Prynu tocynnau bws

Nid ydym yn gwerthu tocynnau bws ar ein gwefan nag ar yr ap ar hyn o bryd.

Ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau yng Nghymru, gallwch brynu eich tocyn gan y gyrrwr gydag arian parod neu gerdyn digyswllt. Gyda rhai gweithredwyr, gallwch brynu'ch tocynnau ymlaen llaw ar eu gwefan neu ap.

Ewch i wefan eich gweithredwr bysiau i gael gwybodaeth am docynnau neu i brynu tocynnau. Gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion cyswllt yma os oes angen i chi gysylltu â nhw.

 

Cynigion a gostyngiadau ar docynnau bws

Mae rhai arbedion mawr i'w gwneud ar draws Cymru pan fyddwch yn teithio ar fws.

 • Tocynnau aml-weithredwr
  • A oes angen prynu tocyn bws gan fwy nag un gweithredwr? Edrychwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

   Plus Bus

   Tocyn bws gostyngol ar gyfer teithio ar fws yn ddiderfyn o amgylch ardal drefol gyfan tref neu ddinas sy'n cael ei gwasanaethu gan reilffordd. Prynu PlusBus gyda'ch tocyn trên.

   Rovers and Rangers

   Gallwch deithio trwy'r dydd yn ddiderfyn am un diwrnod ar ein trenau a rhai gwasanaethau bws o fewn rhannau penodedig o'n rhwydwaith.

   Network Rider De-ddwyrain Cymru

   Tocyn dydd neu wythnos sy'n ddilys ar wasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan nifer o weithredwyr bysiau ledled De-ddwyrain Cymru.

   Sherpa'r Wyddfa

   Pàs dydd sy'n eich galluogi i neidio ar ac oddi ar y bws sy'n gwasanaethu Parc Cenedlaethol Eryri, drwy gydol y dydd.

   1bws

   Mae hyn yn rhoi mynediad i chi i 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ar draws Gogledd Cymru. Gallwch chi deithio'n hawdd heb boeni am ba fws i fynd arni.

   Tocyn Integredig Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

   Un tocyn integredig sy'n cysylltu ein trenau â Gorsaf Faes Awyr Rhyngwladol Rhws Caerdydd gyda bws 905 Adventure Travel o'r orsaf i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

   Gallwch hefyd brynu tocyn Wythnosol, Misol neu Flynyddol

 • Arbed arian drwy dapio ymlaen, tapio i ffwrdd
  • Ar rai gwasanaethau bws, gallwch dalu am eich taith trwy ‘tapio ymlaen’ a ‘thapio i ffwrdd’ gyda cherdyn neu ddyfais talu digyswllt. Gall arbed amser ac arian i chi wrth deithio. Edrychwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

   Mae prisiau a thelerau ac amodau yn debygol o amrywio yn dibynnu ar y gweithredwr rydych chi'n teithio gydag ef. Gwiriwch eu hamodau hwy cyn teithio.

   Bws Caerdydd

   Cyfrifir prisiau ar sail sawl gwaith y byddwch yn teithio mewn un diwrnod.

   Bydd mynd ar y bws ac oddi arni am un siwrnai yn gyfystyr ag un tocyn oedolyn ar gyfer y daith honno.

   Bydd mynd ar sawl taith mewn un diwrnod yn capio'ch pris am docyn diwrnod i oedolion.

   1bws

   Mae'r tocyn hwn ar gael ar draws Gogledd Cymru.

   Mae'n caniatáu i chi deithio ar bron unrhyw fws ar draws y rhanbarth gan ddefnyddio dim ond un tocyn am y diwrnod cyfan am £6.50 yn unig, neu'r wythnos gyfan am £28.

   Mae'r cynnig yn cwmpasu Penrhyn Llŷn i Gaer ac o Ynys Môn i Aberystwyth.

   Arriva Cymru

   Mae'r cynllun tapio ymlaen, tapio i ffwrdd hwn yn rhan o gynllun peilot Gogledd Cymru ond mae hefyd ar gael am gyfraddau gwahanol ym Mangor, Menai, Caer a Mwy, Cymru a Pharthau Wrecsam.

   Caiff pob taith o fewn y parth ei chapio ar gyfradd y parth.

   First Cymru

   Pan fyddwch chi'n tapio ymlaen ac i ffwrdd ar gyfer un daith, cyfrifir pris sengl yn seiliedig ar y pellter a deithiwch.

   Os byddwch yn gwneud teithiau ychwanegol yn ystod y dydd, caiff y pris am y rhain ei ostwng.

   Mae prisiau'n cael eu capio felly ni fyddwch byth yn talu mwy na £6 y dydd. Mae'r cap dydd yn lleihau mewn pris po fwyaf y byddwch chi'n teithio.

   Stagecoach De Cymru

   Mae prisiau talu wrth fynd Stagecoach De Cymru yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar faint o deithiau a wnewch a ble rydych chi'n teithio ar y diwrnod.

   Os byddwch yn teithio ar draws sawl parth, byddwch yn cyrraedd y terfyn prisiau dyddiol neu wythnosol ar gyfer pob parth yn Ne Cymru.

    

    

 • Gostyngiadau bws eraill
  • Rhwng 16-21 oed? Prynwch fymhasteithio

   Os ydych rhwng 16-21 oed ac yn byw yng Nghymru, gallech gael tua 1/3 oddi ar gost eich tocynnau bws gyda fymhasteithio.

   Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw adeg o'r dydd ac ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos y mae eich bws yn rhedeg, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

   Gwnewch gais am docyn ar wefan  fymhasteithio. Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu ffurflen gais a'i anfon yn y post neu ffonio 0300 200 2233 i gael ffurflen gais ac amlen rhadbost wedi'i hanfon atoch.

   Ydych chi'n gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach Cymru?

   Os mai yng Nghymru mae eich prif gyfeiriad, rydych yn 60 oed neu'n hŷn, neu'n bodloni meini prawf cymhwysedd anabledd Llywodraeth Cymru, gallwch deithio am ddim ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau yng Nghymru. Gallwch hefyd gael teithio am ddim neu am bris gostyngol ar lawer o wasanaethau rheilffordd.

   Ewch i'n porth Cerdyn Teithio Rhatach  i gael gwybod mwy.