Teithio hanfodol

Teithio’n Saffach

Diogelu Cymru 

Teithio'n fwy diogel - ewch ati i gynllunio ymlaen llaw a bod yn deithiwr cyfrifol

Gyda chyfyngiadau teithio'n cael eu llacio ledled y DU, mae llawer mwy ohonom yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'n hyfryd croesawu ein cwsmeriaid yn ôl, ond rhaid cofio bod rhai o'n gwasanaethau yn prysuro, yn enwedig i gyrchfannau gwyliau poblogaidd mewn tywydd braf.

Er mwyn helpu i wneud eich taith mor ddiogel a phleserus â phosibl, rydym yn annog pawb i feddwl am eu dewisiadau teithio – ac yn gofyn i chi gynllunio'ch taith ymlaen llaw a gwirio cyn teithio.

 

Eich diogelwch chi yw ein prif flaenoriaeth o hyd

Rydym yn parhau i weithio bob awr o'r dydd i gyflawni ein holl ymrwymiadau diogelwch, sy'n cynnwys glanhau lefel uwch ar ein holl drenau a gorsafoedd, defnyddio'r holl gerbydau sydd ar gael a sicrhau bod ein holl deithwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb, oni bai eu bod wedi'u heithrio. 

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  

Rydym hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) i gadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Gallwch ffonio BTP yn uniongyrchol ar 0800 40 50 40 neu decstio'n gyfrinachol i 61016.

 

Rhestr Wirio Cynlluniwr Taith

Ydych chi wedi....
»    Defnyddio’r Cynlluniwr Teithiau i edrych ar amseroedd trenau?
»    Defnyddio Gwiriwr Capasiti i weld pa mor brysur yw eich gwasanaethau?

O’r fan honno gallwch:
»    Archebu eich tocyn trên
»    Llwytho’r Ap i lawr
»    Llwytho eich tocyn i lawr

Cofiwch adael digon o amser ymlaen llaw i argraffu eich tocyn os nad yw wedi’i lawrlwytho ar eich dyfais a dod
â’ch masg wyneb

 

Cadw pellter

Rydym yn dal i wneud popeth posibl i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, gyda mesurau diogelwch ar waith ar hyd a lled y rhwydwaith. Fodd bynnag, dyw hi ddim yn bosibl cadw pellter cymdeithasol ar adegau prysur bob amser, felly rydym yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar, yn gall a pharchus bob amser. Os ydych chi'n meddwl y bydd y gwasanaeth yn brysur, a'ch bod yn poeni am gadw pellter cymdeithasol, darllenwch ein cyngor ymarferol ar beth allwch chi ei wneud yma.

 

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth - gwnewch eich rhan

Mae angen eich help chi arnom ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl. Gallwch wneud byd o wahaniaeth drwy ddilyn y rhestr wirio hanfodol hon:

  • Peidio â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau ysgafn
  • Cynllunio'ch taith – defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti defnyddiol i wirio pa amser sydd orau i chi deithio
  • Glanhau'ch dwylo – cofiwch ymolchi neu ddiheintio'n rheolaidd, yn enwedig cyn mynd ar y trên ac ar ôl teithio.
  • Gorchudd wynebgwisgwch gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'ch eithrio
  • Cadw pelltergadewch le rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw o’r un aelwyd â chi neu’n o’ch swigod cymdeithasol, os oes modd, gan gydnabod nad yw hyn yn bosibl bob amser.
  • Parch – dangoswch ddigon o barch i deithwyr eraill a'n cydweithwyr
  • Teithio llesol - allech chi gerdded neu feicio i'ch cyrchfan?

 

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i'r carn. Gallwch weld y canllawiau teithio diweddaraf yma.

 

Ymweld â chyrchfannau poblogaidd ar ein rhwydwaith

Angen rhywfaint o ysbrydoliaeth neu syniadau ar gyfer yr haf? Does unman yn debyg i gartre, ac mae gan ein partner Croeso Cymru lond gwlad o wybodaeth am wibdeithiau, gwyliau byr a phenwythnosau bendigedig yma.

Bydd rhai cyrchfannau yn fwy poblogaidd nag eraill ar rai adegau, felly os ydych chi'n poeni am gadw pellter cymdeithasol, meddyliwch am leoliadau nad ydyn nhw efallai mor boblogaidd yn ystod y cyfnodau prysuraf. Ar ôl penderfynu ar eich cyrchfan, cofiwch gynllunio eich teithiau ymlaen llaw ac archebu eich tocynnau ymlaen llaw os gallwch chi. 

 

Tu hwnt i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio i'r gwledydd hynny.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori pobl i osgoi teithio i ardaloedd sydd â nifer uchel o achosion o’r coronafeirws os gallan nhw.

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio dramor, ac eithrio at ddibenion hanfodol. Gallwch weld y rheolau diweddaraf ar deithio tramor i/o Gymru, yma.

 

Teithio llesol yn yr awyr agored

Beth am gerdded neu feicio i'ch cyrchfan?

Mae dyddiau hirfelyn tesog yr haf yn aml yn cynnig cyfle gwych i fwynhau'r awyr agored, ac rydyn ni’n gwybod fod y coronafeirws yn llai tebygol o ledaenu yn yr awyr iach. Mae rhagor o wybodaeth ar deithio llesol ar gael yma.

 

Teithio ar fws 

Os ydych chi'n teithio ar fws, trowch i wefan eich cwmni bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth a dilynwch y canllawiau diogelwch sydd ar waith bob amser. Gallwch wirio eich cwmnïau lleol yma.

 

fflecsi

fflecsi yw'r gwasanaeth peilot newydd a gefnogir gennym ni, sy'n cael ei redeg gan weithredwyr bysiau lleol yn Nyffryn Conwy, Sir Benfro, Casnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda, Prestatyn a Dinbych a Blaenau Gwent. Mae'n disodli nifer o wasanaethau bws a drefnwyd, gan ganiatáu i chi ddewis pryd i deithio.  

Cynlluniwyd y fenter fflecsi er mwyn cludo teithwyr mor ddiogel â phosibl. Rydyn ni'n gwybod faint o deithwyr rydyn ni'n eu casglu ymlaen llaw, fel y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw pellter cymdeithasol. 

I archebu ein gwasanaeth fflecsi: 

 

Tacsis a cherbydau hurio preifat

Defnyddiwch dacsis a cherbydau hurio preifat yn gyfrifol. Bydd eich cwmni lleol yn gallu dweud wrthych am y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu ar hyn o bryd a'r mesurau sydd ar waith i helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

 

Dolenni gwybodaeth ddefnyddiol am drenau, bysiau ac iechyd

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach