Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws ysgol neu goleg? 

Dylid gwisgo gorchuddion wyneb ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg ar gyfer dysgwyr ym mlwyddyn 7 ac i fyny.

Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â nhw neu eich cyngor lleol. 

Sylwch y bydd angen i blentyn neu berson ifanc 11 oed neu hŷn sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyffredin wisgo gorchudd wyneb hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler canllawiau Llywodraeth Cymru yma.
 

Fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio ar gludiant i’r ysgol?

Na fydd, fydd eu tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn iddynt ddefnyddio cludiant i’r ysgol. Os oes ganddynt dymheredd uchel neu unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â gadael iddynt deithio.

 

Sut galla i fod yn siŵr bod gwasanaethau cludiant i’r ysgol yn lân?

Mae cerbydau cludiant i’r ysgol yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae mannau sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni ac unrhyw le sy’n cael ei gyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd ac yn drylwyr.

 

Oes rhaid i staff cludiant i’r ysgol wisgo gorchudd wyneb?

Bydd rhai staff yn gwisgo gorchudd wyneb a fydd rhai eraill ddim. Y gweithredwr cludiant i’r ysgol sydd i benderfynu a oes yn rhaid i’w staff wisgo gorchudd wyneb ai peidio ac efallai fod rhai staff wedi cael eu heithrio. Mae hefyd yn dibynnu ar eu rôl a’u dyletswyddau a faint o gyswllt sydd ganddynt â chwsmeriaid, ac oes modd cadw pellter corfforol. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch cyngor lleol.
 

Plant ar drafnidiaeth gyhoeddus  

Bydd rhywfaint o gynnydd yn y gwasanaethau a ddarperir at ddibenion addysg. 

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’r staff trafnidiaeth mor ddiogel â phosib. 

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio.   

Bydd llai o wasanaethau trên yn rhedeg er mwyn helpu i gadw’r staff a’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.  

Os ydych chi’n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti.  

Mae llai o wasanaethau bws eisoes yn rhedeg.  

Os ydych chi’n teithio ar fws, ewch i wefan eich gweithredwr bws lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae rhestr o weithredwyr lleol ar gael yma

Cadw’n saff – byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen i chi deithio, a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio, a pheidiwch â chyffwrdd arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb na bwyta tra rydych chi’n teithio lle bynnag y bo hynny’n bosibl 

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a cheisiwch gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill, yn enwedig pan fyddwch yn dewis eich sedd. Golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw eich taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio 

 


Mae’n rhaid i blant a phobl ifanc dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys mewn gorsafoedd bysiau a threnau ac mewn hybiau trafnidiaeth eraill, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trên oni bai fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio, fel anabledd neu anawsterau anadlu. Mae rhagor o wybodaeth am yr amgylchiadau pan nad oes rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar gael yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Oes modd i mi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd â fy mhlant i’r ysgol?

Oes, ond gofynnwn i chi fod yn deithiwr cyfrifol, i gynllunio ymlaen llaw ac i ddefnyddio ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên. 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith. 

Ystyriwch gerdded neu feicio os oes modd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch plant yn dilyn y canllawiau ar deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn ein helpu ni i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosib.

Cofiwch y bydd angen i blentyn neu berson ifanc dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol, mewn gorsafoedd ac mewn ystafelloedd aros. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau yma

 

Oes modd i fy mhlentyn ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i’r coleg?

Oes, ond gofynnwn i chi wneud yn siŵr eu bod yn deithiwr cyfrifol, yn cynllunio ymlaen llaw ac yn defnyddio ein gwiriwr capasiti os ydynt yn teithio ar drên.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith. 

Ystyriwch gerdded neu feicio os oes modd.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod i’n helpu ni i’w cadw nhw, eu cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosib:

•    cadw draw o bobl sydd ddim yn byw gyda nhw, lle bo’n bosib
•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib ger pobl eraill 
•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw 
•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
•    golchi eu dwylo’n drylwyr neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio

Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trên oni bai fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio, fel anabledd neu anawsterau anadlu.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amgylchiadau pan nad oes rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar gael yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Rwy’n poeni am adael i fy mhlentyn fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus oherwydd y risg o ddal Covid-19. Pa fesurau sydd ar waith i helpu i’w gadw’n ddiogel?

Mae’r coronafeirws wedi newid y ffordd mae pawb yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ac rydyn ni’n gweithio’n galed er mwyn i chi allu teithio mor ddiogel â phosib.

I helpu i gadw eich plant, eu cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosib, gwnewch yn siŵr eu bod yn dilyn y canllawiau isod:

  • gwisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod wedi’u heithrio. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn – canllawiau ar orchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus
  • cadw draw o bobl sydd ddim yn byw gyda nhw, lle bo’n bosib
  • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib ger pobl eraill 
  • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw 
  • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
  • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
  • golchi eu dwylo’n drylwyr neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handleni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae’n rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trên oni bai fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio, fel anabledd neu anawsterau anadlu. Mae rhagor o wybodaeth am yr amgylchiadau pan nad oes rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar gael yn ein canllawiau ar orchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Gall y rheini sydd wedi’u heithrio hefyd wneud cais am un o’n nodiadau eithrio personol a lansiwyd yn ddiweddar yma. Gellir defnyddio’r cerdyn hwn i ddangos bod teithiwr wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.
 

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddant ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

Sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen
Canllawiau cam wrth gam ar gyfer gwneud gorchudd wyneb 3 haen anfeddygol gartref.
 

Fydd plant yn cael eu hatal rhag teithio os nad ydynt yn gwisgo gorchudd wyneb?

Os cewch chi eich dal yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich atal rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb: 

•    plant dan 11 oed
•    y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
•    pobl anabl

Mae rhestr lawn o’r eithriadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, yma.

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosib i gyd-deithwyr a’n staff.
 

Mae fy mhlentyn yn dioddef o bryder, oes rhaid iddo wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr o eithriadau.  

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Gall y rheini sydd wedi’u heithrio hefyd wneud cais am un o’n nodiadau eithrio personol a lansiwyd yn ddiweddar yma.

 

Mae gan fy mhlentyn anawsterau anadlu; oes raid iddo wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, mae plant ag anawsterau anadlu’n cael eu cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Gall y rheini sydd wedi’u heithrio hefyd wneud cais am un o’n nodiadau eithrio personol a lansiwyd yn ddiweddar yma.

 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na fydd. Does dim rhaid i blant wisgo gorchudd wyneb nes eu bod ar fin mynd ar y bws. Dydy hyn ddim yn wir i deithwyr sydd wedi cael cyngor i beidio â gwisgo gorchudd wyneb: 

•    plant dan 11 oed
•    y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
•    pobl anabl

Mae rhestr lawn o’r eithriadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, yma.

Bydd disgwyl iddynt ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eu dwylo’n lân cyn iddynt fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydyn ni’n cynghori eu bod yn cymryd digon o amser i roi eu gorchudd wyneb ymlaen yn iawn a’u bod yn osgoi cyffwrdd blaen eu gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  

 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

Bydd. Mae angen i blant wisgo gorchudd wyneb wrth aros y tu mewn i orsaf drên, ar blatfformau neu mewn ystafell aros. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb: 

•    plant dan 11 oed
•    y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
•    pobl anabl

Mae rhestr lawn o’r eithriadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, yma.

Bydd disgwyl iddynt ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eu dwylo’n lân cyn iddynt fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Mae fy mhlentyn yn teithio mewn tacsi, fydd angen iddo wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i’ch plentyn wisgo gorchudd wyneb oni bai ei fod wedi’i eithrio. Rhowch wybod i’ch gweithredwr tacsi ymlaen llaw os yw eich plentyn wedi’i eithrio neu fod ganddo esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. 

