Teithio hanfodol

Teithio’n Saffach

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.

 

Ein cenhadaeth ni yw Cadw Cymru i Symud ac rydyn ni wedi ymrwymo i wneud hyn yn ofalus ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd, ond fe hoffem ddiolch i chi am diogelu Cymru felly gall ein gweithwyr allweddol yn gallu defnyddio ein bysiau a’n trenau, a’n bod ni’n gallu cadw ein staff ni, sydd hefyd yn weithwyr allweddol, mor ddiogel â phosibl.

 

Helpwch ni drwy Deithio’n Saffach 

Rydyn ni’n gweithio’n galed:

 • i sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu teithio i'r gwaith ac oddi yno
 • i’ch galluogi chi i wneud teithiau hanfodol, fel siopa am nwyddau hanfodol neu anghenion meddygol
 • i gadw staff yn ddiogel

 

Rydyn ni eisiau i chi deithio gyda hyder, ond mae angen eich help chi arnom ni. Dyma pam rydyn ni wedi llunio’r cyngor syml hwn:

 

Teithio’n saffach

 


Cadw'n ddiogel - teithiwch dim ond os yw'n hanfodol er mwyn helpu y rhai sydd heb unrhyw ddewis arall a pheidiwch  â theithio os nad ydych yn teimlo'n dda

 


Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb a cheisiwch osgoi bwyta.

 


Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio, cadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill, golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb.

 


Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 


Parchwch ein staff a theithwyr eraill bob amser.

 


 

Ein haddewid i chi 

Rydyn ni’n addo:

 • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch lles chi yn ein holl benderfyniadau

 •  rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir yng nghyswllt eich lles

 • cadw ein gwasanaethau’n lân a gwneud gwaith glanhau ychwanegol

 • annog cadw pellter cymdeithasol i'r graddau mwyaf posibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd

 • rhoi cymorth ychwanegol i’n tîm er mwyn eu diogelu nhw tra maen nhw’n eich helpu chi

 

Angen teithio? 

 • Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • Archebwch eich taith 
 • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • Cadwch eich pellter ac aros 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 
   

 

Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bws

I gael cyngor ac arweiniad am deithiau hanfodol ar fysiau:

 • ewch i www.traveline.cymru
 • ffoniwch 0800 464 0000 
 • anfonwch e-bost at @traveline.cymru 
 • •    anfonwch neges at Traveline ar  Facebook neu Twitter @TravelineCymru
 • llwythwch ap Traveline Cymru i lawr am ddim  yn Google Play neu App Store
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio..
 • Tarwch olwg ar ddiweddariad Coronafeirws Traveline Cymru cyn teithio rhag ofn bod newidiadau munud olaf wedi cael eu gwneud i wasanaethau.

Gallwch hefyd edrych ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.  Mae dolen ar gael yn www.traveline.cymru

 

Trenau

For advice and guidance on essential rail travel please:

 

Cerdded a beicio

Ceisiwch gerdded neu feicio, yn enwedig ar gyfer teithiau byr.
I gael cyngor, arweiniad a help i drefnu’ch taith:

Mae cynlluniau beicio cyhoeddus, fel Nextbike yng Nghaerdydd, ar gael mewn rhai ardaloedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.
 

Cludiant cymunedol

I gael cyngor ac arweiniad ar wasanaethau cludiant cymunedol sy’n rhedeg yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA):

 

Rydyn ni yma i helpu os oes angen help arnoch chi i deithio

Os oes angen cymorth arnoch chi ar gyfer taith hanfodol, bydd staff yn parhau i’ch helpu chi gyrraedd adref yn saff lle bynnag y bo hynny’n bosibl.  Ffoniwch ni cyn teithio oherwydd bydd hyn yn ein helpu ni i gynllunio a sicrhau nad ydych chi’n aros amdanom ni:

 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.
 • cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau ynglŷn â’ch taith os oes angen help arnoch chi i deithio ar fws

 Er y gallai effaith y coronafeirws ar lefelau staff gyfyngu ar ein gallu ni i ddarparu gwasanaeth llawn, rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i’ch helpu chi i gyrraedd lle rydych chi angen mynd.

 

Mannau dynodedig i gadeiriau olwyn

Gallwch chi barhau i ddefnyddio mannau dynodedig i gadeiriau olwyn ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach