• Beth yw talu wrth fynd?
  • Mae Talu wrth Fynd yn ddull talu newydd y bydd Trafnidiaeth Cymru yn ei gyflwyno ar draws ein rhwydwaith dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. 

   Bydd yn caniatáu i gwsmeriaid deithio ar draws ein rhwydwaith drwy dapio eu cerdyn credyd/debyd digyswllt EMV (Europay, Mastercard, Visa) neu waled ddigidol ar ffôn clyfar ac oriawr glyfar, ar linell gatiau neu ddarllenydd cardiau/tocynnau melyn ar blatfform.

 • Sut mae talu wrth fynd yn gweithio?
  • Efallai eich bod eisoes yn defnyddio’r math hwn o dechnoleg wrth brynu nwyddau yn eich siop leol, neu hyd yn oed wrth ddefnyddio rhwydwaith Transport for London. Ar ein rhwydwaith, bydd cwsmeriaid yn tapio i mewn ar ddechrau eu taith ac yn tapio allan ar y diwedd, gan ddefnyddio ein llinellau gatiau talu wrth fynd newydd yng ngorsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Casnewydd, neu ddarllenwyr cardiau/tocynnau melyn ym Mhont-y-clun, gorsafoedd hyd at Lynebwy ac ar blatfform 0 yng ngorsaf Caerdydd Canolog.

   Wrth i gwsmer dapio ar ddechrau ac ar ddiwedd ei daith, bydd wedyn yn talu'r pris cywir am y daith honno. Mae ein capiau prisiau dyddiol ac wythnosol yn golygu y bydd cwsmeriaid yn cael y fargen orau ar gyfer eu teithiau.

 • Beth os yw cwsmer am gychwyn ei daith yn un o'r un ar ddeg o orsafoedd, ond yn gorffen mewn cyrchfan gwahanol?
  • Dim ond ar gyfer teithiau sy’n dechrau ac yn gorffen rhwng Pont-y-clun, Caerdydd Canolog, Chasnewydd a gorsafoedd hyd at Lynebwy y mae modd talu wrth fynd. Os yw cwsmeriaid yn dymuno teithio yn ôl ac ymlaen i unrhyw orsaf arall, bydd angen iddynt brynu tocyn o swyddfa docynnau, peiriant gwerthu tocynnau, drwy ap TrC neu trc.cymru.

    
 • Pryd fydd talu wrth fynd ar gael yn fy ardal i?
  • I ddechrau, bydd y cynllun talu wrth fynd newydd ar gael i’w ddefnyddio mewn 3 gorsaf brawf, Caerdydd Canolog, Casnewydd a Phont-y-clun*. O fis Ionawr 2024, bydd talu wrth fynd yn ehangu’n raddol i ardaloedd eraill o rwydwaith Metro De-ddwyrain Cymru.

   Bydd rhagor o wybodaeth ar gael fel mae dalu wrth fynd yn gael ei gyflwyno ar draws y rhwydwaith.

 • Prisiau talu wrth fynd a chapio
  • Fel rheol, bydd cost tocynnau talu wrth fynd yn rhatach na phris tocynnau arferol a chânt eu capio ar lefel ddyddiol ac wythnosol er mwyn eu gwneud yn werth am arian mwy fyth.

   I gael rhagor o wybodaeth ewch i, Prisiau talu wrth fynd a chapio.

 • Eithriadau
  • Mae’r eithriadau canlynol yn berthnasol wrth ddefnyddio talu wrth fynd, ond mae’n bosibl y bydd y rhain yn newid.

   • Nid yw teithiau Talu wrth Fynd ar gael ar wasanaethau GWR ar hyn o bryd.
   • Dim teithiau dwyffordd. Mae talu wrth fynd yn gweithio ar gyfer taith unffordd oedolyn yn unig.
   • Dim tocynnau grŵp. Bydd angen i chi brynu tocynnau grŵp o swyddfa docynnau.
   • Ni chaniateir teithio yn y dosbarth cyntaf.
   • Dim cyfnodau prysur a chyfnodau tawelach.
   • Dim tocynnau i blant, ewch i trc.cymru/plant-i-gael-teithio-am-ddim i gael gwybodaeth am ffyrdd fforddiadwy i’r teulu deithio 
   • Nid oes modd defnyddio cardiau rhatach wrth dalu wrth fynd.
 • Beth fydd yn digwydd os na fydd cwsmer yn tapio allan?
  • Os na fydd cwsmer yn tapio allan i gwblhau ei daith, mae’n bosib y bydd yn rhaid iddo dalu £7.00 am daith anghyflawn.  Mewn rhai achosion, bydd y system yn cwblhau’r daith ar eu cyfer os oes patrwm teithio rheolaidd rhwng lleoliadau. Ni fydd costau teithiau anghyflawn yn cyfrannu at gap dyddiol/wythnosol cwsmer.

 • Hyd teithiau talu wrth fynd.
  • Ar ôl i gwsmer dapio i mewn, gall deithio ar y rhwydwaith am hyd at 2 awr cyn y bydd angen iddo dapio allan. Os yw cwsmer yn cyrraedd y terfyn o 2 awr ac nad yw wedi tapio allan, bydd yn rhaid iddo dalu am daith anghyflawn fel y nodir uchod.

 • Beth sy’n digwydd i deithiau anghyflawn?
  • Mae’n rhaid i gwsmer adael gorsaf o fewn 60 munud i gyrraedd. Ar ôl hynny bydd yn cael ei ystyried yn ddwy daith anghyflawn ar wahân hy gorsaf i anhysbys ac anhysbys i orsaf a bydd yn rhaid iddo dalu am y teithiau anghyflawn fel y nodir uchod. 

   Ni fydd gadael yr orsaf o fewn 60 munud yn arwain at unrhyw gostau ar gyfer y cwsmer.

 • Sut y bydd cwsmeriaid talu wrth fynd yn hawlio ad-daliad neu ad-daliad am oedi?
  • Gan fod y cynllun yn seiliedig ar godi tâl am deithiau cyflawn, does dim modd rhoi ad-daliadau. 

   Bydd swyddogaeth ad-daliad am oedi TrC ar gael i gwsmeriaid talu wrth fynd yn ystod cyfnod y cynllun peilot. Byddwn yn darparu rhagor o fanylion am hyn yn nes ymlaen.

 • Codi tâl wedi’i gynllunio ar gyfer teithiau cyflawn.
  • Os yw’r cwsmer wedi tapio i mewn ac allan, bydd taliad yn cael ei gymryd o’i gyfrif y bore ar ôl teithio.  Mae’r ffenestr setliadau yn dod i ben y dydd Mercher ar ôl yr wythnos teithio. Pan fydd cwsmeriaid yn cwestiynu costau, rhaid iddynt wneud hynny o fewn y cyfnod hwn, ar ôl i’r trafodion gael eu setlo. Ni fydd cwsmeriaid yn gallu diwygio eu hanes teithio. 

   Enghraifft: 

   Mae cwsmer yn teithio tair gwaith rhwng dydd Llun a dydd Sul ond mae’n anghofio tapio i ffwrdd ar ddiwedd un o’r teithiau hyn. Bydd yn rhaid iddo dalu am daith anghyflawn os na allwn weld unrhyw deithiau rheolaidd i lenwi’r bwlch hwn. 

   Bydd angen i’r cwsmer ddefnyddio’r rhaglen talu wrth fynd, os yw wedi cofrestru ar ei chyfer, i ddiwygio ei hanes teithio ar gyfer y bwlch hwn neu gysylltu â chanolfan gyswllt TrC erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Cymorth Pellach?

Methu dod o hyd i ateb i'ch cwestiwn uchod, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn cwestiwn i ni.