Mae rhai myfyrwyr, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymorth ychwanegol, yn dibynnu ar dacsis neu gerbydau llogi preifat i fynd yn ôl ac ymlaen o’r ysgol neu’r coleg. Lle bo cerbydau’n cael eu defnyddio at y diben hwn yn unig, fel y maen nhw yn achos gwasanaethau bws ysgol penodedig, nid yw’r gofynion cadw pellter corfforol yn berthnasol. 

Argymhellir hefyd bod myfyrwyr yn eistedd yn y sedd gefn yn unig wrth deithio mewn tacsis a cherbydau llogi preifat.
 

Mae fy mhlentyn yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch plentyn yn ystod y daith.

 

Fydd fy mhlentyn yn cael tynnu ei orchudd wyneb i fwyta neu yfed ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Bydd yn gallu tynnu ei orchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol – er enghraifft, os oes ganddynt anghenion meddygol. 

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld a yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.
 

Beth os bydd fy mhlentyn yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, a fydd yn cael tynnu ei orchudd wyneb?

Bydd, os bydd yn dechrau teimlo’n sâl a’i fod yn poeni am ei iechyd a’i les neu os bydd angen iddo gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Dylid rhoi gwybod i aelod o staff cyn gynted ag y bo modd os oes angen cymorth meddygol. Ceisiwch gadw pellter corfforol lle bo’n bosib.

Os ydynt yn teimlo’n sâl cyn cychwyn eu siwrnai, rydym yn gofyn iddynt beidio â theithio. 

 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul neu nodyn eithrio?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Gall y rheini sydd wedi’u heithrio hefyd wneud cais am un o’n nodiadau eithrio personol a lansiwyd yn ddiweddar yma.
 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd, does dim rhaid iddynt wisgo menig, mae’n ddewis personol. Rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddyn nhw deithio, ac i ddefnyddio’r hylif diheintio lle mae ar gael.

 

Fydd eu tymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eu tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn iddynt ddefnyddio cludiant i’r ysgol. Os oes ganddynt dymheredd uchel neu unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â gadael iddynt deithio.

 

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Bydd rhai staff yn gwisgo gorchudd wyneb a fydd rhai eraill ddim. Y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus sydd i benderfynu a oes yn rhaid i’w staff wisgo gorchudd wyneb ai peidio ac efallai fod rhai staff wedi cael eu heithrio. Mae hefyd yn dibynnu ar eu rôl a’u dyletswyddau a faint o gyswllt sydd ganddynt â chwsmeriaid, ac oes modd cadw pellter corfforol. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â’r gweithredwr.

 

Beth dylwn i ei wneud i sicrhau bod fy mhlentyn yn defnyddio ei orchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os yw eu trwyn a’u ceg wedi’u gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosib iddynt ledaenu’r feirws os nad ydynt yn golchi eu dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eu bod yn golchi eu  dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl teithio, ac yn defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddant yn rhoi eu gorchudd wyneb ymlaen: 

•    dylai fod eu dwylo’n lân
•    dylent osgoi cyffwrdd blaen eu gorchudd
•    dylent wneud yn siŵr ei fod yn gorchuddio eu trwyn a’u ceg yn iawn 
•    dylent roi unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu

Ar ôl iddynt roi eu gorchudd wyneb ymlaen, rhaid iddynt wneud eu gorau i beidio â chyffwrdd eu hwyneb, eu trwyn, eu ceg a’u llygaid o gwbl. Mae hynny’n dal yn wir os ydynt yn gwisgo menig. 

Wrth dynnu eu gorchudd wyneb:

•    dylent osgoi cyffwrdd blaen eu gorchudd
•    dylent ei roi mewn bag plastig nes bod cyfle i’w olchi
•    dylent olchi eu dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo addas 

Os ydynt yn defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael gwared arnynt yn gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

Sut mae cadw gorchudd wyneb fy mhlentyn yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi afael mewn gorchudd wyneb, a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas.

 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae mannau sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni ac unrhyw le sy’n cael ei gyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd ac yn drylwyr. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd dan do mewn gorsafoedd. 

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosib yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosib.

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Mae rhestr lawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, yma