl yn ofalus am wneud teithiau a theithio dim ond pan fydd angen i chi wneud hynny. Gweithio gartref os gallwch.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych yn teithio ar drên:

 • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio 
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith o flaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • cadw eich pellter lle bo modd
 • defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Gweithio gartref os gallwch

Gwirydd capasiti

Os oes angen i chi deithio ar ein trenau, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Gorchuddion wyneb

Gwisgwch gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal y coronaidd rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill. Amddiffyn eich hun ac eraill.

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru wedi orfodi gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  

Gallai gorchuddion wyneb helpu i roi rhywfaint o reolaeth dros y feirws mewn amgylchiadau penodol, ond nid ydynt yn cymryd lle'r angen i ymbellhau'n gorfforol na golchi'ch dwylo'n rheolaidd.

Mae dal angen i chi aros cadwch eich pellter ar wahân i eraill lle bynnag y bo'n bosibl, osgoi cyswllt corfforol, ceisio wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl eraill a chadw'r amser rydych chi'n ei dreulio o cadwch eich pellter i bobl eraill mor fyr â phosibl.  

Golchi eich dwylo, osgoi cyffwrdd eich wyneb a chynnal ymbellhau cymdeithasol oddi wrth eraill yw'r ffordd orau o atal y feirws rhag ymledu.

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Plant ar drafnidiaeth cyhoeddus 

Gall plant deithio ar drafnidiaeth cyhoeddus, ond ystyriwch a ydynt yn gallu cerdded neu feicio ai peidio neu dylid cael oedolyn neu ofalwr cyfrifol i fynd gyda nhw.  Ar hyn o bryd rydym yn cynnal llai o wasanaethau a llai o gapasiti o ganlyniad i ymbellhau corfforol. 

Holwch eich ysgol neu'ch cyngor lleol i weld a oes cludiant ysgol ar gael.

Os oes angen i chi deithio ar ein trenau i fynd â'ch plentyn i'r ysgol, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith.

Dylech osgoi dod â chadeiriau gwthio, beiciau a sgwteri plant ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae angen i blant arsylwi ar bellhau corfforol a dylent:

 • gwisgo gorchudd wyneb os ydynt yn 11 oed neu'n hŷn a ddim yn anabl neu'n dioddef anawsterau anadlu.
 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 

Os ydych chi'n oedolyn neu'n ofalwr cyfrifol, ceisiwch sicrhau bod plant yn arsylwi ar bellhau corfforol. Dysgwch fwy am ymbellhau corfforol yma

Cofiwch bod rhai i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb, oni bai eu bod yn dioddef anawsterau anadlu neu eu bod yn anabl.

Rydyn ni yma i helpu os oes angen help arnoch chi i deithio

Os oes angen cymorth arnoch chi ar gyfer taith hanfodol, bydd staff yn parhau i’ch helpu chi gyrraedd adref yn saff lle bynnag y bo hynny’n bosibl.  Ffoniwch ni cyn teithio oherwydd bydd hyn yn ein helpu ni i gynllunio a sicrhau nad ydych chi’n aros amdanom ni:

 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio ar fws

 Er y gallai effaith y coronafeirws ar lefelau staff gyfyngu ar ein gallu ni i ddarparu gwasanaeth llawn, rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i’ch helpu chi i gyrraedd lle rydych chi angen mynd.

Fy ngherdyn teithio

Gallwch barhau i ddefnyddio fyngherdynteithio ar fysiau.

Dylech fod yn deithiwr cyfrifol, cynllunio ymlaen llaw, gwisgo gorchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio'n Saffach. 

Gallwch ddarganfod mwy am fyngherdynteithio yma.
 

Cerdyn Teithio Rhatach

Mae'n dal yn bosib i chi ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach.

Dylech fod yn deithiwr cyfrifol, cynllunio ymlaen llaw, gwisgo gorchudd wyneb a dilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

Gallwch ddarganfod mwy am teithio rhatach yma.

Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych yn teithio ar drên:

Bws

I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru

Trenau

For advice and guidance on essential rail travel please:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • llwythwch yr ap i lawr am ddim yn Google play neu App store
 • Ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.

Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws

 

Cerdded a beicio

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.
I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.
 

Cludiant cymunedol

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA):

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer coronafeirws, a gallwch eu darllen yma.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma.

 

Gwybodaeth ddiweddaraf y Llywodraeth a'r GIG 

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